Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3129/2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 242 și 243 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 și 767 bis din 31 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Examenul pentru obținerea gradelor didactice în învățământ poate fi susținut la una dintre specializările înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul le deține sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

(5) Specializările/Programele de studii și formele de învățământ pentru absolvenții cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licență, înscriși pentru susținerea examenelor în vederea obținerii gradelor didactice în învățământ, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor din învățământul superior și recunoașterea diplomelor, republicată, trebuie să fi fost acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în baza unei hotărâri de Guvern."

2. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție, pentru educatori/educatoare, învățători/învățătoare, institutori, maiștri-instructori, antrenori și alte categorii de cadre didactice cu studii medii din învățământul de masă și învățământul special, în comisiile pentru obținerea gradelor didactice sau pentru coordonarea lucrării metodico-științifice pot fi numite și cadre didactice având specialitatea în care candidații susțin examenul ori, după caz, limba română, matematică, pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială și care au gradul didactic I sau titlul științific de doctor."

3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Subiectele pentru probele de examen pentru obținerea gradelor didactice, inclusiv pentru colocviul de admitere, se stabilesc în plenul comisiei de examinare, pe baza unei tematici și bibliografii din programele în vigoare, aprobate prin ordin de ministru."

4. La articolul 22, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Pentru lucrările care au primit inițial note cuprinse între 7,50 și 7,99, inclusiv note de 7,50 și 7,99, respectiv între 9,50 și 9,99, inclusiv 9,50 și 10, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestații."

5. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 8 (opt) la inspecția specială și cel puțin nota 8 (opt) la testul din metodica specialității și, respectiv, la proba orală din cadrul examenului. Candidații care nu obțin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare.

(2) Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculează ca medie aritmetică a celor 3 probe.

(3) Media generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este cel puțin 8 (opt)."

6. La articolul 29 alineatul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) candidații care au obținut media 10,00 la examenul de acordare a gradului didactic II au dreptul de a susține inspecția curentă I în perioada de înscriere la gradul didactic I."

7. La articolul 35, alineatul (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(15) Proba de elaborare a lucrării metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu două zecimale. Nota este acordată de conducătorul științific și este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin nota 9 (nouă)."

8. La articolul 39, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Nota la proba de susținere a lucrării metodico-științifice se calculează ca medie aritmetică a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca număr întreg sau cu zecimale. Nota acordată nu poate fi contestată. Nota minimă de promovare a acestei probe este 9 (nouă)."

9. Anexele nr. 2, 7, 8 și 17 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

10. În anexa nr. 11, sintagma "Definitivarea în învățământ" se va înlocui cu sintagma "Gradul didactic II".

Art. II. -

Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, instituțiile de învățământ - centre de perfecționare a personalului didactic din învățământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 1 februarie 2013.

Nr. 3.129.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la metodologie)

