Căile de atac | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV
Căile de atac

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (1), Modele (1)

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Plângerea însoțită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenției se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească și să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (14), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (52), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Art. 33. - Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență

(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, judecătoria va cita și societatea de asigurări menționată în procesul-verbal de constatare a contravenției. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 34. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (30), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2), Modele (1)

(1) Instanța competentă să soluționeze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Respingeri de neconstituționalitate (48), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea hotărârii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (2)

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se soluționează cu precădere. Jurisprudență

Art. 36. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, recursul formulat împotriva hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat plângerea, precum și orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concepția inițială a instanțelor române cu privire la procesul-verbal de contravenție - Horatiu Sasu
Cu privire la mijloacele de probă, foarte mult timp s-a considerat că în cazul plângerii împotriva procesului-verbal de contravenție, contravenientul trebuie să dovedească susținerile sale. Sarcina probei revenea în vechea concepție, potrivit art. 1169 din vechiul Cod civil, "celui care face o propunere (afirmație) înaintea judecății", pe care trebuia să o dovedească. Întrucât procesul era pornit de către reclamant prin introducerea cererii de chemare în judecată, se considera firesc ca el să-și dovedească pretențiile. Era o regulă exprimată prin adagiul "onus probandi incumbit actori" (Curtea Supremă de Justiție, sec.com., dec. nr. 163/1993, Dreptul nr. 8/1994, pag. 89. A se vedea și P.Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenței instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava în materie civilă, Dreptul nr. 5/1995, pag. 42 și Sinteză a jurisprudenței instanțelor judecătorești din județele Suceava și Botoșani în domeniul dreptului civil și procesual-civil, Dreptul nr. 9/1996, pag. 101-102). Dacă reclamantul făcea dovada existenței faptului generator din care s-a născut dreptul care-l pretinde, înseamnă că el și-a îndeplinit obligația ce-i revine potrivit legii (R. P. Vonica, Dreptul contractelor comerciale, Editura Holding Reporter, București, 1999, pag. 90). Până la proba contrarie, starea de fapt de care se bucura pârâtul – în acest caz organul constatator - se socotea corespunzătoare dreptului și, drept urmare, pârâtul nu avea de făcut nicio dovadă. Sarcina dovezii apăsa, în trecut pe umerii reclamantului (M. Eliescu, Curs de drept civil. Teoria generală a probelor, Universitatea București, 1974, pag. 61-67).
Având în vedere că într-un proces în care nu s-ar putea administra nicio probă, va pierde cel căruia îi incumbă sarcina probei (G. Boroi, G. Rădescu, Codul de procedură civilă comentat și adnotat, Editura All, București, 1996, pag. 261), riscul probei revenea, cel puțin în primă fază, reclamantului (contravenientului): el rămânea singurul sancționat în caz de eșec, deoarece dacă nu administra probele care să convingă pe judecător, cu toată eventuala colaborare a adversarului și în pofida rolului activ al judecătorului el pierdea procesul, iar adversarul – organul care a întocmit procesul-verbal de contravenție – triumfa (V. M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, vol. II, Editura Național, București, 1997, pag. 155).
[ Mai mult... ]

În ce termen trebuie motivată plângerea împotriva Procesului verbal de constatare a contravenției? - Mădălina Moceanu
Potrivit Deciziei nr.44/21.11.2016 pronunțată de ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă( decizie publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1055/28.12.2016), în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției trebuie și motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție, fiind supusă procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecata prevăzută de art. 200 din Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ]

