Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 32/2013 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Bloc fizic Parcela cu categoria de folosință pajiște permanentă Suprafața parcelei (ha) Lucrarea de întreținere executată
Combaterea buruienilor și a vegetației lemnoase Strângerea cioatelor și a pietrelor Nivelarea mușuroaielor Grăpatul pajiștilor Supraînsă- mânțarea și regenerarea pajiștilor
data suprafața data suprafața data suprafața data suprafața data suprafața

ANEXA Nr. 4
la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2013

Zone de interes ecologic, conform art. 6 din prezentul ordin

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..., declar că am luat cunoștință de prevederile art. 6 din ordin privind zonele de interes ecologic și necesitatea colectării de date de către APIA, cu ajutorul aplicației IPA online, prin declararea, identificarea și delimitarea zonelor de mai jos:

• terase: construcții destinate prevenirii și combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri agricole în pantă;
• garduri vii: șiruri de arbuști, formate din diferite specii, cu lățimea de maximum 6 m, situate pe terenuri agricole;
• iazuri: acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafața de maximum 0,5 ha, care să ocupe maximum 25% din suprafața unei parcele de teren agricol;
• șanțuri sau canale de maximum 4 metri lățime, inclusiv unele cursuri de apă utilizate pentru irigații, precum și taluzurile exterioare ale canalelor/digurilor de irigații sau taluzuri ale canalelor de desecare, cursurilor de apă utilizate pentru irigații (exclusiv canalele betonate);
• șiruri de arbori: șiruri de arbori formate din cel puțin 5 arbori;
• perdele forestiere antivânt: perdele forestiere antivânt, a căror lățime este de până la 10 m;
• grupuri de arbori ce ocupă o suprafață de maximum 0,3 ha/grup, care să ocupe maximum 25% din suprafața parcelei;
• arbori izolați;

• garduri tradiționale de piatră;
• vegetație specifică zonelor umede: vegetație specifică zonelor umede care să ocupe maximum 25% din suprafața parcelei;
• benzi-tampon:

- fâșii de protecție înierbate (impuse de Directiva nitrați și Regulamentul pesticide) situate în vecinătatea apelor de suprafață, cu lățimea de minimum 1 m (pentru terenuri cu panta de până la 12%) și de minimum 3 m (pentru terenuri cu panta de peste 12%) pe care utilizarea fertilizanților și a pesticidelor este interzisă;

- benzi înierbate dintre rândurile de culturi permanente (vii, livezi etc.), margini de sole; aceste benzi pot fi din vegetație spontană/cultivată, care nu necesită udare, fertilizare sau tratamente fitosanitare;

• Zone împădurite: terenuri agricole împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" în cadrul PNDR 2007-2013.
Data: Semnătură și ștampilă:

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE CERERE ȘI INFORMAȚII AFERENTE PLĂȚILOR PE SUPRAFAȚĂ

Câmpurile aferente casetei gri de pe prima pagină sunt completate de către funcționarul de la centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) care primește formularul cererii unice de plată pe suprafață. Acesta, după verificarea cererii, completează și chenarul gri "Angajamente și declarații" și certifică efectuarea controlului vizual prin dată și semnătură. Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare-RUI (element component al Sistemului integrat de administrare și control/I.A.C.S.) este atribuit o singură dată de către A.P.I.A., fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul electronic de înregistrare conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună. Acesta se va menține în toate cererile adresate A.P.I.A., sau celorlalte instituții aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/ EXPLOATAȚIE

Fermierii PERSOANE FIZICE ȘI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Completează pe pag. 1, în primul tabel, următoarele câmpuri: numele (01)/prenumele (02) și codul numeric personal-CNP (03).

Pentru forma de asociere/organizare simplă, fără personalitate juridică, în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, administratorul numit/desemnat înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple și datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01), prenume (02) și CNP (03).

Cod țară și număr act identitate (05) - completat de către solicitantul care nu are cetățenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul țării din care provine (de exemplu: Germania-DE), urmat de numărul actului de identitate sau al pașaportului.

În cazul în care fermierul nu aplică personal, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează cererea unică de plată pe suprafață (câmpurile 01-05) cu datele de identificare ale titularului de cerere.

