Guvernul României

Ordonanța nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală

Modificări (10), Puneri în aplicare (20), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (44), Reviste (2), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Consultanța și consultantul fiscal

Art. 1. - Jurisprudență

Prezenta ordonanță constituie cadrul juridic privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit această calitate.

Art. 2. - Modificări (1)

Exercitarea independentă a calității de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile și comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanță și față de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

Art. 3. - Modificări (3), Jurisprudență

Activitatea de consultanță fiscală constă în acordarea de asistență de specialitate la întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, în alte probleme fiscale și creanțe bugetare, cum sunt: amenzi, penalități și majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și de reprezentare în fața organelor fiscale. Referințe (1), Jurisprudență

CAPITOLUL II Reguli de atribuire a calității de consultant fiscal Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență, Proceduri (1)

Pentru atribuirea calității de consultant fiscal candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic și/sau juridic; Modificări (1)

b) să aibă o experiență de minimum 5 ani în una dintre următoarele activități: elaborarea și aplicarea legislației fiscale, administrarea și colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, soluționarea contestațiilor, elaborarea și aplicarea reglementărilor contabile, precum și activitatea financiar-contabilă; Modificări (1), Reviste (1)

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal. Jurisprudență

Art. 5. - Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

(1) La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d) candidatul plătește în contul Ministerului Finanțelor Publice o taxă pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, în funcție de costurile necesare organizării examenului. Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

(2) Veniturile realizate de Ministerul Finanțelor Publice din taxele de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal vor fi folosite exclusiv pentru organizarea examenelor. În cazul în care veniturile de această natură nu sunt consumate integral în anul organizării concursului, acestea vor fi reportate în anii următori și vor fi utilizate cu aceeași destinație.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal se organizează de Ministerul Finanțelor Publice, în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele: Modificări (1)

- legislație fiscală;

- fiscalitate internațională;

- managementul și contabilitatea întreprinderii;

- elemente de drept financiar și fiscal.

Art. 7. -

După susținerea și promovarea examenului Ministerul Finanțelor Publice eliberează candidaților un certificat de atestare.

Art. 8. - Modificări (2), Jurisprudență

Persoana care a obținut certificatul eliberat de Ministerul Finanțelor Publice se va înregistra la Camera consultanților fiscali și i se va elibera carnetul profesional, care îi permite exercitarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Consultanții fiscali se pot organiza și în societăți comerciale care au în obiectul de activitate consultanță fiscală. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală societățile comerciale menționate la alineatul precedent trebuie să fie autorizate în prealabil de Camera consultanților fiscali. În vederea obținerii autorizației acestea plătesc o taxă în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabilește de Cameră. Modificări (2), Jurisprudență

CAPITOLUL III Organizarea și atribuțiile Camerei consultanților fiscali Puneri în aplicare (1)

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se înființează Camera consultanților fiscali, denumită în continuare Camera, care are drept scop coordonarea activității de consultanță fiscală și apărarea drepturilor membrilor săi în exercitarea calității de consultant fiscal. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Camera este organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de Guvern în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(3) Camera își poate constitui unități teritoriale, denumite sucursale. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Camera are, în principal, următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea de consultanță fiscală;

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferă sprijin și asistentă membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) mediază între membrii Camerei în caz de diferende și la cerere; Puneri în aplicare (1)

e) mediază între membrii Camerei și clienții lor în caz de diferende, precum și la cerere; Modificări (2)

f) stabilește măsuri disciplinare; Referințe (1)

g) organizează cursuri de perfecționare a consultanților fiscali;

h) ține Registrul membrilor Camerei;

i) elaborează norme privind activitatea de consultanță fiscală;

j) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate;

k) editează publicații de specialitate;

l) alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința națională, Consiliul superior și Biroul permanent al Consiliului superior.

Art. 13. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Camera își acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

- taxa de autorizare a societăților comerciale de consultanță fiscală;

- taxa de înscriere în evidența Camerei; Puneri în aplicare (3), Referințe (2)

- cotizațiile membrilor Camerei; Referințe (2)

- încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

- donații și sponsorizări;

- alte venituri din activitatea Camerei.

