Guvernul României

Ordonanța nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație

Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 01 septembrie 2001.

În vigoare de la 01 septembrie 2001 până la 24 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 329/2009 și înlocuit de Hotărâre 1000/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul Național de Administrație, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației Publice.

(2) Institutul Național de Administrație are sediul în municipiul București.

(3) Institutul Național de Administrație este organizat și funcționează sub patronajul primului-ministru al României.

Art. 2. -

(1) Institutul Național de Administrație elaborează strategia și asigură formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrație, pentru funcționarii publici și personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităților și instituțiilor publice, pentru persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, din administrația publică centrală și locală, precum și pentru alte persoane interesate.

(2) Institutul Național de Administrație realizează studii, proiecte și publicații în domeniul administrației publice, dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții din domeniul administrației, din țară sau din străinătate.

(3) Institutul Național de Administrație este abilitat să certifice și să acorde atestate de conformitate cu standardele internaționale de calitate din domeniu, pentru administrațiile publice locale.

(4) Institutul Național de Administrație se poate asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare și de perfecționare, cu instituții de învățământ superior din țară, acreditate în acest scop, precum și cu instituții similare din străinătate. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Institutul Național de Administrație este condus de un consiliu de administrație format din câte un reprezentant al următoarelor instituții și organizații: Ministerul Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație, Federația Autorităților Locale din România, Asociația secretarilor unităților administrativ-teritoriale din România. Modificări (3)

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici sunt reprezentate de persoane care au funcția de secretar de stat, director general sau o funcție echivalentă. Reprezentantul Institutului Național de Administrație este directorul general al acestuia. Modificări (3)

(3) Desemnarea persoanelor care formează consiliul de administrație se face în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(4) Consiliul de administrație se constituie prin ordin al ministrului administrației publice, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administrație nu pot participa la ședințele acestuia prin reprezentare. Modificări (1)

(5) Președintele consiliului de administrație al Institutului Național de Administrație este reprezentantul Ministerului Administrației Publice. Modificări (2)

Art. 4. -

(1) Conducerea executivă a Institutului Național de Administrație este asigurată de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administrației publice.

(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat.

(3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administrației publice, la propunerea directorului general al Institutului Național de Administrație.

(4) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

(5) Institutul Național de Administrație are un secretar general, căruia i se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

Art. 5. - Modificări (1)

Institutul Național de Administrație organizează următoarele forme de pregătire profesională:

a) cursuri de formare profesională specializată în administrația publică, de 2 ani, pentru absolvenții cu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență, în vârstă, de regulă, de până la 30 de ani inclusiv; Jurisprudență

b) cursuri de formare continuă în administrație, de un an, pentru funcționarii publici, pentru persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administrației publice centrale și locale, precum și pentru alte persoane interesate, în vârstă, de regulă, de până la 45 de ani inclusiv;

c) cursuri de formare continuă de scurtă durată, de până la 3 luni, pentru funcționarii publici din administrația centrală, pentru prefecți, subprefecți, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, secretarii generali ai județelor, secretarii generali ai prefecturilor, precum și pentru secretarii municipiilor.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Admiterea la cursurile prevăzute la art. 5 lit. a) se face în urma promovării unui concurs național organizat anual de Institutul Național de Administrație. Pe durata cursurilor cursanții au statut de funcționar public debutant sau definitiv, după caz.

(2) Înscrierea la cursurile prevăzute la art. 5 lit. b) și c) se face la recomandarea unității din care provin persoanele respective. Jurisprudență

Art. 7. - Modificări (1)

Salariul debutanților este asigurat de Institutul Național de Administrație sau, după caz, de instituțiile trimițătoare, iar al funcționarilor publici definitivi, numai de instituțiile care i-au trimis la cursuri.

Art. 8. -

Persoanele care urmează cursuri la Institutul Național de Administrație sunt obligate să încheie, înainte de începerea cursurilor, o convenție prin care se angajează să lucreze în administrația publică, de regulă, în instituția care i-a trimis, o perioadă de cel puțin 5 ani. În cazul nerespectării acestei convenții, cursanții vor suporta cheltuielile de școlarizare. Fac excepție cazurile în care aceștia nu mai dețin posturile respective din motive neimputabile lor sau în cazul transferului în interesul serviciului pe un alt post similar. Modificări (1)

Art. 9. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prefecturile și autoritățile administrației publice locale vor încadra, de regulă, absolvenți ai Institutului Național de Administrație, cu respectarea legii.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Finanțarea Institutului Național de Administrație se asigură din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizări, donații ale unor persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, din programe cu finanțare internă și internațională, precum și din sume alocate de la bugetul de stat, în condițiile legii.

(2) Disponibilitățile din venituri proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează pentru anul următor, urmând a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Institutului Național de Administrație.

(3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de Institutul Național de Administrație se stabilește de consiliul de administrație, cu acordul Ministerului Administrației Publice.

CAPITOLUL II Centrele regionale de formare continuă pentru
administrația publică locală

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică locală, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se reorganizează sub formă de centre regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, instituții publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea metodologică a Institutului Național de Administrație. Jurisprudență

(2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediul în municipiile București, Craiova, Călărași, Iași, Cluj-Napoca și Sibiu.

(3) Se înființează centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, instituții publice cu personalitate juridică, în coordonarea metodologică a Institutului Național de Administrație, cu sediul în municipiile Constanța și Timișoara.

Art. 12. - Modificări (2)

(1) Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală sunt conduse de un consiliu de administrație format din 9 membri.

