Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative din 08.02.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 29 martie 2013, contractarea de împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, în limita sumei totale de 800.000 mii lei, în baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Națională a României, în vigoare la data acordării împrumutului.

Art. 2. -

(1) Împrumuturile pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București, după caz, în termenul prevăzut la art. 1.

(3) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București înregistrează documentele prevăzute la alin. (4) în ordinea depunerii acestora de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(4) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București, după caz, verifică dacă documentația depusă de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în vederea solicitării autorizării împrumuturilor în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 cuprinde următoarele documente:

a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1a;

c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2;

d) serviciul datoriei publice locale existente, pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3;

e) declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situația finanțărilor rambursabile contractate și/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativteritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4;

f) hotărârea autorității deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;

g) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea contului 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013" și codul IBAN al acestuia;

h) copii de pe angajamentul legal: contract/comandă/ hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă aferentă relației contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări și servicii și copii ale facturilor care urmează a fi achitate, pe care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale le certifică cu semnătură și ștampilă, înscriind "conform cu originalul";

i) situația privind actualizarea sumelor cuprinse în facturi (de exemplu, majorări de întârziere, penalități etc.).

(5) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (4), direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București au în vedere următoarele:

a) documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) să fie semnate de ordonatorul principal de credite și să aibă aplicată ștampila unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau președintele consiliului județean, după caz, se va atașa și documentul/aprobarea autorității deliberative de delegare a atribuțiilor de ordonator principal de credite;

b) totalul general al sumelor înscrise în anexa nr. 1a să fie mai mic sau egal cu valoarea arieratelor raportate în "Situația plăților restante" raportate conform prevederilor art. 49 alin. 131 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, la finele lunii anterioare depunerii cererii. În situația în care valoarea arieratelor prezentate în anexa nr. 1a este mai mare decât cea raportată la finele lunii anterioare depunerii cererii, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor depune o notă justificativă, semnată de ordonatorul principal de credite, prin care motivează, pe propria răspundere, majorarea sumei;

c) la anexa nr. 2, verifică și avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 și 3, calculate conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 "Venituri din valorificarea unor bunuri", pe baza datelor din conturile de execuție;

d) la anexa nr. 2, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 și 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei 2013-2018 înscrise la rândul II "Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente" din anexa nr. 3;

e) existența documentelor prevăzute la alin. (4) lit. h și i), precum și faptul că:

(i) valoarea facturii emise în baza contractului/comenzii reprezintă arierat;

(ii) valoarea însumată a arieratelor din facturi este mai mică sau cel mult egală cu suma solicitată în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

(6) Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).

(7) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. a)-e) se depun de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în două exemplare, un original și o copie conformă cu originalul, iar documentul prevăzut la alin. (4) lit. f) se depune în două exemplare, în copie conformă cu originalul.

(8) Cele două exemplare ale documentelor menționate la alin. (4) lit. a)-f), precum și un exemplar al documentului menționat la alin. (4) lit. g) se transmit de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București, după caz, în ordinea primirii și înregistrării acestora, potrivit alin. (3), cu adresă de înaintare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poșta specială, Ministerului Finanțelor Publice - Direcției generale de trezorerie și datorie publică, în atenția Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Documentele menționate la alin. (4) lit. h) și i) se arhivează la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București.

Art. 3. -

(1) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentația, în ordinea primirii și înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică, și stabilește valoarea împrumutului, astfel încât serviciul datoriei publice locale să se încadreze în limita prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013. Astfel, pentru calcularea valorii împrumutului se va avea în vedere suma anuală minimă a indicatorului "Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013" din anexa nr. 2, cu excepția anilor marginali.

(2) În situația în care valoarea împrumutului autorizat este mai mică decât valoarea împrumutului solicitat, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială utilizează, pe propria răspundere, suma încasată cu titlu de împrumut pentru achitarea oricăror arierate înscrise în "Situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", prevăzute în anexa nr. 1a.

Art. 4. -

(1) După emiterea hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică întocmește proiectul convenției de împrumut, pe care îl transmite, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, în format electronic, unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor menționate în anexa nr. 1. Totodată, proiectul convenției de împrumut se transmite direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București, după caz, în vederea urmăririi respectării termenului menționat la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact desemnate, comunicate la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro, în termen de maximum două zile de la data publicării prezentelor norme metodologice.

(2) După primirea proiectului convenției de împrumut de la Ministerul Finanțelor Publice, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația să îl semneze în termen de maximum două zile lucrătoare de la primire și să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro

(3) Totodată, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în cadrul aceluiași termen de două zile lucrătoare, depun două exemplare originale ale convenției de împrumut, ștampilate și semnate de ordonatorul principal de credite, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București, după caz, în vederea transmiterii acestora în ziua următoare primirii, prin poșta specială, către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de trezorerie și datorie publică.

(4) Pentru operativitate, Direcția generală de trezorerie și datorie publică, după primirea în format electronic de la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenției de împrumut, începe demersurile necesare în vederea semnării acesteia, respectiv obținerea vizei de control financiar preventiv propriu și control delegat.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării convenției de împrumut de către ambele părți, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, dispune virarea sumei aprobate prin convenția de împrumut în contul unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale beneficiare.

