Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare,

ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registru sau RNPM, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1-50, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convențional.

(2) Dovada calității de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, procură autentică, împuternicire avocațială, împuternicire de reprezentare juridică, delegație, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

(3) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar și semnat de către solicitant.

(4) Formularul de aviz de înscriere poate fi completat și prin utilizarea unor programe informatice și semnat de solicitantul înregistrării.

(5) Solicitanții vor certifica prin semnătură orice ștersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere.

(6) Solicitantul înregistrării în RNPM are obligația de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispozițiilor legale și a indicațiilor instituite în cuprinsul formularelor.

(7) Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informațiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv.

(8) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informațiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate; operatorii/agenții au obligația de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

(9) Operatorii/Agenții au obligația de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispozițiilor legale, a indicațiilor instituite în cuprinsul acestuia și în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

(10) Operatorul/Agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerințelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru; în acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.

(11) Prin formatul acceptat de Registru se înțelege completarea informațiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât și părților și bunurilor sau obiectului supus publicității.

(12) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri și dimensiunea maximă admisă.

(13) La tipul "Alte bunuri" se vor selecta și completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular.

(14) Nu vor fi acceptate formularele care la rubrica "Alte bunuri" conțin informații cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială.

(15) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeași categorie, vor fi evidențiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte.

(16) Nerespectarea de către operator sau agent a obligației de verificare prevăzute la alin. (9) se sancționează disciplinar conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Art. 3. -

Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil, a operatorului sau a agentului, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 4. -

(1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în Registru poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare.

(2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial și a avizului de menținere.

(4) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial, a avizului de menținere și a avizului de extindere.

(5) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanței - privind anularea preluării, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

(6) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă inițial, atunci când este selectată destinația "Sechestru asigurător" sau "Sechestru asigurător în cauze penale", precum și a avizelor subsecvente acestui aviz, a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare "Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege", a avizului de executare și a avizului de preluare în contul creanței, cu respectarea dispozițiilor legale și a deciziilor Autorității de Supraveghere.

(7) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de fiducie, cu excepția avizului de fiducie de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(8) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie inițial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

(9) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

(10) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate a fiduciei în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

(11) Oricare dintre părțile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în Registru a acestor avize, cu excepția avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(12) Orice persoană interesată, alta decât părțile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

(13) Organul competent poate solicita înscrierea în Registru a oricărui aviz specific, cu respectarea dispozițiilor legale și a deciziilor Autorității de Supraveghere, cu excepția avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(14) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanțelor, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(15) Reprezentantul debitorului poate solicita înscrierea în Registru a avizului de reactivare a avizului de ipotecă inițial privind securitizarea creanțelor din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului.

(16) Orice persoană interesată, inclusiv reprezentantul debitorului, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate privind securitizarea creanțelor, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

(17) Agentul sau reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă privind obligațiunile ipotecare, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(18) Reprezentantul debitorului poate solicita înscrierea în Registru a avizului de reactivare a avizului de ipotecă inițial privind obligațiunile ipotecare din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului.

(19) Orice persoană interesată, inclusiv reprezentantul debitorului, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate privind obligațiunile ipotecare, în cazul în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

(20) Înscrierea avizelor de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului poate fi solicitată de Corpul operatorilor, operatorul sau agentul care a înscris avizul respectiv în mod eronat.

(21) Înscrierea avizului de reactivare a avizului stins din eroare poate fi solicitată de Corpul operatorilor, operatorul sau agentul care a stins avizul respectiv în mod eronat.

Art. 5. -

(1) Conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) debitor - persoana care și-a asumat obligația în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu;

b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta;

c) constituitor debitor - debitorul obligației principale care are și calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta;

d) constituitor terț - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu și-a asumat obligația din contractul principal.

(2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie să cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii și debitorul obligației garantate, precum și date referitoare la bunul ipotecat.

(3) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent și a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Pentru fiecare tip de bun există rubrici privind identificarea bunului și descrierea suplimentară a acestuia.

(4) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantității ori prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate.

(5) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalități de fapt (fond de comerț, stocuri sau alte asemenea universalități), trebuie menționate în mod expres natura și conținutul universalității; "toate bunurile mobile prezente și viitoare" nu mai constituie o descriere suficientă și detaliată. Ipoteca asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activității unei întreprinderi.

(6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, acesta trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagma "toate conturile debitorului/constituitorului prezente și viitoare".

Art. 6. -

(1) La rubrica "Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente" se va menționa actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operațiunile asimilate, actul adițional la contract, contractul principal, atunci când conține clauza de ipotecă etc.

(2) În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă inițial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conține informația corectă, dar înscrisă eronat, sau se vor completa datele contractului de ipotecă.

(3) Fiecărui formular de aviz de ipotecă trebuie să îi corespundă un singur contract de ipotecă/operațiune asimilată.

(4) Completarea rubricii "Detalii comune bunurilor ipotecate" nu este obligatorie; în cazul în care solicitantul dorește să înscrie anumite detalii legate de dispozițiile conținute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informațiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanție, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate; aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării și descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.

(5) La tipul de bunuri "Autovehicule" se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire și utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricație, numărul șasiului, dacă există, sau seria de fabricație și seria motorului.

(6) Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informații complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

(7) La tipul de bunuri "Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil să fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât și prin descrierea suplimentară.

(8) Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiași rubrici în care este descris bunul mobil atașat acestuia.

(9) La tipul de bunuri "Alte bunuri" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanțe, cont bancar, acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, polițe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități), alte bunuri.

(10) Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubricii "Identificare bun", cu respectarea indicațiilor cuprinse în formular.

(11) Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informații complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunurilor ipotecate, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

Art. 7. -

(1) În cadrul formularului de aviz de ipotecă modificator se pot efectua 23 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiași formular.

(2) Prin subscrierea unui formular de aviz de ipotecă modificator nu vor putea fi înscrise în Registru bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiași contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în Registru prin completarea unui aviz de ipotecă inițial.

(3) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere a ipotecii prin care se dorește degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, se va selecta și rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor, respectând instrucțiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere a ipotecii.

(4) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toți creditorii care își schimbă rangul.

(5) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului; avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani; termenul începe să curgă de la data expirării avizului inițial, indiferent de momentul efectuării prelungirii.

(6) Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea Registrului este întreruptă din motive tehnice, întrerupere constatată și anunțată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizați, se prelungește data expirării acestor avize, până la sfârșitul primei zile lucrătoare, ce urmează zilei în care s-a reluat activitatea Registrului.

(7) Formularul de aviz de prelungire trebuie să fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării; este recomandat ca formularul de aviz de prelungire să fie înscris în Registru cu câteva zile înainte de data expirării acestuia.

(8) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere.

(9) Cererea trebuie formulată de către una dintre părțile avizului și înaintată Autorității de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului inițial.

(10) Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar, dacă se va constata că sunt de natură tehnică, va aproba cererea și va transmite către solicitant acceptul de înscriere în Registru a unui formular de aviz de reactivare.

(11) Corpul Operatorilor va efectua înregistrarea în Registru a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispozițiilor legale de către solicitant, la care se atașează acceptul Autorității de Supraveghere.

(12) Dacă, între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere și data înscrierii avizului de reactivare, avizul inițial expiră, solicitantul trebuie să completeze și să înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârșitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare; în cazul în care avizul inițial expiră în aceeași zi în care se înscrie avizul de reactivare, termenul de expirare se va proroga până la sfârșitul proximei zile lucrătoare.

(13) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operațiuni juridice prevăzute de Codul civil și alte acte normative.

Art. 8. -

(1) Căutarea în Registru se va efectua în funcție de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă - creanțe securitizate și aviz de ipotecă - obligațiuni ipotecare.

(2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în Registru se va putea efectua după mai multe criterii:

a) în cazul avizelor de ipotecă, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului și elementele de identificare ale bunului;

b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului și elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;

c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părților și elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicității;

d) în cazul avizelor de ipotecă - creanțe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului și elementele de identificare ale creanțelor din portofoliu;

e) în cazul avizelor de ipotecă - obligațiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare sau debitorului (emitentului) și elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.

(3) În cazul căutării după criteriul "bun", aceasta se va efectua după tipul bunului și după datele de identificare ale acestuia.

(4) În cazul bunului de tip "Autovehicul", căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricație, număr șasiu sau serie fabricație, serie motor, număr de înmatriculare.

(5) În cazul bunului de tip "Bun mobil atașat unui bun imobil", căutarea se poate face după categoria bunului mobil și după criteriul "Identificare bun și descriere suplimentară".

(6) Pentru tipul "Alte bunuri" căutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv și după criteriul "Identificare bun", nefiind efectuate căutări după criteriul "Descriere suplimentară".

Art. 9. -

Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014.

Ministrul justiției,
Ana Birchall

București, 19 august 2019.

Nr. 3.431/C.

ANEXA Nr. 1

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii.

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

debitor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui.

