Executarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V
Executarea sancțiunilor contravenționale

Art. 37. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contravenției și sancțiunea este aplicată de agentul constatator. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției, cu rezoluția corespunzătoare. Reviste (1)

(3) Dacă sancțiunea a fost aplicată de instanță prin înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoștințare scrisă. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 39. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri. Jurisprudență

(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și unităților subordonante acestora, în a căror rază teritorială domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor bugetare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestație la executare, în condițiile legii. Jurisprudență

Art. 40. - Jurisprudență

Executarea sancțiunilor contravenționale complementare se face potrivit dispozițiilor legale.

Art. 41. - Jurisprudență

(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanța va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de circulație a bunurilor. Jurisprudență

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (1)

În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif actele prevăzute la art. 39 alin. (2) se comunică și părții vătămate, care va proceda potrivit dispozițiilor legale referitoare la executarea silită a creanțelor.

Art. 43. - Jurisprudență

Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se face în locurile și în modalitățile prevăzute de legea specială.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției, neatacat în termen, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate [art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001]. Potrivit art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, punerea în executare aamenzii contravenționale se face, după caz: [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001: „Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31 (15 zile – n.n.), precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției, neatacat în termen, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate [art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001]. Potrivit art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, punerea în executare aamenzii contravenționale se face, după caz: [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001: „Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31 (15 zile – n.n.), precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției, neatacat în termen, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate [art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001]. Potrivit art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, punerea în executare aamenzii contravenționale se face, după caz: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Căile de atac
Executarea sancțiunilor contravenționale
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Contestație la executare - act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului - nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului
I. Decizia nr. 3/2016
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Amenda contravențională și amenda penală
Refuzul organului fiscal de a executa silit amenda contravențională
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
O altă interpretare a dispozițiilor art. 713 alin. (2) C. proc. civ.
4. Proces-verbal de contravenție. Titlul executoriu în ipoteza respingerii plângerii contravenționale
Unele reguli privind executarea sancțiunilor contravenționale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal
;
se încarcă...