FIȘĂ DE EVALUARE
a activității didactice în cadrul inspecției curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II
Numele, inițiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:
Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):
Funcția didactică: Specialitatea:
Unitatea de învățământ:
Data efectuării inspecției:
Inspector școlar de specialitate/metodist numit prin delegația nr. ...... .. din ....................
(numele și prenumele, funcția didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea școlară de la care provine)
I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
I A. ACTIVITĂȚI VERIFICATE 1. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
2. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
3. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
4. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT
I B. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR (maximum 10 p) Documentare științifică 2
Definirea obiectivelor și obiectivele operaționale 2
Corelația dintre obiective și celelalte componente ale actului didactic (conținut, strategie, mijloace de învățământ, forme de organizare, evaluare etc.) 6
I C. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR (maximum 40 p) Reprezentarea conținutului 2
Economia (esențializarea) conținutului Gradul de structurare și organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.) 2
Puterea efectivă a conținutului (de a genera idei noi, opinii, soluții etc.) 2
Caracterul științific 2
Corelații intra- și interdisciplinare, caracter practic-aplicativ 2
Corelația conținutului cu strategia didactică și cu tipul de interacțiune 4
Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor și cea afectată explicațiilor, în funcție de specificul conținutului, de tipul și de varianta lecției, de particularitățile dezvoltării psihointelectuale etc. 6
Concordanța naturii solicitărilor cu particularitățile conținutului 4
Raportul dintre activitatea personală a elevilor și activitatea frontală, în contextul dat 3
Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări 3
Organizarea colectivului și a activității 1
Acțiuni logice de organizare și prelucrare a informației. Acțiuni strategice de dezvoltare 2
Impunere 1
Diferențiere 2
Evaluarea 2
Crearea climatului afectiv-emoțional 2
I D. EVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR (maximum 10 p) Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază) 1
Realizarea evaluării formative 1
Relația cerințe-obiective 1
Realizarea progresului școlar (raportul dintre rezultatele obținute de elevi la începutul și la finalul unei secvențe de învățare) 1
Preocuparea pentru motivarea notei și formarea capacității de autoevaluare 1
Raportul dintre conținutul evaluării si conținutul învățării (cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități, aptitudini, atitudini, interese etc.) 2
Raportul dintre notarea profesorului și norma docimologică 1
Relația dintre predare-învățare, evaluare și (compensare) ameliorare, pe parcursul activității didactice 2
I E. CUNOAȘTEREA ȘI CONSILIEREA ELEVILOR (maximum 10 p) Strategii de diferențiere și individualizare 4
Adaptarea exigențelor la particularitățile de vârstă/individuale ale elevilor 3
Adaptarea exigențelor la programul zilnic al elevilor 3
I F. COMPETENȚE PSIHO- RELAȚIONALE (maximum 4 p) În raporturile cu elevii 4
În raporturile cu părinții
În raporturile cu cadrele didactice
În raporturile cu comunitatea locală
I G. AUTOEVALUAREA (maximum 10 p) Autoanaliza 5
Aprecierea obiectivă 5
IV. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (maximum 4 p) 4
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT Maximum 100 p
NOTA ACORDATĂ/CALIFICATIVUL ACORDAT
V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Pentru un punctaj de minimum 95 de puncte se acordă nota 10. Minimum 85 puncte Calificativ FB
Pentru un punctaj cuprins între 85 de puncte și 94 de puncte se acordă nota 9. Între 65 și 84 de puncte Calificativ B
Pentru un punctaj cuprins între 75 de puncte și 84 de puncte se acordă nota 8. Între 45 și 64 de puncte Calificativ S
Pentru un punctaj cuprins între 65 de puncte și 74 de puncte se acordă nota 7. Sub 45 de puncte Calificativ I
Pentru un punctaj cuprins între 55 de puncte și 64 de puncte se acordă nota 6.
Pentru un punctaj cuprins între 45 de puncte și 54 de puncte se acordă nota 5.
Inspector/Metodist, Candidat,

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 7 la metodologie)

TABEL NOMINAL
cuprinzând personalul didactic care a promovat examenele pentru obținerea gradului didactic II

........................................................................... Anul școlar ....................................................................
(unitatea de învățământ/centru de perfecționare) Sesiunea ................................................................
Categoria de personal didactic .......................................
Specializarea ............................................................
Nr. crt. Numele, inițiala prenumelui tatălui și prenumele Unitatea de învățământ la care funcționează și localitatea, județul Definitivarea în învățământ obținută Vechimea la catedră (ani, luni) de la obținerea definitivării în învățământ Inspecția specială Note obținute la examen
Data efectuării Nota Metodica predării specialității scris Pedagogie - oral Media generală Observații, mențiuni
În anul Sesiunea Cu media Anul Luna Ziua
Rector, Director,
Secretar-șef,

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 8 la metodologie)

