Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Aplicarea sancțiunilor contravenționale -
Art. 21.
- Respingeri de neconstituționalitate (31), Referințe (2), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (100), Reviste (11), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal. Derogări (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență relevantă (86), Referințe în jurisprudență (711), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contravenție constatată de persoane necompetente material - Horatiu Sasu
Contravenția trebuie constatată de persoanele competente, din organele de control competente. Încălcarea acestui imperativ conduce la nulitatea actelor încheiate de către organul fiscal necompetent, chiar dacă cele constatate corespund realității.
Într-un caz, prin acțiunea formulată și înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia, reclamanta Cooperativa de Credit „EC” a chemat în judecată pe pârâții Ministerul Finanțelor Publice și.G.F.P. Hunedoara, pentru ca instanța, prin sentința ce o va pronunța, să dispună anularea deciziei nr. 360/2002, în sensul de a se înlătura obligația sa la plata sumei de 5.225.806.010 lei, stabilită în sarcina sa, în favoarea A.J.O.F.M. Hunedoara.
[ Mai mult... ]

Contravenție fiscală constatată de alte persoane decât cele competente - Horatiu Sasu
Contravenția trebuie constatată de persoanele competente, din organele de control competente. Încălcarea acestui imperativ conduce la nulitatea actelor încheiate de către organul fiscal necompetent, chiar dacă cele constatate corespund realității.
Un caz relevant în acest sens a pornit de la realitatea că activitatea de inspecție fiscală a marilor contribuabili, se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili. În aceste condiții, actele de inspecție fiscală emise de ANAF în urma inspectării unei societăți din categoria marilor contribuabili sunt nelegale, fiind date cu încălcarea normelor de competență (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 3799 din 2 noiembrie 2006, conform www.scj.ro).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Cu titlu de exemplu, în situația contravențiilor la circulația pe drumurile publice, care se constată cu mijloace tehnice omologate, prin Decizia nr. 4/2017 (M.Of. nr. 168 din 8 martie 2017), pe calea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanța supremă astabilit că, „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 180 și art. 181 din Regulamentul de aplicare aO.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 15 și art. 21 din O.G. nr. 2/2001, polițistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla polițistul rutier”. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Precizăm că, dacă prin actul normativ de stabilire și sancționare acontravenției nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de contravenție, aplică și sancțiunea [art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001]. Dacă agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, el va trimite de îndată procesul-verbal către organul competent indicat în respectivul act normativ. Acesta va aplica sancțiunea prin rezoluție scrisă pe proces-verbal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 27 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 28 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 29 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 30 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 31 Căile de atac
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
De ce poate polițistul rutier să încheie proces-verbal de constatare a contravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio?
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
Sancționarea repetată a petentei pentru aceeași faptă
29. Decizia nr. 4 din 30 ianuarie 2017 în dosarul nr. 3478/1/2016
Poate polițistul rutier să încheie procesul-verbal de contravenție pe baza informațiilor comunicate prin radio?
ÎCCJ: Încheierea procesului-verbal de contravenție pe baza informațiilor comunicate prin radio
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...