Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară | Lege 7/1996

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Publicitatea imobiliară - Procedura de înscriere în cartea funciară -
Art. 29. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (96), Doctrină (2)

(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții limitative: Referințe în jurisprudență (23), Reviste (1)

a) este încheiat cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege; Referințe în jurisprudență (7)

b) identifică corect numele sau denumirea părților și menționează codul numeric personal, dacă este atribuit, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora; Modificări (1)

c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară și un număr cadastral sau topografic, după caz; Referințe în jurisprudență (21)

d) este însoțit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcție în România; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (1)

e) este însoțit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepția cazului în care se face mențiune despre acestea în cuprinsul actului; Referințe în jurisprudență (5)

f) este însoțit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepția scutirilor stabilite prin lege sau a situației în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 9 alin. (4) și (5);

g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în competența registratorului.

(2) Directorul general al Agenției Naționale poate delega, prin ordin, asistenților-registratori principali atribuțiile registratorilor.

(3) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului și al cărții funciare, precum și a părții cărții funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozițiile ce au fost radiate și numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor. Referințe în jurisprudență (6)

(4) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentații cadastrale întocmite și recepționate conform prevederilor prezentei legi. Referințe în jurisprudență (8)

(5) Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă ce poartă mențiunea "conform cu originalul" se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanța care s-a pronunțat ultima asupra fondului, în vederea efectuării înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele și faptele juridice, precum și la oricare raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobilele înscrise în cartea funciară. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Cerințele procedurale pentru intabulare sunt indicate de art. 29 din Legea nr. 7/1996 (a se vedea în același sens art. 888 C. civ..: „Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, ahotărârii judecătorești rămase definitivă, acertificatului de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta”): cerere de intabulare; actele în original sau copie legalizată (privind transmiterea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar); în cazul primei intabulări în sistemul cărții funciare nedefinitive, planul cadastral original sau copie legalizată. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Cerințele procedurale pentru intabulare sunt indicate de art. 29 din Legea nr. 7/1996 (a se vedea în același sens art. 888 C. civ..: „Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, ahotărârii judecătorești rămase definitivă, acertificatului de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta”): cerere de intabulare; actele în original sau copie legalizată (privind transmiterea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar); în cazul primei intabulări în sistemul cărții funciare nedefinitive, planul cadastral original sau copie legalizată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 7/1996:
Art 19 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 20 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară
Art 21 Evidența cadastral-juridică
Art 22 Evidența cadastral-juridică
Art 23 Evidența cadastral-juridică
Art 24 Evidența cadastral-juridică
Art 25 Evidența cadastral-juridică
Art 26 Evidența cadastral-juridică
Art 27 Evidența cadastral-juridică
Art 28 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 29 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 30 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 31 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 32 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 33 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 34 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 35 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 36 Procedura de înscriere în cartea funciară
Art 37 Dispoziții tranzitorii
Art 38 Dispoziții tranzitorii
Art 39 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Validitatea intabulării în cartea funciară a unei ipoteci legale, constituită prin încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare sub forma înscrisului sub semnătură privată. Noua reglementare a Ordinului nr. 700/2014
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 195/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
;
se încarcă...