1. Destinația înscrierii

Creditor garantat/Debitor [ ]

Locatar/Locator (finanțator) [ ]

Consignatar/Consignant [ ]

Vânzător/Cumpărător [ ]

Obligații agricole [ ]

Sechestru asigurător [ ]

Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice1 [ ]

Sechestru asigurător în cauze penale [ ]

Alte înscrieri [ ]

2. Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

3. Date privind creditorul2

3.a) Creditorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice4 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

3.b) Creditorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

4. Date privind debitorul și constituitorul5

4.a) Persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice4 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

4.b) Persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

5. Bunuri ipotecate

Detalii comune bunurilor ipotecate6 . . . . . . . . . .

Bifați tipul bunurilor afectate ipotecii și completați datele corespunzătoare:

5.a) [ ] Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare7.

Identificare bun (completați rubricile de mai jos):

Model . . . . . . . . . ., an fabricație8 . . . . . . . . . ., număr șasiu/serie fabricație . . . . . . . . . ., serie motor8 . . . . . . . . . ., număr de înmatriculare8 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară9 . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

5.b) [ ] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . . .

Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor rubricile de mai jos:

Bifați una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:

[ ] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil

[ ] Păduri care urmează a fi tăiate

[ ] Minerale care urmează a fi extrase

[ ] Recolte care urmează a fi culese

Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât și a bunului imobil căruia îi este atașat.

Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numărul de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Identificare bun și descriere suplimentară: . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: . . . . . . . . . .

B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menționați denumirea și numărul de ordine aferent10:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

B.2. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . . sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: . . . . . . . . . .

B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menționați numele, prenumele și numărul de ordine aferent10:

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

B.4. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

5.c) [ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare7.

Folosiți spațiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:

[ ] Creanțe potrivit art. 2.389 lit. a) și b) din Codul civil

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun11 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] În cazul creanțelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terț cedat13:

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terți cedați): . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

B. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terți cedați): . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. .., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

[ ] Cont bancar

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun14 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Acțiuni/Părți sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul acțiunilor/părților sociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun15 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Echipamente/Instalații/Alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun11 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Polițe de asigurare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul polițelor de asigurare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun11 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Recolte

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun11 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Utilaje agricole, altele decât autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun11 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Efective de animale

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun11 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități)

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul universalităților ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun16 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

[ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun17 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară12 . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor10:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

6. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de organul competent conform dispozițiilor Codului de procedură civilă sau Codului de procedură penală (doar pentru cazul în care s-a bifat destinația "Sechestru asigurător" sau "Sechestru asigurător în cauze penale").

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Operatorul Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și agenții săi împuterniciți vor bifa în mod obligatoria destinația înscrierii "Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice".

2 Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.

3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

5 Se vor/va menționa numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal și/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.

6 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esențiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.

7 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

8 Dacă la data înscrierii avizului nu există informații referitoare la seria motorului, anul de fabricație și numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

9 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăși numărul maxim de 4.000 de caractere.

10 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf" sau "pj" urmat de cifra arabă corespunzătoare.

11 Se va individualiza bunul ipotecat, iar dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantității, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere.

12 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.

13 Acesta are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

14 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.

15 Se vor menționa tipul instrumentelor financiare (acțiuni, părți sociale etc.), numărul acestora, precum și entitatea care le emite.

16 Solicitantul va descrie natura și conținutul universalității.

17 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.

ANEXA Nr. 2

FORMULAR DE AVIZ DE INTENȚIE

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . .

la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

debitor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de intenție și solicit înregistrarea lui.

1. Destinația înscrierii

Creditor garantat/Debitor [ ]

Locatar/Locator (finanțator) [ ]

Consignatar/Consignant [ ]

Vânzător/Cumpărător [ ]

Obligații agricole [ ]

Alte înscrieri [ ]

2. Date privind creditorul1

2.a) Creditorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

2.b) Creditorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

3. Date privind debitorul și constituitorul4

3.a) Persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

3.b) Persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

4. Bunuri ipotecate

Detalii comune bunurilor ipotecate5 . . . . . . . . . .

Bifați tipul bunurilor afectate ipotecii și completați datele corespunzătoare:

4.a) [ ] Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare6.

Identificare bun (completați rubricile de mai jos):

Model . . . . . . . . . ., an fabricație7 . . . . . . . . . ., număr șasiu/serie fabricație . . . . . . . . . ., serie motor7 . . . . . . . . . ., număr de înmatriculare7 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară8 . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

4.b) [ ] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor rubricile de mai jos:

Bifați una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:

[ ] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil

[ ] Păduri care urmează a fi tăiate

[ ] Minerale care urmează a fi extrase

[ ] Recolte care urmează a fi culese

Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât și a bunului imobil căruia îi este atașat.

Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Identificare bun și descriere suplimentară: . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor1:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: . . . . . . . . . .

B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menționați denumirea și numărul de ordine aferent9.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

B.2. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: . . . . . . . . . .

B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menționați numele, prenumele și numărul de ordine aferent9:

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

B.4. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

4.c) [ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare6.

Folosiți spațiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:

[ ] Creanțe potrivit art. 2.389 lit. a) și b) din Codul civil

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise:

Identificare bun10 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

• În cazul creanțelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terț cedat12:

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terți cedați): . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

B. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terți cedați): . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

[ ] Cont bancar

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun13 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Acțiuni/Părți sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul acțiunilor/părților sociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun14 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Echipamente/Instalații/Alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun10 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Polițe de asigurare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul polițelor de asigurare ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun10 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Recolte

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun10 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Utilaje agricole, altele decât autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun10 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Efective de animale

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun10 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități)

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul universalităților ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun15 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

[ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Identificare bun16 . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară11 . . . . . . . . . .

• Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

• În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor9:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

5. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de intenție a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de intenție a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.

2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

3 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

4 Se vor/va menționa numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal și/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.

5 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esențiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.

6 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise să corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

7 Dacă la data înscrierii avizului nu există informații referitoare la seria motorului, anul de fabricație și numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

8 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăși numărul maxim de 4.000 de caractere.

9 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf" sau "pj" urmat de cifra arabă corespunzătoare.

10 Se va individualiza bunul ipotecat, iar, dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât să poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantității, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care să permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere.

11 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.

12 Acesta are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

13 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.

14 Se vor menționa tipul instrumentelor financiare (acțiuni, părți sociale etc.), numărul acestora, precum și entitatea care le emite.

15 Solicitantul va descrie natura și conținutul universalității.

16 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.

ANEXA Nr. 3

FORMULAR DE AVIZ DE TRANSFORMARE A INTENȚIEI

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/ sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

debitor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intenției și solicit înregistrarea lui.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă prin care s-a făcut publică intenția de constituire a ipotecii: . . . . . . . . . .

1. Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată de unul din creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

FORMULAR DE AVIZ DE MENȚINERE A IPOTECII1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . .,. ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

debitor [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de menținere a ipotecii și solicit înregistrarea lui.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă asupra căruia urmează a efectua mențiunea de menținere a bunului ipotecat: . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni2 . . . . . . . . . .

3. Detalii comune bunurilor . . . . . . . . . .

4. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de menținere a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de menținere a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Înscrierea în registru a unui aviz de menținere a ipotecii poate fi solicitată în cazul prevăzut de dispozițiile art. 165 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

2 Maximum 2.000 de caractere.

ANEXA Nr. 5

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi modificat1 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni

Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie, pe scurt, aceste mențiuni: . . . . . . . . . .

III. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată2:

1. [ ] Radierea unui creditor

2. [ ] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

3. [ ] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

4. [ ] Adăugarea unor creditori celor deja existenți

5. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui creditor

6. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor

7. [ ] Radierea unor debitori ai obligației principale

8. [ ] Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri

9. [ ] Înlocuirea unor debitori ai obligației principale

10. [ ] Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terți în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor

11. [ ] Adăugarea unor debitori

12. [ ] Schimbarea unor constituitori debitori, prin novație, cu dobândirea calității de constituitor terț

13. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

14. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

15. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

16. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați3

17. [ ] Completarea descrierii bunului deja ipotecat (nu se vor adăuga bunuri noi)

18. [ ] Înstrăinarea bunului ipotecat

19. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat

20. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind apartenența bunurilor

21. [ ] Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege

22. [ ] Rectificarea datelor referitoare la Informații generale despre înscriere

23. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

[ ] Bifați dacă tipul de modificare selectat este însoțit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiți rubricile de la pct. IV pentru actualizarea detaliilor.

În cazul în care, prin acest tip de modificare, se dorește actualizarea unor informații referitoare la detaliile comune bunurilor și care au fost înscrise anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, la rubrica "Descriere suplimentară", se va proceda la ștergerea lor din această rubrică (fiind posibilă numai ștergerea unor date) și/sau completarea datelor actualizate, la rubrica "Detalii comune bunurilor", prin folosirea rubricilor de la pct. IV.

1. Radierea unui creditor

Identificați creditorul care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

2. Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

Identificați creditorul care urmează a fi înlocuit prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

3. Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

4. Adăugarea unor creditori celor deja existenți

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

5. Schimbarea datelor de identificare a unui creditor

Identificați creditorul la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Noua adresă/Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

6. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor

Identificați creditorul la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

Se va înscrie . . . . . . . . . .

