Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...), Reviste (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 02 octombrie 2019.

În vigoare de la 02 octombrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 137, art. 148, art. 151 alin. (7) și alin. (17), art. 154, art. 155, art. 170 și art. 174 alin. (7) și alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 784.788 din data de 20.09.2019,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (2)

Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

a) "Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice", prevăzută în anexa nr. 2;

b) "Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată", prevăzut în anexa nr. 3;

c) "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice", prevăzută în anexa nr. 4;

d) "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice", prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Formularele de la alin. (1) se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice începând cu anul fiscal 2018.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 2 alin. (1) lit. a), c) și d) sunt stabilite în anexa nr. 6.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în anul fiscal de referință, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel-Mihail Tudor

București, 20 septembrie 2019.

Nr. 2.547.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

ANEXA Nr. 2

Sigla
DGRFP
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Către . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . .,
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .,
localitatea . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați realizat venituri anuale cumulate cel puțin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară și aveați obligația declarării contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada . . . . . . . . . . .

Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege se sancționează cu amendă contravențională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea declarației, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, atrage stabilirea din oficiu a obligației de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, în vederea audierii, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul . . . . . . . . . ., la sediul nostru sau la numărul de telefon . . . . . . . . . ., între orele . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . .

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

În situația în care ați îndeplinit obligațiile declarative, vă rugăm să nu dați curs prezentei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Șeful compartimentului
Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

ANEXA Nr. 3

Sigla
DGRFP**)
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal.

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

REFERAT
privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată
pentru anul . . . . . . . . . .

În temeiul art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a nedeclarării contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate și nedepunerii declarației de impunere (formular..........) pentru anul.......... de contribuabilul.........., s-au constatat următoarele:

A. Prezentarea situației contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Numele, prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul . . . . . . . . . .

2. Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu

. . . . . . . . . .

3. Datele de identificare a sursei de venit

. . . . . . . . . .

B. Estimarea bazei de impunere

1. Potrivit art. 148 alin. (4) și art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, baza anuală de calcul estimată pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate este de...........

2. Având în vedere nedeclararea contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate și nedepunerea în termenul legal a declarației de impunere, propunem stabilirea din oficiu a obligațiilor de plată prin estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:

Nr. crt. Anul Baza anuală de calcul pentru
Contribuția de asigurări sociale (CAS) Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
1.

Baza anuală de calcul al CAS/CASS se stabilește la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul II, în anul fiscal de referință.

Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.

Aprobat
Conducătorul unității fiscale
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Avizat
Șeful compartimentului de specialitate
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

ANEXA Nr. 4

Sigla
DGRFP
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
670

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE
privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
pe anul . . . . . . . . . .

Către:
Numele:
. . . . . . . . . .
Prenumele:
. . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea: . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . .
Județul/Sectorul: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală:
. . . . . . . . . .
În baza art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit art. 137, art. 148, art. 155 și art. 170 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, după cum urmează:

I. Date privind activitatea desfășurată

1. Statul în care s-a realizat venitul . . . . . . . . . .

2. Categoria de venit

2.1. □ activități independente

2.2. □ din drepturi de proprietate intelectuală

2.3. □ venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016

2.4. □ cedarea folosinței bunurilor

2.5. □ activități agricole, piscicultură, silvicultură

2.6. □ investiții

2.7. □ alte surse

3. Determinarea venitului net . . . . . . . . . .

4. Forma de organizare . . . . . . . . . .

5. Obiectul principal de activitate . . . . . . . . . .

6. Codul CAEN . . . . . . . . . .

7. Sediul . . . . . . . . . .

8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Nr. . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

9. Data începerii activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

10. Data încetării activității . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

II. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate:

- lei -
Denumirea indicatorului Contribuția de asigurări sociale (CAS) Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Decizie anterioară Decizie curentă Decizie anterioară Decizie curentă
1. Bază anuală de calcul
2. CAS datorată (rd. 1 x 10%)
3. CASS datorată (rd. 1 x 25%)

Obligația anuală de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale (rd. 2) în sumă de . . . . . . . . . . lei și pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (rd. 3) se plătește astfel:

Pentru obligațiile a căror scadență a expirat la data comunicării prezentei:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru contribuțiile anuale datorate se vor calcula obligații fiscale accesorii, conform legii.

Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 268, 270 și 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent.

Depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii, pentru obligațiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desființarea deciziei de impunere din oficiu.

Date necesare efectuării plății contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale
Obligații de plată CAS CASS
Beneficiarul
Codul de identificare fiscală al beneficiarului
Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
Explicații
Suma (lei)

Informații privind modalitățile de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale

Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor sociale de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:

- în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . .;

- prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română - S.A.;

- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului național electronic de plăți, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;

- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "Internet banking";

- prin virament*), în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**), utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

*) Plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor Publice are încheiate convenții (la data de 28.03.2019 sunt încheiate convenții cu Banca Comercială Română - S.A., C.E.C. Bank - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., Idea Bank - S.A., Banca Comercială Feroviară - S.A.).

**) Plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care Ministerul Finanțelor Publice are încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii (la data de 28.03.2019 sunt încheiate convenții pentru încasarea de sume în numerar cu C.E.C. Bank - S.A. și Banca Comercială Feroviară - S.A.).

Aprobat
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Verificat
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Am primit un exemplar.
Semnătura contribuabilului
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
sau numărul și data
confirmării de primire

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

ANEXA Nr. 5

Sigla
DGRFP
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .
660

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

DECIZIE DE ANULARE
a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
pe anul . . . . . . . . . .

Către:
Numele:
. . . . . . . . . .
Prenumele:
. . . . . . . . . .
Domiciliul fiscal: localitatea: . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . .
Județul/Sectorul: . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală:
. . . . . . . . . .

Având în vedere dispozițiile art. 94 alin. (2) și ale art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice nr.........../.......... a fost anulată ca urmare a depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii/documentelor care atestă faptul că nu aveați obligativitatea achitării contribuției de asigurări sociale/contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării, la organul fiscal competent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.

Aprobat
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Verificat
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit
Funcția . . . . . . . . . .
Numele, prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Am primit un exemplar.
Semnătura contribuabilului
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
sau numărul și data
confirmării de primire
. . . . . . . . . .

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

A. Denumire: "Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligației declarării contribuțiilor sociale în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

B. Denumire: "Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la emiterea din oficiu a deciziei pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea obligației declarării contribuțiilor sociale, conform legii.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: "Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice"

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la anularea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice, în cazul în care organul fiscal competent constată depunerea de către contribuabil a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Obligațiile de plată a CAS și CASS stabilite din oficiu
Stabilirea din oficiu a contribuției la pensii și sănătate persoane fizice
;
se încarcă...