Guvernul României

Procedura privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională din 27.11.2001

Modificări (2), Referințe (1), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 decembrie 2001 până la 29 iunie 2006, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 34/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, denumită în continuare ordonanță, prezentele proceduri asigură cadrul unitar pentru organizarea și desfășurarea activităților în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, precum și o mai mare flexibilitate în luarea deciziei de către autoritatea contractantă atunci când stabilește cerințele și criteriile pe baza cărora se stabilește oferta câștigătoare.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională sunt cele enunțate la art. 2 lit. a), b), d) și e) din ordonanță.

Art. 2. -

În sensul prezentelor proceduri, prin autoritate contractantă din domeniul apărării naționale, ordinii publice, siguranței și securității naționale, denumită în continuare autoritate contractantă, se înțelege instituția publică sau structura din compunerea acesteia care are stabilite, prin acte normative, atribuții specifice acestor domenii și în care se exercită calitatea de ordonator principal, secundar sau terțiar de credite bugetare, iar prin reglementări interne, competențe în domeniul achizițiilor.

Art. 3. -

Produsele și serviciile a căror achiziție face obiectul prezentelor proceduri sunt prevăzute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL II Programul anual al achizițiilor publice.
Estimarea valorii contractului

Art. 4. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a stabili programul anual al achizițiilor publice pentru produsele și serviciile ce fac obiectul prezentelor proceduri.

(2) Programul anual cuprinde totalitatea contractelor de furnizare și de servicii pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului bugetar următor.

(3) Programul anual al achizițiilor publice de produse și servicii se va actualiza în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului.

Art. 5. -

O autoritate contractantă în domeniul produselor și serviciilor ce fac obiectul prezentelor proceduri are obligația de a estima valoarea contractului de achiziție publică, în concordanță cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice și/sau cu prevederile reglementărilor interne specifice, și de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 13 din ordonanță atunci când selectează procedura care urmează să fie aplicată pentru atribuirea contractului respectiv.

CAPITOLUL III Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziție publică

Art. 6. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pentru produsele și serviciile care implică apărarea țării, ordinea publică, siguranța și securitatea națională prin aplicarea uneia dintre următoarele proceduri:

a) licitația restrânsă pentru contractele de achiziție publică a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, care se desfășoară în două etape distincte prin care numai candidații selectați în prima etapă de către autoritatea contractantă sunt invitați să depună oferte;

b) negocierea competitivă, prin care autoritatea contractantă se consultă și negociază clauzele contractuale, exclusiv prețul, cu mai mulți furnizori sau prestatori (2-3 candidați selectați, dintre care cel puțin unul prezintă o ofertă corespunzătoare);

c) negocierea cu o singură sursă, prin care autoritatea contractantă se consultă și negociază prețul și clauzele contractuale cu un singur furnizor sau prestator;

d) cererea de oferte pentru contracte ale căror valori estimate, fără T.V.A., sunt mai mici decât echivalentul în lei a 100.000 euro, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de preț de la minimum 5 furnizori sau prestatori și primește cel puțin două oferte corespunzătoare;

e) cumpărarea directă pe bază de document contabil justificativ, în cazul în care autoritatea contractantă achiziționează produse sau servicii, individual determinate sau de gen, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a 1.500 euro.

(2) Stabilirea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică se face de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite bugetare la nivelul căruia se execută achiziția, în baza unei note de fundamentare întocmite de structura cu atribuții în domeniul achizițiilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 7. -

Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în una dintre următoarele situații:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

d) furnizează informații false în documentele prezentate;

e) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de achiziție publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

f) nu deține și nu prezintă la cererea autorității contractante documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori de apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din țara în care este stabilit, după caz;

g) nu deține și nu prezintă documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedește capacitatea tehnică, economico-financiară și a sistemului de asigurare a calității;

h) nu permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităților sale de producție, de cercetare-dezvoltare, de realizare de studii și a sistemului de management al calității prin entități/organisme notificate de aceasta: Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere, comisii de certificare, acreditare și supraveghere etc.;

i) este ofertant/candidat străin care nu are sediul în România și nu deține o certificare sau o acreditare acordată de un organism național ori internațional, recunoscut de o țară membră NATO, dacă în documentele procedurii de achiziție nu se prevede în mod expres altfel;

j) nu a fost certificat pe linie de securitate de către entitatea specializată a autorității contractante din domeniul apărării naționale, ordinii publice, siguranței și securității naționale;

k) nu permite efectuarea inspecțiilor de securitate și accesul în locurile și în spațiile protejate.

