Guvernul României

Hotărârea nr. 660/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și societății
informaționale,
Alexandru Petrescu
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 9 septembrie 2019.

Nr. 660.

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Compania Națională POȘTA ROMÂNĂ - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, 020065, București

Cod fiscal RO 427410

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2019
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 1.292.300
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1.273.800
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0
2 Venituri financiare 5 18.500
3 Venituri extraordinare 6 0
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 1.273.280
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.259.304
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 9 264.862
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 27.227
C. Cheltuieli cu personalul, din care: 11 931.366
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 884.861
C1 Cheltuieli cu salariile 13 819.251
C2 Bonusuri 14 65.610
C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 4.398
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 3.277
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 902
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 41.205
D. Alte cheltuieli de exploatare 19 35.849
2 Cheltuieli financiare 20 13.976
3 Cheltuieli extraordinare 21 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 19.020
IV. IMPOZIT PE PROFIT 23 3.985
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 15.035
1 Rezerve legale 25 0
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 15.035
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. 30 0
7 Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 0
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0
b) - dividende cuvenite bugetului local 33 a 0
a) - dividende cuvenite altor acționari 34 0
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 473
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 473
a) cheltuieli materiale 38 160
b) cheltuieli cu salariile 39 237
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 45
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 0
e) alte cheltuieli 42 31
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 35.814
1 Alocații de la buget 44 0
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 35.814
X. DATE DE FUNDAMENTARE 47 *
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 24.950
2 Nr. mediu de salariați total 49 23.180
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 3.164
4 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 51 2.981
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) 52 55
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 55
7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 54 -
8 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 55 985,3
9 Plăți restante 56 46.550
10 Creanțe restante 57 59.200

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2.

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...