Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2014

Conținutul noțiunii de "salariu de bază", prevăzută de art. 5 al 2 din Anexa 1 la Capitolul 1 litera B din Legea nr. 284/2010
de Curtea de Apel Brașov, secția I civilă

14 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• salariu de bază

• funcționar public

• salarizare

Instanța

Curtea de Apel Brașov, secția I civilă, decizia nr. 4674 din 8 octombrie 2013

Jurisprudență

În baza art. 14 din Legea nr. 285/2010, funcționarul public își menține salariul de bază avut anterior promovării în clasă, inclusiv drepturile bănești introduse în salariul de bază. Intenția legiuitorului de a nu include stimulentele în noțiunea de "drepturi bănești" prevăzută de art. 14 din Legea nr. 285/2010, rezidă și din prevederile ulterioare ale art. 10 și art. 11 alin. (1) ale art. II din OUG nr. 80/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011. Prin aceste dispoziții legale s-a prevăzut în mod expres introducerea stimulentelor în salariul de bază, cu excepția situațiilor în care s-a făcut aplicarea art. 14 din Legea nr. 285/2010. Per a contrariu, în aceste ultime situații, stimulentele nu au fost incluse în salariul de bază, neputându-se proceda la compararea acestora ulterior cumulării cu stimulentele.

Prin sentința civilă nr. 502/12.02.2013 pronunțată de Tribunalul Covasna s-a admis acțiunea formulată de reclamanta D.M. împotriva pârâtei D.G.F.P. C.; s-a anulat dispoziția nr. 80/04.04.2012 emisă de pârâta D.G.F.P. C. a fost obligată pârâta D.G.F.P. C. să restituie reclamantei suma de 474 lei reținută din salariu - sumă reactualizată cu indicele de inflație calculat prin raportare la data reținerii din salariu și până la data plății; a fost obligată pârâta la plata sumei de 500 lei către reclamantă - cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut că, reclamanta D.M. are calitate de funcționar public în cadrul D.G.F.P.C., iar cu privire la funcțiile succesive deținute de aceasta se reține că a fost încadrată astfel: Până la data de 1 decembrie 2011, astfel: referent superior, clasa III, treapta 1 - înainte de 1 ianuarie 2010 - astfel cum rezultă din Dispoziția nr. 190/2010; referent superior, clasa III, treapta 1, gradația 5 - începând cu 1 ianuarie 2010 conform dispoziției nr. 190/2010- cu un salariu de bază de 1318 lei fără sporuri - potrivit Anexei III/2 la Legea 330/2009 - astfel cum rezultă din Dispoziția nr. 190/2010; referent superior clasa III, (treapta fiind eliminată la funcționarii publici conform art. 13 alin. 2 din Legea 284/2010), gradația 5, corespunzătoare clasei 32 de salarizare începând cu data de 1 ianuarie 2011 - cu un salariu brut de 2318 lei - astfel cum rezultă din Dispoziția nr. 159/2011; După data de 1 decembrie 2011:

S-a reținut că, urmare a absolvirii de către reclamantă a studiilor superioare și a dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, aceasta a fost promovată în clasă, în acest sens fiind emisă dispoziția inițială 851/30.11.2011, prin care s-a dispus reîncadrarea reclamantei, prin transformarea postului, în funcția de inspector asistent, fără indicarea clasei, grad 5 clasa 43 de salarizare - cu un salariu brut lunar de 2.538 lei.

S-a reținut că reclamanta a formulat contestație împotriva acestei dispoziții la data de 14 dec. 2011, solicitând să fie promovată în funcția de inspector principal, iar nu în cea de inspector asistent și arătând că salariul său de bază de 1138 lei nu a fost majorat, contestația fiind respinsă prin adresa nr. 22947/27.12.2011.

b) Ulterior, la data de 21 februarie 2012 reclamanta a depus o sesizare la Ministerul Finanțelor Publice, iar urmare a acesteia a fost emisă adresa de răspuns nr. 910952/910.995/22.03.2012, adresă bazată pe un punct de vedere emis anterior de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu nr. 11352DPPC/2011 .

S-a reținut că în baza acestei adrese care a fost trimisă de MFP ANAF la DGFP C., specificându-se în partea introductivă că vizează sesizarea reclamantei D.M., pârâta a emis Dispoziția atacată nr. 80/04.04.2012 prin care s-a modificat dispoziția inițială astfel că, începând tot cu data de 1 decembrie 2011, reclamanta a fost reîncadrată ca urmare a urmare a dobândirii diplomei de studii de nivel superior și promovării în clasă, prin transformarea postului în funcția de inspector asistent, clasa I, gradația 5 clasa 43 de salarizare - cu un salariu brut lunar de 2380 lei, salariul reclamantei fiind redus retroactiv începând cu data de 1 decembrie 2011, adică cu data deciziei inițiale.

Totodată, prin articolul 3 al noii dispoziții s-a dispus ca diferența rezultată în urma recalculării salariului de bază brut lunar pentru lunile decembrie 2011-februarie 2012 care este în sumă de 474 lei să fie recuperată de la reclamantă conform art. 85 din Legea 188/1999.

O primă observație care se impune în cauză, vizează faptul că adresa MFP avută în vedere la recalcularea salariului reclamantei reprezintă un răspuns la sesizarea făcută chiar de aceasta după stabilirea inițială a salariului urmare promovării în clasă, astfel că în esență reclamantei i-a fost redus salariul în urma propriei sale sesizări.

S-a mai reținut că reclamanta a depus contestație la pârâta DGFP C. împotriva acestei dispoziții, contestație înregistrată sub nr. 7354/24.04.2012, contestându-se modul de calcul al salariului precum și dispoziția prin care s-a dispus ca diferența rezultată în urma recalculării salariului de bază brut lunar pentru lunile decembrie 2011-februarie 2012 care este în sumă de 474 lei să fie recuperată de la reclamantă conform art. 85 din Legea 188/1999.

S-a mai reținut că prin adresa nr. 8024/27.04.2012 a fost respinsă contestația depusă de reclamantă, iar ulterior reclamanta a promovat prezenta acțiune în contencios administrativ.

c) S-a reținut de asemenea că, în executarea dispoziției atacate, pârâta a mai emis o altă dispoziție cu nr. 120/05.05.2012 prin care s-a dispus imputarea sumei de 474 lei asupra salariului reclamantei, sumă reprezentând diferența de salariu acordată necuvenit ca urmare a regularizării efectuate prin Dispoziția nr. 80/2012.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...