Guvernul României

Ordonanța nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor

Modificări (10), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01 septembrie 2001.

În vigoare de la 01 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, precum și la nivelul consiliilor județene, respectiv al municipiului București.

(2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea, în sistem de ghișeu unic, a actelor de stare civilă, cărților de identitate, cărților de alegător, listelor electorale permanente, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum și eliberarea pașapoartelor simple. Modificări (2)

Art. 2. -

Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură în mod unitar de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat. Modificări (1)

Art. 3. -

Serviciile publice comunitare și Inspectoratul cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranței și apărării naționale, conform legii. Modificări (1)

CAPITOLUL II Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Se înființează, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale și a formațiunilor locale de evidență a populației din structura Ministerului de Interne. Modificări (1), Referințe (2)

(2) Servicii publice comunitare locale se înființează și în sectoarele municipiului București prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, precum și a activității de evidență a populației din structura Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne. Modificări (3)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Serviciile publice comunitare locale au următoarele atribuții principale:

a) eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate, cărțile de alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (2)

b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

c) întocmesc și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum și orice mențiuni făcute pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii; Modificări (1)

e) constituie, actualizează și administrează Registrul local de evidență a persoanei, care conține datele de identificare și de adresă ale cetățenilor având domiciliul în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local respectiv; Modificări (4), Referințe (1)

f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

g) întocmesc listele electorale permanente;

h) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

i) primesc cererile și documentele necesare în vederea eliberării pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și le înaintează, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidența și producerea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare; Modificări (2)

j) primesc pașapoartele simple, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare județene, respectiv al municipiului București, pe care le eliberează solicitanților; Modificări (2)

k) țin registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate.

Art. 6. -

(1) Se înființează, în subordinea consiliilor județene, servicii publice comunitare județene de evidență a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare județene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor județene, precum și a birourilor de evidență a populației și regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei din structura Ministerului de Interne. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Se înființează, în subordinea Consiliului General al Municipiului București, serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectoarelor de evidență a populației și regim permise de conducere și certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne. Modificări (2)

(3) Serviciile publice comunitare județene respectiv al municipiului București, funcționează ca instituții publice de interes județean, respectiv municipal, cu personalitate juridică. Jurisprudență

Art. 7. -

Serviciile publice comunitare județene, respectiv al municipiului București, îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) constituie, actualizează și valorifică Registrul județean de evidență a persoanei și Registrul județean de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (3)

b) coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

c) controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă și a listelor electorale permanente de alegător; Modificări (2)

d) asigură producerea și emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate, a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum și a cărților de alegător; Modificări (1)

e) monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;

f) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

g) țin evidența și păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite.

Art. 8. -

Organizarea și funcționarea ghișeului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administrației publice. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Personalul formațiunilor locale de evidență a populației, respectiv al formațiunilor de evidență a populației din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilește potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului București, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul Inspectoratului. Modificări (2)

(4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor este coordonată de secretarul general al județului și al municipiului București, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului București, orașului și comunei.

Art. 10. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităților administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale.

CAPITOLUL III Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor Modificări (1)

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Se organizează Inspectoratul, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației Publice, prin reorganizarea Direcției generale de evidență informatizată a persoanei - Direcția de evidență a populației și a Serviciului central de regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Inspectoratul are sediul în municipiul București, str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 12. - Modificări (1)

Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul evidenței persoanei și a programelor de reformă privind modernizarea relațiilor dintre administrația publică centrală și locală și cetățean, precum și integrarea informațională a sistemelor de stocare și prelucrare a datelor referitoare la persoane.

