Constatarea contravenției | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale CAPITOLUL III Aplicarea sancțiunilor contravenționale

CAPITOLUL II
Constatarea contravenției Derogări (1)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (37), Referințe (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (70), Reviste (9), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Derogări (2), Practică judiciară (33), Reviste (6), Doctrină (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale. Practică judiciară (6), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. Practică judiciară (6), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (39), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență (11), Practică judiciară (944), Reviste (12), Doctrină (2), Modele (1), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1), Hotărâri judecătorești

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (37), Jurisprudență (6), Practică judiciară (252), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) La intrarea în România a cetățenilor străini sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contravențiilor. Practică judiciară (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul contravenienților cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria și numărul pașaportului, statul emitent și data eliberării documentului, precum și seria și numărul tichetului de înscriere a contravențiilor. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) La ieșirea din țară organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o dată cu controlul documentelor vor solicita cetățenilor străini și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate tichetul de înscriere a contravențiilor și, după caz, dovada plății amenzii contravenționale. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (20), Caută hotărâri judecătorești

(6) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (103), Caută hotărâri judecătorești

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (28), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență (4), Practică judiciară (177), Reviste (5), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 17. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (66), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență (51), Practică judiciară (1687), Reviste (23), Doctrină (1), Modele (2), Hotărâri judecătorești

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Caută hotărâri judecătorești

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (43), Referințe (1), Practică judiciară (3)

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (24), Jurisprudență (6), Practică judiciară (314), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (48), Jurisprudență (4), Practică judiciară (125), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (26), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență (2), Practică judiciară (59), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Practică judiciară (8), Reviste (2), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru aceeași faptă nu se pot aplica două sau mai multe sancțiuni principale, repetate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (7), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...