Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 februarie 2013 până la 21 decembrie 2013, fiind înlocuit prin Lege 356/2013; Anexă 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

7. Venituri din prestări de servicii și alte activități:

a) Venituri din prestări de servicii

b) Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

d) Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

8. Amenzi, penalități și confiscări:

a) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

c) Alte amenzi, penalități și confiscări

9. Diverse venituri:

a) Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

b) Taxe speciale

c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

d) Venituri din ajutoare de stat recuperate

e) Alte venituri

10. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile:

a) Donații și sponsorizări

b) Alte transferuri voluntare

c) Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local (evidențiate cu semnul minus)

d) Vărsăminte din secțiunea de funcționare

e) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

11. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

b) Venituri din privatizare

c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

d) Depozite speciale pentru construcții de locuințe

12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

e) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

f) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

13. Subvenții de la bugetul de stat:

a) Aeroporturi de interes local

b) Planuri și regulamente de urbanism

c) Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

d) Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

e) Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

f) Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

g) Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

h) Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

i) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

j) Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

k) Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice prin Programul operațional regional 2007-2013

l) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

m) Subvenții primite din Fondul de intervenție

n) Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

o) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

p) Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

r) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

s) Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

ș) Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

t) Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

ț) Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico sociale

14. Subvenții de la alte administrații:

a) Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

b) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

c) Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

d) Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

15. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

a) Fondul European de Dezvoltare Regională

b) Fondul Social European

c) Fondul de Coeziune

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

e) Fondul European de Pescuit

f) Instrumentul de Asistență pentru Preaderare

g) Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

h) Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013

i) Alte facilități și instrumente postaderare

j) Mecanismul financiar SEE

k) Mecanismul financiar norvegian

l) Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

m) Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE

n) Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

B. Cheltuieli

1. Autorități publice și acțiuni externe:

a) Autorități executive

2. Alte servicii publice generale:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autoritățile administrației publice locale

d) Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației:

a) Transferuri din bugetele proprii ale județelor pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

5. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

6. Apărare:

a) Apărare națională (Centre militare)

7. Ordine publică și siguranță națională:

a) Ordine publică

a1) Poliție locală

b) Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecția civilă nonmilitară)

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

8. Învățământ:

a) Învățământ preșcolar și primar*)

a1) Învățământ preșcolar*)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...