Guvernul României

Ordonanța nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

Modificări (9), Puneri în aplicare (2), Referințe (16), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 01 septembrie 2001.

În vigoare de la 01 octombrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Se înființează Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu sediul în municipiul București, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de stat în construcții din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (4), Jurisprudență

(2) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele teritoriale în construcții, unități fără personalitate juridică. Modificări (3)

Art. 2. -

Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. se constituie prin preluarea activului și pasivului inspectoratelor în construcții județene, respectiv al municipiului București, și ale Inspectoratului de stat în construcții din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Art. 3. - Modificări (1)

Sediul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. poate fi schimbat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se finanțează integral din venituri extrabugetare.

(2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. pentru îndeplinirea atribuțiilor, inclusiv calculul și virarea sumelor, se asigură potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Din cota de 0,70% Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. virează 30% Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice și reglementărilor pentru urbanism.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este obligat să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

(4) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. se finanțează și din sumele obținute din efectuarea de prestații și servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliul de conducere și aprobate de ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Modificări (3)

(1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. revine unui consiliu de conducere compus din 5-7 persoane.

(2) Conducerea executivă a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat, care este și președintele consiliului de conducere.

(3) Președintele și membrii consiliului de conducere se numesc și se revocă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Modificări (1)

(4) Salarizarea inspectorului general de stat și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței care își desfășoară activitatea în cadrul direcției generale Inspectoratul de stat în construcții este considerat transferat în cadrul instituției publice nou-înființate, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

(3) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(4) Personalul transferat beneficiază de salariile și de drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., precum și de alte drepturi prevăzute în legislația în vigoare. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Contractul colectiv de muncă va fi negociat conform legii și va fi înregistrat la direcția de muncă și solidaritate socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 7. - Modificări (4), Puneri în aplicare (1)

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., cuprinzând atribuțiile generale și specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. și ale inspectoratelor teritoriale în construcții, precum și structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., normarea parcului auto și a consumului de carburanți se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 8. -

Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în construcții din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pe baza datelor din balanțele contabile încheiate la 30 iunie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 august 2001.

Nr. 63.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...