Guvernul României

Hotărârea nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice

Modificări (4), Referințe (12), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2013 până la 22 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 38/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice realizează politicile naționale, corelate cu cele la nivel european și internațional, în domeniile mediului, schimbărilor climatice, apelor, pădurilor, fondului cinegetic și pisciculturii, îndeplinind rolul de autoritate de stat, planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecție și control. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice își desfășoară activitatea prin planificare strategică, reglementare, control, informarea și educarea cetățenilor privind beneficiile de mediu în domeniile sale de competență: protecția mediului, schimbări climatice și meteorologie, dezvoltare durabilă, infrastructură de mediu, gestionarea integrată a deșeurilor, gestionarea integrată a substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole, protecția naturii prin conservarea biodiversității, utilizarea durabilă a componentelor sale și managementul sistemului de arii naturale protejate, biosecuritate, evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător, evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, controlul poluării industriale, protecția solului și a subsolului, gestionarea siturilor contaminate, managementul riscului la inundații, hidrologie, hidrogeologie, gospodărirea apelor, managementul durabil al pădurilor, protecția fondului cinegetic și piscicultură. Modificări (1)

(4) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare și monitorizare a Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă, în acord cu inițiativele în materie la nivel european și internațional.

(5) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind protecția mediului și schimbările climatice în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.

(6) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este desemnat ca autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Mediu".

(7) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+), precum și pentru derularea de programe și proiecte finanțate din alte surse externe.

Art. 2. -

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5.

Art. 3. -

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice exercită, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență, următoarele funcții:

a) de strategie și planificare;

b) de reglementare și avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat;

e) de gestionare a fondurilor structurale alocate sectorului de mediu, precum și a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacționarea surplusului cantității atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, ratificat prin Legea nr. 3/2001, denumit în continuare Protocolul de la Kyoto, a veniturilor obținute din licitațiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a altor fonduri europene sau naționale, destinate finanțării programelor și proiectelor din domeniile sale de competență, în condițiile legii;

f) de monitorizare, inspecție și control;

g) de informare și conștientizare a publicului în domeniile sale de activitate;

h) de administrare.

Art. 4. -

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice exercită, în condițiile legii, următoarele atribuții cu caracter general:

a) organizează, împreună cu celelalte ministere și cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale și cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acțiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

b) colaborează cu asociațiile profesionale și patronale din domeniile sale de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;

c) participă la sprijinirea dezvoltării capacității administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum și la consolidarea și extinderea relațiilor de colaborare dintre acestea;

d) participă, cu experți desemnați, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;

e) participă la schimbul de informații și experiență cu instituțiile și organismele naționale, europene și internaționale cu privire la domeniile sale de activitate, în condițiile legii;

f) asigură finanțarea activității de reglementare din domeniile sale de activitate;

g) finanțează, în condițiile legii, versiunile în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale din domeniile sale de activitate;

h) susține și promovează constituirea de parteneriate la nivel central și local în domeniile sale de activitate;

i) inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine perfecționarea continuă a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

j) realizează cercetări de opinie publică, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

k) contractează servicii specializate în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;

l) editează, direct sau prin unitățile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;

m) organizează și sprijină activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;

n) monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

o) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

p) asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

q) primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

r) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniile sale de competență, prin activități specifice;

s) asigură accesul publicului la informațiile de mediu, consultarea și participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

t) desfășoară activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

u) contractează, în condițiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanță și reprezentare juridică internă și internațională, de traduceri, documentare și arhivare de documente;

v) încheie protocoale, acorduri, convenții de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice și private, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;

w) emite dispoziții obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;

x) solicită informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;

y) efectuează acte de control conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naționale și europene în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții mandatați solicită documentele și informațiile necesare, iar entitățile controlate sau inspectate au obligația să le pună la dispoziție în termenul solicitat, în condițiile legii.

