Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 1053/2237/2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

Modificări (...), Reviste (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.053/2.237/2019

Ministerul Economiei

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2018 pentru desemnarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, "emitent de ID", în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun,

ținând cont de avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 784.522 din 13 august 2019,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (14) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, care transpune la nivel național Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE, și ale dispozițiilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale Deciziei (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

ARTICOLUL 1 Obiect Reviste (3)

Prezentul ordin instituie măsuri de aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumit în continuare Regulament.

ARTICOLUL 2 Derogare

(1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulament, produsele din tutun care sunt introduse pe piața din România dețin identificatori unici care sunt generați și emiși de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., entitatea competentă din România desemnată ca emitent de identificatori unici prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2018 pentru desemnarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională"- S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, "emitent de ID", în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumită în continuare emitent de ID.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 31.10.2019, dată la care sistemul de emitere de coduri unice și identificatori unici pentru produsele din tutun al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. va fi complet operațional.

(3) În vederea notificării Comisiei Europene, statelor membre și a publicării pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu privire la funcționarea sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. informează Agenția Națională de Administrare Fiscală, în cel mult 5 zile de la data prevăzută la alin. (2), cu privire la operaționalizarea integrală a sistemului său.

ARTICOLUL 3 Emitentul de ID

(1) Emitentul de ID se identifică printr-un cod unic de identificare, compus din caractere alfanumerice care respectă standardul prevăzut de Regulament, și are obligația de a publica pe pagina web proprie informațiile privind identitatea și codul de identificare, în termen de 30 de zile de la obținerea acestuia. Informațiile privind emitentul de ID sunt preluate pe site-ul web al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) În cazul în care emitentul de ID utilizează criptare sau compresie pentru generarea identificatorilor unici (IU) la nivel unitar, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia Europeană cu privire la algoritmii utilizați pentru astfel de criptare și de compresie.

(3) În cazul în care producătorii și importatorii solicită, emitentul de ID oferă și livrează fizic identificatorul unic la nivel unitar, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulament.

(4) Emitentul de ID înființează, administrează și actualizează un registru care conține toate informațiile primite de către acesta în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Regulament și codurile de identificare corespunzătoare.

(5) Emitentul de ID pune la dispoziția Agenției Naționale de Administrare Fiscală o interfață care să permită accesul la aplicația informatică ce gestionează informațiile pe care le deține, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (4) și art. 32 alin. (6) din Regulament.

ARTICOLUL 4 Dezactivarea codului

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (4) și art. 19 alin. (4) din Regulament, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate solicita emitentului de ID să dezactiveze codul de identificare al unui producător, importator sau altui operator economic, al unei unități sau al unui utilaj, după caz.

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală emite în acest sens o decizie de dezactivare, act administrativ care indică motivele dezactivării și pe care îl transmite emitentului de ID prin intermediul interfeței puse la dispoziție și operatorului economic implicat, prin poșta electronică, decizie care poate fi contestată pe cale administrativă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și depusă la organul emitent.

(3) În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (4) și art. 19 alin. (4) din Regulament, emitentul de ID, după ce dezactivează codul de identificare, înștiințează pe cale electronică Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(4) Producătorii, importatorii sau alți operatori economici deținători de ID pot solicita dezactivarea identificatorilor unici, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Regulament sau în situația de încetare/suspendare a activității.

ARTICOLUL 5 Furnizorii de servicii

(1) În aplicarea art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 35 alin. (8) din Regulament, furnizorii de servicii de depozite de date și furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite și, dacă este cazul, subcontractanții acestora depun, în prealabil, la Agenția Națională de Administrare Fiscală declarațiile de independență juridică și financiară, prevăzute în anexa nr. 1 (pentru furnizorii de servicii de depozite de date) și în anexa nr. 2 (pentru furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În scopul respectării obligațiilor prevăzute la art. 35 alin. (2) și (4) din Regulament, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate solicita furnizorilor de servicii de depozite de date și furnizorilor de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite să depună anual la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere referitoare la expertiza tehnică și operațională, ce este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, și conține în anexă lista completă a serviciilor prestate pentru industria tutunului în ultimul an calendaristic, precum și declarația individuală de independență juridică și financiară față de industria tutunului, dată pe propria răspundere de toți membrii conducerii furnizorilor de depozite de date și a furnizorilor de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite, prevăzută în anexele de la alin. (1), după caz.

(3) Furnizorii de servicii de depozite de date și furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite și, dacă este cazul, subcontractanții acestora comunică fără întârziere Agenției Naționale de Administrare Fiscală orice modificare a circumstanțelor legate de criteriile menționate la art. 35 alin. (2) din Regulament, capabilă să le afecteze independența, care persistă pentru o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi.

