Banca Națională a României - BNR

Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesități de informații ale Ministerului Finanțelor Publice, aplicabile instituțiilor de credit din 30.01.2013

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportării contabile anuale

1. Generalități

1.1. Instituțiile de credit au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (1)

1.2. Instituțiile de credit depun raportarea contabilă anuală la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în formă scrisă (pe suport hârtie) și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Instituțiile de credit pot depune raportarea contabilă anuală la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili. Depunerea raportării contabile anuale se realizează pe suport magnetic, împreună cu raportarea listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și ștampilată, potrivit legii.

2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportării contabile anuale, precum și reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia

2.1. Instituțiile de credit întocmesc și depun o raportare contabilă anuală care cuprinde următoarele formulare:

a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);

b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);

c) Date informative (cod 30);

d) Imobilizări corporale și necorporale (cod 40); Modificări (1)

e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);

f) Alte informații (cod 60).

2.2. Instituțiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, telefonul și numărul de înregistrare la registrul comerțului), precum și pe cele referitoare la forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea instituției de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României. Modificări (1)

2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificării instituției de credit și, în consecință, se consideră că raportarea nu a fost depusă, instituția de credit fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.4. Instituțiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

2.5. Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

2.7. Instituțiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportarea contabilă anuală cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.

2.8. Raportarea contabilă anuală se depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanței de verificare a conturilor sintetice, precum și o declarație din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condițiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea și, după caz, listarea formularelor s-au făcut pe baza fișierelor puse la dispoziția instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări și a instrucțiunilor tehnice.

2.9. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziția instituțiilor de credit gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro Modificări (1)

2.10. O copie a fișierelor conținând formularele, completate cu datele raportării contabile anuale, se păstrează de către instituția de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.11. Formularele care compun raportarea contabilă anuală se completează în lei.

2.12. Raportarea contabilă anuală a organizațiilor cooperatiste de credit trebuie să reflecte operațiunile și situația lor financiară. Raportarea contabilă anuală întocmită de cooperativele de credit trebuie vizată de casa centrală a cooperativelor de credit.

2.13. Instituțiile de credit care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la data de 31 decembrie a anului de raportare, precum și cele care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală. Modificări (1)

3. Termenul pentru depunerea raportării contabile anuale Modificări (1)

3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

3.2. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere a raportării contabile anuale este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

3.3. Netransmiterea fișierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate, semnate și ștampilate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum și prezentarea unei raportări contabile anuale care conține date eronate sau necorelate se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Informații privind completarea raportării contabile anuale

4.1. Completarea raportării contabile anuale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 3/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

4.2. Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituțiilor de credit este cel prevăzut la cap. II din prezentele norme metodologice, iar corelațiile din cadrul formularelor, precum și între formulare sunt cele prevăzute la cap. III din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL II Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituțiilor de credit

Județul ......................................|_|...... Forma de proprietate .............|_|_|
Instituția de credit: ........................ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
..................................
Adresă: localitatea: ....................... Cod clasă CAEN ..........................|_|_|_|_|
sectorul ......., strada .................... Cod unic de înregistrare ..|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nr.: ..........................................
Telefon ..........., fax.....................
Număr din registrul comerțului ............
Modificări (1)

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31 decembrie ..... Modificări (1)

