Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare din 04.05.2001

Modificări (17), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 10 mai 2001.

În vigoare de la 10 mai 2001 până la 27 martie 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 257/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În aplicarea prevederilor art. 190 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, se emit următoarele norme:

A. Contribuția de asigurări sociale

I. Dispoziții generale (capitolul I din lege)

Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

1. Asigurarea evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, denumită în continuare Declarația nominală, conform modelului prezentat în anexele nr. 1.1-1.4. Modificări (2), Jurisprudență

Obligația de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat este reprezentată de contribuția de asigurări sociale, denumită în continuare contribuție.

Obligativitatea depunerii de către angajator a declarației prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 încetează o dată cu depunerea acesteia pentru luna martie 2001.

2. Potrivit legii, Declarația nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază își are sediul angajatorul, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale. Modificări (2), Jurisprudență

Declarația nominală se depune la casa teritorială de pensii pe a cărei rază se află sediul angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajatorului persoană fizică, pe suport de hârtie.

Angajatorii care au un număr mediu lunar de asigurați mai mare de 20 depun în mod obligatoriu Declarația nominală și pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut în "Modalități de transmitere pe cale electronică a Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat", prezentate în anexa nr. 1.4.

3. Prima Declarație nominală depusă la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a asiguraților pentru care angajatorii au obligația prevăzută de lege de a calcula, reține și vira contribuția individuală de asigurări sociale.

4. Înregistrarea și evidența angajatorilor - agenți economici - în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se realizează pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comerțului.

5. Modul de completare a Declarației nominale

Declarația nominală se compune din anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4: Modificări (1)

Anexa nr. 1.1 cuprinde lista nominală a asiguraților și obligațiile de plată ale acestora.

La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completă a angajatorului așa cum este înregistrat la oficiul registrului comerțului.

La rubrica Cod fiscal se înscrie numai partea numerică a acestuia.

Rubricile Contract de muncă, Convenție civilă, Pensionar se completează de către angajator și se bifează, după caz, în funcție de categoria în care se regăsesc persoanele aflate în relații de muncă cu angajatorul care depune Declarația nominală, astfel:

- asigurat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă, precum și funcționarul public;

- asigurat care realizează venituri exclusiv pe bază de convenție civilă de prestări de servicii;

- pensionar care lucrează cu contract individual de muncă.

Rubrica Șomer se bifează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă.

Până la atribuirea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a codului personal de asigurări sociale rubrica Cod asigurat se completează cu codul numeric personal.

Rubrica Total zile reprezintă suma zilelor lucrate și a zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale, inclusiv zilele nelucrate plătite din fondul de salarii și pentru care se achită contribuție de asigurări sociale, și se defalchează astfel: Modificări (1)

- Zile în condiții normale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiții normale de muncă;

- Zile în condiții deosebite reprezintă numărul zilelor lucrate în condiții deosebite de muncă;

- Zile în condiții speciale reprezintă numărul zilelor lucrate în condiții speciale de muncă;

- Zile prestații reprezintă numărul zilelor în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale. Se înscrie numărul de zile lucrătoare aferent prestației acordate.

În rubrica TOTAL, din care: se înscrie după caz:

- salariul individual brut realizat, inclusiv sporurile și adaosurile în cazul asiguraților cu contract individual de muncă;

- venitul brut realizat de funcționarul public;

- venitul brut realizat de asiguratul cu convenție civilă de prestări de servicii;

- venitul de natura drepturilor salariale realizat de persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;

- venitul de natura drepturilor salariale realizat de membrul cooperator dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești;

- drepturile bănești ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

Această rubrică fundamentează baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurat și se defalcheză corespunzător venitului obținut prin desfășurarea activității în condiții de muncă.

Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligației individuale de plată. Contribuția se determină aplicând asupra cuantumului corespunzător rubricii TOTAL, din care: o treime din cota de contribuție corespunzătoare condițiilor normale de lucru. Modificări (1)

În cazul în care salariul/venitul realizat de asigurat este mai mare decât valoarea a 3 salarii medii brute lunare pe economie, venitul realizat luat în calcul este egal cu valoarea a 3 salarii medii brute pe economie.

Salariul mediu brut pe economie este cel prevăzut la art. 5 alin. (3) din lege.

La rubrica Total prestații de asigurări sociale se înregistrează cuantumul prestațiilor suportate atât din fondurile proprii ale angajatorului, cât și cele suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Modificări (1)

La rubrica Din care, suportate din BASS se înscrie totalul cuantumului prestațiilor suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Modificări (1)

Anexa nr. 1.2 reprezintă recapitulația obligațiilor totale de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat în luna pentru care se depune Declarația nominală.

Rubrica CNP reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este înregistrat la oficiul registrului comerțului (deci rubrica nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la oficiul registrului comerțului).

Rubrica D. Nr. mediu asigurați reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă, exclusiv zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Modificări (1)

Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează, respectându-se prevederile art. 24 din lege, cu totalul salariilor individuale brute/veniturile realizate de asigurații înscriși în anexa nr. 1.1, defalcat pe condiții de muncă. Modificări (2)

Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuția nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul mediu al asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția și valoarea corespunzătoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie. Salariul mediu brut lunar pe economie este stabilit conform art. 5 alin. (3) din lege.

Rubrica I. Total CAS datorată de asigurați reprezintă total coloana CAS datorată de asigurat din anexa nr. 1.1.

Rubrica J. Total CAS datorată de angajator reprezintă contribuția datorată de angajator.

În următorul exemplu de calcul al contribuției de asigurări sociale se folosesc următoarele simboluri:

N = cota de contribuție pentru condiții normale de muncă (35%);

D = cota de contribuție pentru condiții deosebite de muncă (40%);

S = cota de contribuție pentru condiții speciale de muncă (45%);

BCA = baza de calcul al contribuției asiguratului (total venit realizat de asigurat, dar nu mai mult de 3 salarii medii brute pe economie);

TV = total venit realizat (total fond salarii brute realizate);

TVN = total venit realizat în condiții normale de muncă (total fond salarii brute realizate în condiții normale de muncă);

TVD = total venit realizat în condiții deosebite de muncă (total fond salarii brute realizate în condiții deosebite de muncă);

TVS = total venit realizat în condiții speciale de muncă (total fond salarii brute realizate în condiții speciale de muncă);

NA = 23,33% care reprezintă cota de contribuție datorată de angajator pentru condiții normale de muncă (35% - 11,67% = 23,33%);

DA = 28,33% care reprezintă cota de contribuție datorată de angajator pentru condiții deosebite de muncă (40% - 11,67% = 28,33%);

SA = 33,33% care reprezintă cota de contribuție datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă (45% - 11,67% = 33,33%);

BCP = baza de calcul plafonată pentru calculul contribuției datorate de angajator (numărul mediu de asigurați x 3 salarii medii brute pe economie).

CAS datorată de asigurat = BCA x 1/3 x N,

în care, 1/3 x N = 11,67%

CAS datorată de angajator

Varianta I. - Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) nu depășește BCP:

CAS datorată de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA

Varianta II. - Dacă total venit realizat (total fond salarii brute realizate conform art. 24 din lege) depășește BCP:

CAS datorată de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV

Salariul mediu brut luat în calcul = 4.000.000 lei

BCP este 4 x 12.000.000 = 48.000.000 lei

Nume asigurați Total venituri brute realizate Total venituri brute realizate în condiții normale Total venituri brute realizate în condiții deosebite Total venituri brute realizate în condiții speciale CAS datorată pentru asigurat
1. 1.000.000 1.000.000 0 0 116.700
2. 1.500.000 750.000 525.000 225.000 175.050
3. 25.000.000 13.750.000 11.250.000 0 1.400.400
4. 28.000.000 0 0 28.000.000 1.400.400
TOTAL: 55.500.000 15.500.000 11.775.000 28.225.000 3.092.550

CAS datorată de angajator:

(15.500.000 x 23,33/100 + 11.775.000 x 28,33/100 + 28.225.000 x 33,33/100) x 48.000.000/55.500.000 = 14.148.670 lei

Rubrica K. Total cuantum prestații de asigurări sociale suportate din BASS reprezintă total coloană "Din care, suportate din BASS" din anexa nr. 1.1. Modificări (1)

Rubrica M. Total CAS de virat se completează astfel: pct. I "Total CAS datorată de asigurați" + pct. J "Total CAS datorată de angajator" - pct. K "Total cuantum prestații de asigurări sociale suportate din BASS" - pct. L "Contribuția de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale", conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 (M = I + J - K - L)

Pct. N se completează cu toate conturile bancare, în lei sau valută, pe care le are angajatorul.

La calcularea părții din cota de contribuție datorată de angajat, respectiv de angajator, se utilizează două zecimale. Cuantumul contribuției datorate este valoare întreagă.

Mențiune: Salariile asiguraților și salariul mediu brut utilizate mai sus sunt exemplificative.

În Declarația nominală Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, asimilată potrivit legii angajatorului, prin agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, completează:

- în anexa nr. 1.1: rubricile: Șomer, Cod asigurat, TOTAL ZILE, ZILE PRESTAȚII, TOTAL, din care, CAS datorată de asigurat, TOTAL prestații de asigurări sociale, Din care, suportate din BASS;

- în anexa nr. 1.2 rubricile la care se regăsește, iar la rubrica D se înscrie numărul de persoane pentru care se plătesc drepturi bănești în luna pentru care se depune Declarația nominală.

Declarația pe propria răspundere a persoanelor care desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii

6. Persoanele care la data intrării în vigoare a legii desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii au obligația ca în termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, să declare angajatorului dacă sunt încadrate cu contract individual de muncă la alt angajator. Modelul declarației este prezentat în anexa nr. 2. Modificări (1)

Persoanele care după data de 1 aprilie 2001 desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii fac această declarație o dată cu încheierea convenției.

Contractul de asigurare și declarația de asigurare

7. În sistemul public de asigurări sociale se pot asigura pe bază de contract de asigurare, în condițiile legii, și alte persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activități profesionale. Modificări (2)

De asemenea, se pot asigura pe bază de contract de asigurare și persoanele care, asigurate în temeiul art. 5 alin. (1) din lege, doresc să își completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege.

8. La data de 31 martie 2001 contractele de asigurare și declarațiile de asigurare încheiate în baza actelor normative anterioare încetează de drept, în consecință încetând de drept și calitatea de asigurat la sistemul public de asigurări sociale. Modificări (1)

Persoanele care au încheiat contract de asigurare sau au depus declarație de asigurare în baza actelor normative anterioare sunt obligate să se asigure în condițiile legii; aceste persoane își mențin calitatea de asigurat fără întrerupere, dacă în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, încheie sau depun un nou contract/o nouă declarație de asigurare.

Perioadele pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale conform contractelor de asigurare sau declarațiilor de asigurare încheiate în baza actelor normative anterioare datei de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare.

9. Prima declarație de asigurare sau primul contract de asigurare depus la casa teritorială de pensii reprezintă înregistrarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Modelul contractului de asigurare este prevăzut în anexa nr. 3, iar cel al declarației de asigurare este prevăzut în anexa nr. 4.

10. Declarațiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire. Modificări (2)

În cazul în care se constată că declarația de asigurare transmisă prin poștă este incompletă sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificată în termen de 30 de zile de la primirea înștiințării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.

Nedepunerea la termen a declarației de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contravenție și se sancționează conform legii.

Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declarației de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.

În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act adițional la contract, conform anexei nr. 6.

11. Asigurații care fac dovada că nu se mai regăsesc în situațiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV și V din lege, trebuie să depună la casele teritoriale de pensii în termen de 30 de zile de la modificarea situației formularul-tip de retragere a declarației de asigurare, conform anexei nr. 7.

Nedepunerea formularului-tip de retragere nu exonerează asiguratul de obligațiile asumate prin declarația de asigurare.

12. Casa teritorială de pensii are obligația ca în termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind declarația sau contractul de asigurare să comunice în scris asiguraților natura și data de la care survin modificările.

13. Casele teritoriale de pensii, o dată cu certificarea anuală a stagiului de cotizare, notifică persoanelor asigurate pe bază de declarație sau contract de asigurare care nu au achitat contribuția obligația ca în termen de 30 de zile să se prezinte pentru reglementarea obligațiilor ce decurg din calitatea de asigurat.

În caz de neprezentare persoanelor asigurate pe bază de declarație de asigurare li se aplică prevederile art. 30 alin. (2) din lege, iar asiguraților cu contract de asigurare li se reziliază contractul cu data de întâi a lunii următoare celei pentru care s-a plătit contribuția.

14. Rezilierea (încetarea) contractului de asigurare din inițiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuția de asigurări sociale neachitată, precum și majorările de întârziere aferente se urmăresc conform legislației privind recuperarea creanțelor bugetare. Modificări (1)

II. Contribuția de asigurări sociale (capitolul III din lege)

Contribuabilii la sistemul public de pensii

15. Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei prevăzuți la art. 18 alin. (1) din lege.

Sunt asimilate angajatorilor: organizațiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizațiile de pensionari și alte organizații și asociații, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile în care au personal care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau de convenție civilă de prestări de servicii.

Sunt contribuabili la sistemul public de asigurări sociale și persoanele juridice cu care funcționarii publici au raporturi de serviciu.

Sunt angajatori și persoanele fizice care au personal angajat cu contract individual de muncă.

Încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite Modificări (1)

16. Nominalizarea persoanelor care lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite, cu respectarea criteriilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, se face de către angajator în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de muncă. Angajatorul este obligat să depună la casa teritorială de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedește încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite.

Persoanele asigurate pe bază de declarație sau de contract de asigurare, care lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite, solicită inspectoratului teritorial de muncă avizul pentru încadrarea locului de muncă în condiții deosebite, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 261/2001.

17. Angajatorii care efectuează reevaluarea locurilor de muncă în termen de 90 de zile, conform art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001, stabilesc încadrarea acestora în condiții deosebite de muncă începând cu data de 1 aprilie 2001. După depășirea acestui termen încadrarea în condiții deosebite de muncă se face de la data depunerii documentației la casa teritorială de pensii. Modificări (1)

Atunci când încadrarea în condiții deosebite de muncă se realizează în termenul de 90 de zile, pentru a beneficia de această încadrare angajatorul are obligația de a achita diferența de cotă de contribuție de la data de 1 aprilie 2001, fără a se calcula majorări de întârziere. Modificări (1)

Baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale a asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I, II și VI din lege

18. Baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale o constituie salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile și adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul persoanelor care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă și al funcționarilor publici. Modificări (2)

În cazul persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, al membrilor cooperatori, precum și în cazul persoanelor care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenții civile de prestări de servicii, baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale o constituie veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de acești asigurați.

19. Prin sintagma salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile și adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă se înțelege: Modificări (3), Jurisprudență

a) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal și suplimentar (inclusiv indexări, compensații - numai cele incluse în salariul de bază conform legii -, indemnizații de conducere, salarii de merit și alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază);

b) sporurile, indemnizațiile și sumele acordate sub formă de procent din salariul de bază brut sau sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;

c) sumele plătite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători, evenimente familiale deosebite, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaților);

d) sumele acordate cu ocazia ieșirii la pensie, plătite din fondul de salarii;

e) premiile anuale și cele din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaților la profit;

f) drepturile în natură acordate salariaților sub formă de remunerație;

g) sumele plătite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanță, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naționale sau religioase etc.);

h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă, plătite din fondul de salarii.

Sumele pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale

20. Potrivit art. 26 din lege, contribuția de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând: Modificări (1)

a) prestații de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului și care se plătesc direct de acesta, potrivit legii. Exceptarea de la plata contribuției pentru prestațiile de asigurări sociale acționează până la nivelul cuantumului rezultat prin aplicarea prevederilor legii; Jurisprudență

b) drepturile plătite potrivit dispozițiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici sau al încetării calității de membru cooperator. Contribuția de asigurări sociale nu se calculează și nu se datorează pentru drepturile plătite în perioada de preaviz, conform prevederilor din Codul muncii, ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu;

c) diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare și transfer, plătite în limita dispozițiilor legale, precum și drepturile de autor;

d) sumele obținute în baza unei convenții civile de prestări de servicii sau executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă și de către beneficiarii unei pensii pentru limită de vârstă;

e) sumele reprezentând participarea salariaților la profit;

f) premii și alte drepturi exceptate prin legi speciale. Prin premii și alte drepturi exceptate prin legi speciale se înțelege sumele care se acordă din fondul de salarii și pentru care se prevede expres prin acte normative cu caracter special că pentru acestea nu se datorează contribuție de asigurări sociale.

Plata contribuției de asigurări sociale

21. Plata contribuției de asigurări sociale datorate de angajator și de asigurați se efectuează cu ordin de plată sau dispozițiile de plată/încasare tip CAS la trezoreriile județene, respectiv trezoreriile sectoarelor municipiului București, în conturile deschise pe seama caselor județene de pensii, respectiv, a Casei de pensii a municipiului București, care sunt:

- 22090.402 "Contribuție de asigurări sociale de stat datorată de angajatori", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II și VI din lege;

- 22090.403 "Contribuție de asigurări sociale datorată de salariați și persoane asimilate salariaților", conform art. 5 alin. (1) pct. I, II și VI din lege;

- 22090.407 "Contribuție de asigurări sociale datorată de alte persoane asigurate", conform art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2) din lege;

- 22090.408 "Contribuție de asigurări sociale datorată de șomeri", conform art. 5 alin. (1) pct. III din lege.

22. Până la emiterea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unui instrument de plată specific se utilizează mijloacele de plată aprobate de Banca Națională a României.

Indiferent de mijlocul de plată utilizat, numerar sau virament, angajatorul sau, după caz, persoana asigurată pe bază de contract ori declarație de asigurare va specifica suma, destinația și perioada pentru care se face plata.

23. În cazul în care contribuția lunară de asigurări sociale achitată de contribuabili este mai mare decât contribuția datorată, anual, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligații de plată viitoare. Forma de regularizare se stabilește prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii. Modificări (1)

Asigurații care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenții civile de prestări de servicii la 2 sau la mai mulți angajatori și care realizează, cumulat, în cursul unui an, venituri mai mari decât nivelul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru sumele ce depășesc acest plafon, anual, o dată cu confirmarea stagiului de cotizare, casa teritorială de pensii procedează la regularizare prin restituirea în numerar a sumei achitate în plus sau prin compensare cu obligații de plată viitoare. Forma de regularizare se stabilește prin acordul contribuabilului cu casa teritorială de pensii.

Termenele de plată a contribuției de asigurări sociale pentru angajatori

24. Termenele de plată a contribuției de asigurări sociale sunt:

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

b) data stabilită pentru plata chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata;

c) în situația în care plata drepturilor salariale se face după data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, termenul scadent pentru plata contribuției este data de 20 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția;

d) atunci când data de 20 a lunii este zi nelucrătoare termenul scadent este prima zi lucrătoare după data de 20 a lunii.

25. Prin data stabilită pentru plata drepturilor salariale se înțelege data lichidării drepturilor salariale prevăzută în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.

