(Anexa nr 10 la procedura aprobată prin Ordinul nr 2810/2019) -
DECIZIE
de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată

Datele de identificare a debitorului
Denumirea . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,

vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . ., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de . . . . . . . . . . .

Suma rămasă de plată din eșalonare este în cuantum de . . . . . . . . . . .

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor fiscale și temeiul de drept:

□ nu a declarat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată.........., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată.........., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile bugetare cu termen de plată.........., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat diferențele de obligații bugetare rezultate din declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației, potrivit art. 9 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat cuantumul ratei din data de.........., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare organelor fiscale, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr........... din data de.........., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr........... din data de.........., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr........... din data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr........... din data de.........., obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr........... din data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr........... din data de.........., obligațiile bugetare stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr........... din data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ a intrat în procedura insolvenței, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ a intrat în dizolvare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a informat/comunicat, în timp util, persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea data, ora și locul la care au avut loc ședințele adunării generale a acționarilor/asociaților/consiliului de administrație sau alte asemenea ședințe privind managementul debitorului, precum și documentele care au fost supuse dezbaterii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea expresă a acesteia/acestora, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum și de a efectua copii de pe documentele solicitate, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a informat expertul independent și persoana/persoanele care efectuează supravegherea despre întârzierile în implementarea măsurilor stabilite în planul de restructurare, cauzele acestora, precum și soluțiile ce urmau a fi luate potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr........... din data de.........., obligațiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de.........., în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare nr........... din data de.........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

□ nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de.........., până la sfârșitul primului an al înlesnirii, respectiv data de.........., potrivit art. 5 alin. (7) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Consecințele pierderii valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare:

. . . . . . . . . .

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

. . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3126/2019:
PROCEDURĂ de anulare a obligațiilor de plată accesorii
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
REFERAT
DECIZIE de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare
DECIZIE de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale
DECIZIE de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată
DECIZIE de pierdere a valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
DECIZIE de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale
;
se încarcă...