Guvernul României

Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal. Jurisprudență (10)

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (796), Reviste (4)

Art. 22. -

(1) În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea închisorii contravenționale alternativ cu amenda, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii nu este îndestulătoare, încheie procesul-verbal de constatare și îl înaintează în cel mult 48 de ore judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, pentru aplicarea sancțiunii corespunzătoare. Modificări (1)

(2) În cazul în care se apreciază că se impune aplicarea închisorii contravenționale, instanța va dispune înlocuirea închisorii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității, dacă persoana care a săvârșit contravenția este de acord.

(3) Aplicarea sancțiunii închisorii contravenționale ori, după caz, obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității, exercitarea căilor de atac, precum și locul și modalitatea de executare a sancțiunilor se fac potrivit dispozițiilor cuprinse în legile speciale. Jurisprudență (1)

Art. 23. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (3)

(1) În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă și există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancțiunea stabilește și despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit dreptului comun. Jurisprudență (1)

Art. 24. - Acțiuni respinse (26), Jurisprudență (3)

(1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții. În toate situațiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate și, dacă acestea aparțin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (1)

Art. 25. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (23)

(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Acțiuni respinse (28), Jurisprudență (20), Reviste (1)

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Modificări (1), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (44), Reviste (2)

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. Modificări (1), Acțiuni respinse (27), Jurisprudență (4)

Art. 26. - Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (17), Reviste (1)

(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (12)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia. Jurisprudență (1)

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Modificări (1), Acțiuni respinse (29), Jurisprudență (34), Reviste (1)

Art. 27. - Acțiuni respinse (36), Jurisprudență (136), Reviste (3)

Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (12)

Art. 28. - Modificări (1), Acțiuni respinse (34), Jurisprudență (8), Referințe în cărți (1)

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres. Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Derogări (4), Jurisprudență (7), Reviste (1)

(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la trezoreria finanțelor publice, iar o copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut la alin. (1). Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârșită orice urmărire încetează.

Art. 29. - Acțiuni respinse (11), Jurisprudență (2)

Dispozițiile art. 28 se aplică și în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare să se depășească maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.

Art. 30. - Acțiuni respinse (19), Jurisprudență (4)

(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent. Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii. Jurisprudență (2)

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV
Căile de atac

Art. 31. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (18), Jurisprudență (699), Reviste (4), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (426), Reviste (8), Comentarii expert (1)

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (14)

Art. 32. - Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (500), Referințe în cărți (1)

(1) Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Modificări (1), Acțiuni respinse (11), Derogări (1), Jurisprudență (467), Reviste (2)

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Modificări (1), Acțiuni respinse (52), Derogări (1), Jurisprudență (751), Reviste (1)

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. Acțiuni respinse (2), Derogări (3), Jurisprudență (43)

Art. 33. - Acțiuni respinse (18), Jurisprudență (57)

(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. Acțiuni respinse (26), Jurisprudență (16)

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției. Jurisprudență (13)

Art. 34. - Modificări (1), Acțiuni respinse (29), Jurisprudență (1171), Reviste (8), Modele (1)

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Acțiuni respinse (47), Jurisprudență (1033), Reviste (5)

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii. Modificări (2), Acțiuni respinse (14), Jurisprudență (204), Reviste (5)

Art. 35. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (24)

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere. Jurisprudență (1)

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (463), Reviste (2), Modele (1)

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea, precum și orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Jurisprudență (3)

CAPITOLUL V
Executarea sancțiunilor contravenționale

Art. 37. - Jurisprudență (117), Reviste (2)

Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Modificări (1), Jurisprudență (3)

Art. 38. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (7)

(1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contravenției și sancțiunea este aplicată de agentul constatator.

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției, cu rezoluția corespunzătoare.

(3) Dacă sancțiunea a fost aplicată de instanță prin înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoștințare scrisă. Jurisprudență (40)

Art. 39. - Jurisprudență (44), Referințe în cărți (1)

(1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: Jurisprudență (14)

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege; Jurisprudență (5)

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. Jurisprudență (2)

(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și unităților subordonante acestora, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea. Modificări (3), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (13)

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor bugetare. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (24)

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare, în condițiile legii. Jurisprudență (8)

Art. 40. - Jurisprudență (1)

Executarea sancțiunilor contravenționale complementare se face potrivit dispozițiilor legale.

Art. 41. - Jurisprudență (5)

(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile legii. Jurisprudență (2)

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept. Jurisprudență (7), Reviste (1)

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanța va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor. Jurisprudență (3)

Art. 42. - Jurisprudență (1)

În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 39 alin. (2) se comunică și părții vătămate, care va proceda potrivit dispozițiilor legale referitoare la executarea silită a creanțelor.

Art. 43. - Jurisprudență (1)

Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se face în locurile și în modalitățile prevăzute de legea specială.

CAPITOLUL VI
Dispoziții speciale și tranzitorii

Art. 44. -

(1) Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță nu se aplică în cazul contravențiilor săvârșite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unității din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat.

(2) Dacă prin contravenția săvârșită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif și va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părții vătămate și celui căruia îi aparțin bunurile confiscate.

Art. 45. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice privind regimul tichetelor de înscriere a contravențiilor, prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4).

Art. 46. - Jurisprudență (1)

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, precum și celelalte autorități ale administrației publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente să constate și să aplice sancțiunile în cazul contravențiilor săvârșite de cadrele militare și de angajații civili în legătură cu serviciul.

Art. 47. - Modificări (1), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (95), Reviste (7)

Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Art. 48. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță.

Art. 49. -

Cauzele aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenției.

Art. 50. -

Actele normative prin care se stabilesc contravenții, în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Art. 51. -

(1) Prezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul justiției,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 12 iulie 2001.

Nr. 2.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...