Guvernul României

Ordonanța nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2001 până la 02 septembrie 2015, fiind înlocuit prin Ordonanță 75/2001(r1);
Formă aplicabilă de la 01 septembrie 2001 până la 22 iulie 2004, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 23 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și în scopul întăririi administrării impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal ale contribuabililor ca mijloc de evidență și urmărire a contribuabililor cu risc fiscal ridicat.

Art. 2. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice, care au săvârșit fapte sancționate de legile financiare/fiscale și vamale sau care privesc disciplina financiar-fiscală, denumiți în continuare contribuabili. Reviste (1)

Art. 3. -

(1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanțelor Publice la nivel central și la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, în format electronic. Modificări (1)

(2) La nivelul Ministerului Finanțelor Publice se organizează cazierul fiscal național, în care se ține evidența contribuabililor de pe întregul teritoriu al României, iar la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, se organizează cazierul fiscal local, în care se ține evidența contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritorială a acestora.

(3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel național, cât și la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structură specializată care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

În cazierul fiscal se înscriu date privind: Reviste (1)

a) sancțiuni aplicate contribuabililor pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 2;

b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) În cazierul fiscal se înscriu în mod provizoriu până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind contribuabilii față de care organele competente au dispus măsuri care pot fi atacate potrivit prevederilor legale, ce se referă la faptele prevăzute la art. 2.

(2) Înscrierile provizorii pentru care nu s-au primit comunicări de soluționare definitivă timp de 10 ani de la înregistrare se șterg din evidență la împlinirea acestui termen.

(3) În cazierul fiscal se înscriu provizoriu și mențiuni referitoare la contribuabilii care cesionează părți sociale/acțiuni, în cazul societăților comerciale cu datorii la bugetul de stat care depășesc valoarea capitalului social.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 sau înscrierile provizorii menționate la art. 5 se fac în baza următoarelor documente: Modificări (1)

a) extrasele de pe hotărârile judecătorești definitive, transmise de instanțele judecătorești Ministerului Finanțelor Publice;

b) extrasele de pe deciziile de soluționare a contestațiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

c) actele/documentele întocmite de organele fiscale și vamale din subordinea Ministerului Finanțelor Publice prin care se consemnează datele și informațiile prevăzute la art. 2 și 4;

d) acte ale altor organe competente să constate fapte prevăzute la art. 2 și să aplice sancțiuni.

(2) În scopul completării cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Poliției și unităților teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârșit faptele prevăzute la art. 2.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 15 zile de la data solicitării acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal sau pentru care s-au făcut înscrieri provizorii se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească;

c) nu au mai săvârșit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 10 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancționate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului; Reviste (1)

e) în cazul achitării datoriilor prevăzute la art. 5 alin. (3).

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și e) există și alte mențiuni cu privire la alte fapte, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

Art. 8. -

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal al asociaților, acționarilor sau al reprezentanților legali ai persoanelor juridice este obligatorie la înființarea societăților comerciale. Modificări (1)

(2) Contribuabilii au dreptul să solicite și să obțină certificate de cazier fiscal conținând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condițiile prezentei ordonanțe. Modificări (2)

(3) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în formă simplificată, care să ateste numai dacă aceștia figurează sau nu figurează în evidența cazierului fiscal. Modificări (1)

(4) La solicitarea motivată a organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești Ministerul Finanțelor Publice va furniza informații din cazierul fiscal al contribuabililor aflați în curs de urmărire sau de judecată. Puneri în aplicare (1)

(5) În baza acordurilor fiscale internaționale Ministerul Finanțelor Publice poate furniza autorităților fiscale competente din statele partenere, la cerere, informații din cazierul fiscal al contribuabililor. Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (2)

(1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii și numai în scopul în care a fost eliberat. Modificări (1)

(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în cel mult 10 zile de la data solicitării eliberării. Modificări (1)

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percep taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege. Modificări (1)

(4) La cerere, pentru situații de urgență, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în cel mult 3 zile, cu plata unei taxe de timbru majorate cu 100%. Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contribuabilii care figurează în evidența cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor înscrise, dacă acestea nu corespund situației reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale. Reviste (1)

(2) Cererea de rectificare, însoțită de acte doveditoare, se adresează unității fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de soluționare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate să verifice susținerile contribuabililor și, dacă constată că în cazierul fiscal s-a făcut o înregistrare greșită, iau măsuri de rectificare a datelor și comunică sau eliberează un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condițiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestație în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația se poate introduce și în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale.

(2) Contestația se soluționează de către judecătoria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau sediul contribuabilii. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Contestația este scutită de taxa de timbru.

(4) Hotărârea prin care se soluționează contestația este definitivă. Modificări (1), Reviste (1)

(5) În caz de admitere a contestației instanța va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal, în vederea rectificării cazierului fiscal.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de către funcționarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice, împuterniciți să exercite atribuții legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 13. - Modificări (2)

Prezenta ordonanță intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002 și se aplică faptelor constatate prin acte încheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost săvârșite în perioade anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.

Art. 14. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare și de eliberare a certificatului de cazier fiscal și a informațiilor din cazierul fiscal, precum și procedura de înscriere a datelor și înscrisurilor provizorii în cazierul fiscal. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înființarea societăților comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenită prin protocol încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București. Modificări (1)

Art. 15. - Reviste (1)

Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare și acces la informațiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.

Nr. 75.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului
;
se încarcă...