Renta viageră (06) - fermierii care beneficiază de rentă viageră bifează cu un X caseta "DA". Beneficiarii rentei viagere pentru suprafețele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declarații. Fermierii PERSOANE JURIDICE și PFA (persoanele fizice autorizate) /ÎI (întreprinderea individuală) /ÎF (întreprinderea familială)

Completează pe pag.1, în al doilea tabel, următoarele câmpuri: denumire exploatație (07) - de exemplu: S.C. Agroind S.A., cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societățile înregistrate la registrul comerțului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăți, nume (09) / prenume (10) și CNP (11) administrator.

Conform art. 7 alin.1 si 2 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice autorizate-PFA, întreprinderile individuale-ÎI și cele familiale-ÎF au obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității. Aceste forme de organizare nu au personalitate juridică, deși prezintă CUI. PFA sau întreprinzătorul persoană fizică titular al ÎI înscrie: în câmpul (07) denumire formă de organizare și CUI (08), precum și nume (09), prenume (10) și CNP (11) administrator/reprezentant. Reprezentantul desemnat al ÎF, conform acordului de constituire, înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare și CUI-ul întreprinderii familiale (08), precum și datele sale personale în câmpurile: nume (09), prenume (10), CNP (11). În cazul în care persoana fizică autorizată și întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplică prin intermediul unui împuternicit, acesta completează cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept și prezintă delegația de împuternicire semnată și ștampilată.

Tip de organizare (12) - se completează codul corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa care face parte integrantă din prezentele Instrucțiuni. PFA / ÎI / ÎF nu completează acest câmp.

SEDIUL EXPLOATAȚIEI / ADRESA DE DOMICILIU

Persoanele fizice completează adresa domiciliului stabil, iar cele juridice, adresa sediului social al societății: câmpurile (13) - (20). Câmpurile (21) telefon mobil și (22) telefon fix/fax sunt obligatorii.

În câmpul (24), solicitantul înscrie numărul total de hectare (cu două zecimale) utilizate (parcelele eligibile și neeligibile). În câmpul (25), solicitantul trece numărul total de hectare (cu două zecimale) pentru care solicită sprijin.

În ceea ce privește utilizarea apei pentru irigații, în câmpul (26) solicitantul bifează DA sau NU, după caz.

COORDONATE BANCARE

PFA/ ÎI/ ÎF prezintă la A.P.I.A. cont bancar activ aferent formei de organizare și înregistrare (pe CUI). Câmpul (30) se completează de către solicitant cu numărul de animale pe care le deține, precizând numărul și speciile acestora.

În câmpul (31), pag. 3, fiecare solicitant bifează schema/schemele, măsura/măsurile pentru care solicită plată. Atenție! În lipsa bifei se consideră că solicitantul nu dorește sprijinul aferent schemei/măsurilor. Fermierul trebuie să atașeze la dosarul cererii unice de plată toate documentele solicitate de A.P.I.A. și să bifeze în rubricile aferente acestora.

În cazul măsurilor pentru zone defavorizate și măsurilor de agro-mediu, listele localităților eligibile sunt disponibile la fiecare centru local/județean al A.P.I.A. și la primării conform P.N.D.R. (Planul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, versiunea consolidată).

II. DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ: fermierul datează, semnează, ștampilează, după caz.

Parcelă agricolă - suprafața continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi; totuși, când se solicită o declarație separată privind utilizarea unei suprafețe care face parte dintr-o grupă de culturi, conform cu art. 2 alin. 1 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare, acea utilizare specifică va limita parcela agricolă, după caz.

Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate și nesolicitate la plată și pe care trebuie să respecte cerințele de eco-condiționalitate.

Pentru fiecare parcelă se specifică: județul (indicativul județului), localitatea/comună/oraș, codul SIRSUP al localității, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Parcelele primite prin transfer în anul precedent primesc număr de la n+1.

În cazul în care fermierii solicită sprijin pentru pachetul 4 Agromediu, pentru o suprafață diferită de suprafața parcelei agricole, obligatoriu se înscriu două parcele. De exemplu, dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafața de 10 ha, iar pentru pachetul 4 se solicită sprijin numai pentru 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă.

Fiecare variantă a pachetului 5 este înregistrată ca parcelă distinctă (5.1, 5.2, 5.5), iar suprafețele de teren care în anul 2013 încheie perioada de conversie și trec în sistemul de suprafață certificată ecologic constituie de asemenea parcele distincte. Nu este permisă solicitarea plăților de agro-mediu pe fracțiuni de parcelă.

