Guvernul României

Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Modificări (20), Puneri în aplicare (3), Acțiuni admise (8), Acțiuni respinse (317), Referințe (30), Derogări (58), Cărți (2), Reviste (59), Modele (3), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale Jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (159), Reviste (5)

Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București. Jurisprudență (4)

Art. 2. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (14), Referințe în cărți (1)

(1) Prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. Modificări (1), Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (16), Reviste (2)

(2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1 se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (18), Reviste (1)

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora; întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii; amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe; întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și a altor instituții de educație și cultură; întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții; depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere. Modificări (1), Jurisprudență (11)

(4) Consiliul General al Municipiului București poate stabili și alte domenii de activitate din competența consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili și sancționa contravenții. Jurisprudență (5)

Art. 3. - Jurisprudență (22), Reviste (1)

(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancțiunii cu amendă se vor stabili limita minimă și maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili și tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții. Acțiuni respinse (1), Derogări (1), Jurisprudență (18), Reviste (1)

Art. 4. - Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (1)

(1) Actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării sau, după caz, de la data aducerii lor la cunoștință publică, potrivit legii, în afară de cazul în care în cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung. Modificări (1), Derogări (1)

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puțin de 10 zile.

(3) Hotărârile autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc și se sancționează contravenții, pot fi aduse la cunoștință publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate prevăzută de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect. Jurisprudență (1)

Art. 5. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (108), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare.

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: Jurisprudență (22)

a) avertismentul; Jurisprudență (40)

b) amenda contravențională; Jurisprudență (2)

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității; Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

d) închisoarea contravențională, dacă nu există consimțământul contravenientului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. c).

(3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: Jurisprudență (6), Reviste (2)

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;

c) închiderea unității;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activității agentului economic; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

f) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;

g) desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Jurisprudență (1)

(4) Prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (7), Reviste (1)

(5) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei și pot fi cumulate. Modificări (1), Jurisprudență (263), Reviste (3)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (19)

(1) Avertismentul, amenda contravențională și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică ori juridică. Jurisprudență (7)

(2) Sancțiunea închisorii contravenționale se poate aplica numai persoanelor fizice. Jurisprudență (2)

Art. 7. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (214), Reviste (1)

(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. Jurisprudență (29)

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Jurisprudență (84)

(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune. Derogări (2), Jurisprudență (146), Reviste (1)

Art. 8. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Derogări (8), Jurisprudență (26), Reviste (2), Referințe în cărți (2)

(1) Amenda contravențională are caracter administrativ. Jurisprudență (5)

(2) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi între 500.000 lei și 100.000.000 lei. Derogări (6), Jurisprudență (4)

(3) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene ori ale Consiliului General al Municipiului București se pot prevedea amenzi între 250.000 lei și 25.000.000 lei. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Derogări (5), Jurisprudență (5), Reviste (1)

(4) Limitele amenzilor prevăzute în actele normative care conțin reglementări cu privire la stabilirea și sancționarea unor fapte ce constituie contravenții, precum și limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotărâri ale Guvernului.

(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu excepția celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotărârilor autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum și a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi sau al unei hotărâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferența revenind unității din care face parte agentul constatator. Această sumă se reține integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și va fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activităților din domeniu.

Art. 9. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (91), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Închisoarea contravențională și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității pot fi stabilite numai prin lege și numai pe o durată ce nu poate depăși 6 luni, respectiv 300 de ore. Jurisprudență (72)

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amenda. Jurisprudență (61)

Art. 10. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (47)

(1) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție. Jurisprudență (36), Reviste (1)

(2) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal sancțiunile contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță pentru închisoarea contravențională ori obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (22), Reviste (1)

(3) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat. Jurisprudență (1), Reviste (2)

Art. 11. - Jurisprudență (26), Reviste (2)

(1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (34), Reviste (1)

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Jurisprudență (2)

(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Jurisprudență (4)

(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancționat cu închisoare contravențională sau cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1)

(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (6), Comentarii expert (1)

Art. 12. - Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (13), Reviste (1)

(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (18), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior va fi sancționată conform dispozițiilor actului normativ în vigoare la data săvârșirii acesteia. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4), Reviste (2)

Art. 13. - Derogări (6), Jurisprudență (72), Referințe în cărți (1)

(1) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Acțiuni respinse (1), Derogări (6), Jurisprudență (70), Reviste (2)

(2) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp. Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (33), Reviste (1)

(3) Când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripția operează totuși dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. Acțiuni respinse (1), Derogări (1), Jurisprudență (5)

(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. Jurisprudență (3), Reviste (3)

Art. 14. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Derogări (1), Jurisprudență (99), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

(1) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii. Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Derogări (1), Jurisprudență (64), Reviste (3)

(2) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicării. Jurisprudență (7), Reviste (2)

(3) Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești, dacă contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activități în folosul comunității.

CAPITOLUL II
Constatarea contravenției

Art. 15. - Acțiuni respinse (37), Referințe (1), Jurisprudență (69), Reviste (4)

(1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori. Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (2), Derogări (2), Jurisprudență (32), Reviste (2)

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale. Jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență (6), Reviste (1)

Art. 16. - Acțiuni respinse (39), Referințe (1), Jurisprudență (954), Reviste (4), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. Acțiuni respinse (36), Jurisprudență (259), Reviste (3)

(2) La intrarea în România a cetățenilor străini sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contravențiilor. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În cazul contravenienților cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria și numărul pașaportului, statul emitent și data eliberării documentului, precum și seria și numărul tichetului de înscriere a contravențiilor. Jurisprudență (1)

(4) La ieșirea din țară organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o dată cu controlul documentelor vor solicita cetățenilor străini și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate tichetul de înscriere a contravențiilor și, după caz, dovada plății amenzii contravenționale. Jurisprudență (1)

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (20)

(6) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (103)

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (28), Jurisprudență (179), Reviste (4), Modele (1)

Art. 17. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (65), Jurisprudență (1717), Reviste (14), Modele (2)

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. Jurisprudență (14)

Art. 18. - Acțiuni respinse (43), Referințe (1), Jurisprudență (3)

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici.

Art. 19. - Acțiuni respinse (24), Jurisprudență (318), Reviste (2)

(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Acțiuni respinse (48), Jurisprudență (128), Reviste (1)

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (26), Reviste (1)

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. Acțiuni respinse (13), Jurisprudență (61), Reviste (1)

Art. 20. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (8), Reviste (1)

(1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. Jurisprudență (3)

(2) Pentru aceeași faptă nu se pot aplica două sau mai multe sancțiuni principale, repetate. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

CAPITOLUL III
Aplicarea sancțiunilor contravenționale

Art. 21. - Acțiuni respinse (31), Referințe (2), Jurisprudență (111), Reviste (6)

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea. Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (9), Derogări (1), Jurisprudență (17)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...