Art 16 Constatarea contravenției | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constatarea contravenției -
Art. 16.
- Respingeri de neconstituționalitate (41), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (39), Derogări (9), Jurisprudență, Reviste (10)

(2) La intrarea în România a cetățenilor străini sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României vor elibera acestora tichete de înscriere a contravențiilor. Reviste (1)

(3) În cazul contravenienților cetățeni străini sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate în procesul-verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria și numărul pașaportului, statul emitent și data eliberării documentului, precum și seria și numărul tichetului de înscriere a contravențiilor.

(4) La ieșirea din țară organele poliției de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, o dată cu controlul documentelor vor solicita cetățenilor străini și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate tichetul de înscriere a contravențiilor și, după caz, dovada plății amenzii contravenționale. Jurisprudență

(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(6) În situația în care contravenientul este persoană juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (29), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: Nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției dacă există o insuficientă descriere a faptei - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 13/14.05.2018 în dosarul nr.408/1/2018– Completul competent să judece recursul în interesul legii, în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare:
Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Trebuie menționat aici că motivele de atacare aprocesului-verbal pot viza fie aspecte de nelegalitate, fie de netemeinicie. În primul caz se va distinge în raport de nelegalitatea pe fond aactului contestat (necompetența agentului constatator de aaplica sancțiunea, ori aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege etc.), ori sub aspect formal (de exemplu, neîndeplinirea formalităților impuse de art. 16). În cel de-al doilea caz se poate solicita modificarea sancțiunii, în sensul aplicării uneia mai favorabile, ca tip sau cuantum. Este adevărat că și în acest al doilea caz se poate discuta despre nelegalitate, în sensul încălcării normelor ce reglementează dozarea sancțiunii, dar credem totuși că fiind vorba despre oapreciere subiectivă aunor norme de individualizare, se impune prioritar cenzurarea temeiniciei modului lor de aplicare, care desigur nu exclude și ocenzură de legalitate dacă este cazul. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Spre exemplu, art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor enumeră oserie de mențiuni pe care procesul-verbal de constatare și de aplicare asancțiunii trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Trebuie menționat aici că motivele de atacare aprocesului-verbal pot viza fie aspecte de nelegalitate, fie de netemeinicie. În primul caz se va distinge în raport de nelegalitatea pe fond aactului contestat (necompetența agentului constatator de aaplica sancțiunea, ori aplicarea unei sancțiuni neprevăzute de lege etc.), ori sub aspect formal (de exemplu, neîndeplinirea formalităților impuse de art. 16). În cel de-al doilea caz se poate solicita modificarea sancțiunii, în sensul aplicării uneia mai favorabile, ca tip sau cuantum. Este adevărat că și în acest al doilea caz se poate discuta despre nelegalitate, în sensul încălcării normelor ce reglementează dozarea sancțiunii, dar credem totuși că fiind vorba despre oapreciere subiectivă aunor norme de individualizare, se impune prioritar cenzurarea temeiniciei modului lor de aplicare, care desigur nu exclude și ocenzură de legalitate dacă este cazul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Dispoziții generale
Art 13 Dispoziții generale
Art 14 Dispoziții generale
Art 15 Constatarea contravenției
Art 16 Constatarea contravenției
Art 17 Constatarea contravenției
Art 18 Constatarea contravenției
Art 19 Constatarea contravenției
Art 20 Constatarea contravenției
Art 21 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 22 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 23 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 24 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 25 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Art 26 Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Reviste:
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
ÎCCJ: De ce descrierea insuficientă a faptei contravenționale atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretare dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Descrierea insuficientă a faptei, în cuprinsul procesului-verbal de contravenție. Nulitatea relativă a actului de constatare
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispozițiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Nulitate relativă a procesului-verbal deconstatare a contravenției
Refuzul organului fiscal de a executa silit amenda contravențională
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Obligația de regularizare a cererii de chemare în judecată din perspectiva dispozițiilor legale în materia nulității actelor de procedură înscrise în noul Cod de procedură civilă
De ce poate polițistul rutier să încheie proces-verbal de constatare a contravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio?
10. Date cu caracter personal având funcție de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimțământului pentru predarea unei copii a actului de identitate
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Plângere contravențională. (circulație)
Plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii contravenționale cu amendă.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2018 privind examinarea sesizării formulate de Avocatul Poporului cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă descrierea insuficientă a faptei echivalează cu lipsa mențiunilor privind fapta săvârșită, atrăgând astfel nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenție (art. 17) sau echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a actului de constatare (art. 16)"
Decizia nr. 22/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la consecințele nerespectării cerințelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002
;
se încarcă...