(4) În cazul în care prin informațiile obținute în conformitate cu art. 35 alin. (4) sau prin comunicarea menționată la art. 35 alin. (5) din Regulament se dezvăluie faptul că furnizorii de servicii de depozite de date primare sau furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanții acestora, nu mai îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Regulament, Agenția Națională de Administrare Fiscală va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea criteriilor stabilite la art. 35 alin. (2) din Regulament.

(5) Emitentul de ID, furnizorii de servicii de depozite de date și furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanții acestora, informează fără întârziere Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la orice cazuri de amenințări sau alte tentative de exercitare a unei influențe improprii care le-ar submina efectiv sau potențial independența.

(6) La cererea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, producătorii și importatorii pun la dispoziție toate datele și informațiile, înregistrate și stocate de dispozitivele de protecție împotriva modificărilor ilicite, într-un format electronic care să permită verificarea acestor evidențe, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Regulament. Cererea va cuprinde obligatoriu perioada supusă verificării.

ARTICOLUL 6 Administratorul național al sistemului

În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. (k) din Regulament, Agenția Națională de Administrare Fiscală este administratorul național desemnat.

ARTICOLUL 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
Niculae Bădălău
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

ANEXA Nr. 1

Declarație de independență juridică și financiară pentru furnizorii de servicii de depozite de date

Calitatea declarantului*:

* Se va bifa una dintre opțiuni, după caz.

○ furnizor de servicii de depozite de date;

○ subcontractantul furnizorului de servicii de depozite de date;

○ membru în conducerea furnizorului de servicii de depozite de date

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . al Societății . . . . . . . . . ., având sediul social (adresa completă) . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., care acționez ca reprezentant legal al societății menționate mai sus/membru în conducerea societății, confirm și declar pe propria răspundere următoarele:

- subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului în ceea ce privește forma juridică, organizarea și luarea deciziilor, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/5741;

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

- subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului din punct de vedere financiar, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574;

- nu mă aflu în/nu există niciun conflict de interese cu industria tutunului, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (c) pct. 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574.

Înțeleg că Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia Europeană își rezervă dreptul de a verifica această declarație și sunt conștient(ă) de consecințele care ar putea decurge din declarația falsă, inclusiv din nerespectarea prevederilor art. 17 din Regulamentul delegat (UE) 2018/5732.

2 Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor este pedepsită conform art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal.

Semnătura:
. . . . . . . . . .
Data și locul:
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

Declarație de independență juridică și financiară pentru furnizorii de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite

Calitatea declarantului*:

* Se va bifa una dintre opțiuni, după caz.

○ furnizor de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite;

○ subcontractant al unui furnizor de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite;

○ membru în conducerea furnizorului de dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . al Societății . . . . . . . . . ., având sediul social (adresa completă) . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., care acționez ca reprezentant legal al societății menționate mai sus/membru în conducerea societății, confirm și declar pe propria răspundere următoarele:

- subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului în ceea ce privește forma juridică, organizarea și luarea deciziilor, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/5741;

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

- subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului din punct de vedere financiar, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574;

- nu mă aflu în/nu există niciun conflict de interese cu industria tutunului, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574.

Înțeleg faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia Europeană își rezervă dreptul de a verifica prezenta declarație și sunt conștient(ă) de consecințele care pot decurge dintr-o declarație falsă.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor este pedepsită conform art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal.

Semnătura:
. . . . . . . . . .
Data și locul:
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Declarație de expertiză tehnică și operațională

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . al Societății . . . . . . . . . ., având sediul social (adresa completă) . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., adresă de e-mail . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., care acționez ca reprezentant legal al societății menționate mai sus, confirm și declar pe propria răspundere următoarele:

- societatea deține sau are la dispoziție expertiza tehnică și operațională necesară pentru realizarea serviciilor menționate la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/5731;

1 Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

- societatea respectă cerințele prevăzute în cap. V din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/5742.

2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea și operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

Anexez lista completă a serviciilor prestate pentru industria tutunului în ultimul an calendaristic.

Înțeleg că Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia Europeană își rezervă dreptul de a verifica această declarație și sunt conștient(ă) de consecințele care ar putea decurge din declarația falsă, inclusiv cele enunțate la art. 17 din Regulamentul delegat (UE) 2018/573.

Semnătura persoanei autorizate:
. . . . . . . . . .
Data și locul:
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 38/2019
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 39/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 39/2019
;
se încarcă...