Art. 13. -

În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se fundamentează direcțiile de dezvoltare a evidenței persoanei, se elaborează și se pun în aplicare programe de reformă pentru optimizarea fluxului de actualizare și de valorificare a datelor referitoare la persoană, la creșterea calității serviciilor prestate pentru cetățean și perfecționarea mijloacelor utilizate pentru stocarea și prelucrarea datelor;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizării cu legislația comunitară, precum și a instrucțiunilor, normelor și metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare.

c) de autoritate de stat, prin care se urmărește modul de aplicare și respectare a reglementărilor legale în domeniul actualizării, administrării, valorificării, utilizării și protecției datelor referitoare la persoane, precum și în domeniul eliberării actelor de stare civilă, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a întocmirii listelor electorale permanente;

d) de sprijin, îndrumare și control metodologic a activităților serviciilor publice comunitare.

Art. 14. -

Inspectoratul are următoarele atribuții principale:

a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței persoanelor și stării civile, schimbării numelui pe cale administrativă, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare; Modificări (2)

b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

c) administrează Registrul permanent de evidență a persoanelor care conține datele de identificare și de adresă ale întregii populații a țării, precum și imaginile posesorilor de carte de identitate; Modificări (3)

d) administrează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare; Modificări (1)

e) furnizează, în condițiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorități și instituții publice, agenți economici și de alte persoane juridice pentru derularea unor acțiuni de interes general reglementate prin acte normative;

f) asigură compatibilitatea sistemelor informaționale care stochează și prelucrează date referitoare la persoană; Modificări (1)

g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituții abilitate, a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la persoană; Modificări (2)

h) asigură suportul tehnic pentru menținerea în funcțiune și dezvoltarea Sistemului național informatic de evidență a persoanelor și a Sistemului național informatic de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor; Modificări (2)

i) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea funcțiilor și a atribuțiilor ce îi revin Inspectoratul colaborează cu ministerele și cu alte organe ale administrației publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. -

Inspectoratul gestionează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor și Sistemul național informatic de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, împreună cu alte instituții abilitate.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administrației publice.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor legale inspectorul general emite decizii.

(3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite.

(4) Inspectoratul are un secretar general, funcționar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuții se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Personalul Direcției de evidență a populației și al Serviciului central de regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod eșalonat, pe baza unui program aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Salarizarea personalului civil și militar din cadrul Inspectoratului se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Administrației Publice.

CAPITOLUL IV Asigurarea financiară și materială

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare se asigură din venituri extrabugetare și din subvenții de la bugetele locale, județene, respectiv al municipiului București, după caz. Modificări (3), Jurisprudență

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Inspectoratului se asigură din venituri extrabugetare și din subvenții de la bugetul de stat.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență

Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestionează în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activitățile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea, în condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, precum și din donații și din sponsorizări.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență

Taxele de eliberare a documentelor și de furnizare a datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare și de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu național și se aprobă prin ordin al ministrului administrației publice, la propunerea Inspectoratului, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (2)

Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidență a persoanei se achiziționează de Inspectorat, în condițiile legii. Modificări (2)

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență

Bunurile mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităților reglementate prin prezenta ordonanță, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administrației Publice sau în folosința comună a Ministerului Administrației Publice și Ministerului de Interne.

Art. 25. - Modificări (1)

În unitățile administrativ-teritoriale în care nu funcționează formațiuni de evidență informatizată a persoanei serviciile publice comunitare locale se organizează eșalonat, o dată cu dotarea și asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.

Art. 26. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziție contrară prezentei ordonanțe.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile actelor normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.

Nr. 84.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând actele normative care se modifică corespunzător
prevederilor prezentei ordonanțe

1. Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificările și completările ulterioare

2. Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968

3. Legea nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000

5. Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările și completările ulterioare

6. Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările și completările ulterioare

7. Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare

8. Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare

9. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare

10. Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările și completările ulterioare

11. Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 772/1966.

12. Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma și conținutul cărții de identitate, ale cărții de imobil și ale fișei de evidență a populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare

13. Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activității de eliberare a cărților de identitate, procedura de preschimbare eșalonată a buletinelor de identitate actuale, precum și aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare

14. Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conținutul, actualizarea și valorificarea datelor din Registrul permanent de evidență a populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare

15. Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000

16. Hotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...