Dispoziții generale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 1. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (157), Reviste (11), Doctrină (6), Hotărâri judecătorești

Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1 se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate în care acestora li s-au stabilit atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora; întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii; amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe; întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și a altor instituții de educație și cultură; întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții; depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (1)

(4) Consiliul General al Municipiului București poate stabili și alte domenii de activitate din competența consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili și sancționa contravenții. Referințe în jurisprudență (5)

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (22), Reviste (2)

(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancțiunii cu amendă se vor stabili limita minimă și maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili și tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Persoana juridică răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 4. - Modificări (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Actele normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării sau, după caz, de la data aducerii lor la cunoștință publică, potrivit legii, în afară de cazul în care în cuprinsul acestora se prevede un termen mai lung. Modificări (1), Derogări (1)

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puțin de 10 zile.

(3) Hotărârile autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc și se sancționează contravenții, pot fi aduse la cunoștință publică prin afișare sau prin orice altă formă de publicitate prevăzută de lege, numai pe baza avizului de legalitate emis de prefect. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (109), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt: Referințe în jurisprudență (22), Caută hotărâri judecătorești

a) avertismentul; Referințe în jurisprudență (40), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

b) amenda contravențională; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

c) obligarea contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

d) închisoarea contravențională, dacă nu există consimțământul contravenientului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt: Referințe în jurisprudență (6), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; Respingeri de neconstituționalitate (1), Caută hotărâri judecătorești

c) închiderea unității;

d) blocarea contului bancar;

e) suspendarea activității agentului economic; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

f) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv;

g) desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Sancțiunile complementare se aplică în funcție de natura și de gravitatea faptei și pot fi cumulate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (251), Reviste (5), Doctrină (3), Caută hotărâri judecătorești

Art. 6. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (19), Doctrină (3)

(1) Avertismentul, amenda contravențională și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității se pot aplica oricărui contravenient persoană fizică ori juridică. Referințe în jurisprudență (7)

(2) Sancțiunea închisorii contravenționale se poate aplica numai persoanelor fizice. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 7. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (199), Reviste (7), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (79), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune. Derogări (2), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (142), Reviste (7), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 8. - Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (10), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (7), Doctrină (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Amenda contravențională are caracter administrativ. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului se pot prevedea amenzi între 500.000 lei și 100.000.000 lei. Modificări (1), Derogări (3), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Pentru contravențiile stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene ori ale Consiliului General al Municipiului București se pot prevedea amenzi între 250.000 lei și 25.000.000 lei. Modificări (3), Derogări (7), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (3), Caută hotărâri judecătorești

(4) Limitele amenzilor prevăzute în actele normative care conțin reglementări cu privire la stabilirea și sancționarea unor fapte ce constituie contravenții, precum și limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi reduse sau majorate periodic prin hotărâri ale Guvernului.

(5) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu excepția celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotărârilor autorităților administrației publice locale sau județene prevăzute la alin. (3), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum și a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi sau al unei hotărâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferența revenind unității din care face parte agentul constatator. Această sumă se reține integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și va fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activităților din domeniu.

Art. 9. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (85), Reviste (2), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Închisoarea contravențională și obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității pot fi stabilite numai prin lege și numai pe o durată ce nu poate depăși 6 luni, respectiv 300 de ore. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (71), Hotărâri judecătorești

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amenda. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (60), Hotărâri judecătorești

Art. 10. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (49), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție. Referințe în jurisprudență (37), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când contravențiile au fost constatate prin același proces-verbal sancțiunile contravenționale se cumulează fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenția cea mai gravă sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanță pentru închisoarea contravențională ori obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (26), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravențional. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

(3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Referințe în jurisprudență (4)

(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancționat cu închisoare contravențională sau cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității. Modificări (1), Doctrină (1)

(5) Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Comentarii expert (1)

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (2)

(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenție, ea nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Dacă sancțiunea prevăzută în noul act normativ este mai ușoară se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior va fi sancționată conform dispozițiilor actului normativ în vigoare la data săvârșirii acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 13. - Derogări (7), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (71), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (7), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (68), Reviste (3), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripția operează totuși dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârșirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute și alte termene de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

Art. 14. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (100), Reviste (6), Doctrină (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (62), Reviste (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data aplicării. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești, dacă contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activități în folosul comunității. Respingeri de neconstituționalitate (2), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Explicație - Horatiu Sasu
După cum se observă în nota explicativă Indaco Lege5, Curtea Constituțională a adus o importantă precizare: prin sintagma "nu se mai sancționează" se înțelege nu doar aplicarea sancțiunii contravenționale, ci și executarea acesteia.
Mai exact, dacă o contravenție săvârșită potrivit legii vechi nu mai este considerată contravenție în urma modificării legii sau apariției unei legi noi, contravenția nu mai poate fi sancționată și nici executată după apariția noilor reglementări.
[ Mai mult... ]

