REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență | Statut

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la statut -
REGULAMENT
de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență

Art. 1. -

Examenul de definitivat se va organiza de regulă la sediul UNPIR/I.N.P.P.I.

Art. 2. -

(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvență stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională, în conformitate cu dispozițiile art. 53 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, au participat la săptămâna centralizată de pregătire și care au urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională.

(2) Stagiul complet de pregătire profesională se calculează de la momentul înregistrării în tabloul UNPIR, începând cu prima zi și până la data susținerii examenului de definitivat.

Art. 3. -

(1) Documentația de înscriere la examen se va depune la filiala UNPIR la care este arondat practicianul stagiar până la data aprobată de CNC și va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire;

c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcționat ca salariat sau colaborator;

d) dovada participării la săptămâna centralizată de pregătire, precum și faptul că a urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională;

e) studiul de caz;

f) dovada achitării taxei de susținere a examenului de definitivat în cuantum de 1.500 lei.

(2) Întreaga documentație se va depune în dosar de plastic, cu șină și perforații.

(3) Documentele mai sus menționate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvență stagiar, se vor transmite către Secretariatul I.N.P.P.I.

Secretariatul I.N.P.P.I. va proceda la verificarea documentației, efectuarea stagiului complet de pregătire profesională, inclusiv a punctelor de pregătire profesională, și va afișa pe site-ul www.unpir.ro și www.inppi.ro lista cu persoanele admise în vederea susținerii examenului de definitivat.

Măsura respingerii participării la examenul de definitivat poate face obiectul contestației. Contestația va fi soluționată de Comisia de analizare a contestațiilor desemnată de I.N.P.P.I.

Art. 4. -

Raportul de activitate va conține elemente precum: participarea la întocmirea de dosare de ofertă, planuri de reorganizare (unde a fost cazul), tabele de creanțe, operațiuni legate de Buletinul procedurilor de insolvență, adunări ale creditorilor, licitații, operațiuni de inventariere, numărul de dosare la care a colaborat, cu specificarea felului procedurii, precum și orice alte repere ale activității. Raportul de activitate va prevedea și participarea la stagii de pregătire.

Art. 5. -

Studiul de caz se recomandă a avea un volum de maximum 10 pagini tehnoredactate, cu font Times New Roman sau Arial, cu dimensiunea caracterelor de 12 puncte, utilizând diacritice, textul va respecta o spațiere între rânduri de 1,5 linii. Obligatoriu paginile lucrării vor fi numerotate.

Art. 6. -

Studiul de caz se va depune în 3 exemplare.

Art. 7. -

Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență definitiv constă în susținerea orală a lucrării scrise în fața unei comisii de examinare. Lucrarea scrisă va reprezenta un studiu de caz practic din perioada efectuării stagiului.

Art. 8. -

Durata prevăzută pentru susținerea lucrării va fi de circa 10 minute, timp în care candidatul va evidenția în fața Comisiei de examinare principalele aspecte ale cazului, elementele de practică curentă și cele specifice.

Art. 9. -

Nota minimă de promovare a examenului este 7.

Art. 10. -

Comisia de examinare, desemnată de Consiliul național de conducere al UNPIR, are următoarele atribuții:

a) verifică cunoștințele teoretice și practice ale candidatului în domeniul insolvenței;

b) declară respinși candidații care nu au obținut nota minimă de promovare a examenului;

c) declară admiși candidații care au obținut nota minimă de promovare a examenului;

d) poate dispune amânarea susținerii examenului de definitivat pentru candidații care nu îndeplinesc cerințele legale privind susținerea examenului, în cazul în care se constată că lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

e) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului național de conducere al UNPIR în vederea validării acestora.

Art. 11. -

(1) Comisia poate avea în componență membri ai Consiliului național de conducere al Uniunii, inclusiv practicieni în insolvență cu experiență în profesie.

(2) De regulă, numărul comisiilor este de 3, acesta putând fi majorat sau micșorat în funcție de numărul de candidați înscriși la examen.

(3) Președintele fiecărei comisii, după consultarea cu membrii acesteia, va comunica Secretariatului I.N.P.P.I. data și ora la care vor începe lucrările comisiei, urmând ca acestea să fie afișate pe site-ul I.N.P.P.I. și al UNPIR în termen util.

Acesta este un fragment din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09.2007. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Statut:
REGULI de desfășurare a examenului pentru dobândirea calității de practician în insolvență stagiar
REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență
METODOLOGIE de atestare a calificării de practician în insolvență și a calității de membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (Uniune)
REGULAMENT privind procedura disciplinară
Nivelul taxelor pentru operațiunile legate de Registrul formelor de organizare
Nivelul taxelor și cotizațiilor, precum și plafonul minim de asigurare profesională
Acte de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)
Formatul Tabloului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
Formatul Registrului formelor de organizare
;
se încarcă...