Modificarea și completarea Codului de procedură penală | Lege 2/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Modificarea și completarea unor acte normative în vederea degrevării instanțelor judecătorești -
SECȚIUNEA 1
Modificarea și completarea Codului de procedură penală

Art. I. - Practică judiciară (4)

Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: Practică judiciară (12)

1. La articolul 281, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: Practică judiciară (6)

6. soluționează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege." Practică judiciară (4)

2. La articolul 282, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"

5. soluționează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege."

3. La articolul 29 punctul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege;".

4. La articolul 55, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Practică judiciară (4)

"

Art. 55. -

Înalta Curte de Casație și Justiție strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din circumscripția sa la o altă instanță de același grad din circumscripția sa, în cazul în care imparțialitatea judecătorilor ar putea fi știrbită datorită împrejurărilor cauzei, dușmăniilor locale sau calității părților, când există pericolul de tulburare a ordinii publice ori când una dintre părți are o rudă sau un afin până la gradul al patrulea inclusiv printre judecători ori procurori, asistenții judiciari sau grefierii instanței. Strămutarea judecării unei cauze de la o instanță militară competentă la o altă instanță militară de același grad se dispune de Curtea Militară de Apel, fiind aplicabile, în mod corespunzător, prevederile prezentei secțiuni privind strămutarea judecării cauzei de către curtea de apel."

5. La articolul 56, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

Cererea de strămutare se adresează Înaltei Curți de Casație și Justiție sau curții de apel competente și trebuie motivată. Înscrisurile pe care se sprijină cererea se alătură la aceasta, când sunt deținute de partea care cere strămutarea."

6. La articolul 57, alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

Președintele curții de apel competente cere, pentru lămurirea instanței, informații de la președintele instanței ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare.

Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă a soluționa cererea, când aceasta este instanța ierarhic superioară, solicită informații Ministerului Justiției."

7. La articolul 58, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

În informațiile trimise Înaltei Curți de Casație și Justiție sau curții de apel se face mențiune expresă despre efectuarea încunoștințărilor, atașându-se și dovezile de comunicare a acestora."

8. La articolul 60, alineatele 1-3 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins: Practică judiciară (1)

"

Art. 60. -

Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă soluționează cererea de strămutare prin sentință motivată.

În cazul în care găsește cererea întemeiată, Înalta Curte de Casație și Justiție dispune strămutarea judecării cauzei la o curte de apel învecinată curții de la care se solicită strămutarea, iar curtea de apel dispune strămutarea judecării cauzei la una dintre instanțele din circumscripția sa de același grad cu instanța de la care se solicită strămutarea.

Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă hotărăște în ce măsură se mențin actele îndeplinite în fața instanței de la care s-a strămutat cauza.

.............................................................................................

Sentința prin care Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă dispune asupra strămutării nu este supusă niciunei căi de atac."

9. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins: Practică judiciară (3)

"

Repetarea cererii

Art. 61. -

Strămutarea cauzei nu poate fi cerută din nou, afară de cazul când noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute Înaltei Curți de Casație și Justiție sau curții de apel competente la soluționarea cererii anterioare sau ivite după aceasta."

10. Articolul 611 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Desemnarea altei instanțe pentru judecarea cauzei

Art. 611. -

Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curți de Casație și Justiție să desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere curții de apel competente să desemneze un alt tribunal sau, după caz, o altă judecătorie decât cea căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță, care să fie sesizate în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Dispozițiile art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 și 2 și art. 61 se aplică în mod corespunzător.

Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă soluționează cererea în camera de consiliu, în termen de 15 zile.

Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă dispune, prin încheiere motivată, fie respingerea cererii, fie admiterea cererii și desemnarea, după caz, a unei instanțe egale în grad cu cea căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Încheierea prin care Înalta Curte de Casație și Justiție sau curtea de apel competentă soluționează cererea nu este supusă niciunei căi de atac."

11. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

1. în cursul judecății nu au fost respectate dispozițiile privind competența după materie sau după calitatea persoanei;".

12. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 2 se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

13. La articolul 3859 alineatul 1, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

6. judecata a avut loc în lipsa apărătorului, când prezența acestuia era obligatorie;".

14. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 7-11 se abrogă.

15. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 14-16 se modifică și vor avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (9)

"

14. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;

15. nu s-a constatat grațierea sau în mod greșit s-a constatat că pedeapsa aplicată condamnatului a fost grațiată;

16. în mod greșit s-a dispus încetarea procesului penal;". Practică judiciară (3)

16. La articolul 3859 alineatul 1, punctele 17 și 18-21 se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (2)

17. La articolul 3859, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (2)

"

Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1, 3-6, 13 și 14 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cel de la pct. 15 se ia în considerare din oficiu numai când a influențat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului."

18. După articolul 38510 se introduce un nou articol, articolul 38510a, cu următorul cuprins:

"

Admiterea în principiu

Art. 38510

La Înalta Curte de Casație și Justiție, completul de judecată examinează admisibilitatea recursului în camera de consiliu, fără citarea părților. În cazul în care constată că cererea de recurs este formulată împotriva unei hotărâri care nu este supusă niciunei căi de atac, a unei încheieri care nu se atacă decât odată cu fondul, a unei hotărâri pronunțate în recurs sau în contestație în anulare, dispune, prin încheiere, respingerea cererii ca inadmisibilă."

19. La articolul 38515 punctul 2, literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) dispune rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost casată, în cazurile prevăzute în art. 3859 alin. 1 pct. 3-6 și rejudecarea de către instanța competentă, în cazul prevăzut în art. 3859 alin. 1 pct. 1.

Când recursul privește atât hotărârea primei instanțe, cât și hotărârea instanței de apel, în caz de admitere și dispunerea rejudecării de către instanța a cărei hotărâre a fost casată, cauza se trimite la prima instanță, dacă ambele hotărâri au fost casate, și la instanța de apel, când numai hotărârea acesteia a fost casată.

În cazul în care admite recursul declarat împotriva deciziei pronunțate în apel, instanța de recurs desființează și hotărârea primei instanțe, dacă se constată aceleași încălcări de lege ca în decizia recurată.

Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă admite recursul, când este necesară administrarea de probe, dispune rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost casată;

d) dispune rejudecarea de către instanța de recurs în cazurile prevăzute în art. 3859 alin. 1 pct. 12-16 și 172, precum și în cazul prevăzut în art. 3856 alin. 3."

Art. II. - Practică judiciară (24)

(1) Dispozițiile privind cazurile de casare prevăzute în Codul de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a prezentei legi, rămân aplicabile cauzelor penale aflate în curs de judecată în recurs, inclusiv celor aflate în termenul de declarare a recursului. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (6)

(2) Dispozițiile referitoare la strămutare, respectiv cele privind desemnarea unei alte instanțe din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică numai cererilor de strămutare sau de desemnare a unei alte instanțe cu care instanțele au fost sesizate după intrarea în vigoare a prezentei legi. Practică judiciară (7)

Mergi la:
Modificarea și completarea Codului de procedură penală
Modificarea și completarea unor acte normative în materie contravențională și în materia contenciosului administrativ și fiscal
Dispoziții de punere în aplicare a Legii nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Măsuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de muncă și în materie de asigurări sociale

Acesta este un fragment din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...