Constatarea contravenției | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II
Constatarea contravenției Derogări (1)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (37), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (39), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (38), Derogări (9), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) La intrarea în România a cetățenilor străini sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contravențiilor. Reviste (1)

(3) În cazul contravenienților cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria și numărul pașaportului, statul emitent și data eliberării documentului, precum și seria și numărul tichetului de înscriere a contravențiilor.

(4) La ieșirea din țară organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o dată cu controlul documentelor vor solicita cetățenilor străini și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate tichetul de înscriere a contravențiilor și, după caz, dovada plății amenzii contravenționale. Jurisprudență

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(6) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (29), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

Art. 17. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (66), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (1), Modele (2)

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu. Jurisprudență

Art. 18. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (43), Referințe (1), Jurisprudență

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni publici. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (25), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (48), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod. Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal. Jurisprudență

(2) Pentru aceeași faptă nu se pot aplica două sau mai multe sancțiuni principale, repetate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: Nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă există o insuficientă descriere a faptei - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 13/14.05.2018 în dosarul nr.408/1/2018– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare:
Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Cu titlu de exemplu, în situația contravențiilor la circulația pe drumurile publice, care se constată cu mijloace tehnice omologate, prin Decizia nr. 4/2017 (M.Of. nr. 168 din 8 martie 2017), pe calea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanța supremă astabilit că, „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 180 și art. 181 din Regulamentul de aplicare aO.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 15 și art. 21 din O.G. nr. 2/2001, polițistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla polițistul rutier”. [ Mai mult... ] 

.....
    Spre exemplu, art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor enumeră oserie de mențiuni pe care procesul-verbal de constatare și de aplicare asancțiunii trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu. [ Mai mult... ] 
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Trebuie menționat aici că motivele de atacare aprocesului-verbal pot viza fie aspecte de nelegalitate, fie de netemeinicie. În primul caz se va distinge în raport de nelegalitatea pe fond aactului contestat (necompetența agentului constatator de aaplica sancțiunea, ori aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege etc.), ori sub aspect formal (de exemplu, neîndeplinirea formalităților impuse de art. 16). În cel de-al doilea caz se poate solicita modificarea sancțiunii, în sensul aplicării uneia mai favorabile, ca tip sau cuantum. Este adevărat că și în acest al doilea caz se poate discuta despre nelegalitate, în sensul încălcării normelor ce reglementează dozarea sancțiunii, dar credem totuși că fiind vorba despre oapreciere subiectivă aunor norme de individualizare, se impune prioritar cenzurarea temeiniciei modului lor de aplicare, care desigur nu exclude și ocenzură de legalitate dacă este cazul. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Spre exemplu, art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor enumeră oserie de mențiuni pe care procesul-verbal de constatare și de aplicare asancțiunii trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Trebuie menționat aici că motivele de atacare aprocesului-verbal pot viza fie aspecte de nelegalitate, fie de netemeinicie. În primul caz se va distinge în raport de nelegalitatea pe fond aactului contestat (necompetența agentului constatator de aaplica sancțiunea, ori aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege etc.), ori sub aspect formal (de exemplu, neîndeplinirea formalităților impuse de art. 16). În cel de-al doilea caz se poate solicita modificarea sancțiunii, în sensul aplicării uneia mai favorabile, ca tip sau cuantum. Este adevărat că și în acest al doilea caz se poate discuta despre nelegalitate, în sensul încălcării normelor ce reglementează dozarea sancțiunii, dar credem totuși că fiind vorba despre oapreciere subiectivă aunor norme de individualizare, se impune prioritar cenzurarea temeiniciei modului lor de aplicare, care desigur nu exclude și ocenzură de legalitate dacă este cazul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Căile de atac
Executarea sancțiunilor contravenționale
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
De ce poate polițistul rutier să încheie proces-verbal de constatare a contravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio?
Rolul mijloacelor tehnice în constatarea contravențiilor
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Nulitate relativă a procesului-verbal deconstatare a contravenției
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
ÎCCJ: De ce descrierea insuficientă a faptei contravenționale atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretare dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Descrierea insuficientă a faptei, în cuprinsul procesului-verbal de contravenție. Nulitatea relativă a actului de constatare
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Plângere contravențională. (circulație)
Plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale cu amendă.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)"
Decizia nr. 22/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la consecințele nerespectării cerințelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
Decizia nr. 6/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispozițiilor art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalității procesului-verbal de contravenție, pentru contravențiile sancționate de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...