Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2288/2019 privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- cap. II - Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri din titlul X - Aspecte internaționale din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în care au fost transpuse prevederile Directivei 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri;

- Regulamentului (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1966 al Comisiei din 27.10.2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei în ceea ce privește comunicarea cererilor de asistență și urmărirea acestora;

- Protocolului anexat la Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și pe avere, semnate la Alger la 28 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 25/1995;

- art. 29 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și ale Protocolului-anexă, semnate la Erevan la 25 martie 1996, ratificate prin Legea nr. 121/1997;

- art. 28 din Convenția dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002, ratificată prin Legea nr. 366/2003;

- art. 28 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996, ratificată prin Legea nr. 126/1996;

- art. 27 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 18 mai 1994, ratificată prin Legea nr. 23/1995;

- art. 26 din Acordul dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, ratificat prin Legea nr. 329/2013;

- art. 27 din Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și capital, semnată la Amman la 10 octombrie 1983, ratificată prin Decretul nr. 215/1984;

- art. 28 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998, ratificată prin Legea nr. 11/2000;

- art. 27 din Convenția dintre România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000, ratificată prin Legea nr. 331/2001;

- art. 26 din Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973, ratificată prin Decretul nr. 238/1974;

- art. 28 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008, ratificată prin Legea nr. 107/2009;

- art. 27 din Acordul între Republica Socialistă România și Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, ratificat prin Decretul nr. 331/1986;

- art. 26 din Convenția dintre România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012, ratificată prin Legea nr. 276/2013;

- art. 27 din Convenția dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 27/2016;

- art. 26 din Convenția dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 29/2016;

- art. 25 din Convenția dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016, ratificată prin Legea nr. 75/2018;

- art. 27A din Convenția dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996, introdus prin Protocolul semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre România și Republica Uzbekistan, ratificat prin Legea nr. 98/2017;

- art. 84 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

- art. 80 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

- Legii nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.287 din 9.07.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Se aprobă Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state, prevăzut în anexa nr. 2;

b) Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, prevăzută în anexa nr. 4;

d) Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanțe stabilite în România, prevăzut în anexa nr. 5;

e) Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state, prevăzut în anexa nr. 6.

(3) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 9 februarie 2016.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

București, 21 august 2019.

Nr. 2.288.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare

ANEXA Nr. 2

Organ fiscal . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

REFERAT
privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state

Nr. crt. Statul unde a fost stabilită creanța Temei legal* Autoritatea solicitantă Cererea autorității solicitante nr. /data Debitorul PF/PJ CNP/CUI/NIF/ PAȘAPORT Adresa debitorului Tip creanță Cont de disponibil din care se face plata** Titlul executoriu nr. /data Suma care se transferă (lei)
1.
2.

* Se precizează directiva, regulamentul, convenția de evitare a dublei impuneri, alte convenții, acorduri în baza căreia/căruia/cărora se solicită asistență.

** Contul 50.86.01 "Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state" deschis la unitatea Trezoreriei Statului competentă.

Conducătorul organului fiscal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S.

1. Denumire: Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state

2. Se utilizează în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul CE nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - "Asistența la recuperare" din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.

3. Se întocmește în 3 exemplare de către organul fiscal competent.

4. Circulă:

- 1 exemplar la unitatea de trezorerie competentă;

- 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.

Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:

1. se întocmește în 2 exemplare de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;

2. circulă: 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

3. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

ANEXA Nr. 3

Organ fiscal . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

NOTĂ
pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state

Având în vedere Cererea nr. . . . . . . . . . ., comunicată de . . . . . . . . . . (autoritatea solicitantă) din . . . . . . . . . ., în cazul persoanei fizice/juridice . . . . . . . . . ., CNP/NIF/PAȘAPORT/CUI . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., vă rugăm să dispuneți plata sumei de . . . . . . . . . . lei în contul autorității fiscale beneficiare din . . . . . . . . . . . (statul)

Datele de identificare ale băncii și contului beneficiarului sumei sunt:

Numărul de cont . . . . . . . . . .

Numele și adresa titularului contului . . . . . . . . . .

Referință* . . . . . . . . . .

* Se completează conform mențiunilor făcute de autoritatea solicitantă în cererea de recuperare.

Conducătorul organului fiscal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S.

Menționăm că plata sumei de . . . . . . . . . . aferentă transferului la extern s-a efectuat cu OP . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . conform extrasului de cont anexat eliberat de instituția de credit.