7. Radierea unor debitori ai obligației principale

Identificați persoana care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

8. Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri

Bifați dacă radierea se face:

[ ] cu degrevare de bunuri

[ ] cu actualizarea detaliilor comune bunurilor

[ ] cu degrevare de bunuri și actualizarea detaliilor comune bunurilor

Identificați persoana care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul radierii unui/unor constituitor/constituitori cu degrevare de bunuri, folosiți spațiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

9. Înlocuirea unor debitori ai obligației principale

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

10. Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terți, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor4

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . cod poștal . . . . . . . . . . țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați calitatea noii persoane juridice:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

Bifați dacă înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terți impune actualizarea apartenenței bunurilor [ ]

Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine ale constituitorului căruia îi sunt atribuite bunurile:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați calitatea noii persoane fizice:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

11. Adăugarea unor debitori5

Precizați numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Precizați numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

12. Schimbarea unor constituitori debitori, prin novație, cu dobândirea calității de constituitor terț6

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Identificați constituitorii debitori care sunt înlocuiți în urma novației, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent, și care devin constituitori terți:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

13. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noua adresă/Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

14. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

15. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

Identificați proprietarul/coproprietarul bunului imobil la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica7 . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

16. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați

Identificați terțul cedat la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica8 . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

17. Completarea descrierii bunului deja ipotecat9

Completarea descrierii bunurilor privește:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

[ ] Descriere suplimentară

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care se raportează completarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează completarea:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descrierea completării, care se adaugă textului din înscrierea modificată . . . . . . . . . .

18. Înstrăinarea bunului ipotecat

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care se raportează mențiunea înstrăinării. Bunul va fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Mențiune înstrăinare (Completați dacă există o mențiune de înstrăinare în rubrica de la punctul II "Alte mențiuni") . . . . . . . . . .

19. Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat10

Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii/categoriei asupra căreia operează rectificarea materială:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Categoria . . . . . . . . . .

Rubrica (în cazul autovehiculelor) . . . . . . . . . .

Se va bifa una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

[ ] Categoria

[ ] Identificare bun și descriere suplimentară (în cazul bunurilor mobile ipotecate atașate unor bunuri imobile)

[ ] Identificare bun

[ ] Descriere suplimentară

Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

20. Rectificarea erorilor materiale privind apartenența bunurilor

Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine ale constituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

21. Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege11

Completați mențiunile prevăzute de lege în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni".

22. Rectificarea erorilor materiale privind informațiile generale despre înscriere

Bifați una dintre informațiile generale despre înscriere care se rectifică:

[ ] Destinația înscrierii

Destinația rectificată . . . . . . . . . .

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completați datele rectificate în rubricile de la pct. I "Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente.")

[ ] Alte mențiuni (Completați conținutul rectificat în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni.")

23. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] creditor sau reprezentant al creditorului

[ ] debitor/constituitor sau reprezentant al debitorului/constituitorului

[ ] organ competent sau reprezentant al organului competent

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica12 . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

IV. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate: . . . . . . . . . . și/sau

Descriere suplimentară (text care se șterge): . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

V. Identificarea creditorului care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de organul competent conform legii (doar pentru cazul în care s-a bifat tipul de modificare "Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege").

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin datele completate.

3 Terțul cedat are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

4 Nu se pot înlocui prin același formular de aviz modificator și debitorul obligației garantate, și constituitorul ipotecii.

5 Printr-un aviz modificator nu se pot adăuga noi constituitori, ci doar debitori ai obligației principale, prin urmare nu se pot adăuga bunuri noi celor deja existente.

6 Acest tip de modificare are în vedere cazul novației cu schimbare de debitor, în situația în care debitorul inițial, care avea și calitatea de constituitor, consimte menținerea ipotecii asupra bunurilor sale. Prin acest aviz se va adăuga un nou debitor al obligației garantate, fără a avea calitatea de constituitor, iar debitorul inițial, pierzând calitatea de debitor, va deveni constituitor terț.

7 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a proprietarului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

8 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a terțului cedat, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

9 Se are în vedere doar modificarea/completarea descrierii bunurilor deja înscrise în Registru, și nu adăugarea unor noi bunuri.

10 Se va putea efectua rectificarea unei singure erori materiale în cadrul unei singure categorii/rubrici.

11 Acest tip de modificare are în vedere înscrierea în Registru a unor mențiuni prevăzute de lege [de exemplu, art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare].

12 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a solicitantului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

ANEXA Nr. 6

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ
de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. identificare aviz de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

operator autorizat [ ]

reprezentant al operatorului autorizat [ ]

agent autorizat [ ]

reprezentant al agentului autorizat [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat . . . . . . . . . .

I. Bifați tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată1:

1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind Informațiile generale din aviz

2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor

3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor/constituitor

4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați2

6. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind un bun ipotecat

7. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

8. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

1. Îndreptarea erorilor materiale privind Informațiile generale din aviz3

Bifați care dintre informațiile generale din aviz urmează a fi corectate:

[ ] Destinația înscrierii

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii4

[ ] Alte mențiuni

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor5

Identificați creditorul la care se raportează îndreptarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

[ ] Bifați dacă tipul de îndreptare selectat este însoțit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiți rubricile de la punctul II pentru actualizarea detaliilor.

3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor/constituitor6

Identificați persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

Pentru corectarea calității debitorului/constituitorului, bifați una din căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

[ ] Bifați dacă tipul de îndreptare selectat este însoțit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiți rubricile de la punctul II pentru actualizarea detaliilor.

4. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

Identificați bunul mobil atașat unui bun imobil la care se raportează îndreptarea erorilor materiale privind unul dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil, alții decât debitorii/constituitorii. Bunul va putea fi identificat prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Identificați proprietarul/coproprietarul bunului imobil la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica7 . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați

Identificați creanța la care se raportează îndreptarea erorilor materiale privind unul dintre terții cedați. Creanța va putea fi identificată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Identificați terțul cedat la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica8 . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6. Îndreptarea erorilor materiale privind un bun ipotecat9

Bifați care este secțiunea care urmează a fi corectată:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

[ ] Autovehicul

[ ] Bun mobil atașat unui bun imobil

[ ] Alte bunuri

[ ] Apartenența bunului

6.1. Bifați dacă îndreptarea erorii materiale privește "Detaliile comune tuturor bunurilor" și folosiți rubrica de la punctul II pentru înscrierea textului corectat:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

Identificați bunul ipotecat la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a categoriei sau rubricii asupra căreia operează îndreptarea erorii materiale:

6.2. Autovehicul10

Identificați bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea numărului de ordine.

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6.3. Bun mobil atașat unui bun imobil11

Identificați bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea numărului de ordine.

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Se va bifa una dintre rubricile sau secțiunile în care se va îndrepta eroarea materială:

[ ] Categoria

[ ] Identificare bun și descriere suplimentară

[ ] Proprietarii bunurilor imobile au calitatea de debitori/constituitori persoane juridice din aviz.

[ ] Proprietarii bunurilor imobile au calitatea de debitori/constituitori persoane fizice din aviz.

[ ] Proprietarii/Coproprietarii bunurilor imobile sunt alte persoane juridice12.

[ ] Proprietarii/Coproprietarii bunurilor imobile sunt alte persoane fizice12.

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

În cazul în care s-a bifat una dintre secțiunile privind proprietarii bunurilor imobile, identificați proprietarul la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii/numelui prenumelui.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6.4. Alte bunuri13

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Se va bifa una din rubricile de mai jos:

[ ] Categoria

[ ] Identificare bun

[ ] Descriere suplimentară

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6.5. Îndreptarea erorilor materiale privind apartenența bunurilor14

Identificați bunul ipotecat la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine al constituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

7. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii15

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] creditor sau reprezentant al creditorului

[ ] debitor/constituitor sau reprezentant al debitorului/constituitorului

[ ] organ competent sau reprezentant al organului competent

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

8. Stingerea eronată a unui aviz16

Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului . . . . . . . . . .

II. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

2 Terțul cedat are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

3 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secțiuni selectate la "Informații generale" ("Destinația înscrierii", "Actul juridic care stă la baza înscrierii", "Alte mențiuni").

4 Pentru secțiunea "Act juridic care stă la baza înscrierii" se poate efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile.

5 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind datele de identificare a unui creditor dintr-o singură rubrică.

6 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind datele de identificare sau calitatea unui debitor/constituitor dintr-o singură rubrică.

7 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a proprietarului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

8 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a terțului cedat, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

9 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secțiuni ("Detalii comune tuturor bunurilor", Bun tip "Autovehicul", "Bun mobil atașat unui bun imobil", "Alte bunuri", "Apartenența bunului").

10 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale pentru un bun tip "Autovehicul", dintr-o singură rubrică.

11 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secțiuni ("Categorie", "Identificare bun și descriere suplimentară", "Proprietari/Coproprietari ai bunului imobil care au calitatea de debitori/constituitori").

12 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile secțiunii "Proprietar/Coproprietar alte persoane".

13 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind un bun de tip "Alte bunuri" dintr-o singură rubrică ("Categorie", "Identificare bun", "Descriere suplimentară").

14 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale privind apartenența pentru un singur bun.

15 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile pentru un singur solicitant.

16 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul - "Stingere eronată a unui aviz", urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorității de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.

ANEXA Nr. 7

FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A CREANȚEI1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

cedent [ ]

reprezentant al cedentului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanței, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă2 . . . . . . . . . .

[ ] Bifați dacă destinația acestei cesiuni este în legătură cu securitizarea creanțelor.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Prezentul aviz de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în registru vizează (Bifați una dintre cele două posibilități.):

[ ] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;

[ ] înlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ.

