Organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică locală - Regimul general al autonomiei locale -
ARTICOLUL 91
Organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară Jurisprudență

(1) Organele asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sunt: adunarea generală a asociației, consiliul director și comisia de cenzori.

(2) Organizarea și modul de funcționare a organelor asociației de dezvoltare intercomunitară și a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înființare și statutul asociației de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv județene asociate.

(3) Adunarea generală este organul de conducere al asociației de dezvoltare intercomunitară, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate.

(4) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.

(5) Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de dezvoltare intercomunitară.

(6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare intercomunitară și este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.

(7) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației de dezvoltare intercomunitară.

(8) Dispozițiile prezentului cod privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară se completează cu prevederile de drept comun privind asociațiile și fundațiile.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Rolul și atribuțiile ministerului coordonator al procesului de descentralizare
Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare și Comitetul pentru finanțe publice locale
Monitorizarea stadiului procesului de descentralizare
Dispoziții generale aplicabile autonomiei locale
Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale
Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale
Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale
Bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale
Formele de asociere a unităților administrativ teritoriale
Finanțarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
Organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
Participarea cu capital sau cu bunuri
Controlul administrativ și financiar
Folosirea limbii minorităților naționale
Tipurile de unități administrativ teritoriale
Personalitatea juridică a unităților administrativ teritoriale
Capitala României
Comuna
Orașul
Municipiul
Județul
;
se încarcă...