Art. 5. -

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

I. în exercitarea funcției de strategie și planificare:

1. elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:

a) Planul național de acțiune pentru protecția mediului;

b) Strategia națională și Planul național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;

c) Strategia națională și Planul național privind contribuția României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;

d) Strategia națională și Planul național de gestionare a deșeurilor;

e) Planul național de prevenire a generării deșeurilor;

f) Strategia privind gestionarea substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole;

g) Strategia națională și Planul național de acțiune privind gestionarea siturilor contaminate din România;

h) Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității;

i) Strategia națională privind biosecuritatea;

j) Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung;

k) Strategia națională și Planul național de acțiune pentru gospodărirea apelor;

l) Strategia de management integrat al zonei costiere și Planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre;

m) Strategia forestieră națională și Planul de acțiune;

n) Strategia națională și Planul de acțiune în domeniul silviculturii;

o) Planul național de acțiune pentru extinderea suprafețelor de păduri în România;

p) Programul național de reducere progresivă a emisiilor de SO2, NO(x), COV și NH3;

q) Programul național de reducere a emisiilor de SO2, NO(x) și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere și Planul național de tranziție pentru instalațiile de ardere aflate sub incidența prevederilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale;

r) Programul național de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creștere, ameliorare, calificare și perfecționare a efectivelor de cabaline în rasă pură;

s) Programul operațional sectorial "Mediu";

t) Strategia națională în domeniul piscicol;

u) alte strategii și planuri ce decurg din angajamentele europene și internaționale în domeniile sale de activitate, precum și din cele stabilite la nivel național, prin alte acte normative;

2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

3. asigură elaborarea de cercetări, studii și prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniile sale de activitate;

4. asigură cadrul juridic și instituțional pentru obținerea și colectarea datelor necesare îndeplinirii obligațiilor de raportare asumate de România la nivel european și internațional, în domeniile sale de activitate;

5. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;

6. asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare și monitorizare a Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, prin crearea cadrului instituțional pentru monitorizarea obiectivelor și raportarea pe domeniul dezvoltării durabile, în acord cu inițiativele în materie la nivel european și internațional;

7. participă la elaborarea Foii de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor la nivel național, conform principiului optimizării utilizării resurselor, așa cum se stipulează în Strategia de dezvoltare durabilă a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, și în conformitate cu Strategia UE 2020 privind creșterea inteligentă durabilă și incluzivă;

8. asigură implementarea angajamentelor în domeniul mediului, în conformitate cu angajamentele pe care Uniunea Europeană le-a convenit în cadrul Organizației Națiunilor Unite la Conferința pentru Dezvoltare Durabilă "RIO+20";

II. în exercitarea funcției de reglementare și avizare:

1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum și pentru asigurarea armonizării legislației naționale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific și cerințele la nivel european și internațional;

2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale care au legătură cu sfera sa de competență;

3. emite acte de reglementare în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;

4. derulează procedura de evaluare de mediu și emite avizul de mediu pentru planurile și programele naționale în domeniile sale de activitate;

5. aprobă instrucțiuni privind elaborarea planurilor locale și regionale de acțiune în domeniile sale de activitate;

6. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu obiectivele dezvoltării durabile;

7. stabilește metodologia și procedura sistemului de plăți a programelor și proiectelor derulate și finanțate prin Fondul pentru mediu;

III. în exercitarea funcției de reprezentare:

- reprezintă Guvernul în relațiile cu instituțiile și organismele, organizațiile și asociațiile interne, europene și internaționale din domeniile sale de activitate, promovând interesul național;

IV. în exercitarea funcției de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. coordonează, monitorizează și asigură implementarea legislației naționale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile și cerințele legislației Uniunii Europene, tratatelor, convențiilor, acordurilor, memorandumurilor și protocoalelor la care România este parte;

3. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și internațional, și promovarea intereselor naționale în domeniile sale de activitate, precum și pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

4. propune și recomandă autorităților ori instituțiilor competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor obiectivelor de mediu și schimbări climatice în celelalte politici sectoriale;

5. propune și recomandă autorităților sau instituțiilor competente și, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate și monitorizează modul de îndeplinire a acestora;

6. coordonează activitatea de raportare către instituțiile europene și internaționale în domeniile sale de competență;

7. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competență;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...