Identificați creditorul care urmează să fie înlocuit prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

3. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului):

Creditorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice4 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Creditorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

4. Identificarea creditorului (cedentului) care a solicitat efectuarea înscrierii Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toți creditorii (cedenții).

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unul dintre creditori (cedenți).

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Prin avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în registru, creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va avea, în avizul de ipotecă, calitatea de creditor cu statut activ.

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

ANEXA Nr. 8

FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.) . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificarea avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . . nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de ipotecă2 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Bifați tipul de extindere ce urmează a fi efectuată:

[ ] Înscrierea fructelor sau produselor bunului mobil ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat a cărui descriere inițială nu acoperă tipul de produse rezultate.

Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează modificarea:

Tipul bunului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară [ ]

Identificare bun [ ]

Descriere completare . . . . . . . . . .

[ ] Înscrierea mențiunilor care aduc un plus de valoare bunurilor ipotecate deja înscrise

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat.

Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează modificarea:

Tipul bunului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară [ ]

Identificare bun [ ]

Descriere completare . . . . . . . . . .

3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de toți creditorii/constituitorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de unul dintre creditori/constituitori cu statut activ. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Înscrierea în registru a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitată numai în cazul în care bunul care face obiectul extinderii este produs al bunului ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil sau accesoriu al acestuia, neputând face obiectul unei ipoteci separate, și are ca efect sporirea valorii bunului deja ipotecat.

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

ANEXA Nr. 9

FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria ... nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Bunuri degrevate (Precizați numărul de ordine ce figurează în dreptul bunului ce urmează a fi degrevat, în cadrul fiecărui tip de bun din avizul de ipotecă.)2:

a) [ ] Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule degrevate: . . . . . . . . . .

Identificați bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.

Bunul va putea fi individualizat prin:

Numărul de ordine aferent acestui tip de bun . . . . . . . . . .

și/sau

Serie șasiu . . . . . . . . . .

b) [ ] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile degrevate: . . . . . . . . . .

Identificați bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.

Bunul va putea fi individualizat prin:

Numărul de ordine aferent acestui tip de bun . . . . . . . . . .

și/sau

Identificare bun și descriere suplimentară . . . . . . . . . .

[ ] Bifați dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor. În acest caz, evidențiați bunul ce urmează a fi redus . . . . . . . . . .

c) [ ] Alte bunuri

Identificați bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.

Bunul va putea fi individualizat prin:

Numărul de ordine aferent acestui tip de bun . . . . . . . . . .

și/sau

Identificare bun . . . . . . . . . .

[ ] Bifați dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor. În acest caz, evidențiați bunul ce urmează a fi redus3 . . . . . . . . . .

3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reducere a fost adresată de toți creditorii cu statut activ4.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

2 Pentru identificarea bunurilor ce urmează a fi degrevate se vor putea adăuga complementar, pe lângă numărul de ordine, și alte date.

3 Se va bifa această căsuță doar în cazul înscrierilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.

4 În această situație, solicitarea de înscriere a avizului de reducere trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

ANEXA Nr. 10

FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A RANGULUI IPOTECII1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificarea avizului de ipotecă . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria ... nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

cedent [ ]

reprezentant al cedentului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin cesiunea ipotecii2 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

aferent:

2. Cedentul ipotecii3

Identificați persoana care cesionează ipoteca prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

3. Cesionarul ipotecii4

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Identificarea creditorului (cedentului) care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toți creditorii (cedenții).

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unul dintre creditori (cedenți).

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Prin completarea acestui formular nu se înlocuiește creditorul din avizul de ipotecă, ci se realizează o cesiune a rangului ipotecii în sensul art. 2.427 din Codul civil.

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 Cedentul ipotecii va fi radiat din avizul de ipotecă, ca urmare a cedării ipotecii către un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 din Codul civil.

4 Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipotecă care se modifică prin cesiunea ipotecii.

ANEXA Nr. 11

FORMULAR DE AVIZ DE SCHIMBARE A RANGULUI IPOTECILOR

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizelor de ipotecă inițiale identificate mai jos, și solicit înregistrarea lui.

1. Nr. de identificare a avizelor de ipotecă al căror rang se schimbă2

ID1. . . . . . . . . . .

ID2. . . . . . . . . . .

2. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

3. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilor3 Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent din fiecare ID:

ID1

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

ID2

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Se vor completa ID-urile celor două avize rezultate în urma înregistrării avizului de schimbare a rangului ipotecilor.

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 Solicitarea trebuie formulată de toți creditorii al căror rang se schimbă.

ANEXA Nr. 12

FORMULAR DE AVIZ DE EXECUTARE

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

altă persoană interesată1 [ ]

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă2 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Acest aviz de executare privește:

(Bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare.)

1. [ ] Publicitatea notificării de executare a bunului ipotecat în vederea vânzării

Se va menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul notificării de executare3.

2. [ ] Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea și distribuirea sumei rezultate din executarea prin vânzare

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), datele cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.

3. [ ] Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în vederea administrării

Se va menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul notificării de preluare în vederea administrării.

4. [ ] Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de executare

Se va menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul modificării.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, pct. 1, 2, 3 sau prezentul punct.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ4.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

5. [ ] Încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.

Înregistrarea acestui tip de executare se va efectua de către Corpul operatorilor RNPM.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, conform prezentului punct

Bifați una din posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de altă persoană interesată.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Înscrierea avizului de executare privind anularea executării poate fi solicitată și de către debitor/constituitor, selectându-se rubrica "altă persoană interesată".

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 Se vor menționa, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), elementele prevăzute la art. 2.451 din Codul civil, în cazul bunurilor completându-se numai numerele de ordine aferente bunurilor, din avizul precedent.

4 În această situație, solicitarea de înscriere a avizului de executare trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

ANEXA Nr. 13

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUARE ÎN CONTUL CREANȚEI

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

altă persoană interesată1 [ ]

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului ipotecat în contul creanței, vizând avizul de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin preluarea în contul creanței2 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente: . . . . . . . . . .

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Acest aviz de preluare privește:

(Bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare.)

1. [ ] Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în contul creanței

Se va menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul ofertei de preluare în condițiile art. 2.461 din Codul civil.

2. [ ] Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de preluare

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de preluare, pct. 1 sau prezentul punct

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ3.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

3. [ ] Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii instanței judecătorești

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni", numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.

Înregistrarea acestui tip de preluare se va efectua de către Corpul operatorilor RNPM.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de preluare, conform prezentului punct

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de altă persoană interesată.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Înscrierea avizului de preluare în contul creanței privind anularea preluării poate fi solicitată și de către debitor/constituitor, selectându-se rubrica "altă persoană interesată".

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare în contul creanței, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 În această situație, solicitarea de înscriere a avizului de preluare trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

ANEXA Nr. 14

FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Identificați 2 creditori dintre cei existenți în avizul de ipotecă menționat mai sus:

a) Persoană juridică2

(Pentru țara România se completează obligatoriu toate rubricile de identificare a creditorilor prezentate mai jos, iar pentru altă țară se completează numai rubrica "Denumire")

Denumirea creditorului . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal . . . . . . . . . .

Denumirea creditorului . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal . . . . . . . . . .

b) Persoană fizică2

(Pentru țara România se completează obligatoriu toate rubricile de identificare a creditorilor prezentate mai jos, iar pentru altă țară se completează numai rubricile "Nume" și "Prenume")

Numele creditorului . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numele creditorului . . . . . . . . . . prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toți creditorii cu statut activ3.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

2 În funcție de numărul creditorilor din avizul de ipotecă, ce urmează a fi stins, se vor completa datele pentru un singur creditor, respectiv pentru doi creditori dintre cei existenți. În cazul în care sunt simultan persoane juridice și persoane fizice, se vor completa datele pentru un creditor persoană juridică și pentru un creditor persoană fizică dintre cei existenți.

3 Solicitantul va bifa în mod obligatoriu această căsuță, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de stingere trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ.

ANEXA Nr. 15

FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

altă persoană interesată1 [ ]

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă2 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente3:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Înscrierea avizului de nulitate poate fi solicitată și de către debitor/constituitor, selectându-se rubrica "altă persoană interesată".

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 Avizul de nulitate se înscrie în registru numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară ori a convenției principale, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu.

ANEXA Nr. 16

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos, pentru o perioadă de 5 ani.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități și completați cu datele corespunzătoare:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

ANEXA Nr. 17

FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

operator RNPM [ ]

reprezentant al operatorului RNPM [ ]

agent împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Acest aviz privește:

[ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat

[ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente2:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicați denumirea și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

2 Se vor completa numărul și data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiției.

ANEXA Nr. 18

FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de actualizare date, vizând actualizarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi actualizat2: . . . . . . . . . .

I. Actualizare date privind debitorul/constituitorul

a) Persoană juridică

1. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice asupra cărora operează actualizarea: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calități:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

2. Adăugare constituitor3

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice4 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice5 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calități:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

b) Persoană fizică

1. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice asupra cărora operează actualizarea: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calități:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

2. Adăugare constituitor3

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de persoane fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calități:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

II. Actualizare date bunuri ipotecate

a) Bunuri autovehicule

1. Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor6:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

2. În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Numărul de ordine al bunurilor (interval de numere) . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor6:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Număr de ordine . . . . . . . . . .

b) Bunuri mobile atașate unui bun imobil

1. Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor6:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

2. În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere) . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor6:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

c) Alte bunuri

1. Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori [ ]

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor6:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

2. În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere) . . . . . . . . . .