(6) Sumele acordate cu titlu de împrumut unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale se virează de Ministerul Finanțelor Publice, din vărsămintele din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în contul 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Direcția generală de trezorerie și datorie publică întocmește nota de virare a sumelor acordate cu titlu de împrumut vizată de control financiar preventiv propriu și aprobată de directorul general al direcției, în calitate de ordonator principal de credite delegat prin ordin al ministrului finanțelor publice, și o transmite Direcției generale trezorerie și contabilitate publică.

(7) Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală de trezorerie și datorie publică, transmite, în ziua următoare semnării convenției de împrumut, un exemplar original și scadențarul obligațiilor de plată întocmit în funcție de data virării sumelor în contul de împrumut, prin poșta specială, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare.

Art. 5. -

(1) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii convenției de împrumut semnate de ambele părți, depune un exemplar al acesteia, în copie, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are conturile deschise, însoțită de o copie a "Cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut", prevăzută în anexa nr. 1, și o copie a "Situației arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", prevăzută în anexa nr. 1a.

(2) În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativteritorială și instituția publică finanțată din venituri proprii și subvenții din bugetul local și/sau spitalul public din rețeaua autorității administrației publice locale au conturile deschise la unități teritoriale ale Trezoreriei Statului diferite, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care s-au depus documentele prevăzute la alin. (1) le scanează și le transmite, prin e-mail sau fax, unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituțiilor publice de subordonare locală respective.

(3) Adresele de e-mail/Numerele de fax prevăzute la alin. (2) se stabilesc, de comun acord, între unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul fiecărui județ.

Art. 6. -

(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanțelor Publice din vărsăminte din privatizare în contul 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativteritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013".

(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se virează de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013, din contul 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013", astfel:

a) în conturile corespunzătoare ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări - sumele aferente arieratelor proprii ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale înregistrate în contabilitate, inclusiv ale instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul local;

b) în contul 50.10.05 "Disponibil din sume primite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 de instituțiile publice finanțate parțial din bugetul local", deschis pe numele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local - sumele corespunzătoare arieratelor înregistrate de aceste instituții publice în contabilitatea proprie, cu încadrarea în limita sumelor datorate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale instituțiilor publice cărora li se virează sume;

c) în contul 50.47.23 "Disponibil din sume primite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 de spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale", deschis pe numele spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale - sumele corespunzătoare arieratelor înregistrate de aceste instituții publice în contabilitatea proprie, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

(3) În cazul viramentelor ce se efectuează potrivit alin. (2) lit. b) și c), unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială convine cu fiecare instituție publică finanțată din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și/sau spital public din rețeaua autorității administrației publice locale ziua în care depun ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

(4) În ziua convenită de comun acord, concomitent cu depunerea de către unitățile/subdiviziunile administrativteritoriale a documentelor de plată prin care se virează sumele corespunzătoare în conturile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului, la care acestea își au deschise conturile, ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achită arieratele către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări.

(5) În cazul sumelor prevăzute la alin. (2) lit. a), unitățile Trezoreriei Statului verifică, la data primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, următoarele:

a) totalul sumelor din documentele de plată prezentate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială prin care se achită arieratele către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări să se încadreze în sumele existente în soldul contului 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013";

b) ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) să fie întocmite cu încadrarea în informațiile înscrise în "Cererea pentru autorizarea contractării unui împrumut", prevăzută în anexa nr. 1, și în informațiile înscrise în "Situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", prevăzută în anexa nr. 1a;

c) sumele din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să se încadreze în sumele aprobate de autoritățile deliberative în bugetul împrumuturilor interne, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

(6) În cazul sumelor prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică, la data primirii ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale, următoarele:

a) în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale:

a1) totalul sumelor din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează sume către instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitale publice din rețeaua autorității administrației publice locale să se încadreze în sumele existente în soldul contului 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013";

a2) ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) să fie întocmite cu încadrarea în informațiile înscrise în "Cererea pentru autorizarea contractării unui împrumut", prevăzută în anexa nr. 1, și în informațiile înscrise în "Situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", prevăzută în anexa nr. 1a;

a3) sumele din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale să se încadreze în sumele aprobate de autoritățile deliberative în bugetul împrumuturilor interne, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013;

a4) existența la unitățile Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și/sau spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale a ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care acestea își achită arieratele proprii;

b) în cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse de instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale:

b1) totalul sumelor din ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achită obligațiile către furnizorii de bunuri, lucrări și servicii să fie egal cu suma ce urmează a fi încasată în conturile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), după caz;

b2) ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) să fie întocmite cu încadrarea în informațiile înscrise în "Cererea pentru autorizarea contractării unui împrumut", prevăzută în anexa nr. 1, și în informațiile înscrise în "Situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", prevăzută în anexa nr. 1a.

(7) În situația în care unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităților administrativteritoriale sunt diferite de cele la care sunt deschise conturile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale, în scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (6) lit. b1), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică, prin e-mail/fax/telefonic, în aceeași zi în care sunt primite documentele de plată, unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise conturile instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale sumele ce urmează a fi virate în conturile acestora.

