Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Modificări (4), Puneri în aplicare (10), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Respingeri de neconstituționalitate (12), Referințe (6), Reviste (20), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 04 martie 2013.

În vigoare de la 15 martie 2013 până la 31 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Lege 1/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării cadrului necesar în vederea realizării unor programe și proiecte din domeniul protecției mediului, pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislația comunitară în acest domeniu.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigură conformarea cu recomandările Comisiei Europene cuprinse în comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit căreia taxarea autoturismelor să nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanță obiective, disponibile în mod obișnuit și relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.

Totodată, în elaborarea prezentului act normativ s-a ținut cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgență, pentru evitarea oricăror consecințe juridice negative ale situației actuale.

Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza în regim de urgență, având în vedere impactul negativ social și de mediu constatat ca urmare a aplicării taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, în ceea ce privește valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pieței privind tranzacțiile cu autoturisme existente în parcul național, precum și pentru reglementarea, în sensul clarificării, a aplicării timbrului de mediu asupra autoturismelor dobândite prin moștenire.

În cazul neadoptării în regim de urgență a prezentului act normativ se vor limita sever tranzacțiile cu autoturisme existente în parcul național, cu impact direct asupra populației, precum și asupra finanțării unor programe și proiecte din domeniul protecției mediului.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu, denumit în continuare timbru.

(2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu și se utilizează de Administrația Fondului pentru Mediu în vederea finanțării programelor și proiectelor pentru protecția mediului. Jurisprudență

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat;

b) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat; Jurisprudență

c) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;

d) RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005, cu modificările și completările ulterioare;

e) scoatere din parcul auto național - orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepția casării și dezmembrării;

f) reintroducerea în parcul auto național - orice acțiune care are ca rezultat prima înmatriculare a unui autovehicul în România, după ce acesta a fost scos din parcul auto național;

g) organ fiscal competent - Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate în a căror evidență este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite și taxe;

h) contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 4;

i) înmatriculare - operațiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidențele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum și a numărului de înmatriculare;

j) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule - taxa prevăzută la art. 2141 -2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008;

k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa așa cum a fost prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;

l) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - taxa așa cum a fost prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;

m) timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 și N1, N2, N3.

Art. 3. - Doctrină (1)

(1) Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 și N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepția: Jurisprudență, Reviste (3)

a) autovehiculelor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României; Jurisprudență

b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență, Reviste (1)

c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forțele armate, forțele de securitate a statului, de poliție, de jandarmerie, de poliția de frontieră și de pompieri; Modificări (1), Jurisprudență

d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanță și medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgență, precum și autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare și de stingere a incendiilor. Jurisprudență

(2) Excepția prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziționat în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului. Reviste (1)

(4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7. Jurisprudență

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat, deținute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiția respectării prevederilor alin. (3). Reviste (1)

(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanță, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidența stațiilor de ambulanță, a serviciilor mobile de urgență și de reanimare, precum și a inspectoratelor pentru situații de urgență. În aceeași categorie intră și autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanță, medicină sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, deținute de operatorii economici.

Art. 4. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (8)

Obligația de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel: Jurisprudență

a) cu ocazia înscrierii în evidențele autorității competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România și atribuirea unui certificat de înmatriculare și a numărului de înmatriculare; Jurisprudență, Reviste (1)

b) la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7; Jurisprudență

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat și pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 5. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(1) Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului și elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenționează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

(2) Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Reviste (1)

(3) Timbrul se plătește de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului, pe numele Administrației Fondului pentru Mediu, iar dovada plății acestuia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 4. Jurisprudență

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Timbrul se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-6, după cum urmează: Jurisprudență

a) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula: Jurisprudență

Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100, unde:

A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menționate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare euro 4 și euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula: Jurisprudență

Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100, unde:

A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menționate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie și prevăzută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

c) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula: Jurisprudență

Suma de plată = [E x D x (100 - C)]/100,

unde:

C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3;

D = cilindreea exprimată în centimetri cubi, prevăzută în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a vehiculului;

E = valoarea prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie și valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

d) formula prevăzută la lit. c) se aplică și pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 și N3, pentru care nivelul timbrului de mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5. Jurisprudență

(2) Norma de poluare Euro și nivelul emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menționate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

(4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride și electrice timbrul de mediu nu se datorează.