Art. 8. -

(1) În cazul în care la procedura de atribuire a unui contract participă și ofertanți/candidați străini, iar documentația pe baza căreia se realizează produsele și serviciile are caracter secret, este necesar ca între Guvernul României și guvernul țării de origine a ofertantului/candidatului să fie încheiat un acord-cadru de confidențialitate pe linia schimbului de informații între părți.

(2) În situația în care nu este îndeplinită condiția prevăzută la alin. (1), între autoritatea contractantă și ofertant/candidat se va încheia un acord de confidențialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire și care va reglementa schimbul de informații cu caracter secret, precum și modul de protejare a acestora.

CAPITOLUL IV Întocmirea și conținutul documentației pentru elaborarea
și prezentarea ofertei

Art. 9. -

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, fie prin personalul specializat de care dispune, fie prin angajarea de consultanți, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10. -

(1) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei trebuie să cuprindă datele prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001, cu excepția procedurilor de achiziție prin negociere cu o singură sursă și prin cumpărare directă, în cazul cărora autoritatea contractantă poate dispune simplificarea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei va preciza criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziție publică, respectiv:

a) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; sau

b) prețul cel mai scăzut.

CAPITOLUL V Constituirea comisiei de evaluare

Art. 11. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația să constituie, o dată cu inițierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, o comisie de evaluare.

(2) Componența comisiei de evaluare va fi aprobată prin decizie a ordonatorului principal, secundar sau terțiar de credite bugetare și este formată din cel puțin 5 membri cu pregătire profesională și experiență în domeniul achizițiilor, astfel:

a) președinte - reprezentant al autorității contractante organizatoare;
b) membri: - specialiști ai autorității contractante, ai beneficiarilor produselor și alți specialiști, după caz;
- consilier juridic;
c) secretarul comisiei, de la autoritatea contractantă.

(3) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) analizează conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sub aspectul respectării prevederilor legale de elaborare și, după caz, sub aspectul condițiilor tehnice;

b) verifică respectarea de către ofertant a regulilor de depunere și de prezentare a ofertei, referitoare la: eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea economico-financiară și tehnică, sistemul de asigurare a calității, asigurarea caracterului confidențial al informațiilor;

c) stabilește care sunt completările și clarificările necesare cu privire la documentele de calificare sau la ofertă;

d) califică/exclude ofertanții care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. b);

e) evaluează ofertele ofertanților calificați; întâi se evaluează propunerea tehnică și apoi propunerea financiară;

f) respinge ofertele necorespunzătoare;

g) stabilește oferta câștigătoare.

(4) Comisia de evaluare își desfășoară activitatea în plen și, după caz, pe subcomisii de specialitate.

(5) Deciziile comisiei de evaluare se iau cu acordul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. În cazul stabilirii ofertei câștigătoare pe bază de punctaj (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic), acordul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

Art. 12. -

(1) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de candidați/ofertanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și imparțialitate, prin care confirmă totodată că nu se află în nici una dintre situațiile următoare:

a) este soț sau rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanți/candidați;

b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanți/candidați ori a făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere ori de administrație al acestora;

c) deține părți sociale sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți/candidați.

(3) Declarația prevăzută la alin. (2) trebuie semnată înainte de ședința de deschidere a ofertelor/documentelor de calificare transmise de candidați împreună cu scrisoarea de interes.