Avizat,
Director general,
. . . . . . . . . .
Șef administrație fiscală pentru contribuabili nerezidenți,
. . . . . . . . . .
Șef serviciu reprezentanțe străine și nerezidenți,
. . . . . . . . . .
Compartimentul asistență reciprocă la recuperare
între state membre UE,
. . . . . . . . . .

1. Denumire: Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state

2. Se utilizează în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - "Asistența la recuperare" din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.

3. Se întocmește în 3 exemplare de către organul fiscal competent.

4. Circulă 2 exemplare la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE, din care unul se va întoarce cu confirmarea că operațiunea privind plata la extern a fost efectuată la organul fiscal competent.

5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.

Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:

1. se întocmește într-un exemplar de Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;

2. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

ANEXA Nr. 4

Organ fiscal . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

INFORMARE
privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state

Nr. crt. Organul fiscal care a formulat cererea Organul fiscal competent în stingerea obligațiilor Unitatea de trezorerie arondată organului fiscal competent în stingerea obligațiilor Cerere de recuperare Statul unde își are sediul autoritatea solicitată Autoritatea solicitată Temeiul* Debitorul PF/PJ CUI/CNP/NIF/ PAȘAPORT debitor Adresa debitorului Titlul executoriu nr. /data Contul de disponibil în care se efectuează plata creanței Suma de încasat
Nr. /data Cont bancar aferent valutei Cuantum Tip valută
valuta lei
1.
2.

* Se precizează directiva, regulamentul, convenția de evitare a dublei impuneri, alte convenții, acorduri în baza căreia/căruia se solicită asistență.

Conducătorul organului fiscal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S.

1. Denumire: Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state

2. Se utilizează: în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - Asistența la recuperare din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.

3. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.

4. Circulă 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.

Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:

1. se întocmește: într-un exemplar de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;

2. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

ANEXA Nr. 5

DGRFP București/Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

REFERAT
privind transferul sumelor recuperate în alte state reprezentând creanțe stabilite în România

Nr. crt. Statul unde își are sediul autoritatea solicitată Autoritatea solicitată Temeiul* Cerere recuperare Debitorul PF/PJ CUI/CNP/ NIF/Pașaport debitor Adresa debitorului Codebitori** Contul de disponibil în care se transferă suma recuperată Titlul executoriu nr. /data Organ fiscal competent Suma de transferat
nr. /data Cont bancar aferent valutei lei Contravaloarea în valută (tip valută)
1.
2.

* Se precizează directiva, regulamentul, convenția de evitare a dublei impuneri, alte convenții, acorduri în baza căreia/căruia se solicită asistență.

** Se precizează societatea pentru ale cărei obligații fiscale restante a fost atrasă răspunderea solidară a persoanei vizate de cerere.

Conducătorul organului fiscal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S.

1. Denumire: Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state reprezentând creanțe stabilite în România

2. Se utilizează: în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - Asistența la recuperare din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.

3. Se întocmește în 3 exemplare sau mai multe, după caz, de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

4. Circulă:

1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica a Municipiului București;

1 exemplar la organul fiscal competent în administrarea obligațiilor debitorului principal;

1 exemplar sau mai multe, după caz, la organul fiscal competent în administrarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor cărora le-a fost atrasă răspunderea solidară.

5. Se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:

1. se întocmește în 2 exemplare de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;

2. circulă 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

3. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

ANEXA Nr. 6

Organ fiscal . . . . . . . . . .

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

REFERAT
privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state

Potrivit cererii de recuperare nr. . . . . . . . . . . în cazul debitorului . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., CUI/CNP/NIF/PAȘAPORT . . . . . . . . . ., obligat în solidar la plata creanțelor restante ale societății . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., autoritatea solicitată . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a recuperat suma de . . . . . . . . . . valută.

Cu suma de . . . . . . . . . . lei, transferată în contul 50.86.02, "Disponibil din executare silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state", organul fiscal competent . . . . . . . . . . a procedat la stingerea creanțelor restante ale debitorului conform dispozițiilor legale în vigoare astfel:

Nr. crt. Tipul impozitului Cuantumul creanței Titlul executoriu Suma distribuită (lei) Nr. cont venituri bugetare
Conducătorul organului fiscal,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
L.S.

1. Denumire: Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state

2. Se utilizează în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), și a art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - Asistența la recuperare din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012, coroborat cu art. 257-259 din Codul de procedură fiscală.

3. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.

4. Circulă 1 exemplar la unitatea de trezorerie competentă.

5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.

Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:

1. se întocmește în 2 exemplare de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;

2. circulă 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;

3. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 37/2019
;
se încarcă...