Guvernul României

Ordonanța nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal

Modificări (8), Puneri în aplicare (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Reviste (3), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 23 iulie 2004.

În vigoare de la 01 septembrie 2001 până la 02 septembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 39/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

În scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și în scopul întăririi administrării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidență și urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Art. 2. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice, care au săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, denumiți în continuare contribuabili. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 3. -

(1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanțelor Publice la nivel central și la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili. Modificări (1)

(2) La nivelul Ministerului Finanțelor Publice se organizează cazierul fiscal național, în care se ține evidența contribuabililor de pe întregul teritoriu al României, iar la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se organizează cazierul fiscal local, în care se ține evidența contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritorială a acestora. Modificări (1)

(3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel național, cât și la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structură specializată care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se organizează cazierul fiscal în care se ține evidența contribuabililor mari cu sediul în municipiul București și județul Ilfov. Modificări (1)

Art. 4. - Jurisprudență

(1) În cazierul fiscal se înscriu date privind: Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) sancțiuni aplicate contribuabililor pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 2, rămase definitive și irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive și irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive și irevocabile potrivit legislației în vigoare.

Art. 5. -

Până la rămânerea definitivă a documentelor prevăzute la art. 4 Ministerul Finanțelor Publice va organiza o evidență separată, operativă pentru urmărirea derulării fazelor procedurale prevăzute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:

a) extrasele de pe hotărârile judecătorești definitive, transmise de instanțele judecătorești Ministerului Finanțelor Publice; Modificări (1), Jurisprudență

b) extrasele de pe deciziile de soluționare a contestațiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

c) actele/documentele întocmite de organele fiscale și vamale din subordinea Ministerului Finanțelor Publice, rămase definitive, prin care se consemnează datele și informațiile prevăzute la art. 2 și 4;

d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 și să aplice sancțiuni.

(2) În scopul completării cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Poliției și unităților teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârșit faptele prevăzute la art. 2.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.

Art. 7. - Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) nu au mai săvârșit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancționate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) există și alte mențiuni cu privire la alte fapte, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

Art. 8. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situații: Modificări (1)

a) la înființarea societăților comerciale de către asociați, acționari și reprezentanții legali desemnați; Modificări (1)

b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, a asociațiilor și fundațiilor, de către asociații sau membrii fondatori ai acestora; Jurisprudență

c) la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți.

(2) Persoanele fizice și juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România și se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu au obligația să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale.

(3) Judecătorul delegat, instanțele și organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfășurarea de activități în formele menționate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală. Modificări (1)

(4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

(5) La solicitarea motivată a organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești Ministerul Finanțelor Publice va furniza informații din cazierul fiscal al contribuabililor aflați în curs de urmărire sau de judecată.

(6) În baza acordurilor fiscale internaționale Ministerul Finanțelor Publice poate furniza autorităților fiscale competente din statele partenere, la cerere, informații din cazierul fiscal al contribuabililor.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii și numai în scopul în care a fost eliberat.

(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxă în sumă de 50.000 lei. Modificări (1)

(4) La cerere, pentru situații de urgență, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în sumă de 200.000 lei. Modificări (1)

(5) Taxele prevăzute la alin. (3) și (4) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Contribuabilii care figurează în evidența cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor înscrise, dacă acestea nu corespund situației reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, însoțită de acte doveditoare, se adresează unității fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de soluționare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate să verifice susținerile contribuabililor și, dacă constată că în cazierul fiscal s-a făcut o înregistrare greșită, iau măsuri de rectificare a datelor și comunică sau eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condițiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestație în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația se poate introduce și în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale.

(2) Contestația se soluționează de către tribunal, Secția de contencios administrativ în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabilă. Jurisprudență

(3) Contestația este scutită de taxa de timbru.

(4) Hotărârea prin care se soluționează contestația este definitivă și irevocabilă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) În caz de admitere a contestației instanța va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal în vederea rectificării cazierului fiscal.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de către funcționarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice, împuterniciți să exercite atribuții legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia și se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârșite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.

Art. 14. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare și de eliberare a certificatului de cazier fiscal și a informațiilor din cazierul fiscal.

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înființarea societăților comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, până la data de 31 martie 2004.

Art. 15. -

Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare și acces la informațiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sancțiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal!
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal
;
se încarcă...