(2) Consiliul de administrație al centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală este format din: președinții consiliilor județene din regiunea de dezvoltare respectivă, primarul municipiului pe raza căruia își are sediul centrul regional, respectiv primarii sectoarelor municipiului București, precum și 1-2 reprezentanți ai Ministerului Administrației Publice. Modificări (1)

(3) Mandatul consiliului de administrație al centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală este de 4 ani, similar mandatului aleșilor locali.

Art. 13. - Modificări (2)

(1) Conducerea executivă a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală este asigurată de un director general, numit de directorul general al Institutului Național de Administrație, în urma promovării unui concurs organizat în condițiile legii.

(2) Directorul general este funcționar public de conducere.

(3) Directorii generali ai centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală sunt membri de drept ai consiliilor de administrație, îndeplinind și funcția de președinte al acestora.

Art. 14. - Modificări (1)

Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală organizează cursuri de perfecționare continuă de scurtă durată, de până la 3 luni, pentru:

a) aleșii locali, cu excepția celor prevăzuți la art. 5 lit. c);

b) funcționarii publici și persoanele încadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale și județene și al prefecturilor;

c) personalul din serviciile publice comunitare și din alte servicii publice locale;

d) alte persoane interesate.

Art. 15. -

(1) Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală realizează, pe lângă activitatea prevăzută la art. 14, și următoarele activități: studii, proiecte și publicații în domeniul administrației publice și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții din domeniul administrației publice din țară sau din străinătate.

(2) Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se pot asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare și de perfecționare, cu instituții de învățământ superior din țară, acreditate în acest scop, precum și cu instituții similare din străinătate. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Finanțarea cheltuielilor centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se asigură din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizări, donații ale unor persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, din programe cu finanțare internă și internațională.

(2) Disponibilitățile din venituri proprii, rămase neutilizate la sfârșitul anului, se reportează pentru anul următor, urmând a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale acestora. Modificări (1)

(3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se stabilește de consiliul de administrație al fiecărui centru, cu acordul Ministerului Administrației Publice.

(4) Taxa de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se suportă de către unitatea din care provin cursanții respectivi sau de către persoanele fizice interesate.

(5) Cheltuielile necesare înființării centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală la Constanța și Timișoara, se suportă din bugetele județelor arondate.

CAPITOLUL III Drepturile și obligațiile participanților la cursuri Modificări (1)

Art. 17. -

Funcționarii publici, aleșii locali, precum și personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităților și instituțiilor publice au obligația de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice, urmând cursurile de formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate. Modificări (1)

Art. 18. -

Autoritățile și instituțiile din administrația publică au obligația să trimită anual la cursuri de perfecționare continuă categoriile de personal prevăzute la art. 17. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Pe perioada în care urmează cursuri de perfecționare a pregătirii în domeniul administrației publice, cursanții au dreptul la salariul de bază și la celelalte sporuri, în condițiile legii.

(2) În cazul în care cursurile sunt organizate în altă localitate decât aceea de domiciliu, cursanții beneficiază de indemnizația de delegare, potrivit legii, cheltuielile de cazare fiind suportate de autoritatea sau de instituția publică din care provin.

Art. 20. -

Cheltuielile pentru cursurile de formare și perfecționare profesională pentru aleșii locali, organizate de instituțiile specializate, se suportă din bugetele locale, conform hotărârii consiliului local sau consiliului județean. Modificări (1)

Art. 21. -

Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continuă potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, autoritățile publice locale au obligația să prevadă în bugetul anual propriu o cotă de cel puțin 1% din cheltuielile de personal.

CAPITOLUL IV Certificatele de absolvire Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1)

Institutul Național de Administrație și centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală atestă formarea, pregătirea și perfecționarea profesională specializată în administrație prin eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor.

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Certificatele de absolvire a cursurilor organizate de Institutul Național de Administrație, cu o durată de cel puțin 3 luni, înlocuiesc pentru anul absolvirii evaluarea anuală a activității funcționarilor publici și a celorlalte categorii de personal.

(2) Certificatele de absolvire a cursurilor vor fi luate în considerare la avansarea în grad sau în clasă a funcționarilor publici, de către autoritățile și instituțiile publice.

(3) Certificatele de absolvire a cursurilor cu o durată mai mică de 3 luni sunt luate în considerare la avansarea în grad sau în clasă a funcționarilor publici și a celorlalte categorii de personal, după caz.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Absolvenții cursurilor de formare profesională specializată în administrație de lungă durată sunt numiți funcționari publici definitivi, în condițiile legii.

(2) Durata cursurilor se ia în considerare la calculul vechimii în funcția publică sau, după caz, în funcții de specialitate.

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 25. -

Autoritățile administrației publice locale din municipiile reședință de județ în care funcționează centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală vor asigura spațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților acestora.

Art. 26. - Modificări (1)

Membrii consiliului de administrație al Institutului Național de Administrație, respectiv membrii consiliilor de administrație ale centrelor organizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe primesc o indemnizație stabilită în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 27. -

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală devin titulare de drept ale contractelor și programelor de asistență internă și externă derulate de centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică locală.

(2) Patrimoniul și programele Centrului Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală sunt preluate de Institutul Național de Administrație.

Art. 28. -

Institutul Național de Administrație și centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administrației Publice, altor ministere, altor autorități centrale de specialitate ale administrației publice, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și institutelor de cercetare și instituțiilor de învățământ superior.

Art. 29. -

(1) Modul de funcționare a Institutului Național de Administrație și a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, structura organizatorică și numărul maxim de posturi, precum și arondarea unităților administrativ-teritoriale la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, Ministerul Administrației Publice poate aproba norme metodologice și regulamente de funcționare și organizare pentru Institutul Național de Administrație și pentru centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală. Modificări (1)

Art. 30. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală și a centrelor teritoriale de formare continuă pentru administrația publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 30 august 2001.

Nr. 81.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...