REFERAT - Subsemnatul (a),, având funcția de în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului, ca urmare a solicitării formulate prin Cererea nr din data de depusă de contribuabilul, cod de identificare fiscală, înregistrată la organul fiscal cu nr din data de, precum și a Certificatului de atestare fiscală nr din data de, am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de cap I din Ordonanța Guvernului nr 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei și am constatat următoarele: -
Secțiunea B
Concluzii

a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit . . . . . . . . . . .

b) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de . . . . . . . . . . luni, pentru următoarele obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligații bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de . . . . . . . . . ., reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației bugetare principale Suma
0 1 2
1.
2.
. . .
Total general

c) Se propune aprobarea amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației fiscale Majorări de întârziere/Dobânzi Penalități de întârziere Penalități de nedeclarare Alte accesorii
0 1 2 3 4 5
1.
2.
. . .
Total general

d) Se propune aprobarea amânării la plată a unui cuantum8:

8 Se bifează una dintre situațiile descrise.

□ - de maximum 30% inclusiv;

□ - cuprins între 30% și 40% inclusiv;

□ - cuprins între 40% și 50% inclusiv,

din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de . . . . . . . . . .lei, reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației bugetare principale Suma
0 1 2
1.
2.
. . .
Total general

e) Se propune conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de . . . . . . . . . . lei, reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației bugetare principale Suma
0 1 2
1.
2.
. . .
Total general

Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.

f) Se propune stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de . . . . . . . . . .lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, reprezentând:

- lei -
Nr. crt. Denumirea obligației bugetare principale Suma
0 1 2
1.
2.
. . .
Total general

Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3126/2019:
Condiții pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare
Concluzii
;
se încarcă...