Pentru bunurile indicate mai sus menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor6:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de actualizare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Acest formular se va completa în cazul în care avizul ce urmează a fi modificat a fost înscris respectând prevederile Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea actualizării datelor cuprinse în registru, în forma cerută de Codul civil.

2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

3 În situația în care avizul care urmează a fi actualizat nu conține date referitoare la proprietarul bunului ipotecat, se vor adăuga datele de identificare ale constituitorului bunului ipotecat.

4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate și de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe acțiuni, "S.R.L." - pentru societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

6 Numărul de ordine trebuie să fie de tipul "pf" sau "pj" urmat de cifra arabă corespunzătoare.

ANEXA Nr. 19

FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al fiduciarului1 [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie inițial și solicit înregistrarea lui.

I. Informații generale privind fiducia

a) Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal

Organul fiscal competent2 . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

Data înregistrării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

b) Durata transferului3 (Se completează data încetării contractului.) . . . . . . . . . .

c) Scopul fiduciei . . . . . . . . . .

d) Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului/fiduciarilor . . . . . . . . . . e) Alte mențiuni . . . . . . . . . .

II. Date privind constituitorul fiduciei

Constituitorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice4 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice5 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Constituitorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

III. Date privind fiduciarul

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi înscriși: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.

Denumirea persoanei juridice/notarului public/ avocatului . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice/notarului public/avocatului6 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Alte date7 . . . . . . . . . .

IV. Date privind beneficiarul8

Beneficiarul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice5 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Beneficiarul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie . . . . . . . . . .

V. Masa patrimonială fiduciară (Bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos.):

a) [ ] Bunuri imobile

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descrierea bunului imobil: . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . ., numărul cărții funciare . . . . . . . . . ., număr corp proprietate . . . . . . . . . ., număr cadastral . . . . . . . . . ., adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

[ ] Drepturi reale

[ ] Drepturi de creanță

[ ] Garanții

[ ] Alte drepturi patrimoniale

b) [ ] Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Model . . . . . . . . . ., an de fabricație . . . . . . . . . ., număr șasiu . . . . . . . . . ., seria motorului . . . . . . . . . ., descriere suplimentară . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

[ ] Drepturi reale

[ ] Drepturi de creanță

[ ] Garanții

[ ] Alte drepturi patrimoniale

c) [ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului.

Descrierea bunului . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

[ ] Drepturi reale

[ ] Drepturi de creanță

[ ] Garanții

[ ] Alte drepturi patrimoniale

VI. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial de fiducie a fost adresată de toți constituitorii/fiduciarii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial de fiducie a fost adresată de unul dintre constituitori/fiduciari. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Pot avea calitatea de fiduciari numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate, notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispozițiilor art. 776 alin. (2) și (3) din Codul civil.

2 Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

3 Durata transferului nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispozițiilor art. 779 lit. b) din Codul civil.

4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv sau în actul de înființare.

5 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.

6 Se va completa una dintre entitățile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituție de credit, societate de investiții și de administrare a investițiilor, societate de servicii de investiții financiare, societate de asigurare și reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.

7 Se va menționa, în câmpul "Alte date", calitatea în care acționează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.

8 Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/aceștia este/sunt determinat/determinați în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/determinați, se vor menționa regulile care permit determinarea acestuia/acestora în câmpul "Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie".

ANEXA Nr. 20

FORMULAR DE AVIZ DE ACCEPTARE A FIDUCIEI1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al fiduciarului [ ]

beneficiar [ ]

reprezentant al beneficiarului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de acceptare a fiduciei, vizând modificarea avizului de fiducie inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de fiducie2 . . . . . . . . . .

I. Înregistrarea acceptării contractului de fiducie la organul fiscal Organul fiscal competent . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a acceptării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Identificați beneficiarul care acceptă fiducia prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulată de toți beneficiarii fiduciei/toți fiduciarii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulată de unul/unii dintre beneficiarii fiduciei/fiduciari. În acest caz, identificați persoana care solicită înregistrarea avizului, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În cazul în care în avizul de fiducie inițial nu au fost determinați beneficiarii fiduciei, este necesară înscrierea unui aviz modificator care să cuprindă datele de identificare ale beneficiarilor. Ulterior, beneficiarii pot solicita înscrierea unui aviz de acceptare a fiduciei.

2 În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului de fiducie inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

ANEXA Nr. 21

FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . ., înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

beneficiar [ ]

reprezentant al beneficiarului [ ]

fiduciar [ ]

reprezentant al fiduciarului [ ]

administratorul provizoriu [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie modificator, vizând modificarea avizului de fiducie inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de fiducie2 . . . . . . . . . .

I. Înregistrarea modificării contractului de fiducie la organul fiscal

Organul fiscal competent3 . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a modificării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

II. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată4:

1. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor

2. [ ] Înlocuirea unui constituitor, în cazul existenței transmisiunii patrimoniului vechiului constituitor

3. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor

4. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui fiduciar

5. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui fiduciar

6. [ ] Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu

7. [ ] Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar

8. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar

9. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar

10. [ ] Radierea unor beneficiari

11. [ ] Înlocuirea unor beneficiari

12. [ ] Adăugarea unor beneficiari

13. [ ] Schimbarea regulilor de determinare a beneficiarului

14. [ ] Rectificarea regulilor de determinare a beneficiarului

15. [ ] Modificarea masei patrimoniale fiduciare

16. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind bunurile ce fac parte din masa patrimonială fiduciară

17. [ ] Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare

18. [ ] Rectificarea erorilor materiale referitoare la informațiile generale privind fiducia

19. [ ] Modificarea întinderii puterilor de administrare și dispoziție ale fiduciarului

20. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noua adresă/Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

2. Înlocuirea unui constituitor, în cazul existenței transmisiunii patrimoniului vechiului constituitor

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice5 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice/notarului public avocatului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice/notarului public/avocatului . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. .., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui fiduciar

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

Înscrierea uneia dintre modificările de la pct. 1-5 poate fi solicitată de către constituitorul asupra datelor căruia operează modificarea sau de către fiduciar.

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul în cauză.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.

Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

6. Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Denumirea administratorului provizoriu - persoană juridică/notar public/avocat . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice7 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date8 . . . . . . . . . .

Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei sau de beneficiarul acesteia.

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.

Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

7. Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Denumirea noului fiduciar - persoană juridică/notar public/avocat . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice7 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia, de noul fiduciar sau de administratorul provizoriu.

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul fiduciar9.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de administratorul provizoriu.

Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Noua adresă/Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

10. Radierea unor beneficiari

Identificați beneficiarii care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

11. Înlocuirea unor beneficiari

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice5 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

12. Adăugarea unor beneficiari

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice5 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice6 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .,

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

13. Schimbarea regulilor de determinare a beneficiarului

Conținut modificat . . . . . . . . . .

14. Rectificarea erorilor materiale privind regulile de determinare a beneficiarului

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

15. Modificarea masei patrimoniale fiduciare

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica tipul de modificare:

15.1. Bunuri ce vor fi scoase din masa patrimonială fiduciară

Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează reducerea:

Tipul bunului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

15.2. Bunuri ce vor fi adăugate masei patrimoniale fiduciare

a) [ ] Bunuri imobile

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Descrierea bunului imobil: . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . ., numărul cărții funciare . . . . . . . . . ., adresa/număr parcelă/elemente identificare amplasare imobil . . . . . . . . . .

Descriere suplimentară . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

[ ] Drepturi reale

[ ] Drepturi de creanță

[ ] Garanții

[ ] Alte drepturi patrimoniale

b) [ ] Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare. Model . . . . . . . . . ., an de fabricație . . . . . . . . . ., număr șasiu . . . . . . . . . ., seria motorului . . . . . . . . . ., descriere suplimentară . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

[ ] Drepturi reale

[ ] Drepturi de creanță

[ ] Garanții

[ ] Alte drepturi patrimoniale

c) [ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului

Descrierea bunului . . . . . . . . . .

Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:

[ ] Drepturi reale

[ ] Drepturi de creanță

[ ] Garanții

[ ] Alte drepturi patrimoniale

15.3. Modificarea descrierii bunurilor existente

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează modificarea:

Tipul bunului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrică . . . . . . . . . .

Conținut modificat . . . . . . . . . .

16. Rectificarea erorilor materiale privind bunurile ce fac parte din masa patrimonială fiduciară

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează rectificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează rectificarea:

Tipul bunului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrică . . . . . . . . . .

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

17. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare

Menționați noua durată a transferului (Se completează data încetării contractului.) . . . . . . . . . .

18. Rectificarea erorilor materiale referitoare la informațiile generale privind fiducia

Folosiți spațiul de mai jos pentru a specifica rubrica la care se raportează rectificarea și conținutul acesteia.

Rubrică . . . . . . . . . .

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

Înscrierea modificărilor de la pct. 8-16 poate fi solicitată de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia sau de fiduciar.