10 - lei -
ACTIV Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Numerar și echivalente de numerar 010
- Numerar 011
- Depozite la vedere și echivalente de numerar 012
Active financiare deținute în vederea tranzacționării 020
- Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării 021
- Instrumente de capitaluri proprii 022
- Instrumente de datorie 023
- Credite și creanțe 024
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 030
- Instrumente de capitaluri proprii 031
- Instrumente de datorie 032
- Credite și creanțe 033
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
- Instrumente de capitaluri proprii 041
- Instrumente de datorie 042
- Credite și creanțe 043
Împrumuturi și creanțe 050
- Instrumente de datorie 051
- Credite și creanțe 052
Investiții păstrate până la scadență 060
- Instrumente de datorie 061
- Credite și creanțe 062
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 070
- Acoperirea valorii juste 071
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie 072
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 073
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 074
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 080
Imobilizări corporale 090
- Imobilizări corporale 091
- Investiții imobiliare 092
Imobilizări necorporale 100
- Fond comercial 101
- Alte imobilizări necorporale 102
Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun 110
Creanțe privind impozitele 120
- Creanțe privind impozitul curent 121
- Creanțe privind impozitul amânat 122
Alte active 130
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 140
Total activ 150
10 - lei -
DATORII Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării 200
- Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării 201
- Poziții scurte 202
- Depozite 203
- Datorii constituite prin titluri 204
- Alte datorii financiare 205
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 210
- Depozite 211
- Datorii constituite prin titluri 212
- Alte datorii financiare 213
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 220
- Depozite 221
- Datorii constituite prin titluri 222
- Alte datorii financiare 223
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire 230
- Acoperirea valorii juste 231
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie 232
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 233
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 234
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 240
Provizioane 250
- Provizioane pentru beneficiile angajaților 251
- Restructurare 252
- Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele 253
- Angajamente de creditare și garanții 254
- Alte provizioane 255
Datorii privind impozitele 260
- Datorii privind impozitul curent 261
- Datorii privind impozitul amânat 262
Alte datorii 270
Capital social rambursabil la cerere 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării 290
Total datorii 300
10 - lei -
CAPITALURI PROPRII
Cod poziție
Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Capital social 400
- Capital vărsat 401
- Capital subscris nevărsat 402
Prime de capital 410
Alte capitaluri proprii 420
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 421
- Alte instrumente de capitaluri proprii 422
Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente: 430
- Imobilizărilor corporale 431
- Imobilizărilor necorporale 432
- Conversiei valutare 433
- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă] 434
- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării 435
- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării
436
- Altor elemente 437
Rezerve 440
Acțiuni proprii (-) 450
Total capitaluri proprii 460
Total datorii și capitaluri proprii 500
Administrator,
Întocmit
Numele și prenumele
Numele și prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ștampila unității Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

Contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ..... Modificări (1)

20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent*) Încheiat
A B 1 2
OPERAȚIUNI CONTINUE X X X
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 011
Împrumuturi și creanțe 012
Investiții păstrate până la scadență 013
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 014
Alte active 015
Cheltuieli cu dobânzile 020
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 021
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 022
Alte datorii 023
Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere 030
Venituri din dividende 040
Venituri din taxe și comisioane 050
Cheltuieli cu taxe și comisioane 060
Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 070
Active financiare disponibile în vederea vânzării 071
Împrumuturi și creanțe 072
Investiții păstrate până la scadență 073
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 074
Altele 075
Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării - net 080
Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 090
Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net 100
Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)] - net 110
Câștiguri (pierderi) din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării - net 120
Alte venituri din exploatare 130
Alte cheltuieli de exploatare 140
Cheltuieli administrative 150
Cheltuieli cu angajații 151
Cheltuieli generale și administrative 152
Amortizarea 160
Imobilizări corporale 161
Investiții imobiliare 162
Alte imobilizări necorporale 163
(Provizioane) reluări de provizioane 170
Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 180
Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea] 181
Active financiare disponibile în vederea vânzării 182
Împrumuturi și creanțe 183
Investiții păstrate până la scadență 184
Deprecierea activelor nefinanciare 190
Imobilizări corporale 191
Investiții imobiliare 192
Fond comercial 193
Alte imobilizări necorporale 194
Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun 195
Altele 196
Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere 200
Profitul sau pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte 210
Total profit sau pierdere din operațiuni continue înainte de impozitare 220
Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue 221
Total profit sau pierdere din operațiuni continue după impozitare 230
Profit sau pierdere din activități întrerupte după impozitare 240
Total profit sau pierdere aferent/ă exercițiului 250

*) Nu se completează pentru realizările aferente exercițiului financiar al anului 2011.

Administrator, Întocmit
Numele și prenumele Numele și prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ștampila unității Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

Date informative la data de 31 decembrie ...... Modificări (5)

30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziție Număr unități Sume
A B 1 2
Unități care au înregistrat profit 101
Unități care au înregistrat pierdere 102
II. Date privind plățile restante Cod poziție Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
A B 1 2 3
Plăți restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate 207
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuția pentru pensia suplimentară 209
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 212
Obligații restante față de alți creditori 213
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadență - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite bănești primite nerambursate la scadență - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor bănești primite 227
III. Număr de salariați Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr mediu de salariați 301
Numărul de salariați existenți la data de 31 decembrie 302
IV. Plăți de dobânzi, dividende și redevențe Cod poziție Sume
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 415
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 416
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: 417
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor 418
- subvenții aferente veniturilor 419
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 420
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 421
- creanțe restante de la entități din sectorul privat 422
V. Tichete de masă Cod poziție Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