(8) În cazul prevăzut la alin. (7), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6) lit. b), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale comunică, în aceeași zi, unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unității administrativ-teritoriale următoarele:

a) în situația în care ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sunt întocmite corect, comunică acesteia acordul privind efectuarea viramentului în conturile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale, după caz;

b) în situația în care ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sunt întocmite incorect le restituie instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale, după caz, și înștiințează unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unității administrativ-teritoriale, astfel încât aceasta să restituie la rândul său ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) unității administrativ-teritoriale.

(9) Restituirea documentelor de plată către instituțiile publice care le-au depus, în situația în care acestea nu sunt întocmite corect, se aplică și în cazul în care conturile unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și ale spitalelor publice din rețeaua autorității administrației publice locale sunt deschise la aceeași unitate a Trezoreriei Statului.

(10) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi reinițiate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale, cu respectarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

Art. 7. -

(1) În cazul în care documentele de plată nu sunt întocmite și prezentate spre decontare de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale în condițiile și termenele prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 și ale prezentelor norme metodologice, în cea de-a 4-a zi lucrătoare de la primirea sumelor în contul 50.81.01 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitățile administrativ-teritoriale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013", unitățile Trezoreriei Statului restituie pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele neutilizate în contul 65.01.01 "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii" pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității administrativ-teritoriale (cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX).

(2) După efectuarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului comunică, de îndată, ordonatorilor principali de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele retrase și motivele care au condus la retragerea acestora.

(3) În situația în care se restituie sume ca neutilizate, în contul Ministerului Finanțelor Publice din care au fost virate, convențiile de împrumut încheiate cu unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare se amendează prin act adițional la convenția de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 8. -

Plățile dispuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local din subordine și spitalele publice din rețeaua autorității administrației publice locale din sumele primite în conturile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2) sunt exceptate de la obligația prognozării și raportării, prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local a stingerii creanțelor potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont și de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Art. 10. -

(1) Rambursarea împrumutului de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranșe lunare egale începând cu luna următoare acordării. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013, la soldul împrumutului, cu convenția "număr de zile calendaristice/360". Datele de plată a ratei scadente și dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul anexat la convenția de împrumut. Modificări (1)

(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației.

(3) Dobânda de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

Art. 11. -

(1) Rambursarea ratelor și dobânzilor aferente împrumutului, inclusiv a dobânzilor de întârziere, se efectuează de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul 65.01.15 "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - Rambursare împrumut acordat potrivit art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013" deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităților administrativteritoriale (cod IBAN RO69TREZ999650115XXXXXXX). În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se achită sumele, la rubrica "Beneficiar" se va înscrie "Ministerul Finanțelor Publice", la rubrica "Reprezentând" se va înscrie "Rambursare rată împrumut/dobândă/dobândă de întârziere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013", la rubrica "Cod de identificare fiscală" al beneficiarului se înscrie codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale care efectuează plata, iar la rubrica "La" se înscrie "Trezoreria Operativă Centrală".

(2) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (1) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, Direcției generale de trezorerie și datorie publică din Ministerul Finanțelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligațiilor de plată ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit ordinii de stingere prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

(3) Direcția generală de trezorerie și datorie publică din Ministerul Finanțelor Publice va transmite, în sistem electronic, Trezoreriei Operative Centrale situația privind distribuirea sumelor potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013.

(4) Pe baza situației prevăzute la alin. (3), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate scadente în contul 65.01.01 "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii", sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul 70.31.09.01 "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete", iar sumele reprezentând dobânda de întârziere, în contul 70.35.09.04 "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen".

Art. 12. -

(1) În cazul în care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convențiile de împrumut, Direcția generală de trezorerie și datorie publică transmite Direcției generale trezorerie și contabilitate publică, lunar, lista unităților administrativ-teritoriale, grupate pe județe, care înregistrează restanțe la plată și suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor și dobânzilor de întârziere.

(2) Direcția generală trezorerie și contabilitate publică împreună cu Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare comunică unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Până la lichidarea obligațiilor de plată ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligații restante.

Art. 13. -

Anexele nr. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

ROMÂNIA STEMA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE
JUDEȚUL .............................................................................1)
UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .................2)
.........................................................................................3)
Adresa ..................................................................................
...........................................................................................
Telefon/Fax/Adresa e-mail ...........................................................
...........................................................................................
Nr. ...................... din ............................2013*)
Înregistrat la
DGFP ...............................
sub nr. ...... din ........... 2013

CERERE
pentru autorizarea contractării unui împrumut

Subsemnatul(a), .........................4), în calitate de ordonator principal de credite al .......................2) .......................3), județul ......................1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum .................**) lei, având ca titular ...................2) ......................3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală ...............5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative și la art. 2 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013.

Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ........ din ......... 2013 privind aprobarea contractării unui împrumut din vărsăminte din privatizare în valoare de maximum .................. lei, precum și ale oricăror alte reglementări conexe.

De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea și că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligații financiare interne și externe necuprinse în situația privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.

" Situația arieratelor înregistrate în contabilitate față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări", anexată, face parte integrantă din prezenta cerere.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...