Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | Ordonanță 84/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Se înființează, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale și a formațiunilor locale de evidență a populației din structura Ministerului de Interne. Modificări (1), Referințe (2)

(2) Servicii publice comunitare locale se înființează și în sectoarele municipiului București prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și a activității de evidență a populației din structura Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne. Modificări (3)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuții principale:

a) eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate, cărțile de alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (2)

b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

c) întocmesc și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii; Modificări (1)

e) constituie, actualizează și administrează Registrul local de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și de adresă ale cetățenilor având domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local respectiv; Modificări (4), Referințe (1)

f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

g) întocmesc listele electorale permanente;

h) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

i) primesc cererile și documentele necesare în vederea eliberării pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și le înaintează, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidența și producerea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare; Modificări (2)

j) primesc pașapoartele simple, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare județene, respectiv al municipiului București, pe care le eliberează solicitanților; Modificări (2)

k) țin registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Art. 6. -

(1) Se înființează, în subordinea consiliilor județene, servicii publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare județene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor județene, precum și a birourilor de evidență a populației și regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Se înființează, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectoarelor de evidență a populației și regim permise de conducere și certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne. Modificări (2)

(3) Serviciile publice comunitare județene respectiv al municipiului București, funcționează ca instituții publice de interes județean, respectiv municipal, cu personalitate juridică. Jurisprudență

Art. 7. -

Serviciile publice comunitare județene, respectiv al municipiului București, îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) constituie, actualizează și valorifică Registrul județean de evidență a persoanei și Registrul județean de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (3)

b) coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

c) controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă și a listelor electorale permanente de alegător; Modificări (2)

d) asigură producerea și emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate, a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum și a cărților de alegător; Modificări (1)

e) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;

f) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

g) țin evidența și păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

Art. 8. -

Organizarea și funcționarea ghișeului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administrației publice. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Personalul formațiunilor locale de evidență a populației, respectiv al formațiunilor de evidență a populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilește potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul Inspectoratului. Modificări (2)

(4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor este coordonată de secretarul general al județului și al municipiului București, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului București, orașului și comunei.

Art. 10. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităților administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 84/2001:
Dispoziții generale
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor
Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor
Asigurarea financiară și materială
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...