Administrator, Întocmit
Numele și prenumele Numele și prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ștampila unității Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă la data de 31 decembrie .... Modificări (1)

40 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Imobilizări corporale 010
Modelul reevaluării 011
Modelul costului 012
Investiții imobiliare 020
Modelul valorii juste 021
Modelul costului 022
Alte imobilizări necorporale 030
Modelul reevaluării 031
Modelul costului 032
Administrator, Întocmit
Numele și prenumele Numele și prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ștampila unității Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere la data de 31 decembrie ......
Venituri și cheltuieli cu dobânzile
Modificări (1)

50A - lei -
Dobânzi Cod poziție Venituri Cheltuieli
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Instrumente de datorie 020 X X
Credite și creanțe 030 X X
Depozite 040 X X
Datorii constituite prin titluri 050 X X
Alte datorii financiare 060 X X

Câștiguri și pierderi realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

50B - lei -
Active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cod poziție Câștiguri realizate Pierderi realizate
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active financiare disponibile în vederea vânzării 010
Împrumuturi și creanțe 020
Investiții păstrate până la scadență 030
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 040
Altele 050
Active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere:
Total
100

Câștiguri și pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării

50C - lei -
Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării Cod poziție Câștiguri (pierderi) nete
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente de rată a dobânzii și instrumente derivate legate de acestea 010
Instrumente de capitaluri proprii și instrumente derivate legate de acestea 020
Tranzacții valutare și instrumente derivate legate de acestea 030
Instrumente de risc de credit și instrumente derivate legate de acestea 040
Mărfuri și instrumente derivate legate de acestea 050
Altele 060
Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării:
Total
100

Câștiguri și pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

50D - lei -
Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cod poziție Câștiguri Pierderi Modificarea valorii juste atribuibile modificărilor riscului de credit
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 010
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 020
Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere: Total 100

Câștiguri și pierderi din contabilitatea de acoperire

50E - lei -
Câștiguri și pierderi din contabilitatea de acoperire Cod poziție Câștiguri Pierderi
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Modificarea valorii juste a instrumentelor de
acoperire (inclusiv operațiuni întrerupte)
010
Modificarea valorii juste a elementului
acoperit atribuibile riscului acoperit
020
Partea ineficientă din acoperirea fluxurilor de
trezorerie, recunoscută în profit sau pierdere
030
Câștiguri și pierderi din contabilitatea de
acoperire:
Total
100

Câștiguri și pierderi din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării

50F - lei -
Câștiguri și pierderi din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării Cod poziție Câștiguri Pierderi
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Imobilizări corporale 010
Investiții imobiliare 020
Imobilizări necorporale 030
Alte active 040
Câștiguri și pierderi din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării: Total 100

Alte venituri și cheltuieli de exploatare

50G - lei -
Alte venituri și cheltuieli de exploatare Cod poziție Venituri Cheltuieli
Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent*) Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active corporale evaluate utilizând modelul valorii juste 010
Investiții imobiliare 020
Leasing operațional 030
Altele 040
Alte venituri și cheltuieli de exploatare:
Total
100

*) Nu se completează pentru realizările aferente exercițiului financiar al anului 2011.

Administrator, Întocmit
Numele și prenumele Numele și prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ștampila unității Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

60 - ALTE INFORMAȚII
Elemente de activ
Modificări (1)

60A - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Amortizări și ajustări pentru depreciere Active nete Active brute
Exercițiul financiar precedent Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent Exercițiul financiar încheiat Exercițiul financiar precedent Exercițiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare
100
- Casa și alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri și ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent și depozite la BNR, creanțe
atașate și sume de amortizat
120
- Conturi de corespondent la instituții de credit
(nostro) și creanțe atașate

