Atribuțiile primarului | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Primarul - Rolul și atribuțiile primarului -
ARTICOLUL 155
Atribuțiile primarului Jurisprudență

(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: Jurisprudență

a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; Jurisprudență

b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; Jurisprudență

c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale; Jurisprudență

d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local; Jurisprudență

e) alte atribuții stabilite prin lege. Jurisprudență

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul: Jurisprudență

a) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil; Jurisprudență

b) îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului; Jurisprudență

c) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege. Jurisprudență

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii; Jurisprudență

b) participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ- teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: Jurisprudență

a) exercită funcția de ordonator principal de credite; Jurisprudență, Reviste (1)

b) întocmește proiectul bugetului unității administrativ- teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege; Jurisprudență

c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;

d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar. Jurisprudență

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: Jurisprudență

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; Jurisprudență

b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7); Jurisprudență

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ- teritoriale; Jurisprudență

e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local; Jurisprudență

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice; Jurisprudență

h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor. Jurisprudență

(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ- teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.

(8) Numirea conducătorilor instituțiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile părții a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Organizarea referendumului local
Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului
Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local
Primarul și viceprimarul
Validarea alegerii primarului
Depunerea jurământului și intrarea în exercițiul de drept al mandatului
Mandatul primarului
Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului
Indemnizația primarului și a viceprimarului
Rolul primarului
Atribuțiile primarului
Atribuțiile primarului în calitate de reprezentant al statului
Delegarea atribuțiilor
Cabinetul primarului și viceprimarului
Suspendarea mandatului primarului și al viceprimarului
Încetarea de drept a mandatului primarului
Demisia
Încetarea mandatului în urma referendumului
Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului
Autoritățile administrației publice locale din municipiul București
Organizarea și funcționarea consiliilor locale ale sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București
Reviste:
Discuții în legătură cu funcția de administrator public din perspectiva Codului administrativ
;
se încarcă...