Guvernul României

Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Modificări (21), Puneri în aplicare (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (3), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (2), Respingeri de neconstituționalitate (335), Admis recurs în interesul legii (6), Referințe (32), Derogări (89), Reviste (209), Doctrine (11), Modele (3), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 25 iulie 2001.

În vigoare de la 24 august 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6)

Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București. Jurisprudență

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1 se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora; întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii; amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe; întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și a altor instituții de educație și cultură; întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții; depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Consiliul General al Municipiului București poate stabili și alte domenii de activitate din competența consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili și sancționa contravenții. Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancțiunii cu amendă se vor stabili limita minimă și maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili și tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Art. 4. - Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării sau, după caz, de la data aducerii lor la cunoștință publică, potrivit legii, în afară de cazul în care în cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung. Modificări (1), Derogări (1), Reviste (1)

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puțin de 10 zile. Derogări (2)

(3) Hotărârile autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc și se sancționează contravenții, pot fi aduse la cunoștință publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate prevăzută de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect. Jurisprudență

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: Jurisprudență

a) avertismentul; Jurisprudență, Reviste (3)

b) amenda contravențională; Jurisprudență

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) închisoarea contravențională, dacă nu există consimțământul contravenientului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: Jurisprudență, Reviste (5)

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1), Doctrină (1)

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) închiderea unității;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activității agentului economic; Respingeri de neconstituționalitate (1)

f) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;

g) desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei și pot fi cumulate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Avertismentul, amenda contravențională și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică ori juridică. Jurisprudență

(2) Sancțiunea închisorii contravenționale se poate aplica numai persoanelor fizice. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 7. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune. Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

Art. 8. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (13), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(1) Amenda contravențională are caracter administrativ. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi între 500.000 lei și 100.000.000 lei. Modificări (1), Derogări (7), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene ori ale Consiliului General al Municipiului București se pot prevedea amenzi între 250.000 lei și 25.000.000 lei. Modificări (3), Derogări (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(4) Limitele amenzilor prevăzute în actele normative care conțin reglementări cu privire la stabilirea și sancționarea unor fapte ce constituie contravenții, precum și limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotărâri ale Guvernului.

(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu excepția celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotărârilor autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum și a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi sau al unei hotărâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferența revenind unității din care face parte agentul constatator. Această sumă se reține integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și va fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activităților din domeniu.

Art. 9. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Închisoarea contravențională și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității pot fi stabilite numai prin lege și numai pe o durată ce nu poate depăși 6 luni, respectiv 300 de ore. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amenda. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 10. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal sancțiunile contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță pentru închisoarea contravențională ori obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (8), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Doctrină (2)

(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Jurisprudență

(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancționat cu închisoare contravențională sau cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1), Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior va fi sancționată conform dispozițiilor actului normativ în vigoare la data săvârșirii acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 13. - Derogări (8), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(1) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (10), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripția operează totuși dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 14. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicării. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești, dacă contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activități în folosul comunității. Respingeri de neconstituționalitate (2)

CAPITOLUL II
Constatarea contravenției Derogări (1)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (38), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (41), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (2)

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (39), Derogări (9), Jurisprudență, Reviste (11)

(2) La intrarea în România a cetățenilor străini sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contravențiilor. Reviste (1)

(3) În cazul contravenienților cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria și numărul pașaportului, statul emitent și data eliberării documentului, precum și seria și numărul tichetului de înscriere a contravențiilor.

(4) La ieșirea din țară organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o dată cu controlul documentelor vor solicita cetățenilor străini și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate tichetul de înscriere a contravențiilor și, după caz, dovada plății amenzii contravenționale. Jurisprudență

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(6) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (29), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

Art. 17. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (68), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (1), Modele (2)

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. Jurisprudență

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (43), Referințe (1), Jurisprudență

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (25), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (49), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. Jurisprudență

(2) Pentru aceeași faptă nu se pot aplica două sau mai multe sancțiuni principale, repetate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

CAPITOLUL III
Aplicarea sancțiunilor contravenționale

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (31), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (12)

Art. 22. -

(1) În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea închisorii contravenționale alternativ cu amenda, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii nu este îndestulătoare, încheie procesul-verbal de constatare și îl înaintează în cel mult 48 de ore judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, pentru aplicarea sancțiunii corespunzătoare. Modificări (1)

(2) În cazul în care se apreciază că se impune aplicarea închisorii contravenționale, instanța va dispune înlocuirea închisorii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității, dacă persoana care a săvârșit contravenția este de acord.

(3) Aplicarea sancțiunii închisorii contravenționale ori, după caz, obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității, exercitarea căilor de atac, precum și locul și modalitatea de executare a sancțiunilor se fac potrivit dispozițiilor cuprinse în legile speciale.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(1) În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă și există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancțiunea stabilește și despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit dreptului comun. Jurisprudență

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții. În toate situațiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Reviste (1)

(3) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate și, dacă acestea aparțin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia. Jurisprudență

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 27. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (10)

Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Art. 28. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Derogări (15), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la trezoreria finanțelor publice, iar o copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut la alin. (1). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârșită orice urmărire încetează.

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 28 se aplică și în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare să se depășească maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3)

CAPITOLUL IV
Căile de atac

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1), Modele (1)

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (15), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (53), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență

(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 34. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (48), Jurisprudență, Reviste (17)

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere. Jurisprudență

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1), Modele (1)

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea, precum și orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Jurisprudență

CAPITOLUL V
Executarea sancțiunilor contravenționale

Art. 37. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contravenției și sancțiunea este aplicată de agentul constatator. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției, cu rezoluția corespunzătoare. Reviste (1)

(3) Dacă sancțiunea a fost aplicată de instanță prin înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoștințare scrisă. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 39. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. Jurisprudență

(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și unităților subordonante acestora, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor bugetare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 40. - Jurisprudență

Executarea sancțiunilor contravenționale complementare se face potrivit dispozițiilor legale.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanța va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor. Jurisprudență

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (1)

În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 39 alin. (2) se comunică și părții vătămate, care va proceda potrivit dispozițiilor legale referitoare la executarea silită a creanțelor.

Art. 43. - Jurisprudență

Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se face în locurile și în modalitățile prevăzute de legea specială.

CAPITOLUL VI
Dispoziții speciale și tranzitorii

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță nu se aplică în cazul contravențiilor săvârșite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat.

(2) Dacă prin contravenția săvârșită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif și va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părții vătămate și celui căruia îi aparțin bunurile confiscate. Respingeri de neconstituționalitate (5)

Art. 45. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de înscriere a contravențiilor, prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4).

Art. 46. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, precum și celelalte autorități ale administrației publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente să constate și să aplice sancțiunile în cazul contravențiilor săvârșite de cadrele militare și de angajații civili în legătură cu serviciul.

Art. 47. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (22)

Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță.

Art. 49. -

Cauzele aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenției.

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Actele normative prin care se stabilesc contravenții, în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Art. 51. -

(1) Prezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul justiției,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 12 iulie 2001.

Nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Decizia nr. 44/2016
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Modele:
Plângere contravențională. (circulație)
Plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale cu amendă.
Plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenției
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 44/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 11.338/306/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 228/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal
Decizia nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)"
Decizia nr. 7/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 9 alin. (1) și (2) din același act normativ și la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările și completările ulterioare, asupra posibilității de a se dispune înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, atunci când această din urmă sancțiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda
Decizia nr. 22/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la consecințele nerespectării cerințelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispozițiilor art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalității procesului-verbal de contravenție, pentru contravențiile sancționate de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...