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.

Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

19. Modificarea întinderii puterilor de administrare și dispoziție ale fiduciarului

Precizați întinderea puterilor fiduciarului . . . . . . . . . .

Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei.

Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

20. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] constituitor sau reprezentant al constituitorului

[ ] reprezentant al fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar

[ ] beneficiar sau reprezentant al beneficiarului

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitarea de înscriere în registru a formularului de aviz de fiducie modificator poate fi formulată numai de către constituitor, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia, solicitarea poate fi formulată și de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar/administratorul provizoriu, după caz. 2 În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare a fiduciei, modificator, de prelungire a avizului de fiducie inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

3 Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

4 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

5 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

6 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

7 Se va completa una dintre entitățile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituție de credit, societate de investiții și de administrare a investițiilor, societate de servicii de investiții financiare, societate de asigurare și reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.

8 Se va completa, în mod obligatoriu, calitatea de administrator provizoriu.

9 În cazul în care solicitarea de înscriere în registru a fost formulată de noul fiduciar, acesta va prezenta operatorului/agentului numirea sa dispusă de instanța de judecată.

ANEXA Nr. 22

FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

operator autorizat [ ]

reprezentant al operatorului autorizat [ ]

agent autorizat [ ]

reprezentant al agentului autorizat [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

Numărul de identificare a avizului de fiducie care urmează a fi îndreptat . . . . . . . . . .

Bifați tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată1:

1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind informațiile generale din aviz

2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor

3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar

4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar

5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind masa patrimonială fiduciară

6. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

7. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

1. Îndreptarea erorilor materiale privind informațiile generale din aviz2

Bifați care dintre informațiile generale din aviz urmează a fi corectate:

[ ] Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal

[ ] Durata transferului

[ ] Scopul fiduciei

[ ] Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului/fiduciarilor

[ ] Alte mențiuni

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor2

Identificați constituitorul la care se raportează îndreptarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar2

Identificați persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

4. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar2

Identificați persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Îndreptarea erorilor materiale privind masa patrimonială fiduciară2

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii/categoriei asupra căreia operează îndreptarea erorii materiale:

Tipul bunului . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii2

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] constituitor sau reprezentant al constituitorului

[ ] reprezentant al fiduciarului/administratorului provizoriu/noului fiduciar

[ ] beneficiar sau reprezentant al beneficiarului

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

7. Stingerea eronată a unui aviz3

Numărul de identificare a avizului de stingere a fiduciei, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la toate rubricile din cadrul unei singure secțiuni a avizului ("Informații generale", "Constituitor", "Fiduciar", "Beneficiar", "Autovehicul", "Bun imobil", "Alte bunuri", "Solicitanți").

3 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul - "Stingere eronată a unui aviz", urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorității de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.

ANEXA Nr. 23

FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

beneficiar [ ]

reprezentant al beneficiarului [ ]

reprezentant al fiduciarului [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului de fiducie inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de fiducie2 . . . . . . . . . .

I. Înregistrarea încetării contractului de fiducie la organul fiscal

Organul fiscal competent3 . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a încetării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

Data înregistrării încetării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toți constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de unul dintre constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre constituitori/fiduciari/beneficiari, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitarea de înscriere în registru a formularului de aviz de stingere poate fi formulată numai de către constituitor, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia solicitarea poate fi formulată și de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar.

2 În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare, modificator, de prelungire a avizului de fiducie inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

3 Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

ANEXA Nr. 24

FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL1

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

beneficiar [ ]

reprezentant al beneficiarului [ ]

reprezentant al fiduciarului [ ]

altă persoană interesată [ ]

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea2 avizului de fiducie inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de fiducie3 . . . . . . . . . .

I. Înregistrarea anulării contractului de fiducie la organul fiscal

Organul fiscal competent4 . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare a anulării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

Data înregistrării anulării contractului de fiducie la organul fiscal . . . . . . . . . .

II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toți constituitorii/beneficiarii/fiduciarii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre constituitorii/beneficiarii/fiduciarii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre constituitori/beneficiari/fiduciari, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitarea de înscriere în Registru a formularului de aviz de nulitate poate fi formulată numai de către constituitor/altă persoană interesată, până la acceptarea fiduciei de către beneficiar, iar după acceptarea acesteia solicitarea poate fi formulată și de către beneficiarul fiduciei sau de către fiduciar.

2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea contractului de fiducie.

3 În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (de acceptare, modificator), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

4 Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

ANEXA Nr. 25

FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE FIDUCIE INIȚIAL

Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de fiducie (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

beneficiar [ ]

reprezentant al beneficiarului [ ]

reprezentant al fiduciarului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

operator RNPM [ ]

reprezentant al operatorului RNPM [ ]

agent împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului de fiducie inițial, identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de fiducie1 . . . . . . . . . .

Acest aviz privește:

[ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat

[ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

I. Alte mențiuni2 . . . . . . . . . .

II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toți constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de unul dintre constituitorii/fiduciarii/beneficiarii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre constituitori/fiduciari/beneficiari, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicați denumirea și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de acceptare), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.

2 Se vor completa numărul și data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiției.

ANEXA Nr. 26

FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

parte [ ]

reprezentant al părții [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz specific inițial și solicit înregistrarea lui.

I. Date generale privind actul/faptul juridic supus publicității

Tip . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare . . . . . . . . . .

Data înregistrării . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Selectați destinația înscrierii ce urmează a fi efectuată1:

1. [ ] Publicitatea clauzei de insesizabilitate

2. [ ] Publicitatea clauzei de inalienabilitate

3. [ ] Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății

4. [ ] Publicitatea pactului de răscumpărare

5. [ ] Publicitatea cesiunii de creanță

6. [ ] Publicitatea declarației de rezoluțiune

7. [ ] Publicitatea declarației de reziliere

8. [ ] Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei

9. [ ] Publicitatea regimului matrimonial

10. [ ] Publicitatea uzufructului asupra creanțelor

11. [ ] Publicitatea plății anticipate a chiriei

12. [ ] Publicitatea cesiunii creanței privind chiria

13. [ ] Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată

14. [ ] Alte acte/fapte juridice supuse publicității conform legii

1. Publicitatea clauzei de insesizabilitate

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] proprietar

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de insesizabilitate

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului.

Descrierea bunului . . . . . . . . . .

2. Publicitatea clauzei de inalienabilitate

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] proprietar

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de inalienabilitate

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului:

Descrierea bunului . . . . . . . . . .

3. Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] vânzător

[ ] cumpărător

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă clauza de rezervă a proprietății

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului:

Descrierea bunului . . . . . . . . . .

4. Publicitatea pactului de răscumpărare

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] vânzător

[ ] cumpărător

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă pactul de răscumpărare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului:

Descrierea bunului . . . . . . . . . .

5. Publicitatea cesiunii de creanță

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. . . . . . . . . . ., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. ..., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] cedent

[ ] cesionar

[ ] debitor cedat

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Publicitatea cesiunii de creanță

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea creanței cesionate.

Descriere . . . . . . . . . .

6. Publicitatea declarației de rezoluțiune

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Specificați calitatea părților: . . . . . . . . . .

B. Publicitatea declarației de rezoluțiune

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea declarației

Descriere . . . . . . . . . .

7. Publicitatea declarației de reziliere

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Specificați calitatea părților: . . . . . . . . . .

B. Publicitatea declarației de reziliere

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea declarației

Descriere . . . . . . . . . .

8. Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei

A. Identificați persoanele părți în contract:

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza persoanele ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.

Numele persoanei . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] soț

[ ] soție

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Publicitatea hotărârii

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea hotărârii

Descriere . . . . . . . . . .

9. Publicitatea regimului matrimonial

A. Identificați persoanele părți în contract:

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.

Numele persoanei . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] soț

[ ] soție

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Bunurile asupra cărora poartă regimul matrimonial

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului

Descriere4 . . . . . . . . . .

10. Publicitatea uzufructului asupra creanțelor

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] proprietar

[ ] uzufructuar

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Publicitatea uzufructului

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea uzufructului

Descriere . . . . . . . . . .

11. Publicitatea plății anticipate a chiriei

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] locatar

[ ] locator

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Publicitatea plății anticipate

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea plății anticipate

Descriere . . . . . . . . . .

12. Publicitatea cesiunii creanței privind chiria

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] cedent (locator)

[ ] cesionar (terț)

[ ] debitor cedat (locatar)

[ ] altă calitate

Dacă s-a bifat altă calitate, precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Publicitatea cesiunii

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea cesiunii

Descriere . . . . . . . . . .

13. Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Specificați calitatea părților: . . . . . . . . . .

B. Publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea titlului executoriu constatat prin înscris sub semnătură privată

Descriere . . . . . . . . . .

14. Alte acte/fapte juridice supuse publicității conform legii

A. Identificați persoanele părți în contract:

a) persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice3 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. ..., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

b) persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Bifați una dintre calitățile de mai jos:

[ ] altă calitate

Precizați această calitate . . . . . . . . . .

B. Publicitatea actului/faptului juridic sau a bunurilor

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea actului/faptului/bunului

Descriere . . . . . . . . . .

IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific inițial a fost adresată de toate părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific inițial a fost adresată de una dintre părți cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa o singură destinație.

