Guvernul României

Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice

Modificări (20), Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (81), Derogări (6), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 01 septembrie 2001.

În vigoare de la 01 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.11 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prin prezenta ordonanță se stabilesc normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare a activității acestora. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale și județene; acțiunile de protocol; dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți, precum și costurile pentru telefoane. Modificări (4), Jurisprudență

(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Secretariatului General al Guvernului, se stabilesc prin normative proprii. Modificări (4), Referințe (2), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (2)

În înțelesul prezentei ordonanțe autoritățile și instituțiile publice sunt cele definite de Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice și de Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale.

Art. 3. -

(1) Consiliile locale și județene își vor stabili anual organigrama și numărul de posturi pentru aparatul propriu, în limita numărului maxim prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi poate fi actualizat prin legile pentru aprobarea și rectificarea bugetelor anuale, în funcție de complexitatea sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale. Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime, în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și de către instituțiile publice din subordinea acestora, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Jurisprudență

(2) În cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii instituțiilor menționate la alin. (1) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcție de condițiile specifice și de modul de desfășurare a acțiunii, precum și în raport cu sursele de finanțare ce pot fi atrase, în condițiile legii, la realizarea acestora. Jurisprudență

(3) Limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 pot fi majorate cu până la 70%, în situații justificate, de către miniștri, prin ordin, numai în cazul acțiunilor organizate la nivelul acestora.

(4) Periodic, în funcție de evoluția indicelui de inflație, a prețurilor și a tarifelor, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației Publice vor actualiza limitele maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1)

(5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba și alte normative de cheltuieli pentru acțiuni de protocol cu caracter deosebit, precum și alte măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate, pe bază de justificări fundamentate. Modificări (1), Referințe (12)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Reviste (1)

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice din subordinea acestora, precum și consiliile locale și județene aplică normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme și pentru consumul de carburanți prevăzute în anexa nr. 3, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe numărul actual de autoturisme și consumul lunar de carburanți aprobate prin normativele existente pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile publice subordonate ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice - în parc comun sau pentru activități specifice - se reduc cu cel puțin 25%. Fac excepție instituțiile publice care desfășoară activități operative de inspecție în domeniile vamal, gardă financiară, construcții, transporturi, protecția mediului, apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și serviciile de salvare și situații de urgență. În cazul în care în urma aplicării măsurii de reducere rezultă mai puțin de un autoturism, se va putea păstra în dotare un autoturism. Modificări (2)

(3) Numărul de autoturisme și consumul de carburanți pentru activitățile specifice desfășurate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2), Referințe (10), Derogări (1)

(4) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat fiecărei instituții. Jurisprudență

(5) Prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme și consumuri lunare de carburanți, pe bază de justificări fundamentate. Modificări (1), Referințe (2)

(6) Instituțiile publice, cu excepția Administrației Prezidențiale, Parlamentului României și a Ministerului Afacerilor Externe pentru activitatea din exterior, vor achiziționa autoturisme numai din producția internă. Modificări (4), Derogări (1)

Art. 6. -

Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condițiile reglementărilor legale în vigoare, se aplică în continuare și se vor actualiza de Guvern, potrivit condițiilor prevăzute prin dispozițiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective. Referințe (1)

Art. 7. - Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Cheltuielile lunare pentru telefoane se reduc cu 30% pentru toate autoritățile și instituțiile publice, comparativ cu media lunară a acestor cheltuieli efectiv realizate în perioada ianuarie-august 2001. Pentru anii următori cheltuielile privind telefoanele vor putea fi majorate în raport cu evoluția indicelui de inflație și a tarifelor pentru aceste servicii. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 8. -

Bunurile din dotare dobândite din alocații bugetare, care nu mai pot fi utilizate după aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, se valorifică de autoritățile și instituțiile publice în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 9. -

Autoritățile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziții legale specifice vor supune spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, normative corelate cu dispozițiile acesteia.

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1) și (6), ale art. 7, 8 și 9 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în altfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei. Modificări (2), Referințe (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației Publice, împuternicit prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al ministrului administrației publice, precum și de alte organe cu atribuții de control.

(3) Contravențiilor prevăzute de prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 30 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 161/1997.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.

Nr. 80.

ANEXA Nr. 1

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
în limitele căruia consiliile locale și consiliile județene își
pot aproba organigrama și numărul de personal din aparatul propriu

I. Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București

Numărul de locuitori Numărul maxim de posturi
până la 1.500 12
între 1.501-3.000 15
între 3.001-5.000 20
între 5.001-10.000 30
între 10.001-20.000 50
între 20.001-50.000 75
între 50.001-100.000 100
între 100.001-150.000 150
între 150.001-200.000 200
între 200.001-250.000 250
între 250.001-300.000 300
peste 300.000 450
municipiul București 700

II. Consiliile județene

Numărul de locuitori Numărul maxim de posturi
până la 500.000 100
între 500.001-650.000 125
peste 650.000 150

NOTĂ:

1. Consiliile locale și consiliile județene vor aproba, potrivit legii, organigrama și numărul de posturi din aparatul propriu, ținând seama de:

a) numărul de locuitori din comuna, orașul, municipiul, sectorul și județul respectiv, suprafața și numărul de localități componente ale unităților administrativ-teritoriale;

b) necesitatea cheltuirii eficiente a fondurilor publice și încadrării cheltuielilor de personal în veniturile bugetelor locale.