Cod Categorie de folosință - se indică categoria de folosință a parcelei, conform tabelului nr. 4 din Anexă. Suprafața agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosință: TA (teren arabil) - terenul cultivat pentru producție sau menținut în GAEC, indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix ori mobil; PP (pajiști permanente-pășuni și fânețe) - suprafețe agricole de pășuni și fânețe, naturale sau cultivate, folosite pentru producția de iarbă ori de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puțin 5 ani în sistemul de rotație a culturilor și care sunt utilizate pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje, cu respectarea Bunelor condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; VII (vii) - terenul plantat cu vii și pepiniere viticole; CP (culturi permanente) - culturi care nu intră în sistemul de rotație, altele decât pajiștile permanente, care ocupă acest teren pentru 5 (cinci) ani sau mai mult și asigură producții repetate, (livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și alte culturi permanente); G (grădini familiale) - suprafața destinată obținerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatației/gospodăriei agricole individuale. Suprafața eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuști fructiferi. Atenție! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează codurile categoriei de folosință: TAn, PPn, VIn, CPn, Gn. A nu se confunda parcele pentru care nu se solicită sprijin cu parcelele neeligibile.

Terenul necultivat (cod 970) este orice teren arabil inclus în sistemul de rotație al culturilor, lucrat sau nu, dar fără intenția de a se produce o recoltă pe durata unui an agricol. Caracteristica terenului necultivat este că acesta se lasă în repaus pentru a se reface în mod normal pe toată durata unui an agricol, cu obligația menținerii acestuia în bune condiții agricole și de mediu, conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Pentru măsurile de agro-mediu codurile pachetelor se preiau din Anexă (tabelul nr. 2). Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c. . . . ). Cultura și codul corespunzător culturii - se indică conform Anexei (tabelul nr. 1).

Total suprafață agricolă utilizată reprezintă numărul total de hectare utilizate pe exploatație (parcelele eligibile și neeligibile). Total suprafață agricolă solicitată pentru sprijin reprezintă numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin.

Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat / împuternicit - după caz, semnează persoana în cauză. În caz de împuternicire, împuternicitul își înscrie numele și prenumele în clar și datează.

Dacă fermierul solicită plata pentru angajamentele în derulare (ZMD/ZSD/ZDS/de agro-mediu), în IPA online fermierul trece bifele corespunzătoare angajamentului, iar pentru pachetele de agro-mediu trece și pachetul solicitat în dreptul parcelei.

Pentru pajiștile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz:

Codul 603 - Pajiști permanente comunale utilizate în comun: se completează de către toți fermierii care utilizează în comun pajiștile permanente contractate de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod dacă utilizează în comun pajiștea cu alți fermieri.

Codul 604 - Pajiști permanente utilizate în comun: se completează de către toți fermierii care utilizează în comun pajiștile permanente care nu sunt însă contractate de la consiliile locale.

Pajiștile permanente utilizate în comun de mai mulți fermieri sunt suprafețele de pajiști în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele pășunează liber ori se cosește pe întreaga suprafață a pajiștii în cauză. Această suprafață poate coincide sau nu cu suprafața blocului fizic.

Atenție! Dacă la controlul la fața locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafața de pajiște in comun pot suporta sancțiunea.

Codul 605 - Pajiști permanente comunale utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafața de pajiști permanente contractată de la consiliile locale. Consiliile locale pot utiliza acest cod, dacă utilizează în comun pajiștea cu alți fermieri.

Codul 606 - Pajiști permanente utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafața de pajiști permanente care nu este contractată de la consiliul local.

Culturile ce pot fi înființate ca plante energetice nonalimentare (nonagricole) sunt:

Cod 953 - Populus sp. (plop hibrid energetic), Salix viminalis "energo" (salcie energetică), Cynara cardunculus (anghinare), Miscanthus giganteus (iarba elefantului), Panicum virgatum ( mei - cultură permanentă), Paulownia tomentosa (Copacul Prințesei), Arundo donax (stuf gigant), Jatropha cuniax (arbust de petrol), Euphorbia lathyris și Euphorbia tiriculli (Laptele câinelui), Helianthus tuberosus L. (Topinambur), Sorghum saccharatum (sorg zaharat), Carthamus tinctorius (șofrănel) și altele asemenea.

Cod 214 - Planta energetică Camelina sativa (inișor) se înscrie la "Alte plante industriale".