130
- Depozite la instituții de credit, creanțe atașate
și sume de amortizat
140
- Credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate și sume de amortizat
150
- Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat
160
- Valori de recuperat, creanțe atașate și sume de amortizat
170
- Operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele, creanțe atașate și sume de amortizat
180
- Creanțe restante nedepreciate, creanțe atașate și sume de amortizat
190
- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume de amortizat
200
Operațiuni cu clientela 300
- Creanțe comerciale, creanțe atașate și sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanțe atașate și sume de amortizat
320
- Credite de consum și vânzări în rate, creanțe atașate și sume de amortizat
330
- Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior, creanțe atașate și sume de amortizat
340
- Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente, creanțe atașate și sume de amortizat
350
- Credite pentru investiții imobiliare, creanțe atașate și sume de amortizat
360
- Alte credite acordate clientelei, creanțe atașate și sume de amortizat
370
- Credite acordate instituțiilor financiare, creanțe atașate și sume de amortizat
380
- Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanțe atașate și sume de amortizat
400
- Valori de recuperat, creanțe atașate și sume de amortizat
410
- Creanțe restante nedepreciate, creanțe atașate și sume de amortizat
420
- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume de amortizat
430
Operațiuni cu titluri și operațiuni diverse 500
- Active financiare deținute în vederea
tranzacționării
510
din care credite și creanțe 511
- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
520
din care credite și creanțe 521
- Active financiare disponibile în vederea vânzării și creanțe atașate
530
din care credite și creanțe 531
- Investiții păstrate până la scadență și creanțe
atașate
540
din care credite și creanțe 541
- Instrumente de capitaluri proprii evaluate la cost
550
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri și creanțe atașate
570
- Decontări intrabancare și între organizațiile
cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele
580
- Beneficii ale angajaților și conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate
600
- Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate
610
- Debitori diverși, creanțe atașate și sume de amortizat
620
- Decontări din operațiuni în asocieri în
participație
630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Creanțe restante nedepreciate, creanțe
atașate și sume de amortizat
660
- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume de amortizat
670
Active imobilizate 700
-Credite subordonate, creanțe atașate și sume de amortizat
710
- Titluri de participare deținute în filiale, în
entități asociate și în entități controlate în comun

720
- Dotări pentru unitățile proprii din străinătate 730
- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale și
corporale
740
- Creanțe din operațiuni de leasing financiar,
creanțe atașate și sume de amortizat
750
- Creanțe restante nedepreciate, creanțe
atașate și sume de amortizat
760
- Creanțe depreciate, creanțe atașate și sume
de amortizat
770
Acționari sau asociați (+/-)* 800
Total 900
Modificări (1)

* Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

Depozite atrase de la clientela nebancară

60B - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Depozite atrase de la clientela nebancară 100
Conturi curente 110
Conturi de depozite 120
- Depozite la vedere 121
- Depozite la termen 122
- Depozite colaterale 123
- Depozite rambursabile după notificare 124
Certificate de depozit, carnete și librete de economii 130
- Certificate de depozit 131
- Carnete și librete de economii 132
Datorii atașate și sume de amortizat 140

Rezerve pentru riscuri bancare

60C - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Rezerve pentru riscuri bancare 100
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit 110
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit 120
Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale 130

Alte active și datorii contingente

60D - lei -
Denumirea indicatorului
Cod poziție
Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Alte active contingente 100
Alte datorii contingente 200

Număr de clienți

60E - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziție Exercițiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr clienți, din care: 010
- Persoane fizice 020
- Persoane juridice 030
Administrator, Întocmit
Numele și prenumele Numele și prenumele
Semnătura Calitatea
Semnătura
Ștampila unității Nr. de înregistrare
în organismul profesional

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării instituției de credit.

CAPITOLUL III Controlul raportării contabile anuale a instituțiilor de credit

A. Corelații din cadrul formularelor de raportare contabilă anuală

A.1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10) Modificări (1)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectate următoarele corelații:

010 = 011 + 012

020 = 021 + 022 + 023 + 024

030 = 031 + 032 + 033

040 = 041 + 042 + 043

050 = 051 + 052

060 = 061 + 062

070 = 071 + 072 + 073 + 074

090 = 091 + 092

100 = 101 + 102

120 = 121 + 122

150 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 +

100 + 110 + 120 + 130 + 140

200 = 201 + 202 + 203 + 204 + 205

210 = 211 + 212 + 213

220 = 221 + 222 + 223

230 = 231 + 232 + 233 + 234

250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255

260 = 261 + 262

300 = 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290

400 = 401 + 402

420 = 421 + 422

430 = 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437

460 = 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450

500 = 300 + 460

150 = 500

A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20) Modificări (1)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectate următoarele corelații:

