Prietenii Contabilitatii nr. 36/2019

Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 36/2019
de

04 septembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Noi modificări legislative în domeniul financiar contabil

Capitolul II - Declarația fiscală a perioadei

Depunerea formularelor pentru solicitarea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, până în ziua de marți 10 septembrie 2019.

Până în ziua de marți 10 septembrie 2019, persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, pot depune o declarație în acest sens. La data prezentului material, plafonul de scutire este în sumă de 300.000 lei.

Astfel, se realizează depunerea declarațiilor:

• formularul 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică - sau formularul electronic 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, după caz.

• formularul 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal - sau formularul electronic 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, după caz.

• formularul 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sau formularul electronic 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal, după caz.

Temeiul normativ este dat de art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, astfel:

"(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 322. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. în ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu."

Formatul declarațiilor, instrucțiunile de completare și depunere sunt adoptate prin OPANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Capitolul III - Analiza zilei

Procedură contabilă și fiscală pentru corectarea unei erori constatată în anul 2019.

Am primit pe adresa redacției următoarea întrebare: Cum se corectează în anul 2019 o cheltuială aferentă unui exercițiu anterior, constatată în prezent ca fiind omisă la înregistrarea în contabilitate. Ce implicații fiscale există?

Pentru cheltuielile aferente exercițiilor anterioare, omise la înregistrare în perioada respectivă, urmărim procedura de corectare a erorilor contabile conform pct. 65-69 din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, ce stabilește:

"2.5.2. Corectarea erorilor contabile

65. - (1) Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente.

(2) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

66. - (1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...