Pentru parcelele de vii defrișate, dacă fermierul nu a înființat altă cultură, completează codul 966 (suprafața defrișată prin schema de defrișare a plantațiilor viticole). Fermierii care au înființat altă cultură după defrișare completează codul culturii respective conform tabelului din Anexă, iar în aplicația IPA online bifează dacă parcelele solicitate provin din suprafețe care au beneficiat de schema de defrișare. Pentru parcelele de vii înființate prin programul de restructurare/reconversie, fermierii completează codul 965.

III. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII

Solicitantul completează rubrica numele/prenumele și calitatea (proprietar, arendaș, concesionar, etc), ia cunoștință asupra condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească și se obligă să respecte condițiile/obligațiile ce îi revin pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin solicitate, apoi semnează, ștampilează, după caz, și datează cererea unică de plată pe suprafață. Fermierul declară pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere.

Fermierul primește copii ale părților din formularul-tip de cerere unică de plată 2013: III.1 - Angajamente și declarații și III.3 - Angajamente și declarații-Cerințe de eco-condiționalitate, precum și o copie a Anexei nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic. În spațiul disponibil este pusă ștampila cu data Centrului local/județean/ al municipiului București al APIA și este trecut numărul de înregistrare emis de Registratura IACS și se semnează de către responsabilul de cerere. Originalele acestora rămân la dosarul cererii de plată a fermierului. Totodată, se înmânează și o copie după partea III.2 - Angajamente și declarații - măsuri de agro-mediu din formularul-tip de cerere unică de plată 2013, dacă fermierul este nou și solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu sau are suprafețe pentru care în 2013 solicită plata aferentă pachetelor de agro-mediu.

IV. CERINȚELE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE SMR

Se aplică în campania curentă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2155/42/2011. România implementează SMR după calendarul prevăzut la art. 124 alin. (6) și în Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, astfel: (a) cerințele prevăzute la punctul A din anexa II se aplică din data de 1 ianuarie 2012, (b) cerințele prevăzute la punctul B din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, (c) cerințele prevăzute la punctul C din anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.

V. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERII DE PLATĂ (TERMENE):

A. Declarația de suprafață completată electronic folosind aplicația IPA online. În campania 2013, fermierii completează cererea unică de plată pe suprafață, folosind aplicația IPA online și realizează electronic operațiunea de digitizare a parcelelor și actualizare a declarației de suprafață conform Manualului de utilizare IPA online (accesibil în aplicație). La completarea electronică a cererii, fermierul dispune de suprafețele determinate în campania anterioară și este obligat să acceseze straturile cu rezultatele controalelor pe teren din campaniile precedente. Declarația de suprafață se tipărește, se datează, se semnează și se ștampilează după caz. La centrul APIA fermierul primește, pentru a actualiza și/sau completa și celelalte pagini din cererea unică de plată, respectiv: pagina 1 pretipărită, pagina 3 (care conține bifele pentru solicitarea sprijinului), paginile cu angajamente și Anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic. Acestea formează cererea unică de plată care trebuie înregistrată la APIA.

Fermierul datează, semnează și stampilează, după caz, toate paginile cererii de plată.

B. În situații excepționale cererea se depune în format hârtie, având la dispoziție informațiile și suprafețele determinate din campania precedentă. Fermierii completează câmpurile albe din cerere doar dacă informațiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania precedentă. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă, aceasta se înscrie în spațiul aferent din declarația de suprafață (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declarația de suprafață), cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite, completând și datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă, județ, cod sirsup, cultură, cod cultură, suprafață, etc.). În cazul în care fermierul și-a modificat suprafața unei parcele din declarația de suprafață pretipărită, anulează prin tăiere cu o linie informația care nu mai este de actualitate (sub semnătură și dată) și o înscrie pe cea nouă în spațiul liber aferent. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite, o/le taie cu o linie, semnează și datează în dreptul lor, păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare. Pagină suplimentară din declarația de suprafață este semnată și ștampilată, după caz, și datată de fermier.

Fermierii depun cerere de plată în anul 2013 la același centru județean/local al A.P.I.A. la care au depus în campania anterioară. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul județean/local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/deține parcelele agricole. În cazul în care aceștia utilizează/dețin parcele agricole, în mai multe localități, depun cererea unică de plată la centrul A.P.I.A. pe raza căruia utilizează/dețin majoritatea parcelelor agricole. Totuși, dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul județean / local al A.P.I.A. pe raza căruia utilizează parcelele agricole, pot să o facă la centrul A.P.I.A. pe raza căruia domiciliază. Cererile de plată sunt gestionate la centrul APIA la care au fost depuse.

Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafață (art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009), chiar dacă dețin suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie - 15 mai 2013 inclusiv fără penalități conform art. 11, alin. (2), din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, și 16 mai - 10 iunie 2013 inclusiv, cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2013 sunt considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată conform art. 22, art. 23 alin. (1), paragraful 1 și paragraful 3 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

Delimitarea parcelelor agricole: Fermierii care actualizează/completează electronic declarația de suprafață realizează electronic și operațiunea de digitizare a parcelelor utilizate.

Fermierul poate solicita asistență centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor.

Atenție! Dacă fermierul are cunoștință sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafața parcelelor digitizate și implicit în declarația de suprafață 2013, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancțiunilor.

Atenție! Pentru a beneficia de drepturi de plată pentru plăți directe pe suprafață în cadrul politicii agricole comune 2014-2020, fermierii trebuie să îndeplinească condiția ca pe suprafața eligibilă la plată să existe zone de interes ecologic, benefice pentru climă și mediu. În vederea aplicării normelor, odată cu depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să identifice și să delimiteze aceste tipuri de zone, prevăzute în anexa nr. 4 la formularul-tip de cerere unică de plată 2013 - Zone de interes ecologic.

La actualizarea digitizării parcelelor în aplicația IPA online 2013, fermierii care anterior au fost controlați pe teren clasic sau prin metoda teledetecției vor utiliza rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători și se vor asigura că suprafața declarată este conformă cu suprafața utilizată. Fermierul generează fișiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc și nu se atașează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.

Fermierii care în mod excepțional completează pe hârtie declarația de suprafață trebuie să-și delimiteze pe hărți parcelele agricole pe care le utilizează. În acest sens, schițează cu pix de culoare roșie conturul fiecărei parcele agricole. Acestea se numerotează de la 1 la n conform numerotării din declarația de suprafață. În interiorul parcelelor agricole se delimitează culturile, fiecărei culturi corespunzându-i o literă: de exemplu 1a, 1b, 1c, etc. (numai cu litere mici). Delimitarea suprafețelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se face prin bararea acestora. Dacă fermierul susține că utilizează singur întreaga suprafață a unui bloc fizic, realizează conturul blocului fizic respectiv (nu încercuiește nr. de bloc). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se localizează printr-o linie, notându-se alături numărul parcelei agricole. De asemenea, pe hărți fermierul trebuie să își înscrie numele, prenumele în clar, să semneze (și să ștampileze, după caz) și să dateze.

Scheme de sprijin pe suprafață în anul 2013:

- Schema de plată unică pe suprafață (SAPS - art. 122 - 124 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și O.U.G. nr. 125/2006,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare): se acordă o sumă stabilită pe hectar, plătibilă o dată pe an, decuplată total de producție (necondiționat de obținerea producției).

- Plăți naționale directe complementare (PNDC - art. 132 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate, cu modificările și completările ulterioare): plăți pe suprafață complementare SAPS, care se acordă suplimentar pentru culturile prevăzute în legislația în vigoare, decuplate de producție. În anul 2013 se acordă sprijin pentru următoarele scheme:

PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrișcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob și linte, năut), plante industriale (floarea - soarelui, rapiță, soia, in și cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr și alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori și plante ornamentale, plante de nutreț, loturi semincere, pajiști temporare, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiștile permanente, viile și terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin.

PNDC 2 - in pentru fibră; PNDC 3 - cânepă pentru fibră; PNDC 4 - tutun; PNDC 5 - hamei; PNDC 6 - sfeclă de zahăr.

- Schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate altele decât zonele montane: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafețe agricole eligibile aflate în unitățile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate conform PNDR (Anexa 4A).

- Schema de plată separată la zahăr (art.126 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificările și completările ulterioare) : reprezintă plăți în cadrul schemelor de sprijin comunitar și constă în acordarea unei sume pe suprafață.

- Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD) - măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafețe agricole eligibile aflate în unitățile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, conform PNDR.

- Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS și ZSD) - măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafețe agricole eligibile aflate în UAT defavorizate, conform PNDR.

