Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 184/2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) , art. 71 alin. (3) și art. 81 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 1, formularul 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 2, Instrucțiunile de completare a formularului 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p, se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 2, Instrucțiunile de completare a formularului 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale", cod 14.13.01.13/1i, se modifică și se înlocuiesc cu instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. II. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 13 februarie 2013.

Nr. 184.

ANEXA Nr. 11)

___________

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 21)

___________

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", cod 14.13.01.13/3p

I. Depunerea declarației

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole impuse în sistem real;

d) silvicultură și piscicultură.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum și pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

Declarația se depune și de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit.

a) Activități independente

a.1. Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, din activități desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația depunerii declarației, se cuprind:

- venituri comerciale;

- venituri din profesii libere;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Nu au obligația depunerii declarației contribuabilii care realizează numai venituri din activitățile independente prevăzute la art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă, de către plătitorii de venituri sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse depun câte o declarație pentru fiecare sursă și categorie de venit.

a.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

b) Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

b.1. Venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la subpct. b.2 și b.3

Declarația se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "sub 5 contracte, inclusiv" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit".

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă.

În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează și depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

b.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârșitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "peste 5 contracte" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit".

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente, la completarea și depunerea formularului, se au în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte prevederi legale în materie.

b.3. Venituri din închirierea în scop turistic

Declarația se completează pentru fiecare an fiscal, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice.

La declarație se anexează formularul "Fișa capacității de cazare", completată corespunzător situației contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, precum și contribuabilii care depășesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor" și căsuța "În scop turistic" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 1 "Categoria de venit" și menționează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală.

În situația în care în cursul anului se depășește numărul camerelor închiriate (peste 5) se va depune un nou formular, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuța "Sistem real" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net". De la data depășirii numărului de camere închiriate (peste 5) și până la sfârșitul anului fiscal, au obligația determinării venitului net în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real.

c) Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

d) Silvicultură și piscicultură

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activități independente" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

1. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

- în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură și piscicultură și care încep o activitate în cursul anului fiscal;

- în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părți, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

- pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv;

- în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, impuși pe baza normelor de venit, și care, în cursul anului fiscal, depășesc numărul de 5 camere de închiriat;

- până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, și care au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

- până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

2. Organul fiscal competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

3. Modul de depunere a declarației

Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împutenicitul acestuia, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

2. Căsuța 1 "Recalcularea plăților anticipate" se bifează în următoarele situații:

a) în situația contribuabililor care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

În vederea recalculării plăților anticipate contribuabilii vor depune declarația, însoțită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;

b) în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în care chiria este exprimată în lei, pentru care plățile anticipate sunt stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Codul fiscal.

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului vor depune declarația însoțită de documente justificative, în termen de 5 zile, la organul fiscal competent;

c) în cazul în care, în cursul anului fiscal, are loc depășirea numărului de 5 camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, potrivit art. 623 din Codul fiscal.

Contribuabilii care, în cursul anului fiscal, depășesc numărul de 5 camere de închiriat vor depune declarația în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Căsuța 2 "Modificarea modului de determinare a venitului net" - se bifează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și cedarea folosinței bunurilor care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normă de venit, după caz.

Contribuabilii care optează, în condițiile legii, pentru modificarea modului de determinare a venitului net bifează căsuța "Modificarea modului de determinare a venitului net" și indică sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea căsuței corespunzătoare situației contribuabilului de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net": "sistem real", "cote forfetare de cheltuieli" sau "normă de venit", după caz.

În această situație, declarația se depune, după caz, în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate și în anul precedent.

3. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

4. Secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată"

Punctul 1 "Categoria de venit" - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

Punctul 2 "Determinarea venitului net" - se bifează căsuța corespunzătoare, în funcție de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

Punctul 3 "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual, asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

Căsuța "Individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Căsuța "Entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Căsuța "Modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, în condițiile continuării activității.

Punctul 4 "Obiectul principal de activitate" - se înscrie denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

Punctul 5 "Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința"

Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Punctul 6 "Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere" - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și entitățile supuse regimului transparenței fiscale, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.

Punctul 6 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv.

Punctele 7, 8 "Data începerii/încetării activității" - se completează de către contribuabilii care își încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Rubricile de la pct. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv, precum și contribuabilii care depășesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, înscriu data privind începerea, respectiv data privind încetarea activității.

Punctul 9 "Data suspendării activității" - se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

Punctul 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.

5. Secțiunea III "Date privind venitul estimat"

a) Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a.1. Activitate desfășurată în mod individual

a.1.1. În cazul persoanelor care realizează venituri din activități comerciale, din exercitarea unei profesii libere, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere și/sau drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

a.1.2. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care desfășoară activități independente, în mod individual, impuși pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la secțiunea III "Date privind venitul estimat".