(5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută în anexa nr. 3, este stabilită în funcție de vechimea autovehiculului.

(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare față de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3, în funcție de abaterile de la situația standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%. Jurisprudență

(7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată și atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

(8) Vechimea autovehiculului se calculează în funcție de data primei înmatriculării a acestuia.

(9) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcție de anul de fabricație.

Art. 7. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) În cazul în care pentru un autovehicul s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență și pentru care nu s-a dispus de către instanțe restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto național și i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduală a timbrului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto național, calculată în baza legislației după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto național. Reviste (3)

(3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectuează la cererea ultimului proprietar, în baza următoarelor documente:

a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto național;

b) dovada radierii din circulație a autovehiculului.

(4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.

(5) În situația în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prezentului articol, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului în limita sumei achitate.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1)

Timbrul nu se plătește atunci când autovehiculele sunt: Jurisprudență

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

b) acordate instituțiilor de învățământ, sănătate și cultură, ministerelor, altor organe ale administrației publice, structurilor patronale și sindicale reprezentative la nivel național, asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaționale și organizații nonprofit și de caritate, prin donații sau finanțate direct din împrumuturi nerambursabile, precum și din programe de cooperare științifică și tehnică;

c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) destinate competițiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;

e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) dobândite prin partaj.

Art. 9. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Suma reprezentând timbrul poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3. Jurisprudență

(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (6).

(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabilește de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcție de operațiunile aferente expertizei tehnice și nu poate depăși costul acestora.

(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informațiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) și cota de reducere care decurge din acestea.

(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent.

(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul, care poate conduce la restituirea diferenței de timbru față de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.

(8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Art. 10. -

Stabilirea, verificarea și colectarea, inclusiv soluționarea contestațiilor privind timbrul datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație se poate adresa instanțelor de contencios, competente potrivit legii.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) În cazul în care taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferența de sumă plătită, numai către titularul obligației de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Calculul diferenței de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanță de urgență, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cuantumul sumei rezultate ca diferență dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripție prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

Art. 13. -

Cheltuielile bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile în sarcina statului, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, în conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz.

Art. 14. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin Administrația Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidența autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, în concordanță cu încasările efectuate la unitățile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru.

(2) Informațiile gestionate și procedurile privind implementarea sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului mediului și schimbărilor climatice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziționat, denumit în continuare ecotichet. Modificări (2)

(2) Ecotichetul are o valoarea nominală de 12.000 lei și se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.

(3) Modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1) și modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 16. -

În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 martie 2013.

Art. 18. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 29 din 13 ianuarie 2012;

c) prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 19 februarie 2013.

Nr. 9.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență

Nivelul timbrului de mediu în funcție de emisia de dioxid de carbon și norma de poluare
- exprimat în euro/1 gram km -

NORMA DE POLUARE* EURO 5

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km
<1.000

1.001-1.200

1.201-1.400

1.401-1.600

1.601-2.000

2.001-3.000

=>3.001
<110 0,30 0,36 0,45 0,51 0,60 0,81 0,99
111-120 0,42 0,50 0,63 0,71 0,84 1,13 1,39
121-130 0,54 0,65 0,81 0,92 1,08 1,46 1,78
131-140 0,66 0,79 0,99 1,12 1,32 1,78 2,18
141-150 0,78 0,94 1,17 1,33 1,56 2,11 2,57
151-165 0,96 1,15 1,44 1,63 1,92 2,59 3,17
166-180 1,26 1,51 1,89 2,14 2,52 3,40 4,16
181-195 1,44 1,73 2,16 2,45 2,88 3,89 4,75
196-210 1,62 1,94 2,43 2,75 3,24 4,37 5,35
>210 2,04 2,45 3,06 3,47 4,08 5,51 6,73

