Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea indicatorilor de risc armonizați, se impune adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, în scopul:

a) reducerii dependenței de utilizare a pesticidelor;

b) reducerii riscurilor și a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului;

c) promovării gestionării integrate a dăunătorilor și a unor abordări și tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide;

d) calculării indicatorilor de risc armonizați care măsoară progresele înregistrate în îndeplinirea respectivelor obiective, permițând gestionarea și raportarea riscurilor la nivel național,

luând în considerare asigurarea intrării în vigoare până la data de 5 septembrie 2019 cel târziu, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/782 a Comisiei,

ținând cont că aceste elemente vizează interesul național privind sănătatea umană și a mediului și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, precum și că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență conduce la:

a) afectarea sănătății umane și a mediului prin utilizarea produselor de protecție a plantelor;

b) afectarea culturilor și a mediului prin utilizarea produselor de protecție a plantelor de către persoane neavizate;

c) menținerea dependenței de utilizare a pesticidelor;

d) aplicarea de sancțiuni împotriva României de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene din cauza neîndeplinirii obligațiilor de transpunere a directivei europene,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Indicatorii de risc armonizați sunt stabiliți la nivel european și sunt prevăzuți în anexa nr. 4."

2. La articolul 15 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Fitosanitară:".

3. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 20

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență."

4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

*

Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea indicatorilor de risc armonizați, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 16 mai 2019.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
p. Ministrul afacerilor externe,
Monica-Dorina Gheorghiță,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
George Ciamba

București, 12 septembrie 2019.

Nr. 65.

ANEXĂ (Anexa nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012)

SECȚIUNEA 1 Indicatori de risc armonizați

Indicatorii de risc armonizați sunt enumerați în secțiunile a 2-a și a 3-a din prezenta anexă.

SECȚIUNEA a 2-a
Indicatorul de risc armonizat 1 - indicator de risc armonizat bazat pe noțiunea de pericol și pe cantitățile de substanțe active introduse pe piață în produsele fitosanitare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009

1. Acest indicator este bazat pe statistici privind cantitățile de substanțe active introduse pe piață în produsele fitosanitare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, statistici furnizate Comisiei (Eurostat) în temeiul anexei I (Statistici privind introducerea pe piață a pesticidelor) din Regulamentul (CE) nr. 1.185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide. Respectivele date sunt clasificate în 4 grupuri, care sunt împărțite în 7 categorii.

2. Pentru calculul indicatorului de risc armonizat 1 se aplică următoarele norme generale:

a) indicatorul de risc armonizat 1 se calculează pe baza clasificării substanțelor active în cele 4 grupuri și cele 7 categorii prevăzute în tabelul 1;

b) substanțele active din grupul 1 (categoriile A și B) sunt cele enumerate în partea D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate;

c) substanțele active din grupul 2 (categoriile C și D) sunt cele enumerate în părțile A și B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

d) substanțele active din grupul 3 (categoriile E și F) sunt cele enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

e) substanțele active din grupul 4 (categoria G) sunt cele care nu au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 și, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

f) se aplică ponderile de corecție din rândul (vi) din tabelul 1.

3. Indicatorul de risc armonizat 1 se calculează prin înmulțirea cantităților anuale de substanțe active introduse pe piață pentru fiecare grup din tabelul 1 cu ponderea de pericol relevantă prevăzută în rândul (vi) din respectivul tabel, urmată de agregarea rezultatelor acestor calcule.

4. Pot fi calculate cantitățile de substanțe active introduse pe piață pentru fiecare grup și categorie din tabelul 1.

Tabelul 1
Clasificarea substanțelor active și a ponderilor de pericol în scopul calculării indicatorului de risc armonizat 1

Rând Grupuri
1 2 3 4
(i) Substanțe active cu risc redus care sunt aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 și care sunt enumerate în partea D a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 Substanțe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, care nu se încadrează în alte categorii și care sunt enumerate în părțile A și B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 Substanțe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, care sunt susceptibile de înlocuire și care sunt enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 Substanțele active care nu sunt aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 și, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
(ii) Categorii
(iii) A B C D E F G
(iv) Microorganisme Substanțe active chimice Microorganisme Substanțe active chimice Care nu sunt clasificate ca: substanțe cancerigene din categoria 1A sau 1B și/sau substanțe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B și/sau perturbatori endocrini Care sunt clasificate ca: substanțe cancerigene din categoria 1A sau 1B și/sau substanțe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B și/sau perturbatori endocrini, în cazul cărora expunerea oamenilor este neglijabilă
(v) Ponderile de pericol aplicabile cantităților de substanțe active introduse pe piață în produse autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009
(vi) 1 8 16 64

5. Nivelul de referință pentru indicatorul de risc armonizat 1 este stabilit la 100 și este egal cu rezultatul mediu al calculului de mai sus pentru perioada 2011-2013.