CAPITOLUL VI Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziție publică

Art. 13. -

(1) Autoritatea contractantă poate iniția aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) produsul sau serviciul face parte din Lista cuprinzând produsele și serviciile care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, prevăzută în anexa nr. 2, și este cuprins în programul anual al achizițiilor publice, cu excepția cazului în care obiectul contractului este determinat de apariția unei situații de forță majoră sau a unor situații care impun acoperirea urgentă a unor necesități neprevăzute;

b) sunt asigurate pentru anul în curs fondurile necesare îndeplinirii contractului de achiziție publică;

c) este întocmită documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

d) au fost obținute, conform reglementărilor interne specifice, aprobările, avizele, acordurile și autorizațiile necesare achiziționării produselor sau serviciilor a căror dobândire face obiectul contractului de achiziție publică;

e) este constituită comisia de evaluare.

(2) În cazul în care condițiile de contractare presupun finanțarea contractului de achiziție publică pe baza unui credit a cărui obținere este în sarcina ofertantului, iar autoritatea contractantă are asigurată garantarea creditului respectiv, condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) se consideră îndeplinită.

Art. 14. -

(1) Licitația restrânsă se aplică pentru achizițiile de produse și servicii a căror documentație de execuție este bine definită, nu mai necesită modificări, iar bunurile ce urmează să fie achiziționate sunt produse de serie.

(2) Licitația restrânsă se desfășoară în două etape, autoritatea contractantă selectând candidații care vor fi invitați să depună ofertă (între 2-7 candidați selectați; nu este obligatorie repetarea procedurii dacă se primește cel puțin o ofertă corespunzătoare), după cum urmează:

A. Etapa de selectare a candidaților, în care se desfășoară următoarele activități:

a) constituirea comisiei de evaluare:

b) transmiterea anunțului de participare;

c) primirea solicitărilor de obținere a documentației care cuprinde informații privind: cerințele minime de calificare, modul de selectare, de prezentare a documentelor de calificare și de selecție, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și economico-financiară, existența sistemului de asigurare a calității, precum și îndeplinirea condițiilor de respectare a caracterului confidențial al informațiilor și remiterea acesteia tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

d) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de candidați privind elementele specifice ale cerințelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară;

e) primirea scrisorilor de interes și a documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și economico-financiară;

f) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atribuții:

(i) examinarea și verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de calificare, eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și economico-financiară, solicitate în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

(ii) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidați;

(iii) calificarea candidaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (i) și excluderea celor care nu le îndeplinesc;

(iv) selectarea candidaților cărora urmează să li se solicite ofertă;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la selecția candidaților;

g) comunicarea rezultatului etapei de selectare tuturor candidaților.

B. Etapa de evaluare a ofertelor, în care se desfășoară următoarele activități:

a) transmiterea către toți candidații selectați a invitațiilor de participare cu ofertă și a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

b) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, solicitate de candidații selectați;

c) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin ofertele și documentele care le însoțesc;

d) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atribuții:

(i) deschiderea ofertelor;

(ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanți și stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

e) transmiterea către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

f) încheierea contractului de achiziție publică.

(3) Termenele limită pentru primirea documentelor de calificare și pentru depunerea ofertei sunt:

a) în prima etapă a procedurii, pentru primirea documentelor de calificare, minimum 15 zile de la transmiterea invitației de participare;

b) în etapa a doua a procedurii, pentru depunerea ofertei, minimum 15 zile de la transmiterea invitației de participare cu ofertă.

Art. 15. -

(1) Negocierea competitivă se aplică în următoarele situații:

a) atunci când în urma unei proceduri de licitație restrânsă nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare și numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea și negocierea cu furnizorii/prestatorii, nu modifică substanțial cerințele prevăzute inițial în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

b) în situații excepționale temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă își propune să dobândească produse și servicii care nu permit o estimare inițială a valorii contractului de achiziție publică datorită naturii produselor și serviciilor respective ori datorită riscurilor pe care le implică achiziția sau prestarea acestora;

c) atunci când produsele și serviciile pe care autoritatea contractantă își propune să le dobândească sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin licitație restrânsă;

d) atunci când autoritatea contractantă achiziționează produse ce urmează să fie fabricate sau servicii ce urmează să fie executate, numai în domeniul cercetării științifice și al fazelor de experimentare sau dezvoltare tehnologică.