010 = 011 + 012 + 013 + 014 + 015

020 = 021 + 022 + 023

070 = 071 + 072 + 073 + 074 + 075

150 = 151 + 152

160 = 161 + 162 + 163

180 = 181 + 182 + 183 + 184

190 = 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196

220 = 010 + 040 + 050 ± 070 ± 080 ± 090 ± 100 ± 110 ± 120 +

130 - 020 - 030 - 060 - 140 - 150 - 160 ± 170 ± 180 ± 190 + 200 ± 210

230 = 220 ± 221

250 = 230 ± 240

A.3. Date informative (cod 30)

I. Date privind rezultatul înregistrat Modificări (1)

Coloana 1

101 + 102 = 1

II. Date privind plățile restante

Controlul orizontal

col. 1 = col. 2 + col. 3

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 și 3 trebuie respectate următoarele corelații:

201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227

202 = 203 + 204 + 205

206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211

216 = 217 + 218 + 219 + 220

222 = 223 + 224 + 225 + 226

VII. Cheltuieli de inovare

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectată următoarea corelație:

701 = 702 + 703 + 704

A.4. Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă (cod 40) Modificări (1)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectate următoarele corelații:

010 = 011 + 012

020 = 021 + 022

030 = 031 + 032

A.5. Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50) Modificări (1)

I. Câștiguri și pierderi realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (cod 50B)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 și 4 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050

II. Câștiguri și pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării (cod 50C)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060

III. Câștiguri și pierderi aferente activelor și datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere (cod 50D)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 010 + 020

IV. Câștiguri și pierderi din contabilitatea de acoperire (cod 50E)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 și 4 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 010 + 020 + 030

V. Câștiguri și pierderi din derecunoașterea activelor, altele decât cele deținute în vederea vânzării (cod 50F)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 și 4 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 010 + 020 + 030 + 040

VI. Alte venituri și cheltuieli de exploatare (cod 50G)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 și 4 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 010 + 020 + 030 + 040

A.6. Alte informații (cod 60)

I. Elemente de activ (cod 60A)

a) Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din formularul cod 60A trebuie respectate următoarele corelații:

col. 1 + col. 3 = col. 5

col. 2 + col. 4 = col. 6

b) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 trebuie respectate următoarele corelații:

110 = 113 + 116 + 119

100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200

300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 +

400 + 410 + 420 + 430

500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670

700 = 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770

900 = 100 + 300 + 500 + 700 + 800

II. Depozite atrase de la clientela nebancară (cod 60B)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectate următoarele corelații:

100 = 110 + 120 + 130 + 140

120 = 121 + 122 + 123 + 124

130 = 131 + 132

III. Rezerve pentru riscuri bancare (cod 60C)

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 și 2 trebuie respectată următoarea corelație:

100 = 110 + 120 + 130

B. Corelații între formularele de raportare contabilă anuală

1. Corelații între formularul cod 20 și formularul cod 30 Modificări (1)

col. 2 Relația Formular cod 30 col. 2
Dacă 250 ≥ 0:250 = 101
Dacă 250 < 0:- 250 = 102

2. Corelații între formularul cod 40 și formularul cod 10 Modificări (2)

Formular cod 40 col. 1, 2 Relația Formular cod 10 col. 1, 2
010 + 020 = 090
010 = 091
020 = 092
030 = 102

3. Corelații între formularul cod 50 și formularul cod 20 Modificări (1)

Formular cod 50 Relația Formular cod 20
50B.100 (col. 1 - col. 3) = 070 (col. 1)
50B.100 (col. 2 - col. 4) = 070 (col. 2)
50C.100 (col. 1) = 080 (col. 1)
50C.100 (col. 2) = 080 (col. 2)
50D.100 (col. 1 - col. 3) = 090 (col. 1)
50D.100 (col. 2 - col. 4) = 090 (col. 2)
50E.100 (col. 1 - col. 3) = 100 (col. 1)
50E.100 (col. 2 - col. 4) = 100 (col. 2)
50F.100 (col. 1 - col. 3) = 120 (col. 1)
50F.100 (col. 2 - col. 4) = 120 (col. 2)
50G.100 (col. 1) = 130 (col. 1)
50G.100 (col. 2) = 130 (col. 2)
50G.100 (col. 3) = 140 (col. 1)
50G.100 (col. 4) = 140 (col. 2)
;
se încarcă...