Art. 14. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se constituie prin ordin al ministrului finanțelor publice Comitetul provizoriu al Camerei, format din 9 membri, dintre care unul îndeplinește funcția de președinte, reprezentanți ai următoarelor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice: Direcția generală de politică și legislație fiscală, Direcția generală de proceduri fiscale, Direcția generală de administrare a veniturilor publice și a monopolurilor, Direcția generală de îndrumare și control fiscal, Direcția generală de soluționare a contestațiilor, Direcția de reglementări contabile, Direcția generală juridică, care va elabora:

a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei care va cuprinde și prevederi referitoare la modul de desemnare și atribuțiile organelor de conducere ale Camerei. Modificări (1)

b) Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale.

c) norme privind pregătirea și perfecționarea consultanților fiscali.

(2) Comitetul provizoriu al Camerei va funcționa până la organizarea primei Conferințe naționale a Camerei, organizată în termen de 3 luni de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului a Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.

Art. 15. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Membrii Camerei pot fi:

a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional potrivit prevederilor art. 8; Modificări (1)

b) societățile comerciale de consultanță fiscală care au obținut autorizația Camerei potrivit prevederilor art. 9. Modificări (1)

Art. 16. -

Camera are obligația să aprobe Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale și normele privind pregătirea și perfecționarea consultanților fiscali.

CAPITOLUL IV Compatibilitate. Retragerea calității de consultant și a autorizației de funcționare

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență

Consultanții fiscali și societățile comerciale de consultanță fiscală pot desfășura, pe lângă activitatea de consultanță fiscală, cu respectarea condițiilor prevăzute de actele normative în materie, și activități de:

a) expertiză contabilă; Jurisprudență

b) audit financiar;

c) instruire și perfecționare în domeniul fiscal.

Art. 18. -

Consultantul fiscal își poate exercita activitatea la două sau mai multe societăți comerciale atâta timp cât nu sunt afectate obiectivitatea și independența profesională, conform prevederilor prezentei ordonanțe și ale Codului privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale.

Art. 19. - Modificări (2)

Certificatul de atestare a calității de consultant fiscal, respectiv autorizația de funcționare, se retrage de Cameră în următoarele situații:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) când certificatul de atestare a calității de consultant fiscal a fost obținut ca urmare a săvârșirii infracțiunii de fals și uz de fals; Modificări (1)

b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale;

c) în caz de neplată a cotizației pe o perioadă de un an; Modificări (1), Referințe (1)

2. în cazul persoanelor juridice:

a) societatea comercială s-a dizolvat; Modificări (1)

b) după emiterea autorizației se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau în cazul în care condițiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite;

c) în caz de neplată a cotizației pe o perioadă de un an. Modificări (1), Referințe (1)

Art. 20. - Modificări (3)

În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanță fiscală se interzice acestora utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanță fiscală. Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL V Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală Modificări (1)

Art. 21 - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de consultant fiscal vor fi înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală. Modificări (1), Referințe (1)

(2) În Registrul consultanților fiscali vor fi menționate următoarele date referitoare la membrii Camerei: numele și prenumele, alte date de identificare a persoanei, domiciliul, sau, după caz, denumirea și sediul social. Modificări (1)

(3) Pentru societățile comerciale de consultanță fiscală se vor menționa în plus:

a) numele, prenumele și domiciliul persoanelor fizice care efectuează consultanța fiscală în numele societății comerciale de consultanță fiscală;

b) numele, prenumele și domiciliul asociaților/acționarilor, directorilor și membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale de consultanță fiscală.

(4) Consultantul fiscal este obligat să anunțe Camerei orice modificare cu privire la datele de identificare. Modificări (1)

(5) Consultanții fiscali nu pot să își exercite atribuțiile conferite de această calitate pe durata în care desfășoară orice activitate salarizată în afara Camerei sau activitate comercială, cu excepția activităților didactice, literare, publicistice în domeniu și cea de parlamentar, consilier local sau județean, pe durata mandatului. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Rolul, atribuțiile și drepturile Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate publică

Art. 22. -

Activitatea Camerei în România se desfășoară sub supravegherea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 23. -

Ministerul Finanțelor Publice va urmări permanent ca statutul și celelalte reglementări emise de Cameră să nu contravină reglementărilor legale și ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul și cu celelalte reglementări.

Art. 24. -

Ministerul Finanțelor Publice va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Cameră a prevederilor prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 25. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau denumirea societății comerciale de societate de consultanță fiscală în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță. Modificări (1)

(2) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art. 28 și 29. Modificări (3)

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele desemnate de ministrul finanțelor publice.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 august 2001.

Nr. 71.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cum devin consultant fiscal?
Hotărârea nr. 1/2015 privind taxa pentru examenul de atribuire a calității de consultant fiscal
Proceduri:
Procedură privind obținerea calității de consultant fiscal
;
se încarcă...