Modificarea concepției. Consecințe - Horatiu Sasu
Jurisprudența românească s-a modificat în urma unor decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului.
În Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, dată în cauza Anghel contra României (cererea nr. 28183/03, hotararea din 4 octombrie 2007, definitiva la 31 martie 2008), s-a stabilit că în practica de mai sus nu s-a ținut cont de garanțiile fundamentale consacrate de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, printre care figurează prezumția de nevinovăție.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Uneori, legea declară în mod expres neapelabile anumite categorii de hotărâri. Astfel, de pildă, renunțarea la drept se constată printr-o hotărâre dată „fără drept de apel” [art. 247 alin. (4) C. proc. civ..]. Tot astfel se procedează și în cazul hotărârilor care consfințesc învoiala părților (art. 273 C. proc. civ..). Alteori, legea declară deschisă în mod expres calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunțate, ceea ce implică ideea de excludere a căii ordinare de atac a apelului. Cu titlu de exemplu doar indicăm hotărârile pronunțate asupra conflictelor de competență (art. 22 alin. final C. proc. civ..), hotărârile pronunțate asupra plângerilor exercitate în condițiile art. 31-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și hotărârile pronunțate asupra perimării judecății [art. 253 alin. (2) C. proc. civ..]. Există și cazuri în care hotărârile judecătorești sunt sustrase oricărui control judiciar. În acest sens, menționăm hotărârile pronunțate asupra strămutării procesului civil [art. 40 alin. (4) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    art. 32 (depunerea plângerii contravenționale, instanța competentă să osoluționeze și caracterul suspensiv al căii de atac) – există dispoziții speciale în Legea concurenței și [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Uneori, legea declară în mod expres neapelabile anumite categorii de hotărâri. Astfel, de pildă, renunțarea la drept se constată printr-o hotărâre dată „fără drept de apel” [art. 247 alin. (4) C. proc. civ..]. Tot astfel se procedează și în cazul hotărârilor care consfințesc învoiala părților (art. 273 C. proc. civ..). Alteori, legea declară deschisă în mod expres calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunțate, ceea ce implică ideea de excludere a căii ordinare de atac a apelului. Cu titlu de exemplu doar indicăm hotărârile pronunțate asupra conflictelor de competență (art. 22 alin. final C. proc. civ..), hotărârile pronunțate asupra plângerilor exercitate în condițiile art. 31-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și hotărârile pronunțate asupra perimării judecății [art. 253 alin. (2) C. proc. civ..]. Există și cazuri în care hotărârile judecătorești sunt sustrase oricărui control judiciar. În acest sens, menționăm hotărârile pronunțate asupra strămutării procesului civil [art. 40 alin. (4) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    art. 34 (judecarea plângerii contravenționale și recursul) – există dispoziții speciale în Legea concurenței. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Uneori, legea declară în mod expres neapelabile anumite categorii de hotărâri. Astfel, de pildă, renunțarea la drept se constată printr-o hotărâre dată „fără drept de apel” [art. 247 alin. (4) C. proc. civ..]. Tot astfel se procedează și în cazul hotărârilor care consfințesc învoiala părților (art. 273 C. proc. civ..). Alteori, legea declară deschisă în mod expres calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunțate, ceea ce implică ideea de excludere a căii ordinare de atac a apelului. Cu titlu de exemplu doar indicăm hotărârile pronunțate asupra conflictelor de competență (art. 22 alin. final C. proc. civ..), hotărârile pronunțate asupra plângerilor exercitate în condițiile art. 31-34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 și hotărârile pronunțate asupra perimării judecății [art. 253 alin. (2) C. proc. civ..]. Există și cazuri în care hotărârile judecătorești sunt sustrase oricărui control judiciar. În acest sens, menționăm hotărârile pronunțate asupra strămutării procesului civil [art. 40 alin. (4) C. proc. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Căile de atac
Executarea sancțiunilor contravenționale
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
Decizia nr. 44/2016
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Inspecția muncii. Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției încadrarea în muncă efectivă a unui salariat se poate face numai după întocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă și declararea acestuia în Revisal
Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?
Stabilirea vinovăției contravenientului pe baza raportului agentului constatator
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Proces-verbal de contravenție. Sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Contestarea sancțiunii la instanța de contencios administrativ. Admisibilitate
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
O altă interpretare a dispozițiilor art. 713 alin. (2) C. proc. civ.
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Modele:
Plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenției
Plângere contravențională. (circulație)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 44/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Sibiu - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 11.338/306/2014
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...