Dispoziții generale | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică locală - Autoritățile administrației publice locale -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ARTICOLUL 105 Autorități ale administrației publice locale Jurisprudență

(1) Autonomia locală se exercită de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Jurisprudență

(2) În condițiile legii, se pot constitui autorități ale administrației publice locale și la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

ARTICOLUL 106 Autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii Jurisprudență

(1) Autoritățile administrației publice din comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Consiliile locale și primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Jurisprudență

(3) Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orașe și municipii, în condițiile legii. Jurisprudență

ARTICOLUL 107 Autoritățile administrației publice din județe Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județean este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

(2) Consiliul județean este condus de un președinte al consiliului județean care reprezintă autoritatea executivă la nivelul județului.

ARTICOLUL 108 Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale

Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie:

a) date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate;

b) concesionate;

c) închiriate;

d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică;

e) valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.

ARTICOLUL 109 Reprezentarea în justiție a unităților administrativ-teritoriale Reviste (1)

(1) Reprezentarea în justiție a unităților administrativ- teritoriale se asigură de către primar sau de către președintele consiliului județean. Jurisprudență

(2) Primarul sau președintele consiliului județean stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unității administrativ- teritoriale, pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia, și nu în nume personal. Jurisprudență

(3) Atribuția de reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului sau, după caz, al președintelui consiliului județean de către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condițiile legii. Jurisprudență

(4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătorești definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unității administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecată cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Organizarea Guvernului
Funcționarea Guvernului
Exercitarea mandatului de membru al Guvernului
Răspunderea Guvernului
Dispoziții generale
Conducerea ministerelor
Organizarea și funcționarea ministerelor
Alte organe de specialitate ale administrației publice centrale
Dispoziții generale
Cadrul instituțional al procesului de descentralizare
Dispoziții generale
Competențele autorităților administrației publice locale
Consiliul local
Primarul
Administrația publică a municipiului București
Consiliul județean
Președintele și vicepreședinții consiliului județean
Actele autorităților administrației publice locale
Dispoziții generale
Suspendarea și încetarea mandatului de ales local
Drepturile și obligațiile aleșilor locali
Reviste:
Discuții în legătură cu funcția de administrator public din perspectiva Codului administrativ
Controlul de tutelă administrativă exercitat de către prefect și acțiunea în contencios administrativ exercitată de către prefect în contextul Constituției revizuite, al Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și al Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019
Testamentul privilegiat în contextul pandemiei determinate de coronavirusul SARS-CoV-2 (COVID-19)
;
se încarcă...