26. În cazul plății în numerar a contribuției de asigurări sociale obligația bugetară se consideră achitată la data înscrisă pe documentul care atestă plata. În cazul contribuabililor care au cont bancar data plății se consideră data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmată prin ștampila și semnătura autorizată a acestora, cu condiția creditării contului bugetar corespunzător.

Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale

27. Neplata contribuției de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 din lege generează plata unor majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumei datorate inclusiv. Cota majorărilor de întârziere se stabilește conform art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Prin sintagma fiecare zi de întârziere se înțelege fiecare zi calendaristică.

Majorările de întârziere se calculează și se datorează începând cu ziua următoare celei la care plata contribuției de asigurări sociale devine scadentă.

28. Calculul majorărilor de întârziere pentru asigurații cu declarație sau contract de asigurare se face de către aceștia cu ocazia efectuării plăților la termenul prevăzut în declarația sau contractul de asigurare și de către casa teritorială de pensii cu ocazia înregistrării documentelor de asigurare și a modificărilor la acestea, precum și cu ocazia controalelor efectuate de personalul specializat din cadrul casei teritoriale de pensii.

29. În situația în care în declarația sau în contractul de asigurare se stabilesc termene de plată cuprinse între 1 și 6 luni, asigurații care achită contribuția de asigurări sociale la termenul prevăzut în documentul de asigurare nu datorează majorări de întârziere.

30. Debitele provenite din contribuție restantă și majorările de întârziere aferente se urmăresc pe cel mult 5 ani în urmă de la data constatării. Actele de executare silită întrerup cursul prescripției.

31. Potrivit art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, băncile sunt obligate să vireze sumele reprezentând venituri bugetare în termenul prevăzut de lege. În caz contrar, majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuției de asigurări sociale sunt suportate de bănci.

Colectarea și evidența contribuției de asigurări sociale

32. De la data de 1 aprilie 2001 contribuțiile de asigurări sociale achitate se alocă lunii pentru care se efectuează plata. Angajatorul are obligația de a specifica pe instrumentul de plată luna pentru care se efectuează plata, totalul contribuțiilor individuale achitate pentru angajați și cuantumul contribuției angajatorului.

În cazul în care suma achitată de angajator nu îndestulează cuantumul contribuției lunare datorate, pentru diferența de contribuție neachitată și pentru majorările de întârziere aferente angajatorul va completa un ordin de plată distinct, specificând luna pentru care achită contribuția restantă, precum și eventualele majorări de întârziere calculate și achitate.

33. Stingerea debitelor existente la data de 31 martie 2001 se efectuează astfel: în cazul achitării din proprie inițiativă angajatorul va completa un ordin de plată distinct, specificând natura debitului. Plata sumelor reprezentând debite existente la data de 31 martie 2001 se virează cu ordin de plată la trezoreriile județene, respectiv la trezoreriile sectoarelor municipiului București, în contul 22220.430 "Alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe seama caselor județene de pensii, respectiv a casei de pensii a municipiului București.

În cazul executării silite se introduce titlu executoriu specificându-se contribuția restantă și majorările de întârziere aferente.

34. Pentru debitele din contribuția de asigurări sociale și majorările de întârziere constituite după data de 1 aprilie 2001, dacă pe instrumentul de plată nu se specifică luna pentru care se face plata și natura plății, stingerea acestora se efectuează, în ordinea vechimii, astfel:

a) total debit provenit din contribuția restantă;

b) debitul provenit din majorări de întârziere aferente debitelor stinse conform lit. a).

Declarația prezentată în anexa nr. 1.3 se depune o singură dată, o dată cu Declarația nominală pentru luna aprilie 2001.

35. Acțiunile de control efectuate de organele abilitate ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii se vor finaliza prin acte de control în care vor fi evidențiate distinct, pe de o parte, debitele din contribuții, majorări de întârziere și penalități până la data de 31 martie 2001 și, pe de altă parte, cele constituite după data de 1 aprilie 2001.

36. Pentru evidența asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege inspectoratul teritorial de muncă va înainta lunar casei teritoriale de pensii, până în ultima zi lucrătoare din lună, pentru luna anterioară, situația nominală cuprinzând persoanele care desfășoară activități pe bază de convenții civile de prestări de servicii. Modalitățile de transmitere și conținutul situației nominale vor fi convenite între Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Inspecția Muncii, pe bază de protocol.

Stagiul de cotizare

37. Potrivit art. 37 din lege, în sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de asigurat, cât și de angajator sau, după caz, numai de asigurat, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și alin. (2) din lege. Reviste (1)

38. Realizarea completă a stagiului de cotizare se face numai în condițiile achitării integrale a contribuției de asigurări sociale datorate atât de asigurat, cât și de angajator. Modificări (1), Reviste (1)

În luna în care asiguratului i s-a reținut contribuția de asigurări sociale, iar angajatorul nu a achitat integral contribuția datorată în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezintă o treime din luna respectivă.

39. În situația în care contribuția de asigurări sociale datorată de angajator se prescrie, pentru perioada respectivă stagiul de cotizare al angajaților rămâne la o treime din timpul lucrat. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va lua toate măsurile prevăzute de lege pentru a nu se ajunge la prescrierea datoriei.

40. Pentru asigurații cu mai multe convenții civile de prestări de servicii, la determinarea stagiului de cotizare se ia în calcul timpul cumulat lucrat exclusiv pe baza acestor convenții civile, dar nu mai mult de numărul mediu de zile lucrătoare din lună.

Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare

41. Conform prevederilor art. 38 din lege, se asimilează stagiului de cotizare:

a) perioadele în care o persoană a beneficiat de drepturi de asigurări sociale (indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale și accidente de muncă; prestație pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă; indemnizație pentru maternitate; indemnizație pentru creșterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav) sau de pensie de invaliditate. Primele 3 zile de incapacitate temporară de muncă pentru care nu se acordă indemnizație, dar pentru care asiguratul beneficiază de concediu medical potrivit art. 101 alin. (2) din lege, se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare. Perioadele asimilate stagiului de cotizare se evidențiază distinct în "Certificatul privind stagiul de cotizare și punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat", precum și în evidențele casei teritoriale de pensii; Modificări (1)

b) perioadele în care o persoană a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituțiile autorizate, în condițiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, fișa matricolă sau cu adeverință eliberată de Ministerul Educației și Cercetării;

c) perioadele în care o persoană a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. Dovada încadrării în astfel de situații se face cu livretul militar sau cu adeverințe ori certificate eliberate de instituțiile militare competente, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective.

42. Perioadele asimilate se comunică casei teritoriale de pensii, pe baza documentelor doveditoare, astfel:

a) asigurații cu contract de asigurare sau cu declarație de asigurare comunică personal, cu prilejul încheierii contractului sau depunerii declarației de asigurare;

b) de către angajatori, pentru persoanele care se regăsesc în categoriile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III și VI din lege și care se angajează după data de 1 aprilie 2001, o dată cu prima Declarație nominală de după momentul angajării, conform modelului prezentat în anexa nr. 8.

Certificarea privind stagiul de cotizare și punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat

43. Stagiul de cotizare se comunică asiguraților prin Certificatul privind stagiul de cotizare și punctajul realizat în sistemul asigurărilor sociale de stat, denumit în continuare certificat.

Anual, până la data de 31 martie, casa teritorială de pensii eliberează fiecărui asigurat certificatul pentru anul calendaristic precedent.

44. Certificatul se eliberează o dată pe an fără plată. În situația în care asiguratul solicită certificatul în perioada 1 ianuarie - 31 martie pentru soluționarea unor litigii privind obligațiile și drepturile de asigurări sociale, acesta se eliberează fără plată. În aceste cazuri casa teritorială de pensii nu mai are obligația eliberării certificatului anual, potrivit legii, până la 31 martie.

Ori de câte ori în cursul anului asiguratul solicită un alt certificat, acesta se eliberează contra cost.

Certificatul se eliberează numai după ce asiguratul face dovada plății tarifului.

45. Certificatul cuprinde:

a) stagiul de cotizare al asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv numărul de zile lucrătoare și numărul de zile asimilate, potrivit legii, stagiului de cotizare; Modificări (1)

b) situația defalcată privind plățile efectuate în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, datorată atât de angajat, cât și de angajator; Jurisprudență

c) punctajul asiguratului pentru anul precedent, defalcat pe luni, respectiv salariul mediu brut lunar pe economie și veniturile realizate care au constituit baza de calcul al contribuției individuale de asigurări sociale;

d) stagiul de cotizare al asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001;

e) punctajul asiguratului, corespunzător perioadelor de asigurare realizate după 1 aprilie 2001.

Pentru perioadele de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 certificarea stagiului de cotizare și a punctajului asiguratului se va face treptat, pe măsura preluării și prelucrării datelor privind evidența asiguraților.

Depunerea și/sau transmiterea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-8

46. Formularele prevăzute în anexele la prezentele norme se depun și/sau se transmit la casele județene de pensii, respectiv la casa de pensii a municipiului București, în a căror rază teritorială își are sediul angajatorul. Excepție de la această regulă o reprezintă anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3, 5, 6, 7 și 8, care pot fi depuse și la casa locală de pensii în a cărei rază își are sediul angajatorul.

B. Pensii Jurisprudență

I. Dispoziții generale

1. În sistemul public de pensii au dreptul la pensie, în situația îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, următoarele categorii de persoane:

a) asigurații prevăzuți la art. 5 din lege;

b) asigurații care satisfac obligații militare - art. 53 alin. (2) din lege;

c) elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită bolilor profesionale sau accidentelor de muncă survenite în timpul și din cauza practicii profesionale [art. 53 alin. (3) din lege];

d) persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției sau în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, dacă erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză [art. 53 alin. (4) din lege];

e) persoanele care la data solicitării drepturilor de pensie nu mai au calitatea de asigurat;

f) urmașii celor prevăzuți mai sus (copiii și soțul supraviețuitor) [art. 65 din lege].

II. Referitor la pensia pentru limită de vârstă (Secțiunea 1 capitolul IV din lege)

2. În vederea deschiderii dreptului la pensie stagiul minim și/sau complet de cotizare prevăzut la art. 41 alin. (3) și (4) din lege cuprinde și:

a) sporul acordat în baza legislației anterioare pentru activități desfășurate în grupele I și II de muncă, până la data de 1 aprilie 2001 [art. 160 alin. (1) din lege];

b) vechimea în muncă sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii până la data intrării în vigoare a legii.

Vechimea realizată în sistemele de pensii neintegrate în sistemul public se are în vedere numai pentru deschiderea dreptului la pensie, urmând să fie valorificată în sistemul respectiv (art. 194 din lege).

Perioada stagiului militar se ia opțional în calcul în unul dintre sisteme.

Punctajul mediu anual se determină pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, în funcție de opțiunea persoanei în cauză, referitoare la stagiul militar.

3. Vârstele standard de pensionare și stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei și bărbați sunt prevăzute în anexa nr. 3 la lege, detaliată în funcție de data nașterii în anexa nr. 9 la prezentele norme.

4. Reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege operează numai în condițiile realizării stagiului complet de cotizare.

5. Dispozițiile art. 43 alin. (2) din lege se referă la asigurații care desfășoară activități în locuri de muncă încadrate în condiții speciale prevăzute la art. 20 lit. c) și d) din aceeași lege.

6. Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute de legile cu caracter special (Legea nr. 42/1990, Legea nr. 128/1997 etc.), precum și de art. 48 din lege se cumulează cu reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru activități desfășurate în condiții deosebite și/sau speciale fără ca aceasta să opereze sub vârstele prevăzute la art. 42, 43 și la 47 alin. (1) sau peste reducerile maxime prevăzute la art. 46 ori în anexele nr. 4 și 5 la lege, după caz.

Pentru persoanele prevăzute la art. 47 din lege dovada calității de persoană cu handicap/nevăzător se face prin certificat emis de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap ce funcționează în cadrul inspectoratelor teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap.

7. Asigurații care au realizat stagii de cotizare în condiții normale de muncă, precum și în condițiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condițiile prevăzute la art. 48, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbați.

III. Referitor la pensia anticipată și pensia anticipată parțială (Secțiunea a 2-a și a 3-a capitolul IV din lege)

8. Prin stagiu standard complet de cotizare, la care se face referire în tabelul nr. 2 de la art. 50 din lege, se înțelege stagiul complet de cotizare din anexa nr. 3 la lege.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată și pensie anticipată parțială nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) și c), și nici perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale (art. 49 și 52 din lege).

9. În condițiile în care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parțiale, având plata pensiei suspendată, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat în această perioadă va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

10. Pentru asigurații care au desfășurat activități în condiții deosebite și/sau speciale de muncă și care solicită pensie anticipată parțială, diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare datorită condițiilor respective.

Aceeași reglementare se aplică și în situația persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48 din lege și Legii nr. 128/1997 și care solicită pensia anticipată parțială.

11. Pensia anticipată sau pensia anticipată parțială devine pensie pentru limită de vârstă la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege. Modificări (1)

IV. Referitor la pensia de invaliditate (Secțiunea a 4-a capitolul IV din lege)

12. Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistența medicală.

13. Potrivit art. 57 alin. (3) din lege stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din aceeași lege se raportează la vârsta avută la data expertizării medicale.

14. În situațiile prevăzute la art. 58 din lege pensia de invaliditate se acordă indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat.

15. Stagiul complet de cotizare în funcție de care se determină stagiul potențial prevăzut la art. 59 din lege este stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 3 la lege:

a) pentru situațiile menționate la art. 59 alin. (1) din lege stagiul potențial acordat reprezintă diferența dintre stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării în grad de invaliditate;

b) pentru situațiile menționate la art. 59 alin. (2) din lege stagiul potențial acordat reprezintă diferența dintre stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3 de la art. 57 alin. (1) din lege;

c) stagiul potențial acordat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut să îl realizeze de la data ivirii invalidității până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege.

16. Stagiul potențial acordat asiguraților care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat se determină ca diferență între stagiile de cotizare menționate la art. 47 din lege și stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel:

a) o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap grav și pentru nevăzători;

b) două treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat;

c) stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap mediu.

Stagiul potențial se determină în ani, luni și zile.

17. Stagiul complet de cotizare la care se face referire la art. 60 alin. (2) din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege.

18. În cazul încadrării în alt grad de invaliditate [art. 62 alin. (2) lit. b) din lege] pensia de invaliditate se stabilește cu respectarea condițiilor existente la data deciziei inițiale, în cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii.

19. Beneficiarii pensiei de invaliditate, la împlinirea vârstei standard prevăzute în anexa nr. 3 la lege, devin pensionari pentru limită de vârstă, putând opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

În această situație indemnizația de însoțitor prevăzută la art. 61 din lege se menține indiferent de pensia pentru care se optează.

V. Referitor la pensia de urmaș (Secțiunea a 5-a capitolul IV din lege)

20. Pensia de urmaș reglementată la art. 66 lit. b) din lege se acordă copiilor care urmează cursurile unei singure instituții de învățământ universitar, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Modificări (2)

În cazul copiilor care urmează cursurile a două sau mai multe instituții de învățământ universitar, pensia de urmaș se acordă până la terminarea cursurilor primei instituții, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

21. Vârsta de pensionare la care se face referire la art. 67 alin. (1) din lege este vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 3 la lege.

22. Acordarea pensiei de urmaș prevăzute la art. 68 alin. (1) din lege nu este condiționată de data ivirii invalidității soțului supraviețuitor.

Încadrarea într-un grad de invaliditate a soțului supraviețuitor în vederea obținerii pensiei de urmaș se face indiferent de vârsta acestuia.

23. Referitor la art. 71 alin. (1) lit. a) din lege se disting două situații:

a) susținătorul decedat avea pensie pentru limită de vârstă stabilită în condițiile legislației anterioare, situație în care pensia de urmaș se calculează din această pensie, determinată conform art. 180 din lege;

b) susținătorul decedat avea pensie pentru limită de vârstă stabilită în condițiile legii, situație în care pensia de urmaș se calculează din pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul în condițiile acestei legi.

24. La art. 71 alin. (1) lit. b) din lege se disting două situații:

a) susținătorul decedat avea pensie de invaliditate gradul I, stabilită în condițiile legislației anterioare, situație în care pensia de urmaș se calculează din pensia determinată conform art. 180 din lege;

b) susținătorul decedat se afla în plata pensiei sau îndeplinea la data decesului condițiile pentru obținerea unei pensii de invaliditate gradul II sau III, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate parțiale, inclusiv pensia anticipată conform Legii nr. 2/1995, situație în care pensia de urmaș se stabilește din pensia de invaliditate gradul I, calculată conform legii.

VI. Referitor la calculul pensiilor (Secțiunea a 6-a capitolul IV din lege)

25. Stagiul complet de cotizare reglementat la art. 77 din lege este cel prevăzut în anexa nr. 3 la lege sau, după caz, stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 ori în anexele nr. 4 și 5 la lege.

În cazul persoanelor care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă, precum și în cazul persoanelor cu handicap și al nevăzătorilor, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile de cotizare prevăzute la art. 43, 47 sau, după caz, stagiile din anexele nr. 4 și 5 la lege.

26. Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii. Modificări (3)

Această majorare se aplică numai punctajului realizat în perioada de contribuție suplimentară la sistemul public de pensii (după îndeplinirea cumulativă a condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă).

Majorarea punctajului se acordă și în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeași procedură.

27. În situația în care asiguratului i s-a reținut contribuția de asigurări sociale, iar angajatorul nu și-a achitat contribuția datorată în calitatea sa de contribuabil, numărul de puncte realizat în fiecare lună se diminuează la o treime.

Diferența de două treimi din cota de contribuții de asigurări sociale pe care angajatorul era obligat să o vireze lunar casei teritoriale de pensii în a cărei rază își are sediul va fi urmărită prin organele de executare silită, conform dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetare. După încasarea întregului debit reprezentând contribuția restantă a angajatorului stagiul de cotizare și punctajul se vor recalcula.

VII. Referitor la stabilirea și plata pensiilor (Secțiunea a 7-a capitolul IV din lege)

28. Actele la care se face referire la art. 82 alin. (2) din lege sunt:

a) pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială:

- cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parțială (anexa nr. 12 la prezentele norme);

- carnetul de muncă (original și copie);

- carnetul de asigurări sociale (original și copie);

- alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;

- livretul militar (original și copie);

- diplomă de studii (original și copie) sau adeverință din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;

- pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român;

- adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

- adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;

- dovada certificării stagiului de cotizare;

- procură specială pentru mandatar;

- adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat;

- acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;

b) pentru pensia de invaliditate:

- cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la prezentele norme);

- actele menționate la pct. 28 lit. a);

- decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;

- adeverință din care să rezulte încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia;

c) pentru pensia de urmaș:

- cerere pentru înscrierea la pensie de urmaș (anexa nr. 14 la prezentele norme);

- actele menționate la pct. 28 lit. a) (pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar);

- actele de stare civilă ale solicitanților;

- decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar);

- adeverința de studii (elev sau student);

- cauza decesului (cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar);

- declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că urmașul nu a fost condamnat prin sentință rămasă definitivă pentru infracțiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susținătorului decedat (conform anexei nr. 14 la prezentele norme).

