Aplicarea sancțiunilor contravenționale | Ordonanță 2/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III
Aplicarea sancțiunilor contravenționale

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (31), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (12)

Art. 22. -

(1) În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea închisorii contravenționale alternativ cu amenda, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii nu este îndestulătoare, încheie procesul-verbal de constatare și îl înaintează în cel mult 48 de ore judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, pentru aplicarea sancțiunii corespunzătoare. Modificări (1)

(2) În cazul în care se apreciază că se impune aplicarea închisorii contravenționale, instanța va dispune înlocuirea închisorii cu sancțiunea obligării la prestarea unei activități în folosul comunității, dacă persoana care a săvârșit contravenția este de acord.

(3) Aplicarea sancțiunii închisorii contravenționale ori, după caz, obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității, exercitarea căilor de atac, precum și locul și modalitatea de executare a sancțiunilor se fac potrivit dispozițiilor cuprinse în legile speciale.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(1) În cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă și există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancțiunea stabilește și despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată își va putea valorifica pretențiile potrivit dreptului comun. Jurisprudență

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (26), Jurisprudență

(1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții. În toate situațiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei. Respingeri de neconstituționalitate (5), Reviste (1)

(3) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate și, dacă acestea aparțin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal acestuia copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia. Jurisprudență

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (29), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 27. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (10)

Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată de face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Respingeri de neconstituționalitate (8), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Art. 28. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (34), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravențiilor această posibilitate trebuie menționată în mod expres. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Derogări (15), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Plata amenzii se face la Casa de Economii și Consemnațiuni sau la trezoreria finanțelor publice, iar o copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut la alin. (1). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ pentru fapta săvârșită orice urmărire încetează.

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 28 se aplică și în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravențiile constatate, fără ca prin totalizare să se depășească maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă.

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția, ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenția, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancțiunea. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Contravenție constatată de persoane necompetente material - Horatiu Sasu
Contravenția trebuie constatată de persoanele competente, din organele de control competente. Încălcarea acestui imperativ conduce la nulitatea actelor încheiate de către organul fiscal necompetent, chiar dacă cele constatate corespund realității.
Într-un caz, prin acțiunea formulată și înregistrată la Curtea de Apel Alba Iulia, reclamanta Cooperativa de Credit „EC” a chemat în judecată pe pârâții Ministerul Finanțelor Publice și.G.F.P. Hunedoara, pentru ca instanța, prin sentința ce o va pronunța, să dispună anularea deciziei nr. 360/2002, în sensul de a se înlătura obligația sa la plata sumei de 5.225.806.010 lei, stabilită în sarcina sa, în favoarea A.J.O.F.M. Hunedoara.
[ Mai mult... ]

Contravenție fiscală constatată de alte persoane decât cele competente - Horatiu Sasu
Contravenția trebuie constatată de persoanele competente, din organele de control competente. Încălcarea acestui imperativ conduce la nulitatea actelor încheiate de către organul fiscal necompetent, chiar dacă cele constatate corespund realității.
Un caz relevant în acest sens a pornit de la realitatea că activitatea de inspecție fiscală a marilor contribuabili, se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili. În aceste condiții, actele de inspecție fiscală emise de ANAF în urma inspectării unei societăți din categoria marilor contribuabili sunt nelegale, fiind date cu încălcarea normelor de competență (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 3799 din 2 noiembrie 2006, conform www.scj.ro).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Cu titlu de exemplu, în situația contravențiilor la circulația pe drumurile publice, care se constată cu mijloace tehnice omologate, prin Decizia nr. 4/2017 (M.Of. nr. 168 din 8 martie 2017), pe calea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, instanța supremă astabilit că, „în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 180 și art. 181 din Regulamentul de aplicare aO.U.G. nr. 195/2002 aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art. 15 și art. 21 din O.G. nr. 2/2001, polițistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare și sancționare acontravenției pe baza informațiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla polițistul rutier”. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 25 din O.G. nr. 2/2001: „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. (2) Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia”. Nerespectarea acestui termen va atrage prescripția executării sancțiunii, la care ne-am referit în prelegerea anterioară. [ Mai mult... ] 
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În temeiul art. 25 din O.G. nr. 2/2001, „Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea, în termen de cel mult olună de la data aplicării acesteia”, cu precizarea de la alin. (3) că „în situația în care contravenientul afost sancționat cu amendă, precum și dacă afost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia ise va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să oîncaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, adespăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită”. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 25 din O.G. nr. 2/2001: „(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. (2) Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia”. Nerespectarea acestui termen va atrage prescripția executării sancțiunii, la care ne-am referit în prelegerea anterioară. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În temeiul art. 25 din O.G. nr. 2/2001, „Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului și, dacă este cazul, părții vătămate și proprietarului bunurilor confiscate. Comunicarea se face de către organul care aaplicat sancțiunea, în termen de cel mult olună de la data aplicării acesteia”, cu precizarea de la alin. (3) că „în situația în care contravenientul afost sancționat cu amendă, precum și dacă afost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia ise va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să oîncaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, adespăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2001:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției
Aplicarea sancțiunilor contravenționale
Căile de atac
Executarea sancțiunilor contravenționale
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
Despre sistemul ablațiunii în dreptul contravențional: o politică inconsecventă cu efecte stranii
Comunicarea procesului-verbal contravențional la o adresă greșită
Neprezentarea probei foto menționată în procesul-verbal contravențional
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Răspunderea contravențională conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Comunicarea procesului-verbal contravențional prin poștă. Efecte. Procedura de afișare
Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Calea pe care poate fi invocată nelegalitatea. Necomunicarea legală a procesului-verbal de contravenție. Lipsirea acestuia de caracterul executoriu
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2013
;
se încarcă...