- Plăți de agro - mediu - măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar pentru fermierii care utilizează suprafețe agricole aflate numai în UAT eligibile și respectă condițiile de management specifice, conform PNDR:

Pachetul 1-Pajiști cu înaltă valoare naturală. Pachetul 2 - Practici agricole tradiționale. Pachetul 3 - Pajiști importante pentru păsări (varianta 3.1 - Crex crex, denumire populară - Cârstelul de câmp și varianta 3.2 - Lanius minor, denumire populară - Sfrâncioc cu frunte neagră și Falco vespertinus, denumire populară - Vânturelul de seară). Pachetele 1 și 2 se pot aplica în combinație pe aceeași suprafață. Pachetul 4 - Culturi verzi - disponibil pentru terenul arabil, la nivelul întregii țări, aplicanții pot schimba anual suprafața pentru care aplică acest pachet cu alte suprafețe localizate în cadrul aceleiași ferme, dar cu condiția menținerii valorii de suprafață angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Pachetul 5 - Agricultură ecologică - plăți pentru terenurile agricole care sunt înregistrate ca terenuri certificate în sistem ecologic de către un organism de inspecție și certificare autorizat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare. Acestea pot fi: Varianta 5.1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț), Varianta 5.2 - Legume (inclusiv ciuperci și cartofi), Varianta 5.3 - Livezi, Varianta 5.4 - Vii, Varianta 5.5 - Plante medicinale și aromatice pe întreg teritoriul național. Pachetele 4 și 5.1 sau 5.2 se pot aplica în combinație pe aceeași suprafață. În cazul în care pe aceeași parcelă se accesează, atât pachetul 4, cât și pachetul 5.1 sau 5.2 codul pachetului este P4.5.1 sau P4.5.2. Pachetul 6- Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.). Pachetul 7- Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).

Din punctul de vedere al eligibilității terenului, plățile de agro-mediu se acordă pentru terenul arabil (în cazul P 4, 5, 7), pentru vii și livezi (în cazul P 5), pentru livezi tradiționale utilizate extensiv (în cazul P 1, 2) și pentru pajiști (în cazul P 1, 2, 3, 6). Pentru varianta 5.2 Legume (inclusiv ciuperci și cartofi) categoria de folosință a terenului este numai TA (fără G).

Solicitarea plăților de agro-mediu și indicarea pachetului(elor) pentru care fermierul aplică, precum și parcelele pe care dorește să aplice în declarația de suprafață se realizează anual prin depunerea cererii și aplicarea bifelor corespunzătoare.

Pentru Pachetul 5 se bifează și câmpurile corespunzătoare punctului 7-Plăți de agro-mediu din pagina 3. Listele UAT-urilor eligibile pentru fiecare măsură / pachet în parte sunt afișate la centrele locale/județene APIA și/sau primării.

Documente anexate cererii: Fermierii trebuie să prezinte următoarele documente:

CI/BI/pașaport, dovadă cont bancar activ și în plus, dacă este persoană juridică, actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală și numire/desemnare administrator, după caz, în original. În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, acesta prezintă și contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

În cazul în care fermierii sunt reprezentați la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire legalizată notarial pentru persoanele fizice și delegația de împuternicire pentru persoanele juridice) și copia sa după CI/BI. De asemenea, se atașează la dosarul cererii și copia după CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuiește titularul doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Pentru pajiștile permanente comunale contractate și utilizate de către asociații, fundații, cooperative, obști și composesorate etc. se completează și se depune Declarația prin care membrii declară că sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la A.P.I.A. cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață în campania 2013 în numele membrilor asociației și că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafețele pentru care a aplicat asociația.

Nu se completează această declarație de către asociațiile, fundațiile, cooperativele, obștile și composesoratele, etc. pentru pajiștile permanente utilizate și aflate în proprietatea acestora.

Consiliile locale depun Declarația de eligibilitate - Anexa nr. 1 la formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2013 pentru suprafețele pentru care se solicită sprijin și pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere, etc și pe care consiliul local desfășoară activitate agricolă. Anexa nr. 1 va fi însoțită de Hotărârea Consiliului Local în original care stabilește suprafețele pentru care se depune cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafețe nu au existat/au existat dar nu au fost conforme, solicitări de concesionare, închiriere, arendare etc. Totodată, consiliul local depune o dată cu cererea Planul tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor și Situația, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, în baza Ordinului M.A.D.R. nr. 246/2008 cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde următoarele informații:a) suprafața totală de pajiști permanente aflată în proprietatea consiliului local; b) suprafața de pajiști permanente comunale atribuită spre folosință; c) efectivul de animale al persoanelor care utilizează pajiști permanente comunale în baza contractelor de concesiune sau de închiriere; d) efectivul de animale pe specii aflat în proprietatea consiliului local, după caz.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...