Precizare - Horatiu Sasu
Oricare din cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei se constată numai de instanța de judecată, cu prilejul contestării procesului verbal (mai exact, chiar dacă consideră că există una din situațiile de mai sus, agentul constatator va întocmi proces verbal de contravenție, acesta trebuie contestat de către contribuabil care trebuie să invoce cazul de exonerare și doar instanța poate decide dacă susținerea contribuabilului este conformă realității). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Articolul 2 din O.G. nr. 2/2001 enumeră actele normative prin care pot fi stabilite și sancționate contravențiile: „(1) Prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. (2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    b) Prin Decizia nr. 535/2004 s-a soluționat excepția de neconstituționalitate aart. 1 și art. 2 ale O.G. nr. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care definesc contravenția și stabilesc prin ce categorii de acte normative pot să fie stabilite și sancționate contravenții (legi, ordonanțe de Guvern și acte ale autorităților administrației publice locale, respectiv hotărâri ale consiliilor locale, județene, ale Consiliului general al municipiului București și consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București). Autorul excepției aconsiderat că aceste prevederi legale contravin prevederilor art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 122 alin. (1) din Constituție, pe considerentul că „actele normative ale autorităților administrației publice locale se adoptă sau se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, or, valorile sociale apărate de legea contravențională nu pot fi doar de interes local, ele sunt de interes general”. Curtea Constituțională arespins excepția invocând faptul că reglementarea contravențiilor este posibilă nu numai prin legislație primară, ci și prin acte normative subordonate legii, în condițiile în care domeniile respective sunt prevăzute în competența dată prin lege autorităților publice stabilite prin art. 2 din O.G. nr. 2/2001.De altfel, chiar prevederile criticate se referă la „toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege”. De aceea, dacă autorităților autonome locale le sunt stabilite atribuții în anumite domenii, ele le pot exercita inclusiv prin adoptarea unor acte juridice care cuprind prevederi de natură contravențională. (a se vedea și D.C.C. nr. 51/2004, D.C.C. nr. 107/2005). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Articolul 2 din O.G. nr. 2/2001 enumeră actele normative prin care pot fi stabilite și sancționate contravențiile: „(1) Prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. (2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Articolul 2 din O.G. nr. 2/2001 enumeră actele normative prin care pot fi stabilite și sancționate contravențiile: „(1) Prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili și sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. (2) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    b) Prin Decizia nr. 535/2004 s-a soluționat excepția de neconstituționalitate aart. 1 și art. 2 ale O.G. nr. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care definesc contravenția și stabilesc prin ce categorii de acte normative pot să fie stabilite și sancționate contravenții (legi, ordonanțe de Guvern și acte ale autorităților administrației publice locale, respectiv hotărâri ale consiliilor locale, județene, ale Consiliului general al municipiului București și consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București). Autorul excepției aconsiderat că aceste prevederi legale contravin prevederilor art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 122 alin. (1) din Constituție, pe considerentul că „actele normative ale autorităților administrației publice locale se adoptă sau se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, or, valorile sociale apărate de legea contravențională nu pot fi doar de interes local, ele sunt de interes general”. Curtea Constituțională arespins excepția invocând faptul că reglementarea contravențiilor este posibilă nu numai prin legislație primară, ci și prin acte normative subordonate legii, în condițiile în care domeniile respective sunt prevăzute în competența dată prin lege autorităților publice stabilite prin art. 2 din O.G. nr. 2/2001.De altfel, chiar prevederile criticate se referă la „toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege”. De aceea, dacă autorităților autonome locale le sunt stabilite atribuții în anumite domenii, ele le pot exercita inclusiv prin adoptarea unor acte juridice care cuprind prevederi de natură contravențională. (a se vedea și D.C.C. nr. 51/2004, D.C.C. nr. 107/2005). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Căile de atac
Executarea sancțiunilor contravenționale
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
Principiul oficialității și rolul judecătorului în procedura contravențională
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Răspunderea contravențională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului
Dezincriminare și decontravenționalizare. Aspecte de drept material și procesual. Incidența în afaceri
Influența jurisprudenței Curții Europene de Justiție asupra dreptului românesc
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare: 1. privind calificarea ca sancțiune contravențională a situației în care călătorul care urcă într-un mijloc de transport în comun fără bilet de călătorie este obligat să își procure un bilet la suprataxă, urmând ca în cazul refuzului să i se încheie proces-verbal de contravenție;2. privind interpretarea art. 31 alin. (1) teza I coroborat cu art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul de a se stabili dacă se poate formula plângere contravențională împotriva unui înscris prin intermediul căruia se aplică o sancțiune de natură contravențională chiar dacă acesta nu a fost denumit "proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Referințe în cărți:
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
Amendarea - Contravenții la disciplina financiară
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 228/2007 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal
Decizia nr. 7/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 9 alin. (1) și (2) din același act normativ și la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările și completările ulterioare, asupra posibilității de a se dispune înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, atunci când această din urmă sancțiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...