NORMA DE POLUARE * EURO 4

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
<110 1,80 2,16 2,70 3,06 3,60 4,86 5,94
111-125 2,52 3,02 3,78 4,28 5,04 6,80 8,32
126-140 3,24 3,89 4,86 5,51 6,48 8,75 10,69
141-155 3,96 4,75 5,94 6,73 7,92 10,69 13,07
156-170 4,68 5,62 7,02 7,96 9,36 12,64 15,44
171-185 5,76 6,91 8,64 9,79 11,52 15,55 19,01
186-200 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95
201-215 8,64 10,37 12,96 14,69 17,28 23,33 28,51
>216 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08

NORMA DE POLUARE* EURO 3

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 5,40 6,48 8,10 9,18 10,80 14,58 17,82
111-125 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95
126-140 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08
141-155 11,88 14,26 17,82 20,20 23,76 32,08 39,20
156-170 14,04 16,85 21,06 23,87 28,08 37,91 46,33
171-185 17,28 20,74 25,92 29,38 34,56 46,66 57,02
186-200 22,68 27,22 34,02 38,56 45,36 61,24 74,84
201-215 25,92 31,10 38,88 44,06 51,84 69,98 85,54
> 216 29,16 34,99 43,74 49,57 58,32 78,73 96,23

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

ANEXA Nr. 2

Nivelul timbrului de mediu în funcție de emisia de dioxid de carbon și norma de poluare
- exprimat în euro/1 gram km -

NORMA DE POLUARE EURO 4

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 3,15 3,78 4,73 5,36 6,30 8,51 10,40
111-125 4,41 5,29 6,62 7,50 8,82 11,91 14,55
126-140 5,67 6,80 8,51 9,64 11,34 15,31 18,71
141-155 6,93 8,32 10,40 11,78 13,86 18,71 22,87
156-170 8,19 9,83 12,29 13,92 16,38 22,11 27,03
171-185 10,08 12,10 15,12 17,14 20,16 27,22 33,26
186-200 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66
201-215 15,12 18,14 22,68 25,70 30,24 40,82 49,90
> 216 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13

NORMA DE POLUARE EURO 3

Capacitatea cilindrică - cmc
Emisia de dioxid de carbon grame CO2/km <1.000 1.001-1.200 1.201-1.400 1.401-1.600 1.601-2.000 2.001-3.000 =>3.001
< 110 9,45 11,34 14,18 16,07 18,90 25,52 31,19
111-125 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66
126-140 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13
141-155 20,79 24,95 31,19 35,34 41,58 56,13 68,61
156-170 24,57 29,48 36,86 41,77 49,14 66,34 81,08
171-185 30,24 36,29 45,36 51,41 60,48 81,65 99,79
186-200 39,69 47,63 59,54 67,47 79,38 107,16 130,98
201-215 45,36 54,43 68,04 77,11 90,72 122,47 149,69
> 216 51,03 61,24 76,55 86,75 102,06 137,78 168,40

ANEXA Nr. 3

Cota de reducere a timbrului de mediu

Vechimea autovehiculului Cota de reducere %
nou 0
≤ o lună 3
> o lună - 3 luni inclusiv 5
> 3 luni - 6 luni inclusiv 8
> 6 luni - 9 luni inclusiv 10
> 9 luni - 1 an inclusiv 13
> 1 an - 2 ani inclusiv 21
> 2 ani - 3 ani inclusiv 28
> 3 ani - 4 ani inclusiv 33
> 4 ani - 5 ani inclusiv 38
> 5 ani - 6 ani inclusiv 43
> 6 ani - 7 ani inclusiv 49
> 7 ani - 8 ani inclusiv 55
> 8 ani - 9 ani inclusiv 61
> 9 ani - 10 ani inclusiv 66
> 10 ani - 11 ani inclusiv 73
> 11 ani - 12 ani inclusiv 79
> 12 ani - 13 ani inclusiv 84
> 13 ani - 14 ani inclusiv 89
peste 14 ani 90

