Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 967/2957/1203/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 967/2.957/1.203/2019

Ministerul Economiei

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
Niculae Bădălău
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A. București

Cod unic de înregistrare RO 14531223

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2019
- mii lei -
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 12.708
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 12.654
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 54
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 18.547
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 18.397
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 7.866
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 397
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 5.388
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 4.670
C1 ch. cu salariile 13 4.479
C2 bonusuri 14 191
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 333
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 274
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 111
D. alte cheltuieli de exploatare 19 4.746
2 Cheltuieli financiare 20 150
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -5.839
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 0
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 69.845
1 Alocații de la buget 44 0
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 7.441
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 128
2 Nr. mediu de salariați total 49 128
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 50 3.187
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**) 51 2.972
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 52 105
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) 53 71
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 54
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 55 1.459
9 Plăți restante 56 74.590
10 Creanțe restante 57 200

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...