Adoptarea hotărârilor consiliului local | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul local - Funcționarea consiliului local -
ARTICOLUL 139
Adoptarea hotărârilor consiliului local Jurisprudență

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. Derogări (1), Jurisprudență

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Jurisprudență

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local: Jurisprudență

a) hotărârile privind bugetul local; Jurisprudență

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii; Jurisprudență

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale; Jurisprudență

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră; Jurisprudență

e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților și amenajarea teritoriului; Jurisprudență

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine; Jurisprudență

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h) hotărârile privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 92;

i) alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(4) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

(5) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

a) prin ridicarea mâinii;

b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;

c) electronic.

(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. Jurisprudență

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

(9) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8). Jurisprudență

(10) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

(11) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

(12) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți, președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

(13) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Atribuțiile consiliului local
Instituțiile publice de interes local
Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ teritoriale
Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali
Tipurile de ședințe ale consiliului local
Convocarea ședințelor consiliului local
Ordinea de zi
Proiectele de hotărâri ale consiliului local
Cvorumul ședințelor consiliului local
Desfășurarea ședințelor consiliului local
Adoptarea hotărârilor consiliului local
Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local
Funcționarea comisiilor de specialitate
Delegatul sătesc
Situațiile de dizolvare a consiliului local
Referendumul local
Organizarea referendumului local
Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului
Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local
Primarul și viceprimarul
Validarea alegerii primarului
;
se încarcă...