ANEXA Nr. 4

Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluare Euro 2, Euro 1 și non-Euro

Norma de poluare*
Capacitatea cilindrică
- cmc -
Euro/1 cmc pentru autovehiculele echipate cu motor
cu aprindere prin scânteie
Euro/1 cmc pentru autovehiculele echipate cu motor
cu aprindere prin comprimare
E2 ≤ 1.200 3,00 5,25
1.201-1.400 3,50 6,13
1.401-1.600 4,00 7,00
1.601-2.000 4,30 7,53
2.001-3.000 4,60 8,05
> 3.000 4,90 8,58
E1 ≤ 1.200 2,90 5,08
1.201-1.400 3,30 5,78
1.401-1.600 3,80 6,65
1.601-2.000 4,20 7,35
2.001-3.000 4,40 7,70
> 3.000 4,50 7,88
E0 ≤ 1.200 2,80 4,90
1.201-1.400 3,20 5,60
1.401-1.600 3,70 6,48
1.601-2.000 4,00 7,00
2.001-3.000 4,20 7,35
> 3.000 4,30 7,53

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

ANEXA Nr. 5 Jurisprudență

Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 și M3

Norma de poluare1) Nivelul timbrului de mediu euro/1 cmc
Euro 6/VI2) 0
Euro 5/V 0,05
Euro 4/IV 0,25
Euro 3/III 0,5
Euro 2/II 2
Euro 1/I 4
Non-Euro 9

1) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea și introducerea în circulație a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

ANEXA Nr. 6 Jurisprudență

GRILA
privind cotele de reducere suplimentară în funcție de rulajul mediu anual real al autovehiculului

Categoria de autovehicul Diferența dintre rulajul mediu anual real și rulajul mediu anual standard
(km)
Cota de reducere suplimentară
%
M1 <5.000 0
5.001-10.000 0,5
10.001-15.000 0,75
15.001-20.000 1,0
20.001-25.000 1,25
25.001-30.000 1,5
>30.001 1,75
N1 <10.000 0
10.001-20.000 0,5
20.001-30.000 0,75
30.001-40.000 1,0
40.001-50.000 1,25
>50.001 1,5
M2 și N2 <15.000 0
15.001-30.000 0,5
30.001-45.000 0,75
45.001-60.000 1,0
60.001-75.000 1,25
>75.001 1,5
M3 și N3 <25.000 0
25.001-50.000 0,5
50.001-100.000 0,75
100.001-150.000 1,0
150.001-200.000 1,25
>200.001 1,5

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Recuperarea timbrului de mediu pe calea unui proces în instanța de judecată este posibilă!
CJUE s-a pronunțat din nou referitor la timbrul de mediu
Restituirea vechii taxe auto pentru mașini se face după o nouă Procedură
Timbrul de mediu auto: două situații particulare
Timbrul de mediu - O.U.G. nr. 9/2013. Dispoziții fiscale naționale contrare dreptului unional/Environmental stamp - GEO no. 9/2013. National tax provisions contrary to the Union law
Taxa de poluare la autovehicule: Urmează să se publice procedura de restituire
Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei auto
Timbrul de mediu: Se extinde lista autovehiculelor scutite de la plata taxei
Promovarea acțiunii în contencios administrativ de către instituția Avocatul Poporului. Aspecte practice
Cauza Vasile Budișan. Impozite interne. Articolul 110 TFUE. Taxă aplicată de un stat membru autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate. Neutralitate fiscală între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă dispozițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, și ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se interpretează în sensul că timbrul de mediu se datorează și în situația transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piața internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007"
;
se încarcă...