(2) Procedura prin negociere competitivă se desfășoară în 3 etape, după cum urmează:

A. Etapa de selectare a candidaților, care cuprinde:

a) transmiterea invitațiilor de participare furnizorilor sau prestatorilor de la care există premisele obținerii de ofertă;

b) primirea din partea furnizorilor sau a prestatorilor interesați a solicitărilor de obținere a documentației care cuprinde informații privind cerințele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidaților, precum și modul de prezentare a documentelor de calificare și de selecție, existența sistemului de asigurare a calității, precum și îndeplinirea condițiilor de respectare a caracterului confidențial al informațiilor și remiterea documentației respective tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;

c) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de candidați privind elementele specifice ale cerințelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară;

d) primirea scrisorilor de interes și a documentelor care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară;

e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuțiilor prevăzute la art. 35 și 36 din Hotătârea Guvernului nr. 461/2001;

f) transmiterea comunicării privind rezultatul etapei de selectare tuturor candidaților.

B. Etapa de consultare și negociere, care constă în:

a) transmiterea către toți candidații selectați a documentației preliminare pentru elaborarea și prezentarea ofertelor și a invitațiilor de participare la consultare și negociere;

b) consultarea și negocierea, în una sau în mai multe ședințe comune cu toți candidații selectați, a prevederilor ce urmează să fie introduse în documentația finală pentru elaborarea și prezentarea ofertei, îndeosebi a celor cuprinse în caietul de sarcini și în condițiile de contractare; este interzisă negocierea prețului. Fiecare ședință se finalizează prin încheierea unui proces-verbal în care se consemnează punctele de vedere și sugestiile candidaților și care se semnează de toți participanții;

c) întocmirea documentației finale pentru elaborarea și prezentarea ofertei și remiterea acesteia tuturor candidaților care au participat la consultare și negociere. Documentația finală trebuie să fie astfel întocmită încât să nu restricționeze posibilitatea depunerii de ofertă de către toți candidații selectați, cu excepția cazurilor în care o eventuală restricționare poate fi probată de autoritatea contractantă cu argumente tehnice, temeinic motivate.

C. Etapa de evaluare a ofertelor, care cuprinde:

a) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin ofertele;

b) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atribuții:

(i) deschiderea ofertelor;

(ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanți și stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(v) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

c) transmiterea către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

d) încheierea contractului de achiziție publică.

(3) Termenele limită pentru primirea documentelor de calificare și pentru depunerea ofertei sunt:

a) în prima etapă a procedurii, pentru primirea documentelor de calificare, minimum 15 zile de la transmiterea invitației de participare;

b) în etapa a doua a procedurii, de negociere, consultare și definitivare a documentației tehnice, minimum 10 zile de la data transmiterii invitației de participare;

c) în etapa a treia a procedurii, pentru depunerea ofertei, minimum 5 zile de la transmiterea invitației de participare pentru a depune ofertă.

Art. 16. -

(1) Negocierea cu o singură sursă se aplică în următoarele situații:

a) procedurile de atribuire sunt stabilite ca urmare a:

(i) unui tratat sau acord internațional ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau cu mai mulți parteneri străini;

(ii) unui tratat, acord internațional sau altele asemenea referitoare la staționarea de trupe;

(iii) aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaționale sau altor donatori/creditori;

b) atunci când produsele sau serviciile pot fi furnizate, respectiv prestate, numai de un singur contractant din motive de natură tehnică sau din motive legate de protecția unui drept de exclusivitate asupra acestora;

c) atunci când autoritatea contractantă își propune să achiziționeze, în mod adițional, produse destinate înlocuirii parțiale, suplimentării sau extinderii echipamentelor și instalațiilor achiziționate, anterior, de la un anumit furnizor, în vederea evitării incompatibilității sau dificultăților tehnice sporite de operare și de întreținere pe care le implică achiziționarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziționate, numai în durata normală de utilizare, pentru tehnica ce a fost achiziționată;

d) atunci când autoritatea contractantă își propune să achiziționeze servicii suplimentare care, deși nu au fost incluse în contractul de servicii atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situații neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauză și numai dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) atribuirea să fie făcută aceluiași contractant;

(ii) serviciile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic și economic, de contractul inițial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorității contractante sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

(iii) valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depășească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii atribuit inițial;

e) în situație de forță majoră sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute și ale căror circumstanțe nu se datorează vreunei acțiuni a autorității contractante, dar numai pentru achiziționarea în scopul rezolvării situației de extremă urgență, într-o perioadă nu mai mare de o lună.