Se bifează căsuța "Normă de venit" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net".

a.2. Activitate desfășurată într-o formă de asociere

a.2.1. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

În cazul contribuabililor care desfășoară activități independente în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau în cadrul unei entități supuse regimului transparenței fiscale, se completează numai rd.3 "Venit net estimat" din declarație, după cum urmează:

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuția venitului net estimat pe asociați" din "Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", de la rândul corespunzător contribuabilului.

a.2.2. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care desfășoară venituri din activități independente, desfășurate într-o formă de asociere, impuse pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la secțiunea III "Date privind venitul estimat".

Se bifează căsuța "Normă de venit" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net".

b) Venituri din cedarea folosinței bunurilor

b.1. Cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie, după caz:

- suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, în situația persoanelor fizice care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real și conduc evidență contabilă în partidă simplă;

- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut estimat (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd.1 și datele înscrise la rd. 2.

b.2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente. Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de către contribuabili.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

b.3. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv

b.3.1. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic, impuse pe bază de normă de venit, nu completează rândurile de la secțiunea III "Date privind venitul estimat".

Se bifează căsuța "Normă de venit" de la secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată" pct. 2 "Determinarea venitului net".

b.3.2. Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

c) Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

c.1. Activitate desfășurată în mod individual

rd.1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

c.2. Activitate desfășurată într-o formă de asociere

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, impuse în sistem real, se completează numai rd. 3 "Venit net estimat" din declarație, după cum urmează:

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuția venitului net estimat pe asociați" din "Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", rândul corespunzător contribuabilului.

d) Venituri din silvicultură și piscicultură

d.1. Activitate desfășurată în mod individual

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

d.2. Activitate desfășurată într-o formă de asociere

În cazul contribuabililor care realizează venituri din silvicultură și piscicultură în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, impuse în sistem real, se completează numai rd. 3 "Venit net estimat" din declarație, după cum urmează:

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului "Distribuția venitului net estimat pe asociați" din "Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", rândul corespunzător contribuabilului.

6. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului"

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" cod 14.13.01.13/1i

I. Depunerea declarației

Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - comerciale și profesii libere, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilității în partidă simplă, precum și venituri din silvicultură și piscicultură.

Declarația se depune și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.

Asocierile în cadrul cărora se obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din mai multe surse, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

Declarația nu se depune pentru:

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri;

- asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice, care nu dau naștere unei persoane juridice, care realizează venituri din activități independente;

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, potrivit legii.

1. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

- în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

- până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi și al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

2. Organul fiscal competent

Declarația se depune în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

3. Modul de depunere a declarației

Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute în formular.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

2. Secțiunea I "Date de identificare a asocierii"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea asocierii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.

3. Secțiunea II "Date privind activitatea desfășurată"

Punctul 1 "Categoria de venit" - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere, după caz: comerciale, profesii libere, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte venituri.

Punctul 2 "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Căsuța "Entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Căsuța "Modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, în condițiile continuării activității.

Punctul 3 "Determinarea venitului net" - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real sau pe normă de venit.

Punctul 4 "Număr asociați" - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Punctul 5 "Obiectul principal de activitate" - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

Punctul 6 "Sediul" - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Punctul 7 "Contract de asociere" - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Punctul 8 "Documentul de autorizare" - se înscriu numărul și data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfășura activități economice pe teritoriul României.

Punctele 9, 10 "Data începerii/încetării activității" - se înscrie data începerii/încetării activității, conform contractului de asociere.

Punctul 11 "Data suspendării activității" - se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

4. Secțiunea III "Date privind venitul estimat"

Secțiunea se completează numai de contribuabilii care determină venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în curs.

2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferență între venitul brut estimat și cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

5. Secțiunea IV "Date de identificare a responsabilului asocierii"

Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele responsabilului asocierii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.

6. Secțiunea V "Distribuția venitului net estimat pe asociați"

col. 1. "Nume și prenume asociat" - se înscriu numele și prenumele asociaților, conform contractului de asociere.

col. 2. "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

col. 3. "Domiciliu" - se completează adresa domiciliului fiscal.

col. 4 "Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii" - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

col. 5. "Venit net estimat distribuit" - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, conform contractului de asociere.

rd. "Total" - se înscrie suma obținută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociați. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net estimat" de la secțiunea III "Date privind venitul estimat".

NOTĂ:

În cazul asocierilor pentru care venitul net din activități comerciale se determină pe baza normelor de venit se completează numai datele de identificare a asociaților (col. 1-3) și cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii, corespunzătoare fiecărui asociat (col. 4).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...