Guvernul României

Ordonanța nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor

Modificări (12), Puneri în aplicare (2), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență

Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor din cadrul prefecturilor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare servicii publice comunitare, asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea pașapoartelor simple. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcția generală pentru pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației Publice.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Ministerul Administrației Publice, prin Direcția generală pentru pașapoarte, asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul pașapoartelor simple, precum și a programelor de reformă privind apropierea administrației publice de cetățean.

Art. 4. - Modificări (1)

Serviciile publice comunitare și Direcția generală pentru pașapoarte cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranței și apărării naționale, conform legii.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare Modificări (2)

Art. 5. - Modificări (1)

Serviciile publice comunitare se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene, respectiv a municipiului București. Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Serviciile publice comunitare au următoarele atribuții principale: Modificări (2)

a) soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;

b) asigură eliberarea, în sistem de ghișeu unic, a pașapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orășenești și comunale, precum și ale sectoarelor municipiului București;

c) administrează, gestionează și valorifică registrele județene, respectiv al municipiului București, de evidență a pașapoartelor;

d) asigură înscrierea de mențiuni în pașapoarte, în condițiile legii;

e) organizează, la nivelul județului și al municipiului București, gestionarea și controlul eliberării pașapoartelor.

(2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc și orice alte atribuții stabilite prin reglementări legale. Modificări (1)

(3) Serviciile publice comunitare din cadrul prefecturilor conlucrează permanent cu serviciile publice de evidență a populației din cadrul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 7. - Modificări (2)

Modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare, structura organizatorică și numărul de personal se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

CAPITOLUL III Direcția generală pentru pașapoarte Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Direcția generală pentru pașapoarte se organizează în structura Ministerului Administrației Publice prin reorganizarea Direcției de pașapoarte din cadrul Direcției generale de evidență informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne. Modificări (1)

(2) Sediul Direcției generale pentru pașapoarte este în municipiul București, str. Nicolae Iorga nr. 20, sectorul 1. Modificări (2)

Art. 9. -

(1) Direcția generală pentru pașapoarte are următoarele atribuții principale: Modificări (2)

a) organizează, îndrumă și controlează activitatea de întocmire, eliberare și evidență a pașapoartelor simple, în condițiile legii, de către serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor;

b) elaborează propuneri privind perfecționarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările comunitare și internaționale;

c) constituie și gestionează Registrul național de evidență a pașapoartelor simple;

d) gestionează Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple;

e) efectuează verificări în evidența pașapoartelor, la solicitarea autorităților publice abilitate, potrivit legii;

(2) Ministerul Administrației Publice îndeplinește și alte atribuții prevăzute prin lege sau alte reglementări legale, precum și prin decizii ale primului-ministru, în domeniul activității de pașapoarte. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale pentru pașapoarte va fi aprobat prin ordin al ministrului administrației publice.

(2) Structura organizatorică a Direcției generale pentru pașapoarte cuprinde direcții, servicii și birouri, stabilite prin ordin al ministrului administrației publice.

Art. 11. -

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin în domeniul activității de pașapoarte Ministerul Administrației Publice colaborează cu Ministerul de Interne și cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Ministerul Administrației Publice are dreptul să solicite informații, date și documente de la ministere și celelalte autorități publice cu atribuții în domeniul ordinii publice, siguranței și apărării naționale, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Eliberarea pașapoartelor în sistem de ghișeu unic

Art. 12. -

(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora se depun de către solicitanți, în condițiile legii, la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor în a căror rază își au domiciliul. Modificări (1)

(2) Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor preiau cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora și le transmit în mod operativ spre soluționare serviciilor publice comunitare de la nivelul județelor, respectiv al municipiului București.

Art. 13. - Modificări (1)

Serviciile publice comunitare analizează cererile prevăzute la art. 12 și emit pașapoartele simple solicitate de cetățeni sau, după caz, înscriu mențiunile necesare în acestea, în condițiile legii, și le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, care le eliberează solicitanților.

CAPITOLUL V Asigurarea financiară și materială Modificări (1)

Art. 14. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității serviciilor publice comunitare se asigură de la bugetul de stat, în condițiile legii, prin bugetul Ministerului Administrației Publice. Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2)

(1) Taxele de eliberare a pașapoartelor și de furnizare a datelor din Registrul național de evidență a pașapoartelor simple și din registrele județene, respectiv al municipiului București, de evidență a pașapoartelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației publice, cu avizul Oficiului Concurenței. Modificări (2)

(2) Veniturile realizate potrivit alin. (1) se rețin de prefecturi și se utilizează în regim extrabugetar pentru finanțarea, în completare, a cheltuielilor materiale și serviciilor prestate, precum și a cheltuielilor de capital aferente activității serviciilor publice comunitare pentru pașapoarte.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16. -

(1) Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activității reglementate de prezenta ordonanță, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administrației Publice sau în folosința comună a Ministerului Administrației Publice și Ministerului de Interne.

(2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice și a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 17. - Modificări (1)

Ministerul Administrației Publice va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 18. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.

Nr. 83.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...