6. Rezultatul indicatorului de risc armonizat 1 este exprimat prin raportarea la nivelul de referință la linia de bază.

7. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Fitosanitară, calculează și publică indicatorul de risc armonizat 1 potrivit prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență pentru fiecare an calendaristic și cel târziu la 20 de luni de la sfârșitul anului pentru care este calculat indicatorul de risc armonizat 1.

SECȚIUNEA a 3-a
Indicatorul de risc armonizat 2: Indicatorul de risc armonizat bazat pe numărul de autorizații acordate în temeiul art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009

1. Acest indicator este bazat pe numărul de autorizații acordate pentru produsele fitosanitare potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 și comunicate Comisiei. Respectivele date sunt clasificate în 4 grupuri, care sunt împărțite în 7 categorii.

2. Pentru calculul indicatorului de risc armonizat 2 se aplică următoarele norme generale:

a) indicatorul de risc armonizat 2 este bazat pe numărul de autorizații acordate potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 și comunicate Comisiei. Indicatorul de risc armonizat se calculează pe baza clasificării substanțelor active în cele 4 grupuri și cele 7 categorii prevăzute în tabelul 2;

b) substanțele active din grupul 1 (categoriile A și B) sunt cele enumerate în partea D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

c) substanțele active din grupul 2 (categoriile C și D) sunt cele enumerate în părțile A și B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

d) substanțele active din grupul 3 (categoriile E și F) sunt cele enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

e) substanțele active din grupul 4 (categoria G) sunt cele care nu au fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 și, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011;

f) se aplică ponderile de corecție din rândul (vi) din tabelul 2.

3. Indicatorul de risc armonizat 2 se calculează prin înmulțirea numărului de autorizații acordate pentru produsele fitosanitare potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 și comunicate Comisiei pentru fiecare grup din tabelul 2 cu ponderea de pericol relevantă prevăzută în rândul (vi) din respectivul tabel, urmată de agregarea rezultatelor acestor calcule.

Tabelul 2
Clasificarea substanțelor active și a ponderilor de pericol în scopul calculării indicatorului de risc armonizat 2

Rând Grupuri
1 2 3 4
(i) Substanțe active cu risc redus care sunt aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 și care sunt enumerate în partea D a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 Substanțe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, care nu se încadrează în alte categorii și care sunt enumerate în părțile A și B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 Substanțe active aprobate sau considerate a fi aprobate în temeiul art. 24 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, care sunt susceptibile de înlocuire și care sunt enumerate în partea E din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 Substanțele active care nu sunt aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 și, prin urmare, nu sunt enumerate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011
(ii) Categorii
(iii) A B C D E F G
(iv) Microorganisme Substanțe active chimice Microorganisme Substanțe active chimice Care nu sunt clasificate ca: substanțe cancerigene din categoria 1A sau 1B și/sau substanțe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B și/sau perturbatori endocrini Care sunt clasificate ca: substanțe cancerigene din categoria 1A sau 1B și/sau substanțe toxice pentru reproducere din categoria 1A sau 1B și/sau perturbatori endocrini, în cazul cărora expunerea oamenilor este neglijabilă
(v) Ponderile de pericol aplicabile numărului de autorizații acordate potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 și comunicate Comisiei
(vi) 1 8 16 64

4. Nivelul de referință pentru indicatorul de risc armonizat 2 este stabilit la 100 și este egal cu rezultatul mediu al calculului de mai sus pentru perioada 2011-2013.

5. Rezultatul indicatorului de risc armonizat 2 este exprimat prin raportarea la nivelul de referință la linia de bază.

6. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Fitosanitară, calculează și publică indicatorul de risc armonizat 2 potrivit prevederilor art. 15 din ordonanța de urgență pentru fiecare an calendaristic și cel târziu la 20 de luni de la sfârșitul anului pentru care este calculat indicatorul de risc armonizat 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...