2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

3 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

4 Se vor menționa numărul și data actului juridic care stă la baza înscrierii.

ANEXA Nr. 27

FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC MODIFICATOR

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,. act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

parte [ ]

reprezentant al părții [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz specific modificator, vizând modificarea avizului specific inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului specific care urmează a fi modificat1 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată2:

1. [ ] Rectificarea datelor generale privind actul/faptul juridic

2. [ ] Schimbarea datelor de identificare a uneia dintre părți

3. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia dintre părți

4. [ ] Modificarea/Completarea descrierii bunului/operațiunii juridice pentru care se face publicitatea

5. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operațiunii juridice

6. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

1. Rectificarea datelor generale privind actul/faptul juridic

Completați datele rectificate în rubrica de la pct. I "Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente".

2. Schimbarea datelor de identificare a uneia dintre părți

Identificați partea la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noua adresă/Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia dintre părți

Identificați partea la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

4. Modificarea/Completarea descrierii bunului/operațiunii juridice pentru care se face publicitatea

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descriere completare/modificare . . . . . . . . . .

5. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operațiunii juridice

Identificați bunul la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent: . . . . . . . . . .

Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea rectificată a bunului/operațiunii juridice:

Conținut rectificat . . . . . . . . . .

6. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] parte sau reprezentant al părții

[ ] organ competent sau reprezentant al organului competent

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului.

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

IV. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de toate părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de una dintre părți cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului specific modificator a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul specific inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.

2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

ANEXA Nr. 28

FORMULAR DE AVIZ SPECIFIC DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

operator autorizat [ ]

reprezentant al operatorului autorizat [ ]

agent autorizat [ ]

reprezentant al agentului autorizat [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz specific vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

Numărul de identificare a avizului specific care urmează a fi îndreptat . . . . . . . . . .

Bifați tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată1:

1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind Informațiile generale din aviz

2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia din părți

3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operațiunii juridice

4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

5. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

1. Îndreptarea erorilor materiale privind Informațiile generale din aviz2

Bifați care dintre informațiile generale din aviz urmează a fi corectate:

[ ] Actul/faptul juridic supus publicității

[ ] Alte mențiuni

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a uneia din părți3

Identificați partea la care se raportează îndreptarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

3. Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea bunului/operațiunii juridice4

Identificați bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent, iar rubrica al cărei conținut se rectifică este rubrica "Descriere".

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

4. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] parte sau reprezentant al părții

[ ] organ competent sau reprezentant al organului competent

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Stingerea eronată a unui aviz5

Numărul de identificare a avizului de stingere a avizului specific inițial, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la secțiunea "Actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii" sau la rubrica "Alte mențiuni". Pentru secțiunea "Actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii" se poate efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile.

3 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a uneia din părți se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

4 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale privind descrierea unui singur bun.

5 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul "Stingere eronată a unui aviz", urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorității de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.

ANEXA Nr. 29

FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

parte [ ]

reprezentant al părții [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului specific inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului specific1 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toate părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de una dintre părți cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul specific inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.

ANEXA Nr. 30

FORMULAR DE AVIZ DE NULIT A TE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

parte [ ]

reprezentant al părții [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

altă persoană interesată [ ]

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea avizului specific inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului specific1 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii2:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toate părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de una dintre părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de organul competent.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent (după caz):

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul specific inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.

2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situația în care, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, s-a dispus anularea actului/faptului juridic supus publicității.

ANEXA Nr. 31

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

parte [ ]

reprezentant al părții [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului specific inițial, identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani.

Nr. de identificare a avizului specific1 . . . . . . . . . .

Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii.

Bifați una dintre posibilități și completați cu datele corespunzătoare:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toate părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de una dintre părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul specific inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.

ANEXA Nr. 32

FORMULAR DE AVIZ DE REACTIV ARE A AVIZULUI SPECIFIC INIȚIAL

Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului specific (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

parte [ ]

reprezentant al părții [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

operator RNPM [ ]

reprezentant al operatorului RNPM [ ]

agent împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului specific inițial, identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului specific1 . . . . . . . . . .

Acest aviz privește:

[ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat

[ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii2:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toate părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de una dintre părțile cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de organul competent.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de una dintre părți, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul organul competent) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicați denumirea și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul specific inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de prelungire a avizului specific inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a înscrierii.

2 Se vor completa numărul și data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiției.

ANEXA Nr. 33

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Date privind reprezentanții creditorului

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice1 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice2 . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date3 . . . . . . . . . .

3. Date privind debitorul

3.a) Persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice1 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date4 . . . . . . . . . .

3.b) Persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

4. Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanțe în vederea securitizării

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare creanță va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descriere . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

2 Solicitanții vor avea în vedere categoriile de persoane juridice prevăzute de lege: societate pe acțiuni, auditori financiari, instituție de credit, societate de servicii de investiții financiare, cabinet individual de avocatură, cabinete asociate avocați, societate civilă profesională de avocați, birou notar public, birou notari publici asociați, alte categorii prevăzute de lege.

3 În cazul în care prin avizul inițial se face publicitatea portofoliului de creanțe se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica "Reprezentanții creditorului" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită. În cazul în care se aplică prevederile art. 8 din Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al vehiculului investițional, acționând în numele și pe seama acestuia.

4 În cazul în care prin avizul inițial se face publicitatea portofoliului de creanțe se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică înscrisă la rubrica "Debitor" are calitatea de reprezentant al vehiculului investițional, acționând în numele și pe seama acestuia.

ANEXA Nr. 34

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Numărul de identificare a avizului inițial1 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată2:

1. [ ] Înlocuirea unor reprezentanți ai creditorilor

2. [ ] Adăugarea unor reprezentanți ai creditorilor celor deja existenți

3. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al creditorilor

4. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor

5. [ ] Înlocuirea unor debitori

6. [ ] Adăugarea unor debitori

7. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor

8. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor

9. [ ] Înlocuirea creanțelor din portofoliu

10. [ ] Modificarea descrierii portofoliului/cesiunii de creanțe

11. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului

12. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind informațiile generale despre înscriere

13. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

1. Înlocuirea unor reprezentanți ai creditorilor

Identificați creditorul care urmează a fi înlocuit prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

2. Adăugarea unor reprezentanți ai creditorilor celor deja existenți

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

3. Schimbarea datelor de identificare a unui reprezentant al creditorilor

Identificați creditorul la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

4. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor

Identificați creditorul la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Înlocuirea unor debitori

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

6. Adăugarea unor debitori

Precizați numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

Precizați numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

7. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date . . . . . . . . . .

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noua adresă/Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

8. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

9. Înlocuirea creanțelor din portofoliu

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează înlocuirea. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanțe înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare creanță va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descrierea creanței: . . . . . . . . . .

10. Modificarea descrierii portofoliului/cesiunii de creanțe

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează modificarea. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descrierea modificată . . . . . . . . . .

11. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează modificarea. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

12. Rectificarea erorilor materiale privind informațiile generale despre înscriere

Bifați care dintre informațiile generale despre înscriere se rectifică:

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completați datele rectificate în rubricile de la pct. I "Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente".)

[ ] Alte mențiuni (Completați conținutul rectificat în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni".)

13. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] reprezentant al creditorului

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului.

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.

2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

ANEXA Nr. 35

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ DE ÎNDREPT ARE A ERORII MA TERIALE DIN CULP A OPERATORULUI/AGENTULUI - Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

operator autorizat [ ]

reprezentant al operatorului autorizat [ ]

agent autorizat [ ]

reprezentant al agentului autorizat [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ],

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat . . . . . . . . . .

Bifați tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată1:

1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind actul juridic care stă la baza înscrierii

2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor

3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor

4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanțe

5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

6. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

1. Îndreptarea erorilor materiale privind actul juridic care stă la baza înscrierii2

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor3

Identificați reprezentantul creditorilor la care se raportează îndreptarea prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor4

Identificați persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

4. Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanțe5

Identificați creanța la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent, iar rubrica al cărei conținut este rectificat este rubrica "Descriere":

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii6

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] reprezentant al creditorului

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6. Stingerea eronată a unui aviz7

Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la toate rubricile din secțiunea "Actul juridic care stă la baza înscrierii".

3 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secțiunea privind datele de identificare a unui reprezentant al creditorilor.

4 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secțiunea privind datele de identificare a unui debitor.

5 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale pentru o singură creanță din portofoliul de creanțe.

6 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile privind datele de identificare a unui solicitant.

7 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul "Stingere eronată a unui aviz", urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorității de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.

ANEXA Nr. 36

FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Numărul de identificare a avizului inițial1 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

3. Acest aviz privește suplimentarea creanțelor securitizate din portofoliu, în condițiile Legii nr. 31/2006.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanțe înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei noi creanțe și completați descrierea corespunzătoare:

Descrierea creanței: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 37

FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere, vizând modificarea avizului inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Numărul de identificare a avizului inițial1 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Acest aviz privește reducerea creanțelor securitizate din portofoliu, în condițiile Legii nr. 31/2006

Creanță degrevată (precizați numărul de ordine aferent creanței degrevate): . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 38

FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de reprezentant al creditorilor conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului inițial identificat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 39

FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor [ ]

altă persoană interesată [ ]

reprezentant al altei persoane interesate1 [ ],

completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea2 avizului de ipotecă inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă3 . . . . . . . . . .

I. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

II. Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre reprezentanții creditorului statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre reprezentanții creditorului, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Înscrierea avizului de nulitate poate fi solicitată și de către reprezentantul debitorului, selectându-se rubrica "reprezentant al altei persoane interesate".

2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea actului juridic care stă la baza înscrierii avizului inițial.

3 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 40

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Creanțe securitizate

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de reprezentant al creditorilor conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor,

completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă inițial identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 41

FORMULAR DE AVIZ DE REACTIV ARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Creanțe securitizate

Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al creditorului [ ]

debitor [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

operator RNPM [ ]

reprezentant al operatorului RNPM [ ]

agent împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM D,

completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Acest aviz privește:

[ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat

[ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente2:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Identificarea părții/persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui, a sediului și a numărului de ordine aferent (dacă este cazul):

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

2 Se vor completa numărul și data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiției.

ANEXA Nr. 42

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

3. Date privind agentul/reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare

a) Persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice1 . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date2 . . . . . . . . . .

b) Persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . ., nr. .., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date2 . . . . . . . . . .

4. Date privind debitorul (emitentul)

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice . . . . . . . . . .

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

5. Portofoliul de creanțe

Acest aviz global de ipotecă privește întregul portofoliu de creanțe cu care debitorul (emitentul) garantează emisiunea de obligațiuni ipotecare, reprezentând totalitatea creanțelor imobiliare, a altor active financiare și a instrumentelor financiare derivate înscrise în Registrul de evidență internă, ținut de emitent în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare3.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.

Descrierea portofoliului de creanțe4 . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

2 Se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana înscrisă la rubrica "Date privind agentul/reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare" are calitatea de agent sau de reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare, acționând în nume propriu, dar pe seama deținătorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost numită.

3 Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare, înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecii asupra portofoliului de creanțe se realizează printr-un aviz global, care să descrie creanțele incluse în portofoliul de creanțe drept acele creanțe înscrise în Registrul de evidență internă.

4 În cazul cesiunii unui portofoliu de creanțe imobiliare, creanțele imobiliare incluse în portofoliul de creanțe cedat vor fi descrise fie prin utilizarea unei formule care să identifice portofoliul de creanțe afectat garantării pentru întreg portofoliul de creanțe sau pentru o parte a acestuia, fie prin descrierea fiecărei creanțe imobiliare în parte, conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 304/2015.

ANEXA Nr. 43

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,. bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Numărul de identificare a avizului inițial1 . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată2:

1. [ ] Înlocuirea agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

2. [ ] Adăugarea unor agenți/reprezentanți ai deținătorilor de obligațiuni ipotecare

3. [ ] Schimbarea datelor de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

4. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

5. [ ] Înlocuirea debitorului (emitentului)

6. [ ] Schimbarea datelor de identificare a debitorului (emitentului)

7. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)

8. [ ] Modificarea descrierii portofoliului de creanțe

9. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanțe

10. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind informațiile generale despre înscriere

11. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

1. Înlocuirea agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordin aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Menționați datele de identificare a noii persoane înscrise:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. ..., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date3 . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. ..., et. ..., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date3 . . . . . . . . . .

2. Adăugarea unor agenți/reprezentanți ai deținătorilor de obligațiuni ipotecare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: . . . . . . . . . .

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Tipul persoanei juridice . . . . . . . . . .

Sediul: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. ..., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . .

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Alte date3 . . . . . . . . . .

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . ., prenumele tatălui . . . . . . . . . ., prenumele mamei . . . . . . . . . .

Adresa: str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alte date3 . . . . . . . . . .

3. Schimbarea datelor de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date3 . . . . . . . . . .

Noul nume al persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Noua adresă: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date3 . . . . . . . . . .

4. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Înlocuirea debitorului (emitentului)

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Menționați datele de identificare a noului debitor (emitent):

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., sediul: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. ..., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

6. Schimbarea datelor de identificare a debitorului (emitentului)

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice . . . . . . . . . ., tipul persoanei juridice . . . . . . . . . ., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există . . . . . . . . . ., codul unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Noul sediu: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., țara . . . . . . . . . .

Alte date . . . . . . . . . .

7. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

8. Modificarea descrierii portofoliului de creanțe

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează modificarea. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descrierea modificată . . . . . . . . . .

9. Rectificarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanțe

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează rectificarea. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descrierea rectificată . . . . . . . . . .

10. Rectificarea erorilor materiale privind informațiile generale despre înscriere

Bifați care din informațiile generale se rectifică:

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completați datele rectificate în rubricile de la pct. I "Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente".)

[ ] Alte mențiuni (Completați conținutul rectificat în rubrica de la pct. II "Alte mențiuni".)

11. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează rectificarea erorilor materiale:

[ ] reprezentant al agentului

[ ] reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare

[ ] persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

Identificați solicitantul la care se raportează rectificarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului.

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

3 Se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana înscrisă la rubrica "Date privind agentul/reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare" are calitatea de agent sau de reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare, acționând în nume propriu, dar pe seama deținătorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost numită.

ANEXA Nr. 44

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE DIN CULPA OPERATORULUI/AGENTULUI - Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare aviz de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

operator autorizat [ ]

reprezentant al operatorului autorizat [ ]

agent autorizat [ ]

reprezentant al agentului autorizat [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM D,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat . . . . . . . . . .

Bifați tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată1:

1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind informațiile generale din aviz

2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)

4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanțe

5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

6. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

1. Îndreptarea erorilor materiale privind informațiile generale din aviz

Bifați informațiile generale la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii2:

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

[ ] Alte mențiuni

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare3

Identificați agentul/reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a debitorului (emitentului)4

Identificați persoana la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea denumirii:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

4. Îndreptarea erorilor materiale privind descrierea portofoliului de creanțe

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează îndreptarea erorilor materiale. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

5. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii5

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] reprezentant al agentului

[ ] reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare

[ ] persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare

[ ] altă persoană interesată

[ ] reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Rubrica . . . . . . . . . .

În loc de . . . . . . . . . .

se va înscrie . . . . . . . . . .

6. Stingerea eronată a unui aviz6

Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

2 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale la toate rubricile din secțiunea "Actul juridic care stă la baza înscrierii".

3 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secțiunea privind datele de identificare a agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare.

4 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale într-o singură rubrică din secțiunea privind datele de identificare a debitorului (emitentului).

5 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile privind datele de identificare a unui solicitant.

6 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul "Stingere eronată a unui aviz", urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorității de supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.

ANEXA Nr. 45

FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare D,

completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere, vizând modificarea avizului inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Numărul de identificare a avizului inițial1 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

3. Acest aviz de ipotecă privește suplimentarea portofoliului de creanțe.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creanțe înscrise: . . . . . . . . . .

Fiecare nouă creanță va fi individualizată de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a numărului de ordine.

Descriere . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 46

FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. ..., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ],

completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere, vizând modificarea avizului inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Numărul de identificare a avizului inițial1 . . . . . . . . . .

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

2. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

3. Acest aviz de ipotecă privește reducerea portofoliului de creanțe. Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica creanța la care se raportează reducerea. Creanța va putea fi individualizată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Descrierea bunului după efectuarea reducerii . . . . . . . . . .

[ ] Bifați dacă se reduce întreaga creanță individualizată prin numărul de ordine menționat.

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care reprezintă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 47

FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. ..., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ],

completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 48

FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. ..., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

altă persoană interesată [ ]

reprezentant al altei persoane interesate1 [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea2 avizului de ipotecă inițial identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă3 . . . . . . . . . .

I. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

II. Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de reprezentantul agentului.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată. În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de reprezentantul agentului, indicați denumirea/numele și prenumele:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare, indicați denumirea/numele și prenumele:

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul.

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

2 Avizul de nulitate se înscrie în Registru numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea actului juridic care stă la baza înscrierii avizului inițial.

3 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 49

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Obligațiuni ipotecare

Operator . . . . . . . . . .

Agent împuternicit . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. ..., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă inițial identificat mai jos pentru o perioadă de 5 ani:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

ANEXA Nr. 50

FORMULAR DE AVIZ DE REACTIV ARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL -
Obligațiuni ipotecare

Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., minutul . . . . . . . . . ., secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

reprezentant al agentului numit conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare [ ]

reprezentant al deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

persoană împuternicită a reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare [ ]

debitor (emitent) [ ]

reprezentant al debitorului (emitentului) [ ]

operator RNPM [ ]

reprezentant al operatorului RNPM [ ]

agent împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă1 . . . . . . . . . .

Acest aviz privește:

[ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat

[ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente2:

Tip . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . .

Data încheierii . . . . . . . . . .

II. Alte mențiuni . . . . . . . . . .

III. Identificarea părții/persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent (dacă este cazul):

Denumirea persoanei juridice . . . . . . . . . .

Numele persoanei fizice . . . . . . . . . ., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) . . . . . . . . . .

Localitatea (unde își are sediul) . . . . . . . . . .

Numărul de ordine . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă forma actualizată a datelor.

2 Se vor completa numărul și data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiției.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...