FIȘĂ DE EVALUARE
a activității didactice în cadrul inspecției curente/speciale pentru acordarea gradului didactic I
Numele, inițiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:
Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):
Funcția didactică: Specialitatea:
Unitatea de învățământ:
Data efectuării inspecției:
Inspector școlar de specialitate/Metodist numit prin delegația nr. .... din ....
(numele și prenumele, funcția didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea școlară de la care provine)
I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
I A. ACTIVITĂȚI VERIFICATE 1. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
2. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
3. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
4. Clasa
Tipul lecției
Titlul lecției
GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT
I B. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR (maximum 9 p) Documentare științifică 2
Definirea obiectivelor și obiectivele operaționale 2
Corelația dintre obiective și celelalte componente ale actului didactic (conținut, strategie, mijloace de învățământ, forme de organizare, evaluare etc.) 5
I C. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR (maximum 51 p) Reprezentarea conținutului 4
Economia (esențializarea) conținutului Gradul de structurare și organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.) 3
Puterea efectivă a conținutului (de a genera idei noi, opinii, soluții etc.) 3
Caracterul științific 3
Corelații intra- și interdisciplinare, caracter practic-aplicativ 3
Corelația conținutului cu strategia didactică și cu tipul de interacțiune 5
Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor și cea afectată explicațiilor, în funcție de specificul conținutului, de tipul și de varianta lecției, de particularitățile dezvoltării psihointelectuale etc. 6
Concordanța naturii solicitărilor cu particularitățile conținutului 5
Raportul dintre activitatea personală a elevilor și activitatea frontală, în contextul dat 5
Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări 4
Organizarea colectivului și a activității 1
Acțiuni logice de organizare și prelucrare a informației. Acțiuni strategice de dezvoltare 2
Impunere 1
Diferențiere 2
Evaluarea 2
Crearea climatului afectiv-emoțional 2
I D. EVALUAREA RANDAMENTULUI ȘCOLAR (maximum 15 p) Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază) 2
Realizarea evaluării formative 2
Relația cerințe-obiective 2
Realizarea progresului școlar (raportul dintre rezultatele obținute de elevi la începutul și la finalul unei secvențe de învățare) 2
Preocuparea pentru motivarea notei și formarea capacității de autoevaluare 2
Raportul dintre conținutul evaluării și conținutul învățării (cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități, aptitudini, atitudini, interese etc.) 2
Raportul dintre notarea profesorului și norma docimologică 1
Relația dintre predare-învățare, evaluare și (compensare) ameliorare, pe parcursul activității didactice 2
I E. CUNOAȘTEREA ȘI CONSILIEREA ELEVILOR (maximum 8 p) Strategii de diferențiere și individualizare 3
Adaptarea exigențelor la particularitățile de vârstă/individuale ale elevilor 3
Adaptarea exigențelor la programul zilnic al elevilor 2
I F. COMPETENȚE PSIHO- RELAȚIONALE (maximum 2 p) În raporturile cu elevii 2
În raporturile cu părinții
În raporturile cu cadrele didactice
În raporturile cu comunitatea locală
I G. AUTOEVALUAREA (maximum 6 p) Autoanaliza 3
Aprecierea obiectivă 3
IV. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (maximum 2 p) 2
PUNCTAJ TOTAL ACORDAT Maximum 100 p
NOTA ACORDATĂ/CALIFICATIVUL ACORDAT
V. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Pentru un punctaj de minimum de 95 puncte se acordă nota 10. Minimum 90 de puncte Calificativ FB
Pentru un punctaj cuprins între 85 de puncte și 94 de puncte se acordă nota 9. Între 70 și 89 de puncte Calificativ B
Pentru un punctaj cuprins între 75 de puncte și 84 de puncte se acordă nota 8. Între 50 și 69 de puncte Calificativ S
Pentru un punctaj cuprins între 65 de puncte și 74 de puncte se acordă nota 7. Sub 50 de puncte Calificativ I
Pentru un punctaj cuprins între 55 de puncte și 64 de puncte se acordă nota 6.
Pentru un punctaj cuprins între 45 de puncte și 54 de puncte se acordă nota 5.
Inspector/Metodist, Candidat,
Director,

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 17 la metodologie)

TABEL NOMINAL
cu personalul didactic care a promovat probele pentru obținerea gradului didactic I

........................................................ Anul școlar ........................................
(unitatea de învățământ/centru de perfecționare) Sesiunea (seria) .................................
Nr. ......./............... Categoria de personal ........................
Specializarea ......................................
Nr. crt. Numele, inițiala prenumelui tatălui și prenumele Unitatea de învățământ la care funcționează și localitatea Gradul didactic II obținut Vechimea la catedră (ani, luni) de la obținerea gradului didactic II, la 1 septembrie*) Inspecția specială Recenzia lucrării metodico-științifice Susținerea lucrării metodico-științifice Nota de promovare a examenului Observații, mențiuni
Data efectuării Media obținută Nota acordată Data Nota acordată
În anul Cu media Ziua Luna Anul Ziua Luna Anul 1) 2) 3) Nota medie
Rector, Secretar-șef,
Director,

Tabelul nominal este alcătuit în conformitate cu datele din rapoartele de inspecție specială, cu fișele de înscriere și cu catalogul candidaților care au promovat probele pentru obținerea gradului didactic I și se înaintează Ministerului Educației Naționale în două exemplare, însoțit de adresă, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.

___________

*) Anul în care se finalizează examenul de obținerea gradul didactic I

1) Președinte

2) Conducător științific

3) Inspector de specialitate/Metodist

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...