Agenția Națională Antidoping - ANAD

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping din 29.01.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 februarie 2013 până la 09 martie 2014, fiind abrogat prin Ordin 47/2014 și înlocuit de Regulament 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. -

Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, prin Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor antidoping, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Organizare

Art. 3. -

(1) Comisia de audiere este compusă din 10 membri, după cum urmează: Modificări (1)

a) președintele Agenției;

b) vicepreședintele Agenției;

c) secretarul general al Agenției;

d) un reprezentant al Direcției juridice și resurse umane din cadrul Agenției;

e) un reprezentant al Direcției testare și programe socialeducative din cadrul Agenției;

f) 3 reprezentanți desemnați de Secretariatul General al Guvernului;

g) un reprezentant desemnat de Ministerul Tineretului și Sportului;

h) un reprezentant desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

(2) Președintele Comisiei de audiere este reprezentantul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Art. 4. -

(1) Membrii Comisiei de audiere prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. d)-h) sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției. Modificări (1)

(2) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuți la art. 3 lit. d)-h) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea instituțiilor din care fac parte. Modificări (1)

(3) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevăzut la alin. (2), Agenția va declanșa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.

Art. 5. -

Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să aibă o bună reputație și pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Art. 6. -

(1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează în următoarele situații:

a) renunțarea la calitatea de membru;

b) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;

c) prin revocare de către instituția care i-a desemnat;

d) neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agenției;

e) deces;

f) pierderea calității pentru care au fost numiți.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. - Modificări (1)

Pentru asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării activității Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către reprezentantul Direcției testare și programe social-educative din cadrul Agenției.

CAPITOLUL III Funcționare

Art. 8. -

Comisia de audiere se întrunește la solicitarea președintelui.

Art. 9. -

Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data ședinței, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitația de participare.

Art. 10. -

Ședințele Comisiei de audiere nu sunt publice.

Art. 11. -

Ședințele Comisiei de audiere sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de către o persoană din conducerea Agenției, ori decanul de vârstă dintre ceilalți membri prezenți.

Art. 12. -

(1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezența a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce ședința este hotărâtor.

(3) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 10 zile calendaristice.

(4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toți membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-și consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective.

(5) Membrii Comisiei de audiere își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția celor absenți și a celor care au votat împotriva unei decizii și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

Art. 13. -

(1) La ședințele Comisiei de audiere participă, în calitate de observator, un reprezentant al federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

(2) Reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată se numește cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data ședinței Comisiei de audiere.

(3) Reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere și nu are drept de vot.

Art. 14. -

Pentru fiecare ședință a Comisiei de audiere se întocmește câte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenți la ședință, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping și/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiați în cauză, precum și de reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretariatul Comisiei de audiere.

Art. 15. -

(1) Secretariatul Comisiei de audiere ține o evidență strictă a documentației aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul ședințelor acesteia, a deciziilor luate, precum și a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.

(2) Documentele menționate la alin. (1) se arhivează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 16. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura președintelui, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

CAPITOLUL IV Atribuții

Art. 17. -

(1) Președintele Comisiei de audiere are următoarele atribuții principale:

a) stabilește locul, data și ora unde și când au loc ședințele Comisiei de audiere;

b) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea ședințelor;

c) conduce ședințele Comisiei de audiere;

d) coordonează activitatea Comisiei de audiere și a secretariatului acesteia;

e) reprezintă Comisia de audiere în fața Agenției, a altor autorități sau instituții publice, în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum și în fața Comisiei de apel.

(2) În lipsa președintelui Comisiei de audiere, un alt membru al acesteia, desemnat de președinte dintre membrii numiți în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1), îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (1).

Art. 18. -

Principalele atribuții ale secretariatului Comisiei de audiere sunt:

a) întocmirea dosarului cauzei și înregistrarea actelor acestuia;

b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea președintelui;

c) punerea la dispoziția membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

d) redactarea proceselor-verbale ale ședințelor și a deciziilor emise;

e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor și/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federației sportive naționale responsabile, Agenției Naționale Anti-Doping, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale responsabile, precum și Agenției Mondiale Anti-Doping;

f) păstrarea și arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 și 15;

g) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul ședințelor și dispuse de președinte sau, în absența acestuia, de înlocuitorul de drept;

h) convocarea reprezentantului federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

CAPITOLUL V Confidențialitatea informațiilor

Art. 19. -

(1) Membrii Comisiei de audiere au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum și la orice informație aflată în cursul procedurii de audiere.

(2) Membrii Comisiei de audiere semnează declarații de confidențialitate.

CAPITOLUL VI Procedura de audiere

Art. 20. -

Procedura de audiere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:

a) organizarea audierii într-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echității și a imparțialității;

b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei;

c) dreptul de a fi informat corect și la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor antidoping;

d) dreptul de a se apăra în fața învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor antidoping și față de consecințele care decurg din aceasta;

e) dreptul fiecărei părți de a prezenta probe, de a chema și a interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declarației scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;

f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere, care dispune și asupra responsabilității costurilor acestuia;

g) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată într-un timp rezonabil.

Art. 21. -

(1) În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Agenția sesizează Comisia de audiere. Președintele Comisiei de audiere stabilește data, ora și locul când și unde va avea loc ședința de audiere.