(2) Negocierea cu o singură sursă se desfășoară într-o singură etapă, după cum urmează:

a) se numește comisia de evaluare;

b) se transmite invitația de participare la negociere furnizorului sau prestatorului căruia se intenționează să i se atribuie contractul de achiziție publică; invitația de participare trebuie să fie însoțită de un exemplar al caietului de sarcini, precum și de propunerea privind formularul de contract și condițiile de contractare;

c) se consultă candidatul, are loc negocierea, inclusiv a prețului, și se stabilesc prevederile finale privind conținutul clauzelor contractuale;

d) se încheie contractul de achiziție publică.

(3) Mandatul comisiei de evaluare constă în instrucțiunile scrise, date președintelui acesteia de către șeful autorității contractante, și cuprinde următoarele:

a) persoanele care fac parte din comisia de evaluare și domeniile de responsabilitate;

b) obiectul de negociere, respectiv problemele ce urmează să fie discutate;

c) limita maximă de preț;

d) perioada de desfășurare și de finalizare a negocierii prețului.

(4) Pe timpul desfășurării acestei proceduri se interzic:

a) negocierea prețului cu un furnizor care nu a corespuns din punct de vedere al documentelor de calificare;

b) primirea documentației de preț incomplete.

(5) Pentru produsele sau serviciile care au fost aprobate să se achiziționeze prin negociere cu o singură sursă autoritatea contractantă întocmește invitația de participare care se trimite furnizorului sau prestatorului desemnat.

(6) Invitația de participare cuprinde:

a) obiectul procedurii de achiziție;

b) cantitatea necesară de bunuri sau volumul serviciilor;

c) termenul de furnizare sau de execuție;

d) modalitățile de plată;

e) punctul de legătură pentru relații suplimentare;

f) alte precizări.

(7) Oferta cuprinde:

a) documentele de calificare; Modificări (1)

b) propunerea tehnică;

c) propunerea financiară.

(8) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților completarea unor formulare și modele care permit, în funcție de particularitățile achiziției sau ale tipului de contract, furnizarea de informații suplimentare referitoare la preț, tarif sau condiții financiare specifice.

Art. 17. -

(1) Cererea de oferte se aplică în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziție publică este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro.

(2) Procedura se desfășoară după cum urmează:

a) studiul pieței și consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor ori serviciilor pe care autoritatea contractantă intenționează să le achiziționeze;

b) transmiterea invitațiilor de participare furnizorilor sau prestatorilor de la care există premisele obținerii celor mai bune oferte; invitațiile trebuie să fie însoțite de un exemplar al caietului de sarcini și de informații referitoare la condițiile impuse ofertantului de autoritatea contractantă privind eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, privind sistemul de asigurare a calității, precum și condițiile de respectare a caracterului confidențial al informațiilor, în măsura în care îndeplinirea condițiilor respective este considerată ca fiind relevantă pentru îndeplinirea contractului;

c) întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în caietul de sarcini, solicitate de furnizorii sau prestatorii care au primit invitație de participare;

d) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conțin ofertele și, dacă este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractantă;

e) îndeplinirea de către comisia de evaluare a următoarelor atribuții:

(i) deschiderea ofertelor;

(ii) examinarea și verificarea îndeplinirii de către ofertanți a condițiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, în cazul în care îndeplinirea respectivelor condiții a fost solicitată;

(iii) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanți (dacă este cazul);

(iv) calificarea ofertanților care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (ii) și excluderea celor care nu îndeplinesc condițiile respective (dacă este cazul);

(v) examinarea ofertelor prezentate de ofertanții calificați și stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare și stabilirea ofertei câștigătoare;

(viii) întocmirea și înaintarea către conducerea autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

f) transmiterea către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

g) încheierea contractului de achiziție publică.