29. Procura specială la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege, autentificată de către notarii publici de pe teritoriul României, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, trebuie să conțină următoarele elemente: Modificări (1)

- numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberării procurii);

- numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;

- obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, încasarea pensiei pentru plăți curente și restante, semnarea extrasului de cont);

- precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunța în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situația titularului de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.

Procura specială este valabilă 6 luni.

30. Termenul de 30 de zile reglementat la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării cererii cu toate actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de pensionare. Modificări (1)

31. Prin reprezentantul legal prevăzut la art. 90 alin. (2) din lege se înțelege părintele natural și adoptiv, tutorele sau curatorul beneficiarului de pensie.

32. Plata pensiei de invaliditate gradul I sau II încetează atunci când beneficiarii acestor categorii de pensii se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III și VI din lege.

33. Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii de urmaș realizează dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie venituri brute lunare mai mari decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

34. Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul urmaș nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizat potrivit legii [art. 92 alin. (1) lit. e) din lege].

Dovada continuării acestor studii trebuie prezentată casei teritoriale de pensii în termen de 15 zile de la data începerii anului școlar.

Reluarea în plată a pensiei de urmaș suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege.

35. Instituția de asistență socială sau unitatea medicală specializată care internează pensionarii de invaliditate gradul I are obligația să comunice caselor teritoriale de pensii perioada în care aceștia se află sub supraveghere și îngrijire permanentă, în termen de 15 zile de la internare, cu excepția nevăzătorilor, pentru care nu este necesară comunicarea [art. 92 alin. (2) din lege].

36. De recalcularea prevăzută la art. 95 alin. (1) din lege beneficiază și persoanele pensionate în baza legislației anterioare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni după pensionare.

37. Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat se acordă:

a) soțului supraviețuitor;

b) copiilor;

c) părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor legali și/sau, după caz, celorlalți testamentari, în condițiile dreptului comun.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt:

- cerere-tip (anexa nr. 15 la prezentele norme);

- certificatul de deces (original și copie);

- actul de identitate al solicitantului;

- acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor;

- talonul de pensie al persoanei decedate.

VIII. Dispoziții tranzitorii privind pensiile

38. Constituie stagiu de cotizare conform art. 160 alin. (2) lit. a) din lege și perioadele în care asiguratul s-a aflat în una, două sau mai multe situații prevăzute la art. 38 alin. (1) din lege, după caz.

39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se înțelege perioada în care foștii cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unități agricole sau au achitat contribuția minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992, republicată, și anume: Modificări (1)

Timpul util la pensie realizat de agricultori se stabilește în ani, prin raportarea volumului de muncă exprimat în norme, însumat pe întreaga perioadă în care persoana asigurată a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generală în perioada respectivă; timpul util la pensie realizat de agricultori nu poate depăși numărul de ani calendaristici în care volumul de muncă a fost prestat.

Pentru agricultorii din zonele necooperativizate timpul util la pensie (stagiul de cotizare) se determină pe baza carnetului de asigurat și reprezintă anii în care s-a achitat contribuția minimă prevăzută de Legea nr. 5/1977, respectiv 40 lei/lună x 12 luni = 480 lei/an.

Punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unități agricole cooperatiste, precum și pentru fiecare an de contribuție, realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, modificată și completată, reprezintă 0,25 puncte.

Pentru perioada ulterioară apariției Legii nr. 80/1992 punctajul lunar se determină prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.

40. În situația prezentării și a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, menționate la art. 160 alin. (5) din lege, acestea trebuie să fie emise cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Decretul nr. 92/1976.

Actele de vechime în muncă privind activitatea desfășurată vor cuprinde:

- denumirea unității;

- perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă, precum și precizarea modului de încadrare - pe durată nedeterminată sau determinată, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere;

- menționarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;

- funcția, meseria sau specialitatea exercitată;

- salariul tarifar de încadrare, precum și alte drepturi ce se includ în acesta.

Actele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

41. Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute de lege, sunt:

a) perioadele asimilate menționate la art. 38 alin. (1) din lege;

b) perioadele necontributive care au constituit vechime în muncă utilă la pensie în baza legislației anterioare intrării în vigoare a legii:

- perioadele menționate la art. 20 din Legea nr. 3/1977, cu modificările și completările ulterioare;

- perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare;

- perioadele recunoscute în baza Decretului-lege nr. 51/1990;

- perioadele în care s-a beneficiat de plăți compensatorii în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/1999;

- perioadele în care s-a beneficiat de ajutor de șomaj și/sau de ajutor de integrare profesională, prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

- perioada în care s-a beneficiat de șomaj tehnic conform prevederilor legale;

- alte perioade recunoscute prin legi speciale.

42. Salariile medii anuale, brute sau nete, la care se referă art. 164 alin. (2) din lege sunt asimilate cu câștigul salarial mediu anual, brut sau net, din anexa nr. 6 la lege actualizată potrivit anexei nr. 10 la prezentele norme.

43. Asigurații prevăzuți la art. 165 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară, vor prezenta adeverințe emise conform prevederilor Decretului nr. 92/1976.

44. Reducerea vârstelor de pensionare pentru persoanele care au desfășurat activități încadrate prin lege în condiții deosebite, se face corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste condiții, din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 42 din lege.

45. Reducerea vârstelor de pensionare pentru asigurații care au realizat în condiții speciale un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani, respectiv mai mic de 20 de ani se face din vârstele standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la lege, cu respectarea condițiilor de stagiu prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la aceeași lege.

Stagiul de cotizare realizat în condiții speciale, prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la lege, nu cuprinde sporul acordat în baza legislației anterioare.

46. Persoanele înscrise la pensie în baza legislației anterioare pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate inițial și a perioadelor asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c) din lege. Respingeri de neconstituționalitate (2)

În aceste situații la determinarea punctajului mediu anual corespunzător perioadei adăugate se are în vedere stagiul complet de cotizare din anul intrării în vigoare a legii, respectiv 30 de ani pentru bărbați și 25 de ani pentru femei.

47. La stabilirea punctajului potrivit art. 170 alin. (1) din lege se ia în calcul venitul cel mai avantajos din perioadele respective.

48. În cazul modificării numărului de urmași prevăzut la art. 171 alin. (1) din lege, după intrarea în vigoare a legii, pentru soțul supraviețuitor pensia se recalculează conform prevederilor art. 73 din lege, cu păstrarea condițiilor avute la data înscrierii inițiale.

49. În cazul încadrării în alt grad de invaliditate pentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabilește conform prevederilor legii, cu îndeplinirea condițiilor existente la data deciziei inițiale.

50. Recalcularea pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată se face la împlinirea vârstelor de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați [art. 184 alin. (2) din lege].

51. În activitatea de acordare a pensiilor se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 12-20 la prezentele norme.

C. Procedura de încadrare în grade de invaliditate, revizuirea medicală,
recuperarea capacității de muncă și contestarea deciziei medicale

I. Referitor la încadrarea în grade de invaliditate și circuitul documentației medicale

1. În vederea pensionării de invaliditate medicul primar și, în lipsa acestuia, medicul specialist, pentru afecțiunea principal invalidantă, care asigură asistența medicală a bolnavului, atunci când apreciază că starea de sănătate a acestuia nu îi permite reluarea activității profesionale, în limitele maxime de concediu medical prevăzut de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerând în acest sens avizul cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Propunerea la pensionare poate fi solicitată încă din primele zile de boală, în cazul afecțiunilor fără potențial recuperator.

2. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă avizează pensionarea de invaliditate numai dacă constată pierderea totală sau a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, aprobând totodată și concediul medical pentru întocmirea formelor de pensionare până la finele lunii următoare aceleia în care s-a dat avizul.

Concediul medical se include în durata indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, prevăzută pentru persoanele asigurate.

3. Medicii care au făcut propunerea de pensionare eliberează certificatul (certificatele) de concediu medical și completează formularul de examinare medicală pentru pensie de invaliditate, îndrumă bolnavul sau însoțitorul acestuia la angajator unde își desfășoară activitatea, pentru întocmirea formelor de pensionare. În formular se va menționa dacă solicitantul este netransportabil.

4. Angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana în cauză întocmește dosarul însoțit de un extras de pe carnetul de muncă, ce cuprinde date privitoare la starea civilă, pregătirea generală și profesională, ruta profesională (cu zi, lună și ani), durata perioadei de cotizare, perioadele de șomaj, concediul medical din ultimele 12 luni, precum și documentația necesară stabilirii cauzei invalidității, în vederea emiterii deciziei medicale. Dosarul medical se înaintează la cabinetul teritorial de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

5. Formularul de examinare medicală pentru pensionare, întocmit de medicul curant pentru persoana care solicită pensie de invaliditate în condițiile legii și care nu este încadrată în muncă, se trimite la casele de pensii de pe teritoriul cărora se află domiciliul bolnavului. Casa de pensii trimite dosarul medical la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în raza căruia își are domiciliul bolnavul, cu un extras administrativ (de pe carnetul de muncă) ce cuprinde:

a) categoria de pensie la care are acces solicitantul (pensie proprie pentru perioada de cotizare, urmaș, militar în termen, invalid de război etc.);

b) date privind starea civilă;

c) ruta profesională, stagiul de cotizare (dacă bolnavul a fost încadrat în muncă și îndeplinește condițiile pentru obținerea pensiei de invaliditate în funcție de cauză).

6. La primirea dosarului medical medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă verifică dacă acesta conține:

a) elementele necesare susținerii diagnosticului clinic și funcțional (forma clinică și stadiul evolutiv al bolii);

b) diagnosticul afecțiunilor asociate;

c) informații suficiente privind ruta profesională, dreptul la pensie în cazul bolilor obișnuite sau al accidentelor care nu au legătură cu munca;

d) documentul prevăzut de lege, în caz de:

- boală profesională (adeverință de luare în evidență de la inspectoratul de sănătate publică);

- accident de muncă (formularul-tip sau procesul-verbal de înregistrare a accidentului, eliberat de inspectoratul teritorial de muncă);

- accident asimilat cu accidentul de muncă (procesul-verbal de asimilare confirmat de angajator);

- tuberculoză (adeverință de la dispensarul antituberculos privind grupa de dispensarizare);

- accident sau boală contractată în timpul sau din cauza îndeplinirii serviciului militar (certificatul emis de comisia de expertiză medico-militară);

e) documentul necesar privind data ivirii invalidității.

Pentru completarea investigațiilor necesare în cazurile neconcludente, medicul expert al asigurărilor sociale îndrumă bolnavul sau însoțitorul la forul abilitat de lege sau la unitățile sanitare de specialitate, indicând investigațiile ce urmează să fie efectuate. Acestea sunt obligate să le execute cu prioritate.

Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afecțiuni grave ori cu o problematică deosebită, lucrătorul social efectuează cercetări de teren (la domiciliu, locul de muncă, unitatea sanitară), particularizate la caz, conform obiectivelor stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

7. Documentația care stă la baza stabilirii capacității de muncă, a cauzei invalidității și a datei ivirii invalidității, devine componentă definitivă a dosarului medical.

8. După completarea documentației medicale se convoacă bolnavul în vederea expertizării.

Bolnavii care urmează să fie expertizați vor fi împărțiți pe grupe de afecțiuni, iar cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă va încunoștința bolnavul asupra datei și locului unde se face examinarea, cu 10 zile înainte, prin citație.

9. Bolnavii netransportabili (cazuri noi) sunt expertizați pe baza documentației medicale primite de la unitățile sanitare (spital, policlinică) din localitatea unde se află bolnavul în acel moment.

Pentru cazurile neconcludente (documentație insuficientă) bolnavii vor fi transportați pentru examinare la sediul cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă sau vor fi expertizați la domiciliu.

10. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, după examinarea bolnavului și analizarea dosarului medical, redactează concluziile expertizei pe care le înscrie în documentarul medical.

După stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurărilor sociale se pronunță asupra invalidității printr-o decizie întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:

a) diagnosticul clinic complet și ordinea afecțiunilor reflectând importanța lor în afectarea capacității de muncă;

b) diagnosticul funcțional;

c) diagnosticul capacității de muncă și încadrarea (sau neîncadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;

d) cauza invalidității: boală obișnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie "TBC" - în toate situațiile se va specifica documentul justificativ;

e) data ivirii invalidității (cu zi, lună, an);

f) termenul de revizuire și valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau mențiunea "Nerevizuibil prin afecțiune", după caz;

g) planul de recuperare eșalonat pe acțiuni și perioada de timp până la data revizuirii medicale;

h) formele și condițiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate și cazurile respinse.

Programul de recuperare este obligatoriu pentru persoana în cauză și persoanele competente să îl aplice. Invalidul poate refuza aplicarea unor măsuri recuperatorii numai dacă acestea i-ar putea periclita viața, făcându-se și dovada în acest sens.

11. Atât documentarul de expertiză cât și decizia medicală vor fi semnate și parafate de medicul expert al asigurărilor sociale, numerotate, datate și ștampilate de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

12. Un exemplar din decizia medicală rămâne în dosarul medical care se păstrează în evidența cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, 2 exemplare se trimit în termen de 3 zile la angajator sau la casa de pensii, după caz, dintre care unul rămâne în dosarul administrativ al pensionarului, iar cel de al 4-lea exemplar se predă, sub semnătură, persoanei expertizate sau, după caz, mandatarului, tutorelui sau curatorului.

13. În cazul invalizilor prin accident de muncă sau boală profesională decizia de încadrare în grad de invaliditate se întocmește în 5 exemplare, al 5-lea exemplar înaintându-se inspectoratului teritorial de muncă sau, respectiv, inspectoratului de sănătate publică.

14. Angajatorul, în baza deciziei medicale, întocmește dosarul administrativ de pensionare și apoi îl trimite în termen de 10 zile la casa de pensii teritorială.

15. Plata pensiei se face de către casa de pensii în a cărei rază teritorială are domiciliul pensionarul.

În această situație, pentru pensionarii de invaliditate care locuiesc în alte județe sau sectoare ale municipiului București, altele decât cele în care a avut loc expertiza medicală, dosarul medical împreună cu cel administrativ de pensionare se transferă prin casele de pensii respective.

16. Etapele stabilite pentru pensionarea de invaliditate se încadrează în perioada de concediu medical aprobat în prealabil, în vederea întocmirii formelor de pensionare.

17. Decizia de stabilire a dreptului de pensie are aceeași valabilitate ca și decizia medicală de încadrare în grade de invaliditate.

18. Pentru persoanele care și-au stabilit domiciliul pe teritoriul altor țări pensia de invaliditate se stabilește în aceleași condiții ca și în cazul persoanelor care au domiciliul în România, cu respectarea dispozițiilor privind expertizarea și revizuirea medicală. Neprezentarea la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei de invaliditate începând cu luna următoare. În cazul în care pensionarului de invaliditate i s-a agravat starea de sănătate și nu se poate prezenta la termenul de revizuire, acesta este obligat să trimită, în timp util, cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în evidența căruia se află, documente medicale oficiale pe baza cărora i se fixează un nou termen de revizuire.

19. Persoanele care la data solicitării pensiei beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, în perioada respectivă fiind asigurate potrivit legii, sunt expertizate de medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală în raza căruia își au domiciliul. La această categorie angajatorul este reprezentat de agenția pentru ocupare și formare profesională.

20. Pentru urmașii invalizi pensia este condiționată de data ivirii invalidității acestora, expertiza medicală făcându-se la solicitarea casei teritoriale de pensii; în dosarul medical, pe lângă documentația medicală și socială particularizată pentru diagnosticul clinic, funcțional și capacitatea de muncă, este obligatoriu să existe documentul pe baza căruia s-a stabilit data ivirii invalidității. Data ivirii invalidității trebuie să fie situată înainte de împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă persoana în cauză continuă studiile, până la 26 de ani. Data se înscrie în decizia medicală cu zi, lună, an.

21. Beneficiarii de pensie de urmaș invalizi sunt expertizați, supuși revizuirii medicale și au obligația de a urma programele de recuperare conform acelorași reglementări prevăzute pentru pensionarii de invaliditate.

II. Referitor la revizuirea medicală

22. Revizuirea medicală a pensionarilor încadrați în grade de invaliditate se efectuează la termenul stabilit de medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care au în evidență pensionarul.

23. Medicul expert al asigurărilor sociale, după examinarea persoanei în cauză și a documentației medicale întocmite de unitatea sanitară care asigură asistența medicală de specialitate și de recuperare a invalidului, emite decizia medicală în 3 exemplare, în raport de starea de sănătate (un exemplar se înmânează persoanei sub semnătură, al doilea casei teritoriale de pensii și cel de-al treilea exemplar se păstrează în dosarul medical), și stabilește termenul de revizuire în funcție de recuperabilitatea afecțiunilor (6-12 luni).

Data la care bolnavul urmează să se prezinte la revizuirea medicală va fi fixată cu 10 zile înainte de data expirării valabilității deciziei.

24. Documentația medicală întocmită de unitatea sanitară care asigură asistența medicală de specialitate a invalidului poate fi, după caz:

a) referat medical cu consemnarea stării prezente;

b) bilet de ieșire din spital sau copie de pe foaia de observație clinică (pentru spitalizările recente);

c) examene complementare de laborator;

d) explorări funcționale recente;

e) date din fișa de evidență a bolnavului.

25. Revizuirea medicală se efectuează după aceleași criterii care au stat la baza primei expertize medicale.

26. După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală prin care se stabilește, după caz: Jurisprudență

a) menținerea în același grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;

c) încetarea calității de pensionar de invaliditate ca urmare a redobândirii capacității de muncă.

27. La revizuirea medicală medicul expert al asigurărilor sociale va avea în vedere eficiența și modul în care s-a aplicat programul de recuperare a capacității de muncă a bolnavului, în perioada de valabilitate a deciziei, și îl stabilește pentru perioada ce urmează.

28. Revizuirea medicală se poate efectua și înaintea termenului stabilit, indiferent de gradul de invaliditate, la solicitarea pensionarului, dar numai până la împlinirea vârstelor standard pentru pensionare pentru limită de vârstă și dacă unitățile sanitare care asigură asistența medicală apreciază agravarea sau ameliorarea stării de invaliditate. Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare se depun la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care are în evidență persoana în cauză și devin componente ale dosarului medical.

29. La termenul de revizuire pensionarul de invaliditate are obligația să se prezinte fără a fi citat la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care îl are în evidență, în vederea revizuirii medicale.

30. Cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă au obligația ca în primele 5 zile ale fiecărei luni să comunice casei teritoriale de pensii invalizii pensionari neprezentați la revizuirea medicală periodică în cursul lunii precedente, pentru suspendarea pensiei conform legii.

31. Dacă pensionarul de invaliditate este netransportabil și justifică acest fapt prin acte oficiale, el este obligat să anunțe din timp cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Expertizarea se va face pe baza documentelor medicale oficiale recente pe care acesta le va trimite în timp util cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în evidența căruia se află. Medicul expert al asigurărilor sociale poate dispune efectuarea anchetei sociale.