(2) Agenția informează de îndată sportivul sau persoana suspectă de încălcarea reglementărilor antidoping asupra întrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzând elementele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009.

(3) Agenția informează federația sportivă națională responsabilă și totodată clubul la care sportivul sau persoana suspectă de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

Art. 22. -

La solicitarea președintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoacă membrii acesteia și reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, pentru data, ora și locul stabilite.

Art. 23. -

După deschiderea ședinței, dacă cerințele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping, precum și reprezentantul acestuia/acesteia, după caz, au obligația de a se legitima și de a da alte date necesare pentru stabilirea situației personale.

Art. 24. -

(1) Președintele Comisiei de audiere aduce la cunoștința sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping și/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, după caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, li se aduc la cunoștință și drepturile de care beneficiază pe parcursul întregului proces de audiere.

(2) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping și/sau reprezentantul acestuia/acesteia sunt întrebați cu privire la probele pe care înțeleg să le propună în apărarea lor și apoi sunt invitați să declare tot ce știu referitor la cauză.

(3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping și/sau reprezentantul acestuia/ acesteia au declarat ce știu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări și, după caz, pot interoga martorii propuși.

(4) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei de audiere vor fi consemnate în procesul-verbal de ședință, înregistrat și semnat potrivit prevederilor art. 14.

(5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping are dreptul să dea o declarație scrisă prin care recunoaște sau infirmă acuzația ce i se aduce.

Art. 25. -

(1) În cazul în care sportivul și/sau reprezentantul acestuia solicită efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal de ședință, iar luarea unei decizii de către Comisia de audiere se va amâna până la aflarea rezultatelor contraexpertizei.

(2) În cazul în care sportivul și/sau reprezentantul acestuia renunță la efectuarea contraexpertizei, au obligația de a da o declarație scrisă în acest sens. Dacă aceștia refuză să dea declarație scrisă, refuzul se consemnează în procesul-verbal de ședință.

(3) Efectuarea contraexpertizei se face în condițiile și la termenele prevăzute la art. 82 alin. (2) - (7) din Normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009.

(4) După primirea rezultatului contraexpertizei, Agenția sesizează Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 26. -

După analizarea documentelor și a probelor existente la dosarul cauzei, a declarațiilor și, după caz, a rezultatului contraexpertizei, în baza procesului-verbal de ședință, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă și motivată, se pronunță asupra reglementării antidoping încălcate și sancțiunii aplicabile ori asupra nevinovăției sportivului sau persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping, după caz, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1), (2) și (4). Comisia de audiere se pronunță în ședință secretă, în termen de cel mult 30 de zile.

Art. 27. -

Decizia Comisiei de audiere trebuie să conțină următoarele elemente, sub sancțiunea nulității:

a) data, ora și locul când și unde s-a desfășurat ședința Comisiei de audiere;

b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor antidoping, precum și cele ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor antidoping;

d) sancțiunea stabilită pentru fapta respectivă;

e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere și organismul competent să soluționeze contestația conform legii;

f) data de la care începe să curgă sancțiunea aplicată sportivului și/sau personalului asistent al acestuia;

g) data și numărul deciziei;

h) semnătura președintelui Comisiei de audiere.

Art. 28. -

(1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea antidoping, după caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimată, federației sportive naționale responsabile, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale responsabile și Agenției Mondiale Anti-Doping, în cel mult 15 zile de la data pronunțării ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată și personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor antidoping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.

Art. 29. -

(1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei de audiere sunt consemnate în procesul-verbal de ședință, semnat de toți membrii acesteia.

(2) Procesul-verbal de ședință va cuprinde:

a) componența nominală a Comisiei de audiere, locul și data întrunirii membrilor;

b) locul și data pronunțării deciziei;

c) numele părților, domiciliul sau reședința lor ori, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fața Comisiei de audiere;

d) o scurtă descriere a desfășurării ședinței;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;

f) semnăturile membrilor prezenți și a reprezentantului federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

(3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor antidoping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum și a structurilor sportive responsabile, se comunică o copie de pe procesul-verbal de ședință.

Art. 30. -

În caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la ședința Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situații de forță majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 10 zile calendaristice.

Art. 31. -

În aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare, audierea provizorie se desfășoară, la solicitarea președintelui Agenției, în regim de urgență, în fața a minimum 5 membri ai Comisiei de audiere.

Art. 32. -

Decizia Comisiei de audiere luată în conformitate cu prevederile art. 26, decizia Comisiei de audiere luată în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum și decizia conform căreia Comisia de audiere nu are competență pentru a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping pot fi contestate în conformitate cu dispozițiile art. 60 și 62 din aceeași lege, după caz.

Art. 33. -

(1) Sancțiunea se aplică sportivului și/sau personalului asistent de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere.

(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de suspendare.

(3) În cazul întârzierii pronunțării deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare să curgă de la data prelevării probelor biologice.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 34. -

(1) Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine federațiilor sportive naționale.

(2) În aplicarea sancțiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federațiile sportive naționale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum și reglementările internaționale în domeniu, în conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 35. -

În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Comisia de audiere poate fi sesizată și de federațiile sportive internaționale, procedura de audiere și aplicarea sancțiunilor urmând a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completează cu reglementările internaționale în domeniu.

Art. 36. -

Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...