Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.211/2012

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2013 până la 01 decembrie 2013, fiind abrogat prin Ordin 5455/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Numărul de gradații care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic, aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice."

2. La articolul 9, punctul 1 va avea următorul cuprins:

"

1. Candidatul întocmește și depune la conducerea unității de învățământ/conexe în care a funcționat în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 raportul de autoevaluare a activității desfășurate, însoțit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fișa de evaluare elaborată de inspectoratul școlar pentru acordarea gradației de merit, la categoria de personal în care acesta se încadrează.

În cazul în care candidatul este pretransferat, acesta își depune dosarul la unitatea de învățământ unde este titular la data depunerii dosarului.

În situația în care candidatul este detașat în alt județ, acesta poate depune dosarul la unitatea de învățământ unde funcționează la data depunerii dosarului sau la unitatea de învățământ unde este titular. Plata gradației de merit încetează pentru candidatul care, ulterior obținerii gradației de merit în alt județ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detașează în alt județ.

Cadrele didactice angajate pe perioadă determinată depun documentele menționate anterior la conducerea unității de învățământ la care sunt încadrate la data depunerii dosarului. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități de învățământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ."

Art. II. -

Direcția generală, resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 26 februarie 2013.

Nr. 3.281.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...