32. Revizuirea medicală a persoanelor internate pe lungă durată în spitale sau sanatorii se va face pe baza foii de observație, întocmită de medicul curant și contrasemnată de șeful secției și de directorul unității sanitare, care conține elementele necesare revizuirii medicale.

33. Dacă pensionarul invalid se prezintă cu întârziere la revizuirea medicală și fără motive justificate, decizia de expertiză medicală se aplică din prima zi a lunii următoare aceleia în care a fost emisă.

34. Pentru cazurile cu o problematică medico-socială deosebită și pentru invalizii prin boli psihice, în ultimele 10 zile de valabilitate a deciziei lucrătorul social va efectua investigații sociale la domiciliu sau va proceda la convocarea bolnavului pe bază de citație, preîntâmpinându-se astfel măsurile administrative legale de suspendare a pensiei.

35. În situația în care apar dificultăți în aprecierea capacității de muncă, în stabilirea cauzei și a datei ivirii invalidității se poate solicita avizul de specialitate al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (I.N.E.M.R.C.M.).

III. Referitor la contestarea deciziei medicale

36. Deciziile medicale emise pentru cazurile noi sau cele revizuite de către medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă teritoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene sau ale sectoarelor municipiului București.

Pot face obiectul contestației gradul de invaliditate acordat, cauza invalidității, data ivirii invalidității și valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă.

Contestația se depune la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care a făcut expertizarea sau revizuirea medicală; acestea au obligația de a înainta cererea în termen de 10 zile de la data înregistrării, împreună cu dosarul medical oficiului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județean/al sectoarelor municipiului București.

Medicii experți ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene/ale sectoarelor municipiului București rezolvă contestația în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

37. Medicul expert de la oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, după convocarea bolnavului prin citație, examinarea lui și a documentației din dosarul medical, emite decizia medicală corespunzătoare.

Pentru soluționarea contestației medicii experți ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă pot consulta Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM).

Reexpertizarea se face după aceleași criterii ca și expertizarea medicală.

Dacă prin decizia emisă se rezolvă favorabil contestația, bolnavul fiind încadrat într-un grad superior de invaliditate, noua decizie înlocuiește pe cea care face obiectul contestației, cu valabilitate de la aceeași dată; în situația în care se respinge contestația, iar bolnavul este încadrat într-un grad inferior de invaliditate, decizia de expertiză medicală se aplică începând cu luna următoare aceleia în care a fost emisă; când se menține același grad de invaliditate se păstrează elementele și valabilitatea deciziei anterioare.

38. Medicul expert de la oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă emite decizia în același număr de exemplare prevăzut la pct. 23, din care un exemplar se înmânează, sub semnătură, persoanei reexpertizate sau reprezentantului acesteia, iar restul, împreună cu dosarul medical, se returnează în termen de 10 zile cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care are în evidență pensionarul, care va proceda în consecință.

39. Oficiile de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă județene și ale sectoarelor municipiului București au obligația de a efectua reexpertizarea cazurilor stabilite, prin control propriu sau la solicitarea organelor de control ale CNPAS, precum și la sesizarea părții interesate.

În cadrul activității de control aceste oficii pot solicita avizul de specialitate al I.N.E.M.R.C.M.

Decizia emisă de oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ca urmare a acțiunii de control, se aplică de la data emiterii, indiferent de modul de rezolvare. Despre modul de soluționare va fi informat organul de control al CNPAS sau partea interesată, după caz.

În caz de neprezentare a pensionarului la reexpertizare, pentru evitarea achitării unor drepturi bănești necuvenite, după ce s-au cercetat motivele neprezentării, oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă va anunța casa teritorială de pensii pentru luarea măsurilor legale.

40. Decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale de soluționare a contestației cu privire la gradul de invaliditate poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

41. Deciziile rămase definitive pot fi revizuite în caz de erori de către unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă care le-a emis, la sesizarea părții interesate sau a organelor de control ale CNPAS.

IV. Referitor la recuperarea capacității de muncă

42. Programul medical de recuperare se integrează în ansamblul îngrijirilor necesare în vederea refacerii stării de sănătate și restabilirii capacității de muncă, iar sarcina realizării lui revine tuturor unităților de asistență medicală ambulatorie și spitalicească.

43. Recuperarea vizează în primul rând persoanele care sunt în incapacitate temporară de muncă și care prezintă suficiente resurse funcționale restante și prognosticul favorabil de evoluție pentru a le permite readaptarea și reîncadrarea în muncă.

44. Acțiunile medicale de recuperare trebuie instituite cât mai curând și aplicate până la refacerea capacității de muncă de către medicul de familie sau de cel de specialitate din unitățile de asistență medicală în colaborare cu medicii experți ai asigurărilor sociale.

45. În funcție de natura, stadiul de evoluție și prognosticul bolii, programul de recuperare este individualizat, cuprinzând toate măsurile medicale, precum și unele măsuri cu caracter social și profesional, eșalonate pe etape, necesare restabilirii funcționale sau achiziționării abilităților necesare.

Pentru a se asigura o conduită unitară fiecare plan de recuperare va cuprinde, în raport de natura deficiențelor funcționale, următoarele indicații:

a) recomandări medicale terapeutice și unitățile sanitare care le efectuează;

b) măsuri ortopedico-chirurgicale reparatorii, cu precizarea unității medicale ce le va efectua și durata de aplicare;

c) proceduri fiziokinetobalneoergoterapeutice și de gimnastică medicală, cu indicarea etapelor, duratei și a unităților unde se aplică tratamentele respective;

d) protezare (unitățile indicate pentru confecționarea protezelor, ortezelor etc.);

e) recomandări socioprofesionale și modul de rezolvare.

46. Responsabilitatea realizării planului de recuperare revine în egală măsură medicului expert al asigurărilor sociale și medicului curant care a îngrijit bolnavul și care are obligația de a colabora cu celelalte cabinete (secții) de specialitate care participă la actul recuperator complex aplicat bolnavului.

47. Pentru persoanele la care se propune prelungirea concediului medical peste 90 de zile, planul de recuperare se include în documentarul medical respectiv. Medicul expert de la cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă și, respectiv, după caz, cel de la oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, care urmează să aprobe prelungirea concediului medical, verifică modul de întocmire a planului de recuperare, după caz, îl îmbunătățește sau îl completează în vederea stabilirii celor mai adecvate metode și mijloace recuperatorii.

48. Pentru persoanele care sunt propuse în vederea încadrării într-un grad de invaliditate, planul de recuperare va face parte integrantă din documentarul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Și în acest caz medicul expert de la unitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă analizează și completează planul, dacă este necesar.

49. Pentru persoanele la care s-a recomandat schimbarea locului de muncă se vor stabili indicații de recuperare în cadrul dispensarizării efectuate de medicul de la dispensarul medical de la locul de muncă sau de medicul de familie.

50. La ieșirea din spital a bolnavilor în convalescență prelungită, prin boli cronice ale aparatului respirator, boli cardiovasculare, boli psihice, ale aparatului locomotor, traumatisme etc. medicul curant are responsabilitatea recomandării acțiunilor pe care bolnavul le va continua, măsuri pe care le va consemna detaliat în biletul de ieșire din spital și care devin parte componentă a planului de recuperare.

Măsuri de recuperare se vor stabili la toate cazurile dispensarizate, de către medicul de specialitate care a avut bolnavul în tratament, în colaborare cu medicul de familie, urmărindu-se eficiența acțiunilor aplicate.

51. Indicațiile cu caracter socio-profesional se stabilesc de către medicii experți ai asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă teritoriale.

52. În scopul prevenirii agravărilor și al recuperării capacității de muncă, în sistemul public asigurații pot beneficia de:

a) indemnizații pentru trecerea temporară în altă muncă (cel mult 90 de zile);

b) indemnizații pentru reducerea timpului de muncă (cel mult 90 de zile);

c) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze și alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;

d) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;

e) reabilitare profesională.

53. Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile, precum și pentru pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear și reabilitare profesională în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

Modalitățile de stabilire și acordare a ajutoarelor și indemnizațiilor pentru procurarea de proteze, orteze și alte produse ortopedice se stabilesc prin lege.

54. Pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile și pentru pensionarii de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale are responsabilitatea principală pentru întocmirea programului individual de recuperare în funcție de natura, stadiul, prognosticul bolii, structurat pe etape.

Programul individual de recuperare este obligatoriu și se realizează de către organele competente.

După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare asigurații sunt supuși reexaminării medicale. În funcție de rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de recuperare, recomandă reluarea activității profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.

Asigurații care și-au redobândit capacitatea de muncă total sau parțial se pot reîncadra în muncă potrivit recomandărilor medicului expert al asigurărilor sociale cu sprijinul caselor teritoriale de pensii și al agențiilor pentru ocupare și formare profesională.

55. Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile și se va stabili de medicul expert al asigurărilor sociale în funcție de afecțiune, stadiul ei și de natura tratamentului. La recomandarea tratamentului balnear se vor avea în vedere contraindicațiile generale și speciale.

Pentru asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile și pentru pensionarii de invaliditate contravaloarea biletelor de tratament balnear se suportă integral din bugetul de asigurări sociale.

Pot beneficia de tratament balnear și alte categorii de asigurați, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părți din costul biletului.

Criteriile pe baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, precum și nivelul cotei de participare individuală a asiguraților se aprobă anual de CNPAS.

56. Pensionarii de invaliditate sunt obligați să urmeze programele recuperatorii indicate de medicul expert al asigurărilor sociale, în vederea reintegrării socioprofesionale.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1), din culpă proprie, atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.

Suspendarea plății pensiei încetează în momentul reluării programului de recuperare.

57. În activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă se vor utiliza formularele prevăzute în anexele nr. 21-38 la prezentele norme.

D. Alte drepturi de asigurări sociale

I. Dispoziții generale

1. În afara pensiilor asigurații din sistemul public au următoarele drepturi de asigurări sociale:

a) indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă;

b) indemnizație pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală, indemnizație pentru trecerea temporară în altă muncă, indemnizație pentru carantină;

c) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurările sociale de sănătate;

d) reabilitare profesională;

e) indemnizație de maternitate;

f) indemnizație pentru creșterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;

g) ajutor de deces.

2. În cazul în care, la data solicitării prestației, stagiul de cotizare prevăzut de lege nu este constituit integral, dreptul se deschide la termenele prevăzute de lege, se calculează și se plătește în luna următoare achitării integrale a obligațiilor restante și a majorărilor de întârziere aferente, de către angajator (partea angajatorului și a angajatului) sau de către persoana asigurată individual, după caz. Modificări (1)

3. Indemnizațiile pe care plătitorii de drepturi de asigurări sociale le achită fără îndeplinirea stagiului minim de cotizare și pe care aceștia le decontează cu bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă sume încasate necuvenit, care constituie debite ce urmează să fie recuperate potrivit legii.

4. Plătitori de drepturi de asigurări sociale, în sensul dispozițiilor prezentei legi, sunt, după cum urmează:

a) persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea personalul angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum și persoanele juridice la care își desfășoară activitatea funcționarii publici au și calitatea de angajator;

b) persoanele juridice sau fizice la care își desfășoară activitatea personalul încadrat în muncă pe bază de convenții civile de prestări de servicii au și calitatea de angajator;

c) autoritatea electivă, executivă, legislativă sau judecătorească în cadrul căreia își desfășoară activitatea în funcții elective sau sunt numite persoane, pe durata mandatului au și calitatea de angajator;

d) organizațiile cooperației meșteșugărești unde își desfășoară activitatea membrii cooperatori au și calitatea de angajator;

e) persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare sau ale altor forme de pregătire profesională pentru șomerii care, din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale produse din vina prestatorului, suportă o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile au și calitatea de angajator;

f) instituția care administrează Fondul pentru plata ajutorului de șomaj;

g) casele teritoriale de pensii.

5. Modificări (1)

a) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boală profesională și accident de muncă se plătește din prima zi lucrătoare din concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă acordat asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I - angajaților cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și funcționarilor publici -, pct. II, III și alin. (2) din lege;

b) Indemnizația pentru incapacitate temporală de muncă cauzată de boală profesională, accident de muncă, urgență medico-chirurgicală, stabilite prin lege (include și unele forme de cancer), tuberculoză sau boală infectocontagioasă din grupa A, stabilită prin lege (include și infecția HIV), se plătește din prima zi lucrătoare din concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă acordat asiguraților prevăzuți la art. 5 alin. (1) pct. I - angajaților cu contract individual de muncă pe durată determinată -, pct. IV, V și VI din lege;

c) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă potrivit art. 101 alin. (1) și art. 102 de către angajator sau de bugetul asigurărilor sociale de stat pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de incapacitate;

d) Prin primele 3 zile de incapacitate temporară de muncă pentru care, potrivit art. 101 alin. (2) din lege, nu se acordă indemnizația de asigurări sociale, se înțelege primele 3 zile lucrătoare, socotite de la data ivirii incapacității;

e) Duratele de acordare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă prevăzute la art. 103 și 104 din lege se exprimă în zile calendaristice, socotite din prima zi de incapacitate.

6. Indemnizațiile de asigurări sociale și ajutorul de deces se plătesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale și a celorlalte acte prevăzute de lege. Jurisprudență

7. Modelul cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale este cel cuprins în anexa nr. 39 la prezentele norme. Jurisprudență

8. Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale se depune la casele teritoriale de pensii:

a) de către angajatori și instituția care administrează bugetul pentru plata ajutorului de șomaj, o dată cu "Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat"; Jurisprudență

b) de către celelalte categorii de asigurați, la data solicitării prestației.

9. Pentru drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi cererea-tip va conține mențiuni privind calitatea beneficiarului, natura și data deschiderii dreptului aflat în plată.

10. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale au obligația să elibereze asiguratului adeverințe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical avute în ultimele 12/24 de luni, precum și durata contractului de muncă, în cazul asiguraților salariați, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.

11. Beneficiază concomitent de prestații pentru același risc asigurat numai pensionarii de invaliditate și asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de zile, care urmează tratament balnear și programul de reabilitare profesională.

12. Indemnizațiile de asigurări sociale, cu excepția celor acordate pentru creșterea copilului, se calculează și se plătesc în baza certificatelor de concediu medical, care constituie ordin de plată și care se eliberează pe durate exprimate în zile calendaristice.

Competența emiterii certificatelor de concediu medical se stabilește de Ministerul Sănătății și Familiei.

13. Pentru întocmirea corectă a evidențelor privind obligațiile de asigurări sociale pe luna respectivă și, după caz, a statelor de plată a salariilor ori a documentelor de plată a drepturilor bănești ce se suportă din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, asigurații au obligația de a înștiința plătitorii de drepturi asupra acordării concediilor medicale.

II. Referitor la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă (Secțiunea 1 capitolul V din lege)

14. Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o durată de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

15. Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale și se diferențiază astfel:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani pentru tuberculoză pulmonară și unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege;

b) un an, cu drept de prelungire până la un an și jumătate, de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală și urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum și pentru SIDA și cancer de orice tip, în funcție de stadiul bolii;

c) un an și jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată și osteoarticulară;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

16. Asigurații bolnavi care prezintă unele boli cardiovasculare, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. a) din lege, precum și SIDA sau cancer de orice tip, în funcție de stadiul bolii, stabilite conform art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, au dreptul la un concediu medical de până la 12 luni, respectiv un an și jumătate, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

III. Referitor la prestațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă (Secțiunea a 2-a capitolul V din lege)

17. Concediul medical privind reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru sau indemnizația pentru trecerea temporară în altă muncă, din cauza bolii sau accidentului, se acordă pe o durată de cel mult 90 de zile calendaristice într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

18. Indemnizația pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală de lucru se acordă următoarelor categorii de asigurați:

a) persoane care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă și funcționari publici;

b) persoane care își desfășoară activitatea în funcții elective sau sunt numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, pe durata mandatului;

c) membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești.

19. Indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unor boli contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de inspectoratul teritorial de sănătate publică.

20. Asigurații care au beneficiat de concediu medical mai mare de 90 de zile și pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear și reabilitare profesională, pe baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale. Programul individual de recuperare este obligatoriu, iar dreptul la aceste prestații se suspendă în cazul în care asigurații nu urmează sau nu respectă programul stabilit.

IV. Referitor la indemnizația de maternitate (Secțiunea a 3-a capitolul V din lege)

21. Concediile medicale pentru maternitate se acordă pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, dintre care 63 de zile înainte de naștere (concediu de sarcină) și 63 de zile după naștere (concediu de lehuzie), care se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare.

22. În cazul în care copilul se naște mort sau moare după naștere, în perioada de lehuzie indemnizația de maternitate cuvenită se acordă pe toată durata concediului de maternitate.

23. Femeile cu handicap asigurate beneficiază de concediu pentru sarcină începând cu luna a 6-a de sarcină, dacă prezintă certificatul de persoană cu handicap. Concediul medical pentru maternitate se plătește în baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale și, după caz, a certificatului de persoană cu handicap emis în condițiile legii.

V. Referitor la concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav (Secțiunea a 4-a capitolul V din lege)

24. Concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani și a copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecțiuni intercurente se acordă pentru perioadele și afecțiunile prevăzute de lege.

25. Părintele sau susținătorul legal care beneficiază de indemnizație are obligația să depună lunar plătitorului de drepturi declarație pe propria răspundere, care să ateste că celălalt părinte nu exercită concomitent același drept.

26. Indemnizația se plătește pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului și, după caz, a certificatului de persoană cu handicap, emis în condițiile legii.

VI. Referitor la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului (Secțiunea a 4-a capitolul V din lege)

27. Beneficiază, la cerere, de indemnizația pentru creșterea copilului, opțional, unul dintre părinți sau susținătorul legal, dacă solicitantul îndeplinește condițiile de stagiu de cotizare prevăzute de lege. Jurisprudență

28. Concediul pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului.

29. Concediul pentru creșterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului și a certificatului de persoană cu handicap, emis în condițiile legii.

30. Tatăl sau susținătorul legal, care solicită indemnizația pentru creșterea copilului, în decurs de 126 de zile calculate de la data nașterii copilului, are obligația să depună plătitorului de drepturi o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că mama copilului nu beneficiază de concediu de maternitate.

31. Părintele sau susținătorul legal, care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, are obligația să depună lunar plătitorului de drepturi: Jurisprudență

a) declarație pe propria răspundere, care să ateste că celălalt părinte nu exercită concomitent același drept;

b) declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități din care să obțină venituri.

32. Indemnizația se plătește pe baza cererii-tip privind solicitarea dreptului de asigurări sociale, a livretului de familie sau a certificatului de naștere al copilului și, după caz, a certificatului de persoană cu handicap. Jurisprudență

VII. Referitor la ajutorul de deces (Secțiunea a 5-a capitolul V din lege)

33. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale și se afla în întreținerea titularului la data decesului.

34. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

a) soțul supraviețuitor;

b) copilul;

c) părintele;

d) tutorele;

e) curatorul;

f) moștenitorul.

35. În lipsa solicitării din partea persoanelor menționate mai sus ajutorul de deces se achită celui care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

36. În sensul legii, membru de familie aflat în întreținerea titularului poate fi:

a) soțul/soția;

b) copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;

c) părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

37. Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declarație pe propria răspundere.

38. În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.

39. Ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor acte:

a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;

b) certificat de deces - în original și copie;

c) actul de identitate al solicitantului;

d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;

e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;

f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia.

40. După efectuarea plății ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original mențiunea "ACHITAT", data, semnătura și ștampila.

VIII. Referitor la alte dispoziții privind drepturile de asigurări sociale (Secțiunea a 6-a capitolul V din lege)

Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale

41. Media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de stat se determină ca raport între media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit prevederilor art. 23 din lege și numărul de zile lucrătoare din luna producerii riscului, stabilit în funcție de confesiunea religioasă a asiguratului. Modificări (1)

42. Cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre media zilnică și procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare din concediul medical sau concediul pentru creșterea copilului, astfel: Modificări (1)

suma veniturilor din ultimele 6 luni pentru care s-a achitat C.A.S.
6 x procent x numărul de zile lucrătoare din concediul medical
numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul

43. Cuantumul indemnizației pentru trecerea temporară în altă muncă este de cel mult 25% din baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale. Modificări (1)

44. Baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale cuvenite asiguraților care realizează venituri exprimate în valută se constituie din media din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului, a acestor venituri, transformate în lei la cursul de schimb valutar oficial din ziua achitării contribuției individuale de asigurări sociale din lunile respective, potrivit art. 17 alin. (2) din lege. Modificări (1)

45. În cazul în care baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale cuprinde și perioade anterioare datei intrării în vigoare a legii, la calculul indemnizațiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legislației anterioare, ar fi constituit baza de calcul al drepturilor respective, astfel:

a) Baza de calcul al indemnizației pentru concediul de maternitate cuvenită femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data încetării plății contribuției de asigurări sociale se determină asupra veniturilor pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în ultimele 6 luni anterioare pierderii calității de asigurat, cu condiția îndeplinirii stagiului minim de cotizare prevăzut de lege pentru deschiderea dreptului, sau asupra veniturilor care potrivit legislației anterioare ar fi constituit baza de calcul al dreptului.

b) În cazul în care baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale se constituie și din perioade anterioare intrării în vigoare a legii, la calculul drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare veniturile lunare care potrivit legislației anterioare ar fi constituit bază de calcul al drepturilor și se cumulează cu veniturile lunare pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în lunile respective, potrivit legii.

c) Baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale cuvenite șomerilor, în situația prevăzută la lit. b) se constituie din salariul de bază și sporurile cu caracter permanent prevăzute în contractele individuale de muncă și/sau din sumele cu titlu de drepturi bănești, ce se suportă din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, de care au beneficiat anterior intrării în vigoare a legii, precum și din cuantumul lunar al acestor drepturi, pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale după data sus-menționată.

d) În cazul în care veniturile asigurate, respectiv salariul de bază din perioadele anterioare intrării în vigoare a legii, care constituie bază de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale potrivit lit. b), au fost majorate în ultimele 6 luni, se vor lua în considerare în cuantumul avut în luna anterioară majorării. Fac excepție de la această prevedere situațiile în care creșterea salariului de bază a fost efect al majorării salariului minim pe țară, al renegocierilor potrivit contractelor colective de muncă, valabil reprezentate și înregistrate, sau al aplicării unor legi speciale de salarizare.

46. Baza de calcul al indemnizațiilor se stabilește, potrivit legii, la data producerii riscului sau la data solicitării dreptului, după caz.

Prin data producerii riscului se înțelege:

a) prima zi de concediu medical înscrisă în certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă, reducerea cu o pătrime a programului normal de lucru, trecerea temporară în altă muncă, carantină sau îngrijirea copilului bolnav până la 7 ani, respectiv până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) prima zi de concediu medical pentru sarcină sau, după caz, data producerii nașterii, pentru concediul de maternitate;

c) data nașterii copilului sau, după caz, data solicitării dreptului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și, respectiv, 3 ani.

d) data decesului, în cazul ajutorului de deces, iar acesta se acordă în cuantumul comunicat de CNPAS, valabil la data decesului.

47. Indemnizațiile de asigurări sociale cuvenite asiguraților care se regăsesc în două sau mai multe situații prevăzute la art. 5 din lege și care desfășoară activitate în mai multe unități, fiind asigurați în fiecare conform legii, se calculează și se plătesc, după caz, de fiecare angajator sau de casa teritorială de pensii.

În aceste cazuri se vor depune certificatul medical în original și celelalte acte necesare în vederea calculării și achitării dreptului de asigurări sociale aferent venitului asigurat cel mai mare și copiile legalizate, pentru restul situațiilor.

48. Ajutorul de deces se achită de un singur plătitor de drepturi de asigurări sociale.

49. Drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii se achită pe duratele și în procentele prevăzute de lege, aplicate la baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului, dacă acestea îl avantajează pe beneficiar, astfel:

a) în cazul concediului de maternitate indemnizația cuvenită se acordă pe o durată de 126 de zile;

b) în cazul concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de unele boli cardiovasculare prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. a) din lege sau de SIDA și cancer de orice tip, prevăzute la art. 103 alin. (3) lit. b) din lege, indemnizația cuvenită se acordă pe duratele prevăzute de aceleași texte de lege;

c) cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sau accident în afara muncii, precum și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, acordate asiguraților care aveau la data deschiderii dreptului o vechime în muncă mai mică de 5 ani, devine 75%, respectiv 85%, din baza de calcul prevăzută de lege la data deschiderii dreptului;

d) cuantumul indemnizațiilor pentru maternitate acordate asiguratelor cu o vechime în muncă sub 12 luni devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului;

e) cuantumul indemnizațiilor pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordate persoanelor asigurate din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, devine 85% din baza de calcul constituită potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului;

f) cuantumul indemnizațiilor pentru SIDA și cancer de orice tip este de 100% din baza de calcul constituită potrivit legislației în vigoare la data deschiderii dreptului;

g) în restul situațiilor cuantumul drepturilor de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în vigoare a legii nu se modifică;

h) cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale, stabilite anterior intrării în vigoare a legii asupra veniturilor exprimate în valută, se menține la nivelul contravalorii în lei a indemnizațiilor respective, rezultată din aplicarea cursului de schimb valutar oficial din data achitării drepturilor cuvenite pentru luna anterioară intrării în vigoare a legii.

50. O dată cu actualizarea pensiilor potrivit art. 81 din lege se indexează și următoarele indemnizații de asigurări sociale:

a) indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

b) indemnizația de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;

c) indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și cea pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de plată. Modificări (1)

51. Drepturile de asigurări sociale care s-au născut anterior situației de încetare a activității angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.

52. În vederea preluării în plată din fondurile de asigurări sociale de stat a drepturilor care s-au născut anterior situațiilor sus-menționate angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele teritoriale de pensii:

a) lista angajaților aflați în plată de indemnizații de asigurări sociale;

b) situația plății lunare a drepturilor până la data depunerii documentației;

c) carnetele de muncă ale angajaților respectivi, în care s-a înscris temeiul legal al încetării raportului de muncă;

d) actele medicale și alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;

e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă se mai depune și copia de pe contractul individual de muncă, cu viza inspectoratului teritorial al muncii;

f) în cazul încetării activității angajatorului se mai depune și unul dintre următoarele acte:

- actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activității angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acționarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);

- copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerțului (pentru angajatori, agenți economici);

- confirmarea scrisă a expirării valabilității sau a anulării autorizației de funcționare sau a autorizației de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);

- procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de casa teritorială de pensii în baza art. 93 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare;

- copie legalizată de pe actul de desființare a organizației cooperației meșteșugărești;

- confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorității elective, executive, legislative sau judecătorești;

- orice alte acte prevăzute de legislația în materie în vigoare la data încetării activității angajatorului.

53. În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcții elective sau de a fi numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești, au fost angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspendă, pe durata exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizațiile de asigurări sociale cuvenite la data expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condițiile legii (dacă aceștia nu și-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.

54. Casele teritoriale de pensii, după verificarea legalității acordării dreptului, vor efectua plata direct asiguraților, potrivit legii.

55. Drepturile preluate la încetarea activității angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă și achitate din fondurile asigurărilor sociale de stat și care, potrivit legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de către casele teritoriale de pensii, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

56. Perioadele în care casele teritoriale de pensii achită drepturile de asigurări sociale care au început să curgă anterior încetării activității angajatorului sau concediului de maternitate cuvenit, în condițiile legii, femeilor care nasc în intervalul de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat se asimilează stagiului de cotizare util la stabilirea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, invaliditate și de urmaș.

57. În cazul în care sumele cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorate lunar fondurilor de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de drepturi de asigurări sociale, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraților, plătitorii de drepturi depun la casele teritoriale de pensii dispoziții de încasare împreună cu documentația necesară.

Casele teritoriale de pensii pe raza cărora se află sediul plătitorului verifică documentația și dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

58. În cazul în care termenul de plată a indemnizației de asigurări sociale sau a ajutorului de deces expiră într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua lucrătoare imediat următoare.

E. Dispoziții finale

1. Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează, conform legii, pe baza deciziei emise de casele teritoriale de pensii, ce constituie titlu executoriu.

2. Operațiunile care fac obiectul art. 193 din lege, precum și modalitățile de încasare a sumelor rezultate ca urmare a aplicării comisionului de 3% prevăzut de lege vor fi stabilite prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

3. Plătitorii de drepturi de asigurări sociale și pensii calculează, rețin și virează impozitul, contribuția de asigurări de sănătate și orice alte obligații către alte fonduri, stabilite de legislația în vigoare la data efectuării plății.

4. Anexele 1.1-39*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1.1-1.3, 2-8 și 10-39 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1.1 Modificări (4)


privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor
de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

ANEXA Nr. 1.2 Modificări (4)


privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor
de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

ANEXA Nr. 1.3 Modificări (2)


debitelor existente la data de 31.03.2001

ANEXA Nr. 1.4 Modificări (7)

MODALITĂȚI
de transmitere pe cale electronică a declarațiilor privind evidența
nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat

Condiții generale

Declarațiile privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face obligatoriu pe suport magnetic pentru angajatorii care au un număr mediu lunar de angajați mai mare de 20.

Declarațiile în format electronic se depun, o dată cu declarațiile nominale pe suport de hârtie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2, listate la calculator, semnate și ștampilate), la casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul sau domiciliul angajatorului.

Condiții tehnice standard pentru formatul electronic

Declarațiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5'' Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar.

Suporturile vor fi etichetate cu informațiile următoare:

- denumirea fișierului;

- codul fiscal al angajatorului;

- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

Suportul magnetic va conține două fișiere tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declarație, care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri și conținut:

A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1) conține datele aferente asiguraților;

A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2) conține datele totalizatoare ale fișierului;

A11.DBF sau A11.TXT.

Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, acestea având o lungime fixă.

În descrierea de mai jos "Tipul câmpului" are următoarea semnificație:

N - numeric, aliniat la dreapta;

C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).

În situația transmiterii fișierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fișier.

Descrierea organizării înregistrărilor din fișiere:

Fișierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat și are următoarea structură:

Denumirea câmpului Tipul câmpului Lungimea Explicații
Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmește declarația.
Luna LN N 2 Se completează cu luna anului pentru care se întocmește declarația.
Codul fiscal CF N 10 Se completează partea numerică a codului fiscal al angajatorului.
Codul județului din numărul de înmatriculare în registrul comerțului RJ C 3 Conține primele trei caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Numărul de înregistrare din registrul comerțului RN N 5 Conține caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului (nr. în RC).
Anul din numărul de înmatriculare în registrul comerțului RA N 4 Conține ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Numele și prenumele asiguratului NUME C 29 Conține numele și prenumele asiguratului.
Codul asiguratului CNP N 13 Conține codul numeric personal al asiguratului.
Contract de muncă CM N 1 Se completează cu 1 pentru asigurații cu contract de muncă, 0 în rest.
Convenție civilă CV N 1 Se completează cu 1 pentru asigurații care realizează venituri exclusiv pe bază de convenție civilă, 0 în rest.
Pensionar PE N 1 Se completează cu 1 pentru asigurații pensionari care au și contract de muncă, 0 în rest.
Șomer SOM N 1 Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu 1 pentru beneficiarii de ajutor de șomaj, 2 pentru beneficiarii de alocație de sprijin, 3 pentru beneficiarii de plăți compensatorii, 4 pentru alte beneficii suportate din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, potrivit legii, 0 în rest.
Total zile lucrate TT N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat.
Zile lucrate în condiții normale NN N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă.
Zile lucrate în condiții deosebite DD N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.
Zile lucrate în condiții speciale SS N 2 Conține numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.
Zile prestații PP N 2 Conține numărul de zile în care asiguratul a beneficiat de prestații de asigurări sociale (numărul de zile lucrătoare aferente prestației acordate).
Total venit realizat de asigurat TV N 9 Conține venitul total realizat de asigurat.
Venit realizat de asigurat în condiții normale TVN N 9 Conține venitul realizat de asigurat în condiții normale de muncă.
Venit realizat de asigurat în condiții deosebite TVD N 9 Conține venitul realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă.
Venit realizat de asigurat în condiții speciale TVS N 9 Conține venitul realizat de asigurat în condiții speciale de muncă.
CAS datorat pentru asigurat CASAT N 9 Conține contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurat.
Total prestații de asigurări sociale CASTOT N 9 Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări sociale.
Prestații suportate din BASS BASS N 9 Conține cuantumul aferent prestațiilor de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Cod angajator CNPA N 13 Conține codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau număr de înmatriculare la registrul comerțului. Acest câmp nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la registrul comerțului.
Modificări (1)

Fișierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) conține o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligațiile de plată ale angajatorului și are următoarea structură:

Denumirea câmpului Tipul câmpului Lungimea Explicații
Anul AN N 4 Se completează cu anul pentru care se întocmește declarația.
Luna LN N 2 Se completează cu luna anului pentru care se întocmește declarația.
Ziua lichidării DCZZ N 2 Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.
Luna lichidării drepturilor salariale DCLL N 2 Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.
Anul lichidării drepturilor salariale DCAA N 4 Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.
Denumirea angajatorului DEN C 29 Conține denumirea angajatorului.
Codul fiscal CF N 10 Se completează partea numerică a codului fiscal al angajatorului.
Codul județului din numărul de înmatriculare în registrul comerțului RJ C 3 Conține primele trei caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Numărul de înregistrare din registrul comerțului RN N 5 Conține caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului (nr. în RC).
Anul din numărul de înmatriculare în registrul comerțului RA N 4 Conține ultimele patru caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerțului al angajatorului.
Numărul mediu de personal NRM N 5 Conține numărul mediu al personalului angajat.
Total fond de salarii brute realizate FS N 13 Conține total fond de salarii brute realizate pe unitate.
Total salarii brute realizate în condiții normale muncă FSN N 13 Conține total salarii brute realizate în condiții normale de muncă.
Total salarii brute realizate în condiții deosebite de muncă FSD N 13 Conține total salarii brute realizate în condiții deosebite de muncă.
Total salarii brute realizate în condiții speciale de muncă FSS N 13 Conține total salarii brute realizate în condiții speciale de muncă.
Total CAS reținut de la asigurați CASS N 13 Conține totalul contribuției de asigurări sociale reținute de la asigurați.
Total CAS datorat de angajator CASAN N 13 Conține totalul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator.
Total cuantum prestații de asigurări sociale suportate din BASS BASS N 13 Conține totalul cuantumului prestațiilor de asigurări sociale suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
CASS conform art. 55 din Legea nr. 145/1997 CASS145 N 13 Conține contribuția de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale conform art. 55 alin. 2 din Legea nr. 145/1997.
Total CAS de virat CASVIR N 13 Conține totalul contribuției de asigurări sociale de virat.
Număr total de file din anexa nr. 1.1 NRF N 3 Conține numărul de file din anexa nr. 1.1.
Banca*) B1 C 16
Filiala*) F1 C 16
Cont*) C1 C 35
Banca*) B2 C 16
Filiala*) F2 C 16
Cont*) C2 C 35
Banca*) B3 C 16
Filiala*) F3 C 16
Cont*) C3 C 35
Banca*) B4 C 16
Filiala*) F4 C 16
Cont*) C4 C 35
Codul angajatorului CNPA N 13 Conține codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau număr de înmatriculare la registrul comerțului. Acest câmp nu se completează în cazul în care angajatorul are cod fiscal sau este înregistrat la registrul comerțului.
*) Se completează toate conturile bancare pe care le are angajatorul
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)


conform Legii
nr. 19/2000 art. 6, alin. (4)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)


conform Legii nr. 19/2000

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7


DE RETRAGERE A DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

ANEXA Nr. 8 Modificări (1)


debitelor existente la data de 31.03.2001

ANEXA Nr. 9

VÂRSTELE STANDARD
de pensionare și stagiile minime

Femei

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare
(ani/luni)
Stagiul minim de cotizare
(ani/luni)
Aprilie 1944 Aprilie 2001 57/0 25/0 10/0
Mai 1944 Mai 2001 57/0 25/0 10/0
Iunie 1944 Iunie 2001 57/0 25/0 10/0
Iulie 1944 Iulie 2001 57/0 25/0 10/0
August 1944 August 2001 57/0 25/0 10/0
Septembrie 1944 Septembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Octombrie 1944 Octombrie 2001 57/0 25/0 10/0
Noiembrie 1944 Noiembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Decembrie 1944 Decembrie 2001 57/0 25/0 10/0
Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 57/0 25/0 10/0
Februarie 1945 Februarie 2002 57/0 25/0 10/0
Martie 1945 Martie 2002 57/0 25/0 10/0
Aprilie 1945 Mai 2002 57/1 25/1 10/1
Mai 1945 Iunie 2002 57/1 25/1 10/1
Iunie 1945 Iulie 2002 57/1 25/1 10/1
Iulie 1945 August 2002 57/1 25/1 10/1
August 1945 Septembrie 2002 57/1 25/1 10/1
Septembrie 1945 Noiembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Octombrie 1945 Decembrie 2002 57/2 25/2 10/2
Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2
Decembrie 1945 Februarie 2003 57/2 25/2 10/2
Ianuarie 1946 Martie 2003 57/2 25/2 10/2
Februarie 1946 Mai 2003 57/3 25/3 10/3
Martie 1946 Iunie 2003 57/3 25/3 10/3
Aprilie 1946 Iulie 2003 57/3 25/3 10/3
Mai 1946 August 2003 57/3 25/3 10/3
Iunie 1946 Septembrie 2003 57/3 25/3 10/3
Iulie 1946 Noiembrie 2003 57/4 25/4 10/4
August 1946 Decembrie 2003 57/4 25/4 10/4
Septembrie 1946 Ianuarie 2004 57/4 25/4 10/4
Octombrie 1946 Februarie 2004 57/4 25/4 10/4
Noiembrie 1946 Martie 2004 57/4 25/4 10/4
Decembrie 1946 Mai 2004 57/5 25/5 10/5
Ianuarie 1947 Iunie 2004 57/5 25/5 10/5
Februarie 1947 Iulie 2004 57/5 25/5 10/5
Martie 1947 August 2004 57/5 25/5 10/5
Aprilie 1947 Septembrie 2004 57/5 25/5 10/5
Mai 1947 Noiembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iunie 1947 Decembrie 2004 57/6 25/6 10/6
Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6
August 1947 Februarie 2005 57/6 25/6 10/6
Septembrie 1947 Martie 2005 57/6 25/6 10/6
Octombrie 1947 Mai 2005 57/7 25/7 10/7
Noiembrie 1947 Iunie 2005 57/7 25/7 10/7
Decembrie 1947 Iulie 2005 57/7 25/7 10/7
Ianuarie 1948 Septembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Februarie 1948 Octombrie 2005 57/8 25/8 10/8
Martie 1948 Noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8
Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9
Mai 1948 Februarie 2006 57/9 25/9 10/9
Iunie 1948 Martie 2006 57/9 25/9 10/9
Iulie 1948 Mai 2006 57/10 25/10 10/10
August 1948 Iunie 2006 57/10 25/10 10/10
Septembrie 1948 Iulie 2006 57/10 25/10 10/10
Octombrie 1948 Septembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Noiembrie 1948 Octombrie 2006 57/11 25/11 10/11
Decembrie 1948 Noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11
Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0
Februarie 1949 Februarie 2007 58/0 26/0 11/0
Martie 1949 Martie 2007 58/0 26/0 11/0
Aprilie 1949 Mai 2007 58/1 26/2 11/2
Mai 1949 Iunie 2007 58/1 26/2 11/2
Iunie 1949 Iulie 2007 58/1 26/2 11/2
Iulie 1949 Septembrie 2007 58/2 26/4 11/4
August 1949 Octombrie 2007 58/2 26/4 11/4
Septembrie 1949 Noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4
Octombrie 1949 Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6
Noiembrie 1949 Februarie 2008 58/3 26/6 11/6
Decembrie 1949 Martie 2008 58/3 26/6 11/6
Ianuarie 1950 Mai 2008 58/4 26/8 11/8
Februarie 1950 Iunie 2008 58/4 26/8 11/8
Martie 1950 Iulie 2008 58/4 26/8 11/8
Aprilie 1950 Septembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Mai 1950 Octombrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iunie 1950 Noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10
Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0
August 1950 Februarie 2009 58/6 27/0 12/0
Septembrie 1950 Martie 2009 58/6 27/0 12/0
Octombrie 1950 Mai 2009 58/7 27/2 12/2
Noiembrie 1950 Iunie 2009 58/7 27/2 12/2
Decembrie 1950 Iulie 2009 58/7 27/2 12/2
Ianuarie 1951 Septembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Februarie 1951 Octombrie 2009 58/8 27/4 12/4
Martie 1951 Noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4
Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6
Mai 1951 Februarie 2010 58/9 27/6 12/6
Iunie 1951 Martie 2010 58/9 27/6 12/6
Iulie 1951 Mai 2010 58/10 27/8 12/8
August 1951 Iunie 2010 58/10 27/8 12/8
Septembrie 1951 Iulie 2010 58/10 27/8 12/8
Octombrie 1951 Septembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Noiembrie 1951 Octombrie 2010 58/11 27/10 12/10
Decembrie 1951 Noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10
Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0
Februarie 1952 Februarie 2011 59/0 28/0 13/0
Martie 1952 Martie 2011 59/0 28/0 13/0
Aprilie 1952 Mai 2011 59/1 28/2 13/2
Mai 1952 Iunie 2011 59/1 28/2 13/2
Iunie 1952 Iulie 2011 59/1 28/2 13/2
Iulie 1952 Septembrie 2011 59/2 28/4 13/4
August 1952 Octombrie 2011 59/2 28/4 13/4
Septembrie 1952 Noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4
Octombrie 1952 Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6
Noiembrie 1952 Februarie 2012 59/3 28/6 13/6
Decembrie 1952 Martie 2012 59/3 28/6 13/6
Ianuarie 1953 Mai 2012 59/4 28/8 13/8
Februarie 1953 Iunie 2012 59/4 28/8 13/8
Martie 1953 Iulie 2012 59/4 28/8 13/8
Aprilie 1953 Septembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Mai 1953 Octombrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iunie 1953 Noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10
Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0
August 1953 Februarie 2013 59/6 29/0 14/0
Septembrie 1953 Martie 2013 59/6 29/0 14/0
Octombrie 1953 Mai 2013 59/7 29/2 14/2
Noiembrie 1953 Iunie 2013 59/7 29/2 14/2
Decembrie 1953 Iulie 2013 59/7 29/2 14/2
Ianuarie 1954 Septembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Februarie 1954 Octombrie 2013 59/8 29/4 14/4
Martie 1954 Noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6
Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6
Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6
Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8
August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8
Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8
Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10

Bărbați

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) Stagiul complet de cotizare
(ani/luni)
Stagiul minim de cotizare
(ani/luni)
Ianuarie 1939 Ianuarie 2001 62/0 30/0 10/0
Februarie 1939 Februarie 2001 62/0 30/0 10/0
Martie 1939 Martie 2001 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0
Mai 1939 Mai 2001 62/0 30/0 10/0
Iunie 1939 Iunie 2001 62/0 30/0 10/0
Iulie 1939 Iulie 2001 62/0 30/0 10/0
August 1939 August 2001 62/0 30/0 10/0
Septembrie 1939 Septembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Octombrie 1939 Octombrie 2001 62/0 30/0 10/0
Noiembrie 1939 Noiembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Decembrie 1939 Decembrie 2001 62/0 30/0 10/0
Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0
Februarie 1940 Februarie 2002 62/0 30/0 10/0
Martie 1940 Martie 2002 62/0 30/0 10/0
Aprilie 1940 Mai 2002 62/1 30/1 10/1
Mai 1940 Iunie 2002 62/1 30/1 10/1
Iunie 1940 Iulie 2002 62/1 30/1 10/1
Iulie 1940 August 2002 62/1 30/1 10/1
August 1940 Septembrie 2002 62/1 30/1 10/1
Septembrie 1940 Noiembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Octombrie 1940 Decembrie 2002 62/2 30/2 10/2
Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2
Decembrie 1940 Februarie 2003 62/2 30/2 10/2
Ianuarie 1941 Martie 2003 62/2 30/2 10/2
Februarie 1941 Mai 2003 62/3 30/3 10/3
Martie 1941 Iunie 2003 62/3 30/3 10/3
Aprilie 1941 Iulie 2003 62/3 30/3 10/3
Mai 1941 August 2003 62/3 30/3 10/3
Iunie 1941 Septembrie 2003 62/3 30/3 10/3
Iulie 1941 Noiembrie 2003 62/4 30/4 10/4
August 1941 Decembrie 2003 62/4 30/4 10/4
Septembrie 1941 Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4
Octombrie 1941 Februarie 2004 62/4 30/4 10/4
Noiembrie 1941 Martie 2004 62/4 30/4 10/4
Decembrie 1941 Mai 2004 62/5 30/5 10/5
Ianuarie 1942 Iunie 2004 62/5 30/5 10/5
Februarie 1942 Iulie 2004 62/5 30/5 10/5
Martie 1942 August 2004 62/5 30/5 10/5
Aprilie 1942 Septembrie 2004 62/5 30/5 10/5
Mai 1942 Noiembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iunie 1942 Decembrie 2004 62/6 30/6 10/6
Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6
August 1942 Februarie 2005 62/6 30/6 10/6
Septembrie 1942 Martie 2005 62/6 30/6 10/6
Octombrie 1942 Mai 2005 62/7 30/7 10/7
Noiembrie 1942 Iunie 2005 62/7 20/7 10/7
Decembrie 1942 Iulie 2005 62/7 30/7 10/7
Ianuarie 1943 Septembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Februarie 1943 Octombrie 2005 62/8 30/8 10/8
Martie 1943 Noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8
Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9
Mai 1943 Februarie 2006 62/9 30/9 10/9
Iunie 1943 Martie 2006 62/9 30/9 10/9
Iulie 1943 Mai 2006 62/10 30/10 10/10
August 1943 Iunie 2006 62/10 30/10 10/10
Septembrie 1943 Iulie 2006 62/10 30/10 10/10
Octombrie 1943 Septembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Noiembrie 1943 Octombrie 2006 62/11 30/11 10/11
Decembrie 1943 Noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11
Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0
Februarie 1944 Februarie 2007 63/0 31/0 11/0
Martie 1944 Martie 2007 63/0 31/0 11/0
Aprilie 1944 Mai 2007 63/1 31/2 11/2
Mai 1944 Iunie 2007 63/1 31/2 11/2
Iunie 1944 Iulie 2007 63/1 31/2 11/2
Iulie 1944 Septembrie 2007 63/2 31/4 11/4
August 1944 Octombrie 2007 63/2 31/4 11/4
Septembrie 1944 Noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4
Octombrie 1944 Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6
Noiembrie 1944 Februarie 2008 63/3 31/6 11/6
Decembrie 1944 Martie 2008 63/3 31/6 11/6
Ianuarie 1945 Mai 2008 63/4 31/8 11/8
Februarie 1945 Iunie 2008 63/4 31/8 11/8
Martie 1945 Iulie 2008 63/4 31/8 11/8
Aprilie 1945 Septembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Mai 1945 Octombrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iunie 1945 Noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10
Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 31/0 12/0
August 1945 Februarie 2009 63/6 31/0 12/0
Septembrie 1945 Martie 2009 63/6 31/0 12/0
Octombrie 1945 Mai 2009 63/7 31/2 12/2
Noiembrie 1945 Iunie 2009 63/7 31/2 12/2
Decembrie 1945 Iulie 2009 63/7 31/2 12/2
Ianuarie 1946 Septembrie 2009 63/8 31/4 12/4
Februarie 1946 Octombrie 2009 63/8 32/4 12/4
Martie 1946 Noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4
Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6
Mai 1946 Februarie 2010 63/9 32/6 12/6
Iunie 1946 Martie 2010 63/9 32/6 12/6
Iulie 1946 Mai 2010 63/10 32/8 12/8
August 1946 Iunie 2010 63/10 32/8 12/8
Septembrie 1946 Iulie 2010 63/10 32/8 12/8
Octombrie 1946 Septembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Noiembrie 1946 Octombrie 2010 63/11 32/10 12/10
Decembrie 1946 Noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10
Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0
Februarie 1947 Februarie 2011 64/0 33/0 13/0
Martie 1947 Martie 2011 64/0 33/0 13/0
Aprilie 1947 Mai 2011 64/1 33/2 13/2
Mai 1947 Iunie 2011 64/1 33/2 13/2
Iunie 1947 Iulie 2011 64/1 33/2 13/2
Iulie 1947 Septembrie 2011 64/2 33/4 13/4
August 1947 Octombrie 2011 64/2 33/4 13/4
Septembrie 1947 Noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4
Octombrie 1947 Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6
Noiembrie 1947 Februarie 2012 64/3 33/6 13/6
Decembrie 1947 Martie 2012 64/3 33/6 13/6
Ianuarie 1948 Mai 2012 64/4 33/8 13/8
Februarie 1948 Iunie 2012 64/4 33/8 13/8
Martie 1948 Iulie 2012 64/4 33/8 13/8
Aprilie 1948 Septembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Mai 1948 Octombrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iunie 1948 Noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10
Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0
August 1948 Februarie 2013 64/6 34/0 14/0
Septembrie 1948 Martie 2013 64/6 34/0 14/0
Octombrie 1948 Mai 2013 64/7 34/2 14/2
Noiembrie 1948 Iunie 2013 64/7 34/2 14/2
Decembrie 1948 Iulie 2013 64/7 34/2 14/2
Ianuarie 1949 Septembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Februarie 1949 Octombrie 2013 64/8 34/4 14/4
Martie 1949 Noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4
Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6
Mai 1949 Februarie 2014 64/9 34/6 14/6
Iunie 1949 Martie 2014 64/9 34/6 14/6
Iulie 1949 Mai 2014 64/10 34/8 14/8
August 1949 Iunie 2014 64/10 34/8 14/8
Septembrie 1949 Iulie 2014 64/10 34/8 14/8
Octombrie 1949 Septembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Noiembrie 1949 Octombrie 2014 64/11 34/10 14/10
Decembrie 1949 Noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10
Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0
Februarie 1950 Februarie 2015 65/0 35/0 15/0
Martie 1950 Martie 2015 65/0 35/0 15/0

ANEXA Nr. 10

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU NET ÎN PERIOADA IANUARIE 1991 - MARTIE 2001
- lei/salariat -
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
IANUARIE 4.038 13.005 27.763 101.795 170.885 256.563 396.892 884.424 1.240.941 1.725.994 2.738.029
FEBRUARIE 3.978 12.717 29.162 106.378 173.758 248.880 456.305 878.620 1.294.259 1.748.052 2.596.213
MARTIE 4.110 15.287 37.146 112.603 182.803 262.237 507.026 954.305 1.411.363 1.906.989 2.819.240
APRILIE 6.213 15.677 38.319 126.194 199.030 301.558 591.867 1.045.498 1.479.672 2.135.867
MAI 7.550 17.709 51.034 126.464 199.702 293.508 567.647 999.233 1.460.453 2.029.622
IUNIE 7.787 19.426 58.917 131.134 205.080 294.148 580.978 1.040.621 1.513.514 2.103.644
IULIE 8.263 19.989 67.047 142.657 218.535 333.797 621.728 1.098.549 1.603.869 2.171.977
AUGUST 8.239 19.804 75.032 153.883 230.338 343.090 650.641 1.122.880 1.624.183 2.220.361
SEPTEMBRIE 9.174 23.306 74.723 153.486 229.543 341.361 710.242 1.139.952 1.629.938 2.272.967
OCTOMBRIE 9.824 24.080 79.732 160.483 242.612 374.633 797.194 1.170.924 1.656.981 2.357.201
NOIEMBRIE 10.773 28.456 93.020 167.745 252.217 380.375 820.842 1.191.510 1.751.585 2.497.493
DECEMBRIE 11.824 32.612 101.331 198.530 282.995 433.692 940.495 1.360.261 1.990.080 2.911.570
CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT ÎN PERIOADA IANUARIE 1991 - MARTIE 2001
- lei/salariat -
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
IANUARIE 4.769 16.241 35.241 131.763 221.542 332.480 531.226 1.102.461 1.569.563 2.263.212 3.621.665
FEBRUARIE 4.686 15.897 36.993 135.944 225.337 322.808 596.267 1.087.824 1.583.518 2.276.621 3.411.998
MARTIE 5.286 19.373 47.139 144.802 237.595 341.708 668.518 1.197.075 1.768.944 2.488.562 3.717.275
APRILIE 7.605 19.704 48.749 163.283 261.530 397.781 795.296 1.334.427 1.864.722 2.838.364
MAI 9.331 22.258 65.136 162.842 260.567 384.590 754.570 1.263.956 1.835.505 2.676.061
IUNIE 9.739 24.462 75.493 169.322 268.096 386.425 774.559 1.322.476 1.910.834 2.789.047
IULIE 10.247 25.223 85.791 185.453 286.008 442.991 835.061 1.402.909 2.020.178 2.848.694
AUGUST 10.218 25.026 95.936 201.440 301.451 456.841 871.591 1.402.317 2.035.698 2.908.669
SEPTEMBRIE 11.421 29.415 95.730 200.572 297.092 453.856 933.952 1.433.103 2.040.725 2.989.839
OCTOMBRIE 12.215 30.479 102.550 206.849 314.003 500.012 1.046.691 1.476.637 2.080.923 3.115.128
NOIEMBRIE 13.423 36.152 119.666 216.546 328.034 509.114 1.083.994 1.506.330 2.222.369 3.349.611
DECEMBRIE 14.771 41.430 131.742 261.516 374.183 590.717 1.265.671 1.756.071 2.559.796 3.975.929

ANEXA Nr. 11

SALARIUL MINIM PE ȚARĂ
(completare la anexa nr. 7 la lege)

Anul Începând cu Salariul minim Actul normativ prin care s-a stabilit
Ziua ... luna ...... - lei -
2000 450.000
1 februarie 700.000 Hotărârea Guvernului nr. 101 din 9 februarie 2000
1 decembrie 1.000.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.166 din 28 noiembrie 2000
2001 1.000.000
1 martie 1.400.000 Hotărârea Guvernului nr. 231 din 8 februarie 2001

ANEXA Nr. 12

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ Nr. . . . . . . din . . . . . . . .
PENSIE ANTICIPATĂ
PENSIE ANTICIPATĂ PARȚIALĂ
Către
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . cu codul personal de asigurare socială . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . bl. . . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . județul . . . . . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . . . . nr. . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . născut la data de . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . . . . . . fiul(fiica) . . . . . . . . . . . . . . . . lui . . . . . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . . . . solicita înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/pensionare anticipată/pensie anticipată parțială cu data de . . . . . . . . . . . . . .
În acest scop depun următoarele acte:
• Carnetul de muncă seria . . . . nr. . . . . . . . . . original și copie
• Carnet de asigurări sociale seria . . . . nr. . . . . . . . . original și copie
• Livret militar seria . . . . . . nr. . . . . . . . . original/copie
• Adeverință certificare perioadă de studii învățământ superior nr. . . . . . . din . . . . . . . . . .
• Adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . .
• Adeverință condiții de muncă . . . . . . . . . . . . . .
• Dovadă certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . .
• Data încetării calității de asigurat . . . . . . . . . . . . .
• Adeverință din care să rezulte achitarea contribuției de asigurări sociale până la data solicitării drepturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Declar pe proprie răspundere sub sancțiunile prevăzute de id.link=777568;Codul Penal pentru declarații neadevărate că:
• sunt/nu sunt asigurat(ă)
• primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social
• primesc/nu primesc indemnizație
• primesc/nu primesc indemnizație de șomaj, alocația de sprijin
• primesc/nu primesc indemnizație de handicapat
• primesc/nu primesc indemnizație DL id.link=777569;118/1990 CEC nr. . . . . . . . . .
• primesc/nu primesc indemnizație L. id.link=777570;189/2000 CEC nr. . . . . . . . . .
Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, Casa județeană de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declarația asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
DATA . . . . . . . . . . SEMNĂTURA,

ANEXA Nr. 13

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI DE INVALIDITATE Nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . .
Către
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu codul personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . bl. . . . sc. . . . et. . . . ap. . . . județul . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . nr. . . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea/județul . . . . . . . . . . . . fiul(fiica) lui . . . . . . . . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . . . . . . . . . . solicit înscrierea la pensie de invaliditate.
În acest scop depun următoarele acte:
- Carnetul de muncă seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . original și copie
- Carnet de asigurări sociale seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . original și copie
- Livret militar seria . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . original/copie
- Adeverință certificare perioadă de studii învățământ superior nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
- Adeverință privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Adeverință condiții de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dovadă certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dovada încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Decizia de încadrare în grad de invaliditate.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de id. link=777571;Codul Penal pentru declarații neadevărate că:
- sunt/nu sunt asigurat(ă)
- primesc/nu primesc o altă pensie sau ajutor social
- primesc/nu primesc indemnizație
- primesc/nu primesc indemnizație de șomaj, alocație de sprijin
- primesc/nu primesc indemnizație de handicapat
- primesc/nu primesc indemnizație L. id. link=777572;118/1990 CEC nr. . . . . . . . . .
- primesc/nu primesc indemnizație L. id. link=777573;189/2000 CEC nr. . . . . . . . . .
Mă oblig a anunța, în termen de 15 zile, la Casa județeană de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declarația asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat și am citit cu atenție conținutul declarației de mai sus, după care am semnat.
DATA . . . . . . . . . . . . . . SEMNĂTURA,

ANEXA Nr. 14

CERERE PENTRU ACORDAREA
PENSIEI DE URMAS Nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Catre
CASA JUDETEANA DE PENSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . în calitate de sot supravietuitor/fiu/fiica/tutore cu codul personal de asigurari sociale . . . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . bl. . . . . . sc. . . . . et. . . . . ap. . . . . judetul . . . . . . posesor act identitate seria . . . . nr. . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . nascut la data de . . . . . . . în localitatea/judetul . . . . . . . . fiul(fiica) lui . . . . . . . . si al . . . . . . . . solicit înscrierea la pensie de urmas dupa . . . . . . . . decedat(a) la data de . . . . . . . . în calitate de asigurat/pensionar având codul personal de asigurari sociale . . . . . . . . . . . . . . . . /talon pensie nr. . . . . . . . . pentru:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În acest scop depun urmatoarele acte:
- Carnetul de munca seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original si copie
- Carnet de asigurari sociale seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original si copie
- Livret militar seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . original/copie
- Adeverinta certificare perioada de studii învatamânt superior nr. . . . . . . . . din . . . . . . . .
- Adeverinta privind sporurile la salariu . . . . . . . . . . . . . . . .
- Adeverinta conditii de munca . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dovada certificare stagiu de cotizare . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cauza decesului (exceptie: situatia în care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar)
- Certificatul de deces
- Actele de stare civila
- Adeverinta de studii (elev sau student)
verso
DECLARATIE
Declar pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de id. link=777574;Codul Penal pentru declaratii neadevarate ca:
- nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
- nu sunt asigurat;
- nu realizez venituri lunare mai mari de Ľ din salariul mediu brut pe economie;
- primesc/nu primesc indemnizatie DL id. link=777575;118/1990 si L 42/1990;
- primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social;
- primesc/nu primesc indemnizatie de somaj sau alocatie de sprijin;
- primesc/nu primesc indemnizatie de veteran de razboi/vaduva de razboi/vaduva de veteran de razboi;
- nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
- dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani, si la începerea fiecarui an scolar sau universitar sa prezint în termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, la Casa judeteana de pensii, orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
În cazul în care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.
DATA . . . . . . . . . . . . SEMNATURA,

ANEXA Nr. 15

Cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către
pensionarul decedat
SE APROBĂ Înregistrat sub numărul . . . . . . . .
Din . . . . . . . . . . . 200. . . .
Viza pentru controlul financiar preventiv
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și data)
Către . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . cu cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . blocul . . . . . . . . scara . . . . . . . . etaj . . . . . . . . ap. . . . . . . . . județul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . posesor act identitate seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . vă rog ca în baza dosarului de pensie nr. . . . . . . . . și a celorlalte acte să aprobați plata.
- pensie pe luna . . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . .
În susținerea cererii mele, declar pe propria răspundere următoarele:
Defunctul are (nu are) urmași cu drept la pensie și că la data decesului se afla (nu se afla) în îngrijirea subsemnatului (ei).
Odată cu prezenta depun și următoarele acte:
- certificat de deces (copie și original)
- talon de pensie al decedatului
- acte de stare civilă (solicitant)
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 16

Casa județeană de pensii
DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă
(cod pensie )
Înscriere nouă
Modificare
A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
- contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
- indemnizație D.L. 118/1990 și L. 42/1990 lei
..................................................
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:
Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni
D. Plata drepturilor se va face începând cu data . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard de pensionare
- datorită condițiilor speciale și/sau deosebite de muncă ani luni
- datorită Decretului Lege nr. 118/1990 ani luni
F. Stagiul de cotizare
- Stagiul complet de cotizare ani luni
- Total stagiu de cotizare ani luni
din care: - sector de stat
din care: - condiții speciale ani luni
- condiții deosebite ani luni
- condiții normale ani luni
- sector agricol ani luni
- D.L. nr. 118/1990 ani luni
- Stagiu asimilat ani luni
- Stagiu suplimentar ani luni
- Alte sectoare neintegrate ani luni
G. PUNCTE REALIZATE
1. Număr puncte realizate . . . . . . . . . . . . .
2. Punctajul mediu anual . . . . . . . . . . . . . .
Valoarea punctului de pensie . . . . . . .
Cuantumul pensiei: lei
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
Verificat,
Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 17

Casa județeană de pensii
DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei anticipate
(cod pensie )
Înscriere nouă
Modificare
A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
- contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
- indemnizație D.L. id. link=777576;118/1990 și L. id. link=777577;42/1990 l
..................................................
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data:
C. Drepturi restante:
Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni
D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calității de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard datorită condițiilor deosebite și/sau speciale ani luni
Numărul lunilor de anticipare ani luni
F. Stagiul de cotizare
- Stagiul complet de cotizare ani luni
- Total stagiu de cotizare ani luni
din care: - sector de stat
din care: - condiții speciale ani luni
- condiții deosebite ani luni
- condiții normale ani luni
- sector agricol ani luni
- D.L. nr. 118/1990 ani luni
- Stagiu asimilat ani luni
- Alte sectoare neintegrate ani luni
- Stagiul realizat peste stagiul complet ani luni
G. Puncte realizate
Număr puncte realizate
Punctajul mediu anual realizat
Valoarea punctului de pensie:
Cuantumul pensiei
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
Verificat,
Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 18

Casa județeană de pensii
DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei anticipate parțiale
(cod pensie )
Înscriere nouă
Modificare
A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc
următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
- contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
- indemnizație D.L. id. link=777578;118/1990 și L. id. link=777579;42/1990 lei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
C. Drepturi restante:
Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni
D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calității de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard datorită condițiilor deosebite și/sau speciale ani luni
Numărul lunilor de anticipare ani luni
F. Calcul stagiu de cotizare
- Stagiul complet de cotizare ani luni
- Total stagiu de cotizare ani luni
din care: - sector de stat
din care: - condiții speciale ani luni
- condiții deosebite ani luni
- condiții normale ani luni
- sector agricol ani luni
- D.L. nr. 118/1990 ani luni
- Stagiu asimilat ani luni
- Alte sectoare neintegrate ani luni
- Stagiul realizat peste stagiul complet ani luni
G. Puncte realizate
Total puncte
Punctajul mediu anual realizat
Valoarea punctului de pensie
Procentul de diminuare (luna de anticipare)
Cuantumul pensiei nediminuate lei
Valoarea diminuării lei
. . . . . . . . . . . . . . .
Cuantumul pensiei diminuate
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
Verificat,
Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 19

Casa județeană de pensii
DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei de invaliditate
(cod pensie )
Înscriere nouă
Modificare
A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
- contribuția de asigurări sociale de sănătate lei
- indemnizație D.L. id. link=777580;118/1990 și L. id. link=777581;42/1990 lei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
C. Drepturi restante:
Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni
D. Plata drepturilor se va face începând cu data încetării calității de asigurat, . . . . . . . . . . . . . . . . . la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal
E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vârsta la data înscrierii la pensie ani luni
Data ivirii invalidității
Vârsta la data ivirii invalidității ani luni
Vârsta standard de pensionare ani luni
Reducerea vârstei standard de pensionare ani luni
- datorită condițiilor speciale de muncă ani luni
- datorită Decretului-lege 118/1990 ani luni
F. Calcul stagiu de cotizare
- Stagiul complet de cotizare ani luni
- Total stagiu de cotizare ani luni
din care: - sector de stat
din care: - condiții speciale ani luni
- condiții deosebite ani luni
- condiții normale ani luni
- sector agricol ani luni
- D.L. nr. 118/1990 ani luni
- Stagiu asimilat ani luni
- Alte sectoare neintegrate ani luni
- Stagiul de cotizare necesar ani luni
- Stagiul potențial ani luni
G. Puncte realizate
Număr puncte realizate
Punctajul mediu anual
Valoarea punctului de pensie:
Cuantumul pensiei lei
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă. contestată
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
Verificat,
Director, Întocmit,

ANEXA Nr. 20

Casa județeană de pensii
DECIZIA Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . .
privind acordarea pensiei de urmaș
(cod pensie )
Înscriere nouă
Modificare
A. Urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul . . . . . . . . din . . . . . . . . , în baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului . . . . . . . . . . . . . . . . cod personal de asigurări sociale . . . . . . . . . . . . . . . . de sex . . . . . . . . , născut(ă) la data . . . . . . . . și se stabilesc următoarele drepturi:
B. - o pensie de asigurări sociale de lei
- contribuția de asigurări sociale de sănătat lei
- indemnizație D.L. id. link=777582;118/1990 și L. id. link=777583;42/1990 lei
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drepturi: lei
Drepturile au fost stabilite începând cu data: . . . . . . . . . . .
Cu un procent de . . . . . . . . din drepturile susținătorului.
C. Drepturi restante:
Pensie Sumă fixă Buget stat LASS Impozit Total retro Nr. luni
D. Plata drepturilor se va face începând cu data . . . . . . . . . . . , la adresa:
Loc. Str.
Nr. Bloc Scara Etaj Ap. Of. poștal
E. SUSȚINĂTOR:
Numele și prenumele asiguratului
Data decesului
Cauza decesului
Durata căsătoriei
Pensia susținătorului (la data înscrierii la pensie de urmaș)
. . . . . . . . . . . . . . . lei Punctajul . . . . . . . . . . . . .
valoarea punctului de pensie (la data înscrierii la pensie de urmaș)
F. URMAȘII
Numele și prenumele Cod personal de asigurări sociale Punctaj Calitatea Data nașterii Grad de invaliditate Data scadentă
Motivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conform art. 87 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța competentă.
Conform art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.
Verificat,
Director, Întocmit,

În atenția pensionarilor urmași!

Pensionarii urmași nu au dreptul, cu excepția văduvelor de război, să li se plătească pensia pe timpul cât realizează venituri mai mari de ¼ din salariul mediu brut pe economie dintr-o activitate profesională.

În cazul copiilor urmași, care au depășit vârsta de 16 ani, dar continuă studiile, trebuie să se depună în termen de 15 zile de la data începerii anului școlar, dovada că sunt în continuare de studii. Nedepunerea dovezii atrage suspendarea plății pensiei conform art. 92 lit. e).

ANEXA Nr. 21

M.M.S.S./C.N.P.A.S. Cod
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Dosar nr.
și recuperare a capacității de muncă Grad inv.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prognostic
de recuperare
PLAN DE RECUPERARE
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . vârsta . . . . . . . domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări medicale
Data luării în evidență și a controlului Acțiuni recuperatorii medicale, chirurgicale, ortopedice, balneo- fizioterapice, protezare etc. Serviciul unde a fost trimis bolnavul pentru efectuarea recomandărilor recuperatorii Observații în legătură cu modul cum se efectuează recomandările Durata tratamentului zile/luni Rezultatele medicale obținute
M.M.S.S./C.N.P.A.S. Cod
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Dosar nr.
și recuperare a capacității de muncă Grad inv.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prognostic
de recuperare
PLAN DE RECUPERARE
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . vârsta . . . . . . . domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recomandări medicale
Data luării în evidență și a controlului Acțiuni recuperatorii medicale, chirurgicale, ortopedice, balneo- fizioterapice, protezare etc. Serviciul unde a fost trimis bolnavul pentru efectuarea recomandărilor recuperatorii Observații în legătură cu modul cum se efectuează recomandările Durata tratamentului zile/luni Rezultatele medicale obținute

verso
Recomandări socio-profesionale
Schimbarea locului de muncă sau program redus Reorientarea profesională/ recalificare Nr. și data adresei către Oficiul forțelor de muncă, ptr. repartizare Data încadrării în muncă Modul de adaptare: controlul asistenței sociale Observațiile medicului expert
RECUPERAT
medico-social
Data Timpul necesar Mențiuni
NERECUPERAT medico-social Cauze: obiective - subiective Mențiuni propuneri
SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
ASIGURĂRILOR SOCIALE
verso
Recomandări socio-profesionale
Schimbarea locului de muncă sau program redus Reorientarea profesională/ recalificare Nr. și data adresei către Oficiul forțelor de muncă, ptr. repartizare Data încadrării în muncă Modul de adaptare: controlul asistenței sociale Observațiile medicului expert
RECUPERAT
medico-social
Data Timpul necesar Mențiuni
NERECUPERAT medico-social Cauze: obiective - subiective Mențiuni propuneri
SEMNĂTURA MEDIC EXPERT AL
ASIGURĂRILOR SOCIALE

ANEXA Nr. 22

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . din . . . . . 200. . .
SPITALUL/POLICLINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere, următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagină.
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
NOTĂ: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în plic închis.
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . din . . . . . 200. . .
SPITALUL/POLICLINICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere, următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinării va fi înscris pe contrapagină.
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
NOTĂ: Examenul medical se face numai după identificarea persoanei; rezultatul va fi trimis oficiului/cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, în plic închis.
verso
UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . . UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul* Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul*
Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și parafa medicilor, ștampila Semnătura și parafa medicilor, ștampila
* Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert. * Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.
verso
UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . . UNITATEA MEDICALĂ . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul* Rezultatul examenelor medicale și diagnosticul*
Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și parafa medicilor, ștampila Semnătura și parafa medicilor, ștampila
* Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert. * Se vor anexa buletinele solicitate de medicul expert.

ANEXA Nr. 23

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă
Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă facem cunoscut că în urma revizuirii medicale din data de . . . . . . . . . . . vi s-a menținut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• încadrarea în gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• schimbaRea locului de muncă.
La revizuirea medicală din data de . . veți prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTĂ: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate al cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă iar data cea în care a fost expediată comunicarea
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă
Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă facem cunoscut că în urma revizuirii medicale din data de . . . . . . . . . . . vi s-a menținut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• încadrarea în gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• schimbaRea locului de muncă.
La revizuirea medicală din data de . . veți prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTĂ: Numărul comunicării este cel înscris în registrul unic de activitate al cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă iar data cea în care a fost expediată comunicarea
verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RECOMANDĂRI MEDICALE ȘI PROFESIONALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RECOMANDĂRI MEDICALE ȘI PROFESIONALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

ANEXA Nr. 24

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă CASA DE PENSII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BORDEROU*)
cu pensionarii de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea
medicală periodică la termenul stabilit
în luna . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .
Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.
*) Se înaintează de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în primele 5 zile de la expirarea lunii în care a fost stabilit termenul de revizuire.
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Nr. . . . din . . . . . 200. . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă CASA DE PENSII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BORDEROU*)
cu pensionarii de invaliditate care nu s-au prezentat la revizuirea
medicală periodică la termenul stabilit
în luna . . . . . . . . . . . . . 200. . . . . .
Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.
*) Se înaintează de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în primele 5 zile de la expirarea lunii în care a fost stabilit termenul de revizuire.
verso
Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE, ÎNTOCMIT,
verso
Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosar pensie
1. 2. 3. 1. 2. 3.
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE, ÎNTOCMIT,

ANEXA Nr. 25

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . .
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Localitatea . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Str. . . . . . . . . . . Nr. . . . .
și recuperare a capacității de muncă Județul/Sectorul . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
INVITAȚIE
Vă facem cunoscut că sunteți invitat să v prezentați în ziua de . . . . . . . . . luna . . . . . anul . . . . . ora . . . . . la Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ce funcționează în localitatea . . . . . . . . Județul/Sectorul . . . . . . . . Spitalul/Policlinca din str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . camera . . . . . . pentru examinarea medicală.
Veți prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveți din trecut, cât și cele recente, în legătură cu boala de care suferiți.
Veți aduce următoarele:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În caz de neprezentare vi se sistează pensia.
NOTĂ: Dacă sunteți netransportabil comunicați în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripție sau de spital, care confirmă motivul neprezentării.
MEDIC EXPERT SECRETAR OFICIU/CABINET,
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) (semnătura)
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . .
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE Localitatea . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Str. . . . . . . . . . . Nr. . . . .
și recuperare a capacității de muncă Județul/Sectorul . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
INVITAȚIE
Vă facem cunoscut că sunteți invitat să v prezentați în ziua de . . . . . . . . . luna . . . . . anul . . . . . ora . . . . . la Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, ce funcționează în localitatea . . . . . . . . Județul/Sectorul . . . . . . . . Spitalul/Policlinca din str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . camera . . . . . . pentru examinarea medicală.
Veți prezenta actele (dovezile) medicale, pe care le aveți din trecut, cât și cele recente, în legătură cu boala de care suferiți.
Veți aduce următoarele:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În caz de neprezentare vi se sistează pensia.
NOTĂ: Dacă sunteți netransportabil comunicați în scris comisiei, anexând avizul medicului de circumscripție sau de spital, care confirmă motivul neprezentării.
MEDIC EXPERT SECRETAR OFICIU/CABINET,
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) (semnătura)

ANEXA Nr. 26

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, de profesie . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . care prezintă următoarele dificultăți de rezolvare:
I. Justificarea solicitării examinării cazului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală Nr. . . . . din . . . . . 200. . .
și recuperare a capacității de muncă
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă trimitem alăturat dosarul medical al Dnei/Dlui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, de profesie . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . care prezintă următoarele dificultăți de rezolvare:
I. Justificarea solicitării examinării cazului:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Vă rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultației de investigație; consultație metodologică privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătură, parafă)
verso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Vă rugăm a dispune efectuarea verificării expertizei, consultației de investigație; consultație metodologică privind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE,
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătură, parafă)

ANEXA Nr. 27

  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE        !||||||||||||||||||||||||||¬!||||||||||||||||||||¬
   DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE         §Dosar medical       §§Observațiile    §
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală       §Nr. ............     §§organului de control§
 și recuperare a capacității de muncă       §!|||¬ !||||||¬      §§tehnic .............§
.......................................       §§Nou§ §Reviz.§      §§....................§
                          §¡|||± ¡||||||±      §§....................§
                          §Nr. de ordine al dosarului§§....................§
                          §de pensie ................§§Semnătura      §
                          ¡||||||||||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||±

                 DECIZIE ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

  Nr. ......... din ..... 200..., privind pe Dl./Dna .......................... în vârstă de ........
ani, domiciliat în comuna/orașul ........................ str. ............... nr. ..................,
județul/sectorul ...................., încadrat în muncă la ..........................................
  Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă al județului/
sectorului ..................... în baza actelor din dosarul medical (a examenelor medicale efectuate)
a constatat:
  1. Diagnostic clinic ............................................................. !|||||||||||||¬
   ............................................................................... §Cod afecțiune§
  2. Diagnostic funcțional ......................................................... §       §
   ............................................................................... ¡|||||||||||||±
  3. Capacitatea de muncă:
  !||||||||||||||||||¬    !||||||||||||||||||||||||¬     !||||||||||¬        !||||||||¬
  § pierdută total - §    §pierdută în totalitate -§     §redusă cel§        §    §
a) §necesită însoțitor§  b) § nu necesită însoțitor §   c) §puțin la §      d) §păstrată§
  §  permanent   §    §    permanent    §     §jumătate §        §    §
  ¡||||||||||||||||||±    ¡||||||||||||||||||||||||±     ¡||||||||||±        ¡||||||||±
!||||||||||||||||||`|||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||¬
§Gradul de     §Se încadrează§Cauza invalidității§Data contractării§Data ivirii    §Termen de§
§invaliditate avut §în gradul de §...................§bolii invalidante§invalidității .....§revizuire§
§la data revizuirii§invaliditate §Document ..........§Document ........§Document ..........§.........§
§..................§.............§...................§.................§...................§     §
¡||||||||||||||||||°|||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||±


  CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE        !||||||||||||||||||||||||||¬!||||||||||||||||||||¬
   DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE         §Dosar medical       §§Observațiile    §
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală       §Nr. ............     §§organului de control§
 și recuperare a capacității de muncă       §!|||¬ !||||||¬      §§tehnic .............§
.......................................       §§Nou§ §Reviz.§      §§....................§
                          §¡|||± ¡||||||±      §§....................§
                          §Nr. de ordine al dosarului§§....................§
                          §de pensie ................§§Semnătura      §
                          ¡||||||||||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||±

                 DECIZIE ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

  Nr. ......... din ..... 200..., privind pe Dl./Dna .......................... în vârstă de ........
ani, domiciliat în comuna/orașul ........................ str. ............... nr. ..................,
județul/sectorul ...................., încadrat în muncă la ..........................................
  Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă al județului/
sectorului ..................... în baza actelor din dosarul medical (a examenelor medicale efectuate)
a constatat:
  1. Diagnostic clinic ............................................................. !|||||||||||||¬
   ............................................................................... §Cod afecțiune§
  2. Diagnostic funcțional ......................................................... §       §
   ............................................................................... ¡|||||||||||||±
  3. Capacitatea de muncă:
  !||||||||||||||||||¬    !||||||||||||||||||||||||¬     !||||||||||¬        !||||||||¬
  § pierdută total - §    §pierdută în totalitate -§     §redusă cel§        §    §
a) §necesită însoțitor§  b) § nu necesită însoțitor §   c) §puțin la §      d) §păstrată§
  §  permanent   §    §    permanent    §     §jumătate §        §    §
  ¡||||||||||||||||||±    ¡||||||||||||||||||||||||±     ¡||||||||||±        ¡||||||||±
!||||||||||||||||||`|||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`|||||||||||||||||||`|||||||||¬
§Gradul de     §Se încadrează§Cauza invalidității§Data contractării§Data ivirii    §Termen de§
§invaliditate avut §în gradul de §...................§bolii invalidante§invalidității .....§revizuire§
§la data revizuirii§invaliditate §Document ..........§Document ........§Document ..........§.........§
§..................§.............§...................§.................§...................§     §
¡||||||||||||||||||°|||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||||||||||°|||||||||||||||||||°|||||||||±
verso
4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
verso
4. La revizuirea medicală periodică se vor prezenta următoarele investigații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

ANEXA Nr. 28

Județul . . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . Sex M F
Unitatea sanitară . . . . . . . .
Nr. . . . . . . din . . . . . . . . Dosar medical nr. . .
Anul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod boală . . . . . .
Cod ramură . . . . . .
I. DOCUMENTAR
de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă*)
Numele și prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . întreprinderea/instituția . . . . . . . . . . . . profesia . . . . . . . . . . . . funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Antecedente privind boala principal invalidantă și bolile asociate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Debutul și evoluția bolii**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________
*) Se întocmește la prelungirea concediului medical peste 30 zile, în cazul bolilor cu potențial invalidant și la propunerea la pensionare de invaliditate.
**) Se referă la bolile cu potențial invalidant.
3. Concediile medicale totalizate până la data întocmirii documentului, în ultimele 12 luni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Internarea în spital:
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . spitalul . . . . . . . . . dg . . . . . .
5. Examen clinic (subiectiv, obiectiv, probe funcționale)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Se propune:
a) Prelungirea concediului medical cu . . . . zile, de la . . . . până la . . . .
b) Pensionarea de invaliditate*)
_________
*) Se vor efectua examinările clinice și de laborator, conform criteriilor medicale de diagnostic clinic, funcțional și al capacității de muncă, în funcție de boala care determină capacitatea de muncă (se vor specifica - data completării, numărul fișei de consultații sau numărul foii de observație, semnătura și parafa medicului).
Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicații profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC ȘEF SECȚIE, MEDIC DE SPECIALITATE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Concluziile expertizei medicale
a) Diagnosticul clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Diagnostic funcțional:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Diagnosticul capacității de muncă*)
Capacitatea de muncă total pierdută și are nevoie de îngrijire și supraveghere permanentă din partea altei persoane. Capacitatea de muncă total pierdută fără să necesite supraveghere permanentă din partea altei persoane Capacitatea de muncă redusă la jumătate și poate lucra cu jumătate din durata normală a programului de muncă
Capacitatea de muncă păstrată Prelungirea concediului medical cu . . . . . zile, de la . . . . . . până la . . . . . . . . . Schimbarea locului de muncă cu program normal
8. Concediul medical, în vederea întocmirii formelor de pensionare de invaliditate, s-a acordat până la data de . . . . . . . conform avizului nr. . . . . din . . . . . . . . 200. . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE**),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Relații cu privire la locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- solicitări profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- locuri de muncă în care solicitările sunt compatibile cu starea de sănătate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- starea de sănătate la încadrarea agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC DE ÎNTREPRINDERE***),
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
____________
*) Se anulează spațiile care nu corespund.
**) Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă în teritoriul căruia se găsește spitalul teritorial.
***) Se semnează de medicul de medicină generală sau de întreprindere care asigură care asigură asistența medicală la locul de muncă.

ANEXA Nr. 29

MEDICUL EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
având în vedere datele clinice, paraclinice și planul de recuperare
1. Stabilește:
Starea prezentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic funcțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Hotărăște:
- Gradul de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cauza invalidității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Data ivirii invalidității*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Prelungirea concediului medical cu . . . . . . . zile.
- Schimbarea locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
*) Se completează numai în cazul când bolnavul nu este încadrat în muncă sau invaliditatea a apărut înainte de împlinirea vârstei de 16 ani.

ANEXA Nr. 30

Nr. . . . . . data . . . . . . . . 200. . . Intrare C.E.M.R.C.M.
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . 200. . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . Avizul medicului expert al
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . asigurărilor sociale
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Către,
CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . B.I. seria . . . . nr. . . . . . . . de profesie . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncă funcția de . . . . . . . . la Întreprinderea/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . .
Este în concediu neîntrerupt de la . . . . . . . . și a totalizat în ultimele 12 luni . . . . . . zile de concediu, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Date subiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . data . . . . . . . . 200. . . Intrare C.E.M.R.C.M.
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . din . . . 200. . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . Avizul medicului expert al
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . asigurărilor sociale
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Către,
CABINETUL/OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
Vă rugăm a aviza prelungirea concediului medical (peste 90 zile) Dlui/Dnei . . . . . . . . . în vârstă de . . . . ani, domiciliat (ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . B.I. seria . . . . nr. . . . . . . . de profesie . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncă funcția de . . . . . . . . la Întreprinderea/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . .
Este în concediu neîntrerupt de la . . . . . . . . și a totalizat în ultimele 12 luni . . . . . . zile de concediu, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostic clinic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Date subiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verso
2. Date obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Examen de laborator și explorări funcționale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice și alte documente grafice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Tratamente urmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menționăm că în această perioadă a fost/nu a fost internat în spital . . . . . . și anexăm biletul de ieșire.
Propunem prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . până la . . . . . . considerând că bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil propunem pensionarea.

MEDIC
PRIMAR
PRINCIPAL ÎN SPECIALITATE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și parafa)
verso
2. Date obiective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Examen de laborator și explorări funcționale efectuate (se vor anexa buletinele de laborator, filmele radiografice și alte documente grafice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Tratamente urmate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menționăm că în această perioadă a fost/nu a fost internat în spital . . . . . . și anexăm biletul de ieșire.
Propunem prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . până la . . . . . . considerând că bolnavul este recuperabil/nu este recuperabil propunem pensionarea.

MEDIC
PRIMAR
PRINCIPAL ÎN SPECIALITATE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și parafa)

ANEXA Nr. 31

M.M.S.S./C.N.P.A.S.
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
si recuperare a capacitatii de munca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . , din . . . . . . . 200. . . . .
Catre,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
La adresa dvs. nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . judetul/sectorul . . . . . . . . . . s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Având în vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:
1. Prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . . . pâna la . . . . . . . . . . . . .
M.M.S.S./C.N.P.A.S.
Oficiul/Cabinetul de expertiza medicala
si recuperare a capacitatii de munca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . , din . . . . . . . 200. . . . .
Catre,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
La adresa dvs. nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . va facem cunoscut ca examinând pe Dl/Dna . . . . . . . . . . domiciliat(a) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . judetul/sectorul . . . . . . . . . . s-a constatat ca prezinta urmatorul diagnostic clinic:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Având în vedere potentialul biologic al numitului, pregatirea sa profesionala si solicitarile morfo-functionale ale locului de munca, s-a avizat:
1. Prelungirea concediului medical cu . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . . . pâna la . . . . . . . . . . . . .
verso
2. Pensionare de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Schimbarea locului de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu Ľ a programului normal de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Reluarea activitatii începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Pensionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda continuarea planului recuperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda internarea în spital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURARILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTA: Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.
verso
2. Pensionare de invaliditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Schimbarea locului de munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Schimbarea temporara a locului de munca sau reducerea cu Ľ a programului normal de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Reluarea activitatii începând cu data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Pensionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda continuarea planului recuperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomanda internarea în spital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURARILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOTA: Daca bolnavul este trimis a doua oara pentru avizarea prelungirii concediului medical aceasta adresa se va anexa la noua propunere.

ANEXA Nr. 32

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE OFICIUL/CABINETUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . din . . . . . . . . 200 . . .

BORDEROU*)
pentru trimiterea concluziilor expertizei medicale la revizuire și a
dosarelor în cazul propunerii schimbării gradului de invaliditate
Nr. crt. Numele și prenumele Nr. dosarului medical Diagnostic Gradul de invaliditate la revizuire Termen de revizuire
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

*) Se înaintează săptămânal de către cabinetul de expertiză medicală la cabinet/oficiu de expertiză medicală; in da co, se vor trece în borderou mai întâi cei menținuți în același grad de invaliditate, iar în continuare cei cărora li se propune schimbarea gradului.

VERSO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MEDIC EXPERT ÎNTOCMIT,
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 33

ÎNTREPRINDEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profilul întreprinderii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . .
EXTRAS
de pe carnetul de muncă nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de pe dosarul administrativ de pensie nr. . . . . . . . . . .
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . ani, născut(ă) în anul . . . . . . luna . . . . . . . . . ziua . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . având pregătirea generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pregătirea profesională . . . . . . . . în funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și vechimea în câmpul muncii de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ani.
Nr. crt. de la - până la Funcția Întreprinderea Localitatea
0. 1. 2. 3. 4.
Data încetării activității . . . . . . . . . Data începerii plății indemnizației de boală . . . . . număr de zile de incapacitate temporară de muncă în ultimele 12 luni (24 luni) . . . . . . . . . .
CONDUCĂTORUL UNITĂȚI ȘEF SERVICIU PERSONAL
ȘEFUL CASEI DE PENSII ȘEFUL BIROULUI STABILIRI PENSII
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 34

Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală (dosar medical)
și recuperare a capacității de muncă
Către,
Spitalul/Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagină.
ȘEFUL CABINETULUI/OFICIULUI SECRETAR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. parafa, semnătura
NOTĂ: Persoana examinată va fi identificată (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.
Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală (dosar medical)
și recuperare a capacității de muncă
Către,
Spitalul/Policlinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se trimite Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a i se face cu precădere următoarele examene:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examinărilor va fi înscris pe contrapagină.
ȘEFUL CABINETULUI/OFICIULUI SECRETAR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. parafa, semnătura
NOTĂ: Persoana examinată va fi identificată (buletin de identitate). Răspunsul va fi trimis cabinetului/oficiului, în plic închis.
verso
Unitatea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale cerute:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMNĂTURA MEDICULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
(parafa, ștampila)
verso
Unitatea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rezultatul examenelor medicale cerute:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMNĂTURA MEDICULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
(parafa, ștampila)

ANEXA Nr. 35

CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE
A. Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revizuind pe Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe baza examinărilor medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a constatat următoarele:
1. Date subiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Date obiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Diagnostic funcțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Se menține: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Se propune trecerea din gradul . . . . . . . . . . . . . . . . în gradul . . . . . . de invaliditate.
6. Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Investigații medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . 200 . . . . .
CONCLUZIILE EXPERTIZEI MEDICALE LA REVIZUIRE
A. Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . revizuind pe Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . ani, pe baza examinărilor medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a constatat următoarele:
1. Date subiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Date obiective: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Diagnostic funcțional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Se menține: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Se propune trecerea din gradul . . . . . . . . . . . . . . . . în gradul . . . . . . de invaliditate.
6. Termen de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Investigații medicale ce urmează a fi prezentate la revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Plan de recuperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIC EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . 200 . . . . .

ANEXA Nr. 36

Județul . . . . . . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . . . .
Oficiul/Cabinetul de expertiză medicală
și recuperare a capacității de muncă
Nr. . . . . /. . . . . . . . 200. .
Către, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(unitatea unde lucrează persoana)
RECOMANDARE MEDICALĂ CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . ani, domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prestând pe ultimul loc de muncii funcția de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la întreprinderea/instituția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fost examinat(ă) la data de . . . . . . . . . . și s-a stabilit:
Diagnostic clinic: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se recomandă schimbarea locului de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activități sau condiții de muncă contraindicate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMNĂTURA MEDICULUI EXPERT
AL ASIGURĂRILOR SOCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 37

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚI DE MUNCĂ
Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . 200 . . . . . .
Către,
OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
AL JUDEȚULUI/SECTORULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă facem cunoscut că în urma analizării documentației medicale trimisă de Dvs. cu adresa nr. . . . . . . . . . . . . , Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de . . . . . . . . . . . . . . zile, pe perioada . . . . . . . . . . . . . . . . pentru bolnavul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
După expirarea concediului medical prelungit, ne veți comunica starea bolnavului (dacă și-a reluat activitatea).
DIRECTOR,
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE
DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ
ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚI DE MUNCĂ
Nr. . . . . . . /. . . . . . . . . . 200 . . . . . .
Către,
OFICIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
AL JUDEȚULUI/SECTORULUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vă facem cunoscut că în urma analizării documentației medicale trimisă de Dvs. cu adresa nr. . . . . . . . . . . . . , Comisia avizează favorabil eliberarea certificatului de concediu medical de . . . . . . . . . . . . . . zile, pe perioada . . . . . . . . . . . . . . . . pentru bolnavul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
După expirarea concediului medical prelungit, ne veți comunica starea bolnavului (dacă și-a reluat activitatea).
DIRECTOR,

ANEXA Nr. 38

Policlinica . . . . . . . . . . . . . Oraș . . . . . . Nr. . . . . . . . . . .
Cabinetul/Oficiul de expertiză medicală și Dosar medical
recuperare a capacității de muncă Data . . . . . . . . . .
Către,
SPITALUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORAȘUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În atenția Domnului director,
În conformitate cu dispozițiile legale, vă rugăm a dispune internarea de urgență a Dlui/Dnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de . . . . . . . ani, domiciliat(ă) în orașul . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în serviciul de . . . . . . . . . . . . în vederea:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolnavul, urmează a fi expertizat/revizuit de cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă din orașul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și datele cerute sunt absolut necesare.
La externarea bolnavului, vă rugăm să binevoiți a dispune să se trimită copia de pe foaia de observație a bolnavului.
MEDIC ȘEF AL CABINETULUI/OFICIULUI
DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. - Semnătura, parafa
SECRETAR,
. . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 39

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII      Cod județ:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|

         CERERE TIP PRIVIND SOLICITAREA DREPTURILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE,
                    ALTELE DECÂT PENSIILE

!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§I. Date privind solicitantul și natura prestației solicitate (se completează de către solicitant)§
§A. Numele și prenumele: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
§Codul numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         Valabil până la data de:   §
§Document de identitate: Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|    zi |_|_| luna |_|_|, an |_|_|_|_|§
§Domiciliat în Localitatea:          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
§Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|§
§Bloc |_|_|_|_|_|_|_|  Scara |_|_|_|_|   Etaj |_|_|   Apart. |_|_|_|_|     Sector: |_|_|§
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§B. Calitatea solicitantului:                                   §
§|_| angajat;               |_| membru al cooperației meșteșugărești;       §
§|_| funcționar public;          |_| persoană asigurată cu contract de asigurări sociale§
§|_| șomer;                |_| persoane alese sau numite în cadrul autorității  §
§                       elective, judecătorești, executive sau legislative;§
§|_| pensionar, nr. dosar: |_|_|_|_|_|_|  |_| alte persoane;                   §
§|_| membru de familie;          |_| persoană asigurată cu declarație de asigurare   §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§II. Date privind angajatorul:                                  §
§Denumire angajator:                                       §
§|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               §
§    Cod fiscal:         Nr. înreg. Reg. Comerțului:       CNP angajator:    §
§ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| §
§                                                 §
§Durata contractului individual de muncă: nedeterminată |_| /determinată |_|           §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§III. Date privind achitarea obligațiilor de asigurări sociale (se completează de către plătitorii§
§   de drepturi)                                        §
§A. Stagiul de cotizare (perioada de contribuție) realizat:            media      §
§- în 6 luni din ultimele 12 luni:                     veniturilor lunare:  §
§de la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|           |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei§
§                                         media      §
§- în 12 luni din ultimele 24 luni:                    veniturilor lunare:  §
§de la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| la |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|           |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei§
§B. Veniturile pentru care s-a achitat contribuția individuală de asigurări sociale în ultimele 6 §
§  luni anterioare solicitării dreptului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei                §
§C. Numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă din ultimele 12  §
§luni (cu excepția concediului medical acordat pentru tuberculoză maternitate și îngrijirea    §
§copilului bolnav) sau din ultimii 2 ani, pentru tuberculoză: |_|_|_| zile.            §
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Discriminări, inechități și privilegii
;
se încarcă...