(3) Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minimum 7 zile de la data transmiterii invitației de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită prin data limită pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua dată de depunere, în scris, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită stabilită inițial, tuturor furnizorilor sau prestatorilor care au obținut un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 18. -

(1) Cumpărarea directă pe bază de document contabil justificativ, în cazul în care autoritatea contractantă achiziționează produse sau servicii, individual determinate sau de gen, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a 1.500 euro.

(2) Etapele de desfășurare sunt următoarele:

a) studiul pieței și consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor și serviciilor pe care autoritatea contractantă intenționează să le achiziționeze. În acest scop conducătorul autorității contractante poate desemna salariați din subordinea sa care să testeze și să consemneze sub semnătură proprie prețurile practicate la data respectivă;

b) cumpărarea propriu-zisă pe bază de document justificativ.

CAPITOLUL VII Modul de lucru al comisiei de evaluare.
Combaterea fraudei și corupției

Art. 19. -

Comisia de evaluare își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 32-39 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

Art. 20. -

Combaterea fraudei și a corupției se realizează în conformitate cu prevederile art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

CAPITOLUL VIII Acordarea marjei de preferință internă.
Garanția pentru participare și garanția de bună execuție

Art. 21. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a acorda o marjă de preferință internă în conformitate cu prevederile art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

(2) Atunci când acordă marja de preferință internă autoritatea contractantă are obligația de a preciza aceasta în anunțul sau, după caz, în invitația de participare.

(3) În documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei trebuie să se precizeze modul concret de acordare a marjei de preferință internă.

Art. 22. -

Garanția pentru participare și garanția de bună execuție se constituie cu respectarea prevederilor art. 49-51 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

CAPITOLUL IX Încheierea, întocmirea dosarului și monitorizarea atribuirii
contractelor de achiziție publică

Art. 23. -

În funcție de durata ciclului de fabricație a produselor sau de executarea serviciilor, precum și de asigurarea surselor de finanțare autoritatea contractantă poate încheia:

a) contracte anuale - pentru produsele de serie cu durata ciclului până la 6 luni și asigurarea integrală (pentru întreaga cantitate de produse) a surselor de finanțare, indiferent de proveniență;

b) contracte multianuale - pentru produse, programe sau sisteme de armament a căror producție sau furnizare se întinde pe durata mai multor ani, iar finanțarea este garantată de Guvern;

c) contracte-cadru - care au ca obiect stabilirea de condiții între părțile contractante, în mod special cu privire la prețuri și, după caz, la cantitățile care se vor achiziționa, condiții care se vor detalia prin acte adiționale anuale, în funcție de asigurarea surselor de finanțare necesare.

Art. 24. -

Încheierea contractului de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare se realizează cu respectarea condițiilor stabilite în art. 46-48 din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001.

Art. 25. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit.

(2) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 52 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2001, precum și avizul privind ofertanții selectați pentru a fi invitați la procedură, dat pe linie de securitate de către entitatea specializată a autorității contractante din domeniul apărării naționale, ordinii publice, siguranței și securității naționale.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

Art. 26. -

(1) Achiziției publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională i se aplică dispozițiile legale generale și normele specifice ale fiecărei autorități contractante referitoare la protecția informațiilor clasificate.

(2) Autoritățile contractante, prin entitățile responsabile de specialitate ale instituțiilor publice implicate în achiziții ce fac obiectul prezentelor proceduri, elaborează norme interne privind asigurarea confidențialității și efectuează inspecții de securitate pe toată durata de valabilitate a contractului de achiziție publică.

(3) Criteriile privind obținerea avizului de securitate vor fi aduse la cunoștință ofertantului o dată cu invitația de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Art. 27. -

Contractantul implicat într-o activitate de achiziție publică ce face obiectul prezentelor proceduri, în baza cărora are acces la date și informații clasificate, este obligat să dețină o structură de protecție și siguranță în conformitate cu cerințele normelor elaborate de autoritățile prevăzute la art. 25 alin. (2).

Art. 28. -

Problemelor nereglementate prin prezentele proceduri privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională li se aplică prevederile dreptului comun referitoare la achizițiile publice.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...