2. La stabilirea numărului de posturi se vor lua în calcul atât locuitorii cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială, cât și cei cu viză de reședintă.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Jurisprudență

LIMITELE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni
de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate
ale administrației publice centrale și locale, precum și de către
instituțiile publice din subordinea acestora
Modificări (1)

Autoritățile publice și persoanele care pot efectua cheltuieli și acțiuni de protocol Limita maximă
I. Organizarea de mese oficiale și de cocteiluri lei/persoană ────────────
A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de:
1. Miniștri, secretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, prefecți, președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale 400.000
2. Subsecretari de stat și persoanele cu funcții asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncți, subprefecți, vicepreședinți ai consiliilor județene, secretari generali ai prefecturilor, secretari generali ai județelor, respectiv al municipiului București 300.000
B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite de persoanele prevăzute la pct. 1 și 2 de la lit. A 85.000
II. Invitarea în țară a unor delegații pe cheltuiala părții române
A. Cheltuieli zilnice de masă pentru: lei/persoană/zi ─────────────── 600.000
1. Delegațiile conduse de miniștri și pentru invitații miniștrilor și ai persoanelor cu funcții asimilate acestora, ai prefecților, ai președinților consiliilor județene, ai primarului general al municipiului București și ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale
2. Invitații secretarilor de stat, subsecretarilor de stat și ai celor cu funcții asimilate acestora, ai subprefecților, ai vicepreședinților consiliilor județene, ai primarilor municipiilor și ai sectoarelor municipiului București 500.000
3. Invitații secretarilor generali, secretarilor generali adjuncți, secretarilor generali ai prefecturilor, ai județelor, respectiv al municipiului București, directorilor generali și ai directorilor din ministere și din celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale 400.000
B. Alte cheltuieli: lei/persoană/zi ─────────────── 45.000
1. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor, în limita sumei de:
lei/delegație ───────────── 1.500.000
2. Cadouri în limita sumei:
III. Cheltuieli pentru însoțitori: lei/persoană/zi ───────────────
Însoțitorii delegaților străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă și cazare în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
- Cheltuieli de masă pentru șoferi 100.000
IV. Alte prevederi:
1. Fondul la dispoziția miniștrilor, al conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, a prefecților, a președinților consiliilor județene și a primarului general al municipiului București lei/salariat din ──────────────── aparatul propriu ──────────────── 135.000
Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de: lei/invitat/zi ────────────── 17.000
2. Fondul la dispoziția rectorului lei/salariat din ──────────────── aparatul propriu ──────────────── 85.000
Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare și tratații în limita sumei de: lei/invitat/zi ────────────── 12.000
Modificări (2)

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență, Reviste (1)

NORMATIVE DE CHELTUIELI
privind dotarea cu autoturisme și consumul lunar de carburanți
Modificări (1)

I. Norme privind dotarea cu autoturisme: Limită maximă
A. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și serviciile publice descentralizate ale acestora:
1. Ministru și funcții asimilate acestuia 1 autoturism
2. Secretar de stat și subsecretar de stat, precum și persoanele cu funcții asimilate acestora; conducătorii altor organe de specialitate ale administrației publice centrale 1 autoturism
3. Secretar general, secretar general adjunct și persoanele cu funcții asimilate acestora 1 autoturism
4. Autoturisme, în parc comun, la ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în funcție de numărul de personal, astfel:
- personal aparat propriu - până la 400 posturi 2 autoturisme
- personal aparat propriu - 401-700 posturi 3 autoturisme
- personal aparat propriu - peste 700 posturi 4 autoturisme
5. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești pot avea în dotare, în parc comun, un număr mediu, la nivel național, de 4 autoturisme. Repartizarea numărului de autoturisme pe fiecare casă de asigurări se aprobă prin ordin de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv de președinții celorlalte case de asigurări de sănătate Limită maximă
6. Pentru serviciile publice descentralizate și instituțiile publice subordonate ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și pentru celelalte instituții publice se vor menține în dotare autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost aprobată de Guvern o asemenea dotare, inclusiv consumul de carburant aprobat, cu reducerea prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanță
7. Prefectura Municipiului București 6 autoturisme
8. Prefecturile județene 6 autoturisme
B. Autorități ale administrației publice locale:
1. Consiliul General al Municipiului București 8 autoturisme
2. Consiliile județene 6 autoturisme
3. Consiliile locale ale municipiilor reședință de județ 5 autoturisme
4. Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București 4 autoturisme
5. Consiliile locale ale celorlalte municipii și ale orașelor 3 autoturisme
6. Consiliile locale ale comunelor 1 autoturism
II. Norme privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc: Limită maximă ───────────── - litri/lună/vehicul -
- miniștrii și asimilații acestora 400
- ministerele, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, Prefectura Municipiului București și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București 300
- prefecturile județene, casele de asigurări de sănătate județene, Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești 350
- consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București 300
- consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București și orașelor 250
- consiliile locale ale comunelor; alte instituții publice 150
Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Derogări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Proiect de lege: Achiziția mașinilor electrice, obligație pentru autorități
Parlamentarii vor mai multe mașini pentru angajații din primării
;
se încarcă...