Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 277/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 04 martie 2013.

În vigoare de la 04 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile:

- art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131 ) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 21 februarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se împuternicește personalul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București să efectueze verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările vor viza următoarele:".

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se vor efectua până la data de 15 martie 2013, în cadrul acestora urmărindu-se și respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește existența prevederilor bugetare și a surselor de finanțare la momentul angajării cheltuielilor."

3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcției generale a finanțelor publice județene și a municipiului București, întocmindu-se «Situația centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale», potrivit modelului prezentat în anexă, care se transmite până la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare."

4. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Ministrul delegat pentru buget,
Daniel Chițoiu Liviu Voinea

București, 28 februarie 2013.

Nr. 277.

ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 241/2013)

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .../Municipiului București

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Nr. crt. Unitatea/
Subdiviziunea
administrativ-
teritorială
Arierate la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -
Plăți restante cu o vechime cuprinsă între 1 și 90 de zile la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -
Nere-
guli
consta-
tate
Furnizori față de care UAT înregistrează arierate Măsuri de reducere a arieratelor și plăților restante
Denumire CUI Suma datorată de UAT
- mii lei -
Obligații restante ale furnizorului aferente creanțelor fiscale administrate de ANAF, la 28 februarie 2013*)
- mii lei -
1.
2.
3.

*) Se completează pe baza informațiilor din evidența pe plătitori existentă